Back

ANUNŢ OCUPARE FUNCŢIE PUBLICĂ TEMPORAR VACANTĂ

Nr. 11810/12.10.2010

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov organizează în 26 şi 28 octombrie 2010 concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, treapta 1 de salarizare, din cadrul serviciului Implementare Politici de Mediu – compartiment Protecţia Naturii, Protecţie Sol şi Subsol, Biosecuritate

1. Probele stabilite pentru concurs: proba scrisă şi interviu;

2. Condiţiile  de  desfăşurare a concursului :

 • Data până la care se depun dosarele de concurs  : în termen de8 zile de la data publicării anunţului de concurs în Monitorul Oficial - Partea a III-a  ;
 • Instituţia publică la care se depun dosarele : Agenţia pentru Protecţia  Mediului Braşov ( A.P.M.), Braşov, str. Politehnicii, nr.3;
 • Data /ora / locul de organizare   :

     - proba scrisă –    26 octombrie 2010 /  9.00  / A.P.M. Braşov;

     - proba interviu28 octombrie 2010 / 14.30 / A.P.M. Braşov.

3.  Condiţiile de participare la concurs

 • Pentru a ocupa funcţia publică de execuţie mai sus menţionată, persoana trebuie să îndeplinească următoarele condiţii :    
 • are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârstade minimum 18 ani împliniţi;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe baza de examen medical de specialitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
 • îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
 • nu a fost condamnată pentru pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a incetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • nu a desfăşurat activitate de poliţie politică , astfel cum este definită prin lege.

 

 • Condiţii de studii :

studii superioare de lungă durată , absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă

 

      4. Condiţii specifice:

a) studii superioare de lungă durată în specialităţile : hidrotehnică, amenajări şi construcţii hidrotehnice, îmbunătăţiri funciare, ingineria mediului (inginerie şi protecţia mediului), ecologie, silvicultura şi exploatări forestiere

b) vechime in specialitatea studiilor :  minimum 1an;

     c) cunostinţe operare pe calculator: POWER POINT,WORD, EXCEL - nivel de  cunostinţe mediu;

 

Dosarele candidaţilor vor cuprinde :

 1. formularul de înscriere pus la dispoziţie de compartimentul de resurse umane,
 2. copia actului de identitate;

   c)copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

   d)copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

   e)cazierul judiciar;

   f)adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

   g)declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

 

     Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

      Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

BIBLIOGRAFIE

pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă :

consilier, clasa I, gradul profesional principal, treapta 1 de salarizare,

la

compartimentul P.N.S.P.S.S.B.

      

 • O.U.G. 195 / 2005 - privind protecţia mediului aprobată prin Legea 265 / 2006, cu modificări şi completări ulterioare ; 
 •  OUG 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificarile si completarile ulterioare
 •  ORDIN   MMP 19 /2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.
 •  OM 410/2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora.
 • Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în 2007  (r2), cu completări şi modificări ulterioare
 •  Legea 7/2004privind Codul de conduită al funcţionarilor publici , republicată în 2007