Back

AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU S.C. PROTAN S.A. BUCURESTI SUCURSALA CODLEA

AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

nr.................

Operator:  S.C. PROTAN  S.A. BUCURESTI SUCURSALA CODLEA

Adresa: Codlea, str. Halchiului, nr.99, jud Brasov

Punct de lucru : Codlea, str. Halchiului, nr.99, jud Brasov.

Locaţia activităţii: Codlea, str. Halchiului, nr.99, jud Brasov.

 

Categoria de activitate conform:

 

Anexei 1 la Legea 278/2013 privind emisiile industriale:

Nr. Crt.

Cod activitate IED

Denumire activitate IED

SNAP

NFR

1

6.5

Eliminarea sau reciclarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind  subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002, cu o capacitate de tratare de peste 10 tone pe zi.

-

-

150 t/zi SNCU Cat.3

Instalatia de neutralizarea subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman, SNCU Cat.3,  cu producere de faina proteica si grasimi tehnice 

-

-

5,5 t/zi SNCU Cat.1,2 si sau faina proteica 

Instalatia de incinerare a subproduselor de origine animala  nedestinate consumului uman  SNCU Cat.1,2 si /sau faina proteica

5c1bv

090900

Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi:  

Activitate IED

Activitate PRTR

Denumire activitate PRTR

6.5

5.e)

Instalatii pentru eliminarea sau reciclarea carcaselor de animale si a deseurilor de animale cu o capacitate de tratare de 10 t/zi 

 

Cod CAEN    :

3811 (rev.1-9002)-Colectarea si transportul deseurilor nepericuloase

3821 (rev.1-9002)- Tratarea deseurilor nepericuloase

 

Emisa de : APM Brasov, SERVICIUL AVIZE, ACORDURI ŞI AUTORIZATII

 

Prezenta autorizaţie integrată de mediu a fost emisă în 3 (trei) exemplare, fiecare exemplar având un număr  de …….. pagini semnate, ştampilate si isi pierde valabilitatea cand Autorizatia de Gospodarire a Apelor isi pierde valabilitatea.

 

Data emiterii : 2016

Data expirării: 2026

 

 

DIRECTOR EXECUTIV

SORIN HORNOIU

                                                                                        SEF SERVICIU A.A.A.,

                                                                                     ALEXANDRINA VASILE

 

 

 

 

ÎNTOCMIT,

LILIANA BARBU

 

 

 1. DATE  DE  IDENTIFICARE A TITULARULUI  ACTIVITĂŢII

Operator:  S.C. PROTAN  S.A. BUCURESTI SUCURSALA CODLEA

Sediul social: Mun.Codlea, str. Halchiului, nr.99, jud.Brasov

Certificat de inregistrare:Seria B nr.2176507

Cod unic de înregistrare : 15621111

Numărul de ordine în Registrul Comerţului: J08/1427/25.07.2003

Compania părinte: S.C. PROTAN  S.A.

 

2.TEMEIUL LEGAL

Ca urmare a cererii adresate de S.C. PROTAN  S.A. BUCURESTI SUCURSALA CODLEA, înregistrată la APM Brasov cu nr ........

 • în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării de revizuire a Autorizaţiei  integrate de mediu, a comentariilor, sesizărilor, punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;
 • în urma consultării publicului şi a organizării şedinţei de dezbatere publică: 21.04.2016
 • în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;
 • în baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • în baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;
 • în baza H.G. nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor;
 • în baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;
 • Ţinând cont de recomandările documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF):
 • Reference Document on Best Available Techniques in the Slaughterhouses and Animal By-products Industries (SA)
 • Reference Document on Best Available Techniques for  Waste Incineration “(WI)

 

în condiţiile în care:

-orice emisie rezultată în urma activităţii va fi în conformitate şi nu va depăşi cerinţele legislaţiei de mediu din România, armonizată legislaţiei Uniunii Europene şi prevederilor prezentei autorizaţii;

-Autorizatia de Gospodarire a Apelor este valabila.

 

In conditiile respectarii cerinţelor legale prevăzute de :

 • Legea  nr. 278/2013 privind emisiile industriale;
 • Legea  nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
 • STAS 12574/1987  Conditii de calitate pentru aerul din zonele protejate
 • STAS 10009/1998 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;
 • OMS 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.
 • Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicata;
 • H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, modificata si completata; 
 • Ordinul M.M.G.A./M.A.I. 1121/2006 privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective;
 • H.G. nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;
 • H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
 • H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;
 • H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, modificata si completata;
 • H.G. nr.1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;
 • O.U.G. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • H.G. nr. 1408/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase; 
 • Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor periculoase, completată şi modificată prin Legea nr. 263/2005;
 • Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006;
 • OUG 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice;
 • Ordinul  1399/2009 pentru  aprobarea Procedurii  privind  modul  de  evidenta  si  raportare  a  datelor  referitoare  la baterii  si acumulatori   si  la  deseurile  de baterii  si  acumulatori ;
 • Ordinul 386/2004 pentru  aprobarea  Normelor  privind  procedura  si  criteriile  de  autorizare  a  activitatii de  gestionare  a  anvelopelor  uzate;
 • Ordinul comun nr. 1223/715/2005 al Ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor si al Ministrului Economiei si Comertului privind procedura de inregistrare a producatorilor si raportare a datelor privind echipamentele electrice si electronice si deseurile de echipamente electrice si electronice;
 • Ordinul nr. 1281/2005 privind stabilirea modalitatilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale in scopul aplicarii colectarii selective
 • HG 937/1/2010 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea la introducerea pe piata a preparatelor periculoase;
 • HG nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor policlorurati şi ale altor compuşi similari cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Directiva 96/59/CE a Consiliului din 16 septembrie 1996 privind eliminarea bifenililor policlorurați și a terfenililor policlorurați (PCB și PCT);
 • Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea  substanţelor şi preparatelor chimice (REACH);
 • HG nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea si controlul poluarii mediului cu azbest, modificata  si  completata  de  HG 734/2006  si  HG 210/2007;
 • Ordinul nr. 108/2005 privind metodele de prelevare a probelor si de determinare a cantitatilor de azbest în mediu.
 • Legea 226/2009  privind  organizarea statisticii oficiale in  Romania;
 • HG nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea <LLNK 832006R1013           75>Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deşeuri, cu modificarile si completarile ulterioare
 • REGULAMENTUL (CE)  NR.142/2011 de punere in aplicare a REGULAMENTULUI NR. 1069/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală).

 

se  emite:    

 

 AUTORIZAŢIA INTEGRATĂ  DE MEDIU

Pentru functionarea instalatiei : S.C. PROTAN  S.A. BUCURESTI SUCURSALA CODLEA.

Amplasată în: Codlea, str. Halchiului, nr.99, jud Brasov

Operator: PROTAN  S.A. BUCURESTI SUCURSALA CODLEA

Autorizaţia include condiţiile necesare pentru asigurarea că:

 • sunt luate toate măsurile adecvate de prevenire a poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;
 • nu va fi cauzată nici o poluare semnificativă;
 • este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;
 • sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;
 • este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite condiţii altele decît cele normale de funcţionare;
 • sunt luate măsurile necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se refacă amplasamentul la o stare satisfăcătoare;
 • sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei.

Autorizaţia integrată de mediu conţine cerinţe de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanţi care au loc, cu specificarea metodologiei şi frecvenţei de măsurare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Conform prevederilor O.U.G nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, nerespectarea prevederilor autorizaţiei integrate de mediu atrage suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz.

Titularul autorizaţiei integrate de mediu este obligat să respecte legislaţia de mediu în vigoare, cu toate modificările/completările intervenite ulterior emiterii actului de reglementare, până la expirarea valabilităţii acesteia.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act de reglementare se face de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Brasov, Garda Naţională de Mediu – Comisariatul General - Serviciul Comisariatul Judeţean Brasov.

              

 1. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Activitatile desfasurate sunt de la colectarea si transportul  subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman, neutralizarea sau incinerarea lor, pana la expedierea produselor finite, inclusiv managementul deseurilor de la punctul de colectare pana la punctul de eliminare sau recuperare.

 

Activitate IED

Capacitate maximă proiectată a instalatiei/activitătii

UM

Anexa 1, Pct. 6.5 .Eliminarea sau reciclarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind  subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002, cu o capacitate de tratare de peste 10 tone pe zi.”

150 t/zi SNCU Cat.3

(Instalatia de neutralizarea subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman, SNCU Cat.3,  cu producere de faina proteica si grasimi tehnice )

t/zi

5,5 t/zi SNCU Cat.1,2 si sau faina proteica  Instalatia de incinerare a subproduselor de origine animala  nedestinate consumului uman  SNCU Cat.1,2 si /sau faina proteica)

TOTAL

155,5

t/zi

Activitati IED: Eliminarea si valorificarea subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman (SNCU) colectate  prin:

 • Neutralizarea (procesarea) subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman (SNCU cat.3) cu producerea de faina proteica si grasimi tehnice.
 • Incinerarea subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman (SNCU cat.1,2 si/sau faina proteica).

Activitati non-IED: Pe langa activitatile de productie propriu-zise, societatea  desfasoara activitati conexe cum sunt:

 • Colectarea şi transportul cu mijloace specializate proprii a subproduselor de origine animala nedestinate consumului umnan  (S.N.C.U.), asa cum sunt definite in Regulamentul CE 1069/2009); receptie si stocare temporara a subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman categoria 1,2, 3.
 • Spălarea şi dezinfectarea mijloacelor de transport, utilajelor, spaţiilor de descărcare, spaţii de lucru;
 • Producerea aburului tehnologic.
 • Epurarea apelor reziduale.
 • Activitati administrative.

 

4. DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII

 

Documentaţia  înaintată de S. C. PROTAN  S.A. BUCURESTI SUCURSALA CODLEA cuprinde:

 

 • Formular de solicitare înregistrata la A.P.M. Braşov cu nr. 15689/03.11.2015 si nr. electronic................;  
 • Raport de amplasament realizat  de  S.C. ECO-BREF SRL , persoana juridica inscrisa in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului la pozitia nr. 292.
 • Completari la Raportul de Amplasament ca urmare a punctului de vedere transmis de APM Brasov prin adresa nr. 15686/10.11.2015 in urma analizei preliminare a solicitarii de obtinere a unei noi Autorizatii Integrate de Mediu de catre SC Protan SA-Sucursala Codlea.
 • Dovada mediatizarilor anuntului privind depunerea solicitarii de obtinere a autorizatiei integrate de mediu, inregistrata la APM Brasov cu nr. ..................................
 • Proces verbal de verificare a amplasamentului si a mediului de delimitare/identificarea instalatiei nr.....................;
 • Proces verbal CAT din data de ....................... – etapa de analiza detaliata a solicitarii de obtinere a autorizatiei integrate de mediu si lista participantilor;
 • Documente  doveditoare  privind  achitarea  taxelor şi  tarifelor  aferente  procedurii  de autorizare integrată de mediu;
 • Raport nr. …................................ privind analiza detaliata a documentaţiei de emitere a autorizaţiei integrate de mediu dupa sedinta colectivului de analiză tehnică din data de …..........................;
 • Documente doveditoare cu privire la invitarea membrilor CAT la sedinta de dezbatere publica, inregistrate la APM Brasov cu nr. …..........................;
 • Dovada mediatizarilor anuntului privind organizarea sedintei de dezbatere publica, inregistrata la APM Brasov cu nr. ….................................;
 • Proces verbal intocmit cu ocazia dezbaterii publice din data de 21.04.2016, organizata la ..................................., inregistrat la APM Brasov cu nr. .................................;
 • Proces verbal CAT din data de .......................... – etapa de analiza a proiectului autorizatiei integrate de mediu si lista participantilor;

 

 • Certificat de inregistrare fiscala PROTAN SA BUCURESTI SUCURSALA CODLEA , Seria B nr. 2176507 din data de 22.07.2010 eliberat de Oficiul Registrului Comertului Brasov.
 • Certificat de inregistrare fiscala PROTAN SA, seria B nr.2416452 din data de 02.02.2010 eliberat Oficiul Registrului Comertului Bucuresti.
 • Estras CF nr.103539 eliberat de OCPI Brasov sub. Nr.73404/15.07.2015.
 • Contract de novatie si cesiune de drepturi  autentificat cu nr. 1124/01.07.2010, teren situat in extravilan Mun.Codlea, inscris in CF 12491, incheiat  intre UAT Municipiul Codlea si SC PROTAN SA Bucuresti, Sucursala Codlea si SC ELITE MANAGEMENT SRL Bucuresti.
 • Autorizatie de Gospodarire a Apelor nr. 08/02.02.2016, privind sistemul de alimentare cu apa si de evacuare ape uzate la SC PROTAN SA – SUCURSALA CODLEA valabila pana la  01.12.2016.
 • Contract de vidanjare, transport si epurare ape uzate preepurate nr. F0068 din 09.12.2015 si nr. 71259 din 09.12.2015 si acte aditionale nr........, incheiate cu Gospodarire Comunala SA Sfantu Gheorghe. 
 • Acordul de mediu nr. Bv nr. 4 din 25.03.2013 pentru modernizare instalatii si realizare statie de epurare.
 • Autorizatia de construire nr. 91/29.09.2014.
 • Autorizatia sanitar veterinara nr. RO-BV-005-OTHER/2,3-10/01/2011 din 10.01.2011-Instalatie de combustie a grasimilor animale ecarisate.
 • Autorizatia sanitar veterinara nr. RO-BV-003-INCP/1,2,3-05/10/2010 din 05.10.2010-Incinerator SNCU.
 • Autorizatia sanitar veterinara nr. RO-BV-001-PROCP/3-27/09/2010 din 24.09.2010-Unitate de procesare a subsproduselor nedestinate consumului uman de categoria a III-a..
 • Autorizatia sanitar veterinara nr. RO-BV-002-INTP/1,2-05/10/2010 din 05.10.2010-Unitate intermediara SNCU.
 • Contract de presatari servicii nr.1/26.02.2015 pentru vidanjarea fiselor septice si preluarea apelor uzate incheiat cu COMPANIA APA BRASOV SA.
 • Contract prestari servicii de salubritate mr. 88/01.03.2005, incheiat cu SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL (precolectarea, colectarea, transportul si depozitarea deseurilor solide, cu exceptia deseurilor toxice, periculoase si a celor cu regim special).
 • Contract nr. 3/10.06.2015 incheiat cu SC TOMYNY METAL SRL de preluare deseuri metalice feroase si neferoase.
 • Contract de furnizare energie electrica la consumatori eligibili nr. 20207260/01.12.2013, Act aditional nr. 1/2014, incheiat cu SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE SA.
 • Contracti de vanzare gaze naturale nr. 52/22.05.2012, Act aditional nr. 14/28.04.2015, incheiat cu SC CIS GAZ SA.
 • Act aditional nr.1 la abonametul de utilizare a resurselor de apa sau apotentialului hidroenergetic nr. 204/2010 incheiat cu ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE-ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA OLT.
 • Fise tehnice de securitate
 • Schema bloc –Flux tehnologic
 • Scheme de automatizare si control
 • Plan de incadrare in zona
 • Plan de situatie SC PROTAN BUCURESTI SA - Sucursala Codlea
 • Plan retele de canalizare
 • Planuri , sectiuni , schema de flux – Statie de epurare mecano-fizico-chimica

 

5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

5.1. Acţiuni de control

5.1.1. Operatorul va lua toate măsurile care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată.

5.1.2. Operatorul va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activităţile ce se desfăşoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.4. Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în prezenta autorizaţie integrată de mediu.

5.1.5. In cazul constatării oricăror  neconformităţi cu prevederile AIM, operatorul are următoarele obligaţii:

a) să informeze imediat ACPM cu emiterea AIM;

b) să ia toate măsurile necesare pentru restabilirea conformităţii, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din AIM;

c) să ia orice măsură suplimentară pe care ACPM o consideră necesară pentru restabilirea conformităţii;

d) să întrerupă operarea instalaţiei în totalitate sau a unor părţi relevante din aceasta, în cazul în care neconformitatea constatată reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, pînă la restabilirea conformităţii. 

5.1.6. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. SMA va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate,  evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri.

5.1.7. Sistemul de management de mediu va include cel puţin:

 • implementarea unei ierarhii transparente a atribuţiilor personalului responsabil cu sistemul de management;
 • pregătirea şi publicarea unui raport anual al performanţelor de mediu;
 • stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat şi publicate în raportul anual;
 • evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu;
 • compararea cu limitele admise şi înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie şi apă, generarea deşeurilor;
 • implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;
 • aplicarea bunelor practici de întreţinere pentru a asigura buna funcţionare a mecanismelor tehnice.

5.1.8. Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

 • responsabilităţi;
 • evidenţele de întreţinere;
 • registre de monitorizare;
 • rezultatele analizelor;
 • rezultatele auditurilor;
 • evidenţa privind sesizările şi incidentele;
 • evidenţe privind instruirile.

5.2. Conştientizare şi instruire

5.2.1. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate privind protecţia mediului pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

5.2.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie să fie calificat conform specificului instalaţiei, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată.

5.2.3. Personalul care are sarcini clar desemnate în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv al deşeurilor periculoase, trebuie să fie instruit în acest domeniu, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate, conform prevederilor art. 22 alin (4) din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor.

5.2.4. Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să rămână, în orice moment, accesibil personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

 

5.3. Plan de acţiuni : nu este cazul

6. Materii  prime  şi materiale  auxiliare

6.1.  Operatorul va utiliza următoarele materii prime descrise în documentaţie, conforme cu cele mai bune practici disponibile aplicabile, atât în ceea ce priveşte cantităţile, cât  şi modul  de depozitare

 

Tip

Denumire

Încadrare

Canti

tate

UM

Natura chimică / compozitie

Destinatie / Utilizare

Mod de depozitare

Periculozitate

Subproduse de origine animala nedestinate consumului uman SNCU Cat.3 (asa cum sunt definite in Reg.CE 1069/2009, Art.10)

Altele

Materie prima

50 000

 

t/an

Compusi organici:

 • proteine
 • lipide
 • glucide

Compusi minerali

Apa

Neutralizare in instalatia de neutralizare-SNCU Cat.3

Se introduc direct din container de aprovizio

nare in cuva de receptie a instalatiei de neutrali

zare, imediat ce procesul tehnologic permite o noua sarja. Se utilizeaza containere etanse la schimb.

Nepericu

los

(-Risc epidemiologic)

Subproduse de origine animala nedestinate consumului uman SNCU Cat.1,2 si /sau faina proteica cat.1 (asa cum sunt definite in Reg.CE 1069/2009, Art.8, si Art.9)

Altele

Materia prima

2000

 

t/an

Compusi organici:

 • proteine
 • lipide
 • glucide

Compusi minerali

Apa

 

Incinerare in instalatia de Incinerare SNCU Cat.1,2)

Se stocheaza temporar in containerele cu care au fost colectate si transportate, in depozitul de SNCU Cat.1,2 . Depozitul este termoizolat, cu  2 camere, una de receptie si una de stocare containere.

Se utilizeaza containere etanse la schimb.

Neperi

culos

 

Amestec

 

ALDEZIN

 

Material auxiliar

 

300

Kg/an

Amestec (alcool etilic 8%, alcool gras etoxilat 9%, clorura de alchil dimetilbenzen amoniu 5%, clorura de de didecilmetil amoniu 5%, glutaraldehida 18%, parfum de lamanie 0,9%)

Dezinfectie

In ambalaj original , la limita de consum

Se pastreaz securizat  in  magazia laboratorului.

Periculos

Amestec

 

DETOSAN

Material auxiliar

900

Kg/an

Amestec (hidroxid de sodiu <5%, etilendiamina <5%, hidroxid etilena disfonie <5%, tensioactivi, etc)

Detergent

In ambalaj original , la limita de consum

Se pastreaz securizat  in  magazia laboratorului.

Periculos

Amestec

K-OTHRINE

Material auxiliar

2

Kg/an

Amestec (deltametrin 2,7%, piperonil butoxid 23,9%, tetrapropilen benzen sulfonat, sare de calciu 1-25%, 2-metilpropan-1-ol 1-5%, solvent nafta >25%)

Insecticid

In ambalaj original , la limita de consum

Se pastreaz securizat  in  magazia laboratorului.

Periculos

Amestec

PERETIN S

Material auxiliar

2

Kg/an

Amestec concentrat in microemulsie apoasa, pe baza de permetrina si tetrametrina Contine: permetrina 5%, tetrametina 0,75%, piperonil butoxid 3%, 2-butoxietanol >25%.

Insecticid

In ambalaj original , la limita de consum

Se pastreaz securizat  in  magazia laboratorului.

Periculos

Amestec

 

BLATTANEX

Material auxiliar

2

Kg/an

Amestec cu continut de deltamethrin 0,73%

Insecticid

In ambalaj original , la limita de consum

Se pastreaz securizat  in  magazia laboratorului.

Periculos

Amestec

CIPERTIN

Material auxiliar

2

Kg/an

Amestec concentrat emulsionabil pe baza de cipermetrina si tetrametrina(Contine: cipermetrina 2,5%, tetrametrina 1%, piperonil butoxid 10%, petrol aromatix >50%, 1,2,4-trimetilbenzen 5-15%, mesitilena <5%)

 

Insecticid

In ambalaj original , la limita de consum

Se pastreaza securizat  in  magazia laboratorului.

Periculos

Amestec

 

FENDONA 15 SC

Material auxiliar

2

l/an

Amestec ( alpha-cypermethrin 1,5%, propane-1,2-diol <15%)

Biocid

In ambalaj original , la limita de consum

Se pastreaz securizat  in  magazia laboratorului.

Periculos

Substanta chimica periculoasa CAS 7647-01-0

ACID CLORHIDRIC solutie <39%

Material auxiliar

550

Kg/an

Solutie de acid clorhidric <39% /

reactiv

In procesul de epurare ape uzate

Vas dozare 1 mc prevazut cu cuva de protectie, amplasat in incinta statiei de epurare

Periculos

Substanta chimica periculoasa

CAS 1310-73-2

HIDROXID DE SODIU

Solutie 40-50%

Material auxiliar

5000

Kg/an

Solutie de hidroxid de sodiu 40-50%

In procesul de epurare ape uzate

Vas dozare 1 mc prevazut cu cuva de protectie, amplasat in incinta statiei de epurare

Periculos

Substanta chimica periculoasa: 

CAS 1327-41-9

UNIPAC –W2

Policlorura de aluminiu

Solutie 31%

Material auxiliar

20000

Kg/an

Policlorura de aluminiu-31%

Agent coagulant si floculant

Vas dozare 1 mc prevazut cu cuva de protectie, amplasat in incinta statiei de epurare

Periculos

Amestec

UNIFLOC 202L

Material auxiliar

400

Kg/an

Polielectrolit, (Amestec: amestec:etoxilat, propoxilat, 2,5-6%,acid adipic <2%)

 

-In procesul de preepurare ape uzate

- Coagulant sau agent de

In ambalaj original , la limita de consum

In incinta statiei de epurare

 

Periculos

Amestec

UNIFLOC 7878

Material auxiliar

200

Kg/an

Polielectrolit (Amestec :

etoxilat, propoxilat, 2,5-6%, acid adipic <2%)

 

-In procesul de preepurare ape uzate

- Coagulant sau agent de floculare

In ambalaj original , la limita de consum

In incinta statiei de epurare

Periculos

Amestec

 

UNIFLOC 120

Material auxiliar

900

Kg/an

Polielectrolit (Amestec: -etoxilat,  propoxilat <5%, -nafta<3%,  Poli(oxi-1,2-etan etil), w-hidroxi- tridecil-fosfat <1%)

-In procesul de preepurare ape uzate

- Coagulant sau agent de floculare

In ambalaj original , la limita de consum

In incinta statiei de epurare

Periculos

Altele

Motorina

 

Combustibil

350.000

l/an

Motorina: amestec de hidrocarburi

Functionarea mijloacelor de transport

Este aprovizionata periodic   si depozitat in rezervor cilindric suprateran, orizontal,  prevazut cu pompa de alimentare , amplasat in cuva de retentie. V= 20000 litri .**

Periculos

 

 

6.2. Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi livrarea materiilor prime, a materialelor auxiliare şi a substanţelor chimice pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

6.3. Operatorul are obligaţia menţinerii evidenţei materiilor prime, materialelor şi substanţelor chimice utilizate şi întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitor la materiile prime şi utilizarea de materii prime adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.4. Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

6.5. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantităţile necesare de materii prime şi materiale astfel încât să se evite generarea de stocuri şi transformarea acestora în deşeuri.

6.6. Orice modificare a tipului materiilor prime şi a substanţelor utilizate va fi notificată autorităţii competente pentru protecţia mediului.

6.7. Substanţe şi preparate chimice periculoase folosite în procesul de producţie

 

 

Tip

Substantă chimică periculoasă/ Categorie de amestec

Cantitate

UM

Categoria - Fraza de risc

Fraza de pericol

 

Amestec

 

ALDEZIN

Amestec (alcool etilic 8%, alcool gras etoxilat 9%, clorura de alchil dimetilbenzen amoni 5%, clorura de de didecilmetil amoniu 5%, glutaraldehida 18%, parfum de lamanie 0,9%)

300

Kg/an

C

N

R20/21/22, R34, R42/43, R50

Skin.Cor.1B

Aquatic Acute 1

Skin Sens.1

H314, H400, H317

Amestec

 

DETOSAN

Amestec (hidroxid de sodiu <5%, etilendiamina <5%, hidroxid etilena disfonie <5%, tensioactivi, etc)

900

Kg/an

Xi

R36

Eye Irit.2 -H319

Amestec

K-OTHRINE SC 25

Amestec (deltametrin 2,7%, piperonil butoxid 23,9%, tetrapropilen benzen sulfonat, sare de calciu 1-25%, 2-metilpropan-1-ol 1-5%, solvent nafta >25%)

2

Kg/an

R10,Xn, Xi,N,

R20/22, R37, R41, R50/53, R65

Flam.Liq.3

Acute Tox.4

Asp.Tox.1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

Eye.Dam.1

STOT SE 3

H226,H302,H304, H318,H332,H335, H336,H400,H410

Amestec

PERETIN

Amestec( permetrina 5%, tetrametina 0,75%, piperonil butoxid 3%, 2-butoxietanol >25%,

 

2

Kg/an

N, Xi,

R50/53, R43,

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

Skin Sens.1

H400, H410, H317

Amestec

 

BLATTANEX

Amestec cu continut de deltamethrin 0,73%

2

Kg/an

N

R50/53

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400, H410

Amestec

CIPERTIN

Amestec concentrat emulsionabil pe baza de cipermetrina si tetrametrina(Contine: cipermetrina 2,5%, tetrametrina 1%, piperonil butoxid 10%, petrol aromatix >50%, 1,2,4-trimetilbenzen 5-15%, mesitilena <5%)

2

Kg/an

N, Xn

R50/53, R65

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

Asp.Tox.1

H400, H410, H304

Amestec

 

FENDONA

Amestec ( alpha-cypermethrin 1,5%, propane-1,2-diol <15%)

2

Kg/an

N

R50/53

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400, H410

Substanta chimica periculoasa

CAS 7647-01-0

Solutie de ACID CLORHIDRIC <39%

550

Kg/an

C; R34

Xi;R37

Skin Corr. 1B ; H314

STOT SE 3;H335

Met. Corr. 1B; H290

Substanta chimica periculoasa

CAS 1310-73-2

Solutie de HIDROXID DE SODIU 40-50%

5 000

Kg/an

C; R35

Skin Corr. 1A; H314

Met. Corr. 1B; H290

Substanta chimica periculoasa: 

CAS 1327-41-9

UNIPAC –W2

-Policlorura de Al-31%

20000

Kg/an

C; R34

Met. Corr. 1B; H290

Eye Dam.1- H318

 

Amestec

UNIFLOC 202L

 Polielectrolit, (Amestec:etoxilat, propoxilat, 2,5-6%,acid adipic <2%)

400

Kg/an

Xi

R36/38

R52/53

Skin Irit.2 H315

Eye Irit.2B H320

Aquatic Chronic 3 -H412

Amestec

UNIFLOC 7878

Polielectrolit (Amestec :

etoxilat, propoxilat, 2,5-6%, acid adipic <2%)

200

Kg/an

Xi,

R36/38

R52/53

Skin Irit.2 H315

Eye Irit.2B H320

Aquatic Chronic 3 -H412

Amestec

 

UNIFLOC 120

Polielectrolit (amestec :

-etoxilat, propoxilat <5%, -nafta<3%,  Poli(oxi-1,2-etan etil), w-hidroxi- tridecil-fosfat <1%)

900

Kg/an

Xi,

R36/38

Eye Irit.2 -H319

Skin Irit.2-H319

Altele

Motorina

Amestec de hidrocarburi

350000

Litri/an

Carc.Cat 3-R40

N-R51/53

Xn-R65

Xn-R20

Xi-R38

 

Flam.Lig.3-H226

Acute Tox.4 H332

Skin.Irit.2; H315

Asp.Tox.1; H304

Carc.2; piele; H351

Aquatic Chronic2; H411

 

6.7.1. Titularul utilizează în cadrul proceselor substanţe chimice periculoase ambalate, etichetate, clasificate în conformitate cu HG 1408/2008 si/sau Reg.1272/2008 privind clasificarea, ambalarea, etichetarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase. Titularul va deţine pe amplasament fişele tehnice de securitate pentru substanţele şi preparatele chimice periculoase pe care le utilizează, editate în limba română, conform Regulamentului CE 1907/2006 REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice.

6.7.2. Titularul va solicita de la furnizorii substanţelor şi preparatelor chimice utilizate  dovada preînregistrării/înregistrării la Agenţia Europeană de Chimicale, conf. Regulamentului 1907/2006/CEE privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH).

 

6.7.3. Substanţe şi preparate chimice periculoase folosite în laborator:

 

7. RESURSE :APA, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1. APA

 

Modul de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate şi pluviale este reglementat prin Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 08/02.02.2016 valabilă până la data de 01.12.2016 emisă de A.N. Apele Române, Administraţia Bazinală de Apă Olt, S.G.A. Braşov, prevederile acestui act de reglementare fiind incluse în autorizaţia integrată de mediu.

 

7.1.1  Alimentarea cu apă

7.1.1.1. Alimentarea cu apă potabilă se realizează din următoarele surse:

 • Subteran parau Vulcanita,c.b.h. VIII.1.50, un foraj de adancime cu urmatoarele caracteristici: adancime H= 120 m, Qinstalat = 7 l/s, echipat cu electropompa submersibila, cu urmatoarele caracteristici : Q = 25,2 mc/h, H = 40 mCA si P = 5 kW. De la foraj pleaca conducta de refulare din PEHD, Pn 10, cu Dn 100 mm si L= 15 m, care alimenteaza rezervorul de inmagazinare. Cabina forajului, este o constructie subterana, din beton cu hidroizolatie, cu dimensiunile 2 x 2 x 2,5 m, in care sunt montate instalatiile hidraulice pentru exploatarea forajului.
 • Retea de distributie a municipiului Codlea - bransament cu Φ = 1 ½ “ la reteaua de distributie cu apa potabila a municipiului Codlea, aflata in administrarea Companiei Apa Brasov SA –blindata.

Volume si debite de apa autorizate:

           Qzimax =  180  mc/zi; 2,08 l/s; anual 65,7 mii mc;

            Qzimed = 140 mc/zi ; 1,62 l/s; anual 51,1 mii mc;

            Qzimin = 120  mc/zi;  1,39 l/s; anual 43,8 mii mc.

Functionare: permanenta 365 zile/an, 24 ore/zi

 

Instalatii de captare si transport:

Instalatii de tratare si inmagazinare:

 • pa captata din foraj este  inmagazinata intr-un castel de apa cu H = 25 m, in care se afla un rezervor din beton armat avand forma unui trunchi de con, cu V = 300 mc, H = 5 m, B = 6 m si b = 4 m.
 • apa folosita in scop tehnologic este dedurizata prin doua filtre cationice cu H = 3 m si V = 5,3 mc fiecare, care lucreaza alternativ, incarcate cu masa ionica cationit puternic acid cu capacitate totala de schimb 4,7 – 5 mval/g. Regenerarea masei ionice se efectueaza cu saramura 10 %, la o perioada de 5 – 6 zile/filtru.

Reteaua de distributie: din castelul de apa, apa este distribuita gravitational la consumatori  printr-o retea din conducte PEHD, cu Dn 100  mm si L = 120 m.

 

7.1.1.2. Alimentarea cu apă tehnologică

 

-idem punctul 7.1.1.1

 

Volume şi debite de apă autorizate:

Necesar de apa:

Qzimax = 180  mc/zi

             Qzimed = 140 mc/zi

             Qzimin = 120 mc/zi                                           

Funcţionarea este permanentă, 365 zile/an, 24 h/zi.

 

Apa pentru stingerea incendiilor:

 • Rezerva intangibila de apa pentru stingerea incendiilor: este asigurata in rezervorul de inmagazinare V= 215 mc amplasat in castelul de apa.
 • Retea de distributie apa de incendiu: din acest bazin rezervor, este alimentata reteaua de hidranti  exteriori, din conducta PEHD cu Dn= 100 mm Pn 10, L = 330 m si asigura alimentarea cu apa pentru cinci hidranti.
 • Timpul de refacere al rezervei de apa de incendiu din sursa subterana : 8,5 h.

 

Volume de apã asigurate din surse: pentru alimentarea cu apă potabilă şi apă tehnologică a folosinţei:

 

Modul de folosire a apei:

 

Necesarul total de ape:

Tip apă

Debit necesar zilnic maxim

(m3/zi)

Debit necesar zilnic mediu

(m3/zi)

Apa pentru nevoi igenico-sanitare +nevoi tehnologice

180

140

 

 

Cerinţa totală de apă din surse:

Apa asigurată din surse

Debit necesar zilnic maxim

(m3/zi)

Debit necesar zilnic mediu

(m3/zi)

Apa pentru nevoi igenico-sanitare +nevoi tehnologice

256

236

 

 

Gradul de recirculare interna a apei tehnologice:

 • Din necesarul de apa pentru producerea aburului tehnologic, 60% -70% este asigurat de apa recirculata.
 • Apa tehnologica (constitutie) se recircula in proportie de 35-40% , respectiv cca.2 t/sarja sunt reintroduse in canon cu scopul omogenizarii materialului sterilizat.

 

7.1.2. Ape subterane

Sursa de alimentare cu apa este subterana dintr-un un foraj de adancime cu urmatoarele caracteristici: adancime H= 120 m, Qinstalat = 7 l/s.

 

7.2. Utilizarea eficientă a energiei

 

7.2.1.  Operatorul trebuie să ia măsuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip.

7.2.2. Operatorul trebuie sa identifice şi să implementeze tehnicile de eficientizare energetică, conform celor mai bune tehnici disponibile, optimizarea izolaţiilor pentru evitarea pierderilor de caldură.

7.2.3. Operatorul va înregistra anual consumul total de energie (electricitate, gaz) utilizată pe amplasament.

 

Alimentarea cu energie electrica se face din reteaua existenta in zona , in baza Contractului de furnizare energie electrica la consumatori eligibili nr. 20207260/01.12.2013, Act aditional nr. 1/2014, incheiat cu SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE SA. Alimentarea se face prin intermediul a doua posturi de transformare de 630 kV, aflate in proprietatea si intretinerea furnizorului..

Consumul de energie electrica este de cca. 1500 MWh/an

 

7.3. Gaze naturale/Combustibili

 

Alimentarea cu energie termica (abur tehnologic) se face prin intermediul centralei proprii, care conţine cazanele necesare şi dispozitivele aferente.

 

Centrala termica functioneaza cu combustibil gazos (gaz metan) si grasime animala si este echipata cu :

 • 1 cazan ABA 4 (debit nominal=4t/h)                  puterea termica 2,4 MW.
 • 1 cazan VASFA (debit nominal = 6t/h) puterea termica 4,3 MW.
 • 1 cazan HOVAL (debit nominal= 6t/h) puterea termica 4,3 MW.

TOTAL                                                    putere termica  11,0 MW                  

De asemenea centrala termica dispune de un boiler de 5000 litri, pentru producerea apei calde tehnologice.

In afara combustibilului gazos, cazanele termice  pot functiona cu grasime tehnica . 

 

 • Gaz metan-4400000 Nmc/an. Alimentarea cu gaz metan se face din reteua de gaz metan de medie presiune existenta in zona prin intermediul unui SRM racordat la reteua de gaz metan a orasului Codlea, in baza Contractului de vanzare gaze naturale nr. 52/22.05.2012, Act aditional nr. 14/28.04.2015, incheiat cu SC CIS GAZ SA.
 • Grasime tehnica-4000 t/an.  Traseul de alimentare cu grasime al cazanelor incep de la rezervoarele de stocat grasime si continua pana la arzatoarele aflate pe cazane. Traseul se compune din conducte  din INOX  Dn 50 mm cu elemente de asamblare, pompe cu surub NETZCH de 2 m.c./ora, rezervor de preincalzire grasime de 4 m.c, pompa de alimentare arzatoare si filter de grasime. Instalatia este etansa . Societatea detine „Autorizatia sanitar veterinara nr. RO-BV-005-OTHER/2,3-10/01/2011 din 10.01.2011-Instalatie de combustie a grasimilor animale ecarisate”. Conform REG. CE 1069/2009, Alin.40,  “utilizarea subproduselor de origine animală sau a produselor derivate pe post de combustibil în procesul de combustie ar trebui autorizată, iar aceasta nu ar trebui considerată  ca fiind o operaţiune de eliminare de deseuri. Cu toate acestea, o asemenea utilizare ar trebui să se desfăsoare în condiţii care asigură protecţia sănătăţii publice si animale, precum si în conformitate cu standardele de mediu corespunzătoare”.
 • Motorină – 350000 l/an. Este prevazuta o “Statie de incinta pentru distributie carburanti cu grup de alimentare integrat”. Statia consta dintr-un rezervor suprateran de 20 t prevazut cu cuva de retentie  si pompa de alimentare. Este alimentat periodic cu cisterna direct de la statiile PECO. Motorina se foloseste pentru alimentarea mijloacelor de transport .

 

 

8. DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

 

8.1. Descrierea amplasamentului

 

Coordonatele geografice ale amplasamentului:

 

Coordonate geografice

WGS84

STEREO 70

Longitudine

45.7150219 N

5063710.39

Latitudine

25.46758 E

380781.39

 

 

Amplasare in teritoriu: SC PROTAN SA BUCURESTI SUCURSALA CODLEA este amplasata în intravilanul localităţii Codlea, str.Halchiului, km 99, pe partea stanga a drumului judetean DJ Codlea – Halchiu, la 500 m de malul stâng al parâului Vulcanita. Amplasamentul este localizat la 7,2 km vest de localitatea Halchiu si la 6 km NE de Ghimbav.

Vecinatati :

 • S – DJ Codlea- Halchiu;
 • N-  Teren agricol UAT Codlea ;
 • V – Adapost de caini fara stapan ;
 • E – Teren  agricol  UAT Codlea;

 

Poziţionarea în raport cu ariile naturale protejate:

 

In imediata vecinatete nu se mentioneaza habitate protejate sau zone sensibile. Cea mai apropiată zonă protejată este situl NATURA 2000  ROSPA 0037-Dumbravita-Rotbav-Magura Codlei” ce este situat în partile de vest si nord a amplasamentului astfel:

 

Tip arie

Arie protejată

Distanta

ROSPA 0037

Dumbravita-Rotbav-Magura Codlei

Fata de Aria de protectie avifaunistica Magura Codlei, amplasata la limita de  Nord si Vest a municipiului Codlea, obiectivul analizat se afla la o distanta de cca.1 Km .

RAMSAR J049BV

Dumbravita

Fata de Aria de protectie speciala avifaunistica, declarata sit RAMSAR J049BV Dumbravita, amplasata in partea de nord a municipiului Codlea, obiectivul analizat se afla la o distanta de cca. 2,5 Km

 

Unităti structurale pe amplasament :

Terenul pe care se desfasoara activitatea SC PROTAN SA, are  suprafata totala de  27000 mp din care:

 • 12974 mp (terenul pe care este amplasata activitatea de productie si administrativa),  care este proprietate privata conform extrasului de carte funciara nr.103539, Codlea, nr. top 5525/1/a/2, 5525/1/b/2, 5525/2/2, 5525/3, 5525/4/a/2 , care este proprietate privata;
 • 14026 mp (terenul pe care este amplasata instalatie pentru protectia mediului inconjurator, respectiv instalatia de filtrare aer si statia de preepurare ape uzate), care este folosit in baza unui contract de cesiune incheiat intre SC PROTAN SA  si UAT Municipiul Codlea ,  conform CF 102698 Codlea, nr.cad 1612, nr.topo 5525/1/a/1/1 .

Societatea ocupă un teren cu suprafaţa totală de 27000 m2, din care suprafaţa construită este de cca. 3.450 m2, suprafaţa căilor de transport de 1.149 m2 iar cea a reţelelor de 246 m2.

Activitatile desfasurate sunt de la colectarea si transportul subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman, neutralizarea sau incinerarea lor, pana la expedierea produselor finite, inclusiv managementul deseurilor de la punctul de colectare pana la punctul de eliminare sau recuperare.

În spaţiile de lucru ale SC PROTAN- Sucursala Codlea se desfăşoară următoarele activităţii, care asigură funcţionarea unităţii:

 • Pavilion administrativ – birouri, laboratoare, vestiare, grupuri sanitare, spălătorie;
 • Hala de fabricaţie – meutralizarea (prelucrarea) subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman Cat.3, cu producere de făina proteica şi grăsimii tehnice; (Instalatie de neutralizare SNCU Cat.3)
 • Hala incinerator – incinerare S.N.C.U. Cat.1,2 si / sau faina proteica;
 • Centrala termică – producerea necesarului de abur tehnologic şi de apă caldă menajeră. Centrala termică este echipată cu trei cazane, toate trei sant echipate cu arzatoare mixte (gaz si grasime tehnica din productia proprie).
 • Gospodărie apă – care cuprinde sursa subterana (un foraj de adancime) pentru alimentare cu apa, reteaua de distributie, inmagazinare, reteua de canalizare menajera, tehnologica si pluviala, sistem de epurare cu treapta mecano-fozico-chimica, bazin decantor ape pluviale si ape de stropire zona aseptica, conducta de evacuare ape preepurate in emisarul autorizat .
 • Cladirea pentru statia de epurare in care s-au amplasat componenentele statiei de epurare.
 • Casa poartă recepţie –expeditie + basculă – cabina basculei de 30 t care asigură cântărirea mijloacelor de transport care aduc SNCU colectate din teritoriu;
 • Boxa spălare – dezinfecţie: asigură spălarea şi dezinfecţia mijloacelor de transport după descărcarea grăsimilor şi a SNCU colectate;
 • Atelier mecanic – execută lucrări simple de lăcătuşerie, prelucrări mecanice, lucrări de reparaţii necesare întreţinerii utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor din dotarea unităţii;
 • Post transformare – echipat cu 2 transformatoare de 630 kV (unul în rezervă);
 • Parc auto – asigură parcarea şi întreţinerea mijloacelor de transport proprii, specializate în transportul SNCU avizat sanitar veterinar conform aprobarii eliberata de Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Brasov pentru mijloace de transport

Datorită specificului activităţii desfăşurate, incinta unităţii este împărţită în două zone distincte:

 • Zona septică – spaţiul în care au loc recepţia calitativa şi manipularea subproduselor animaliere primite spre prelucrare, transformarea subproduselor animaliere spălarea şi dezinfecţia mijloacelor de transport folosite;
 • Zona aseptică – spaţiul în care au loc procesele specifice unei unităţi de producţie: administraţie, parcare auto, atelier mecanic, depozitare produse finite,cai de acces,platforme etc.

Accesul şi ieşirea sunt permise doar prin filtrele sanitare instalate la intrarea/ieşirea în/din zona septică.

 

8.2.Descrierea principalelor activităţi şi procese

Activitati principale de baza :

 • Colectarea şi transportul cu mijloace specializate proprii a subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman, asa cum sunt definite in Regulamentul CE 1069/2009); receptie si stocare temporara a subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman categoria 1,2, 3;
 • Neutralizarea (procesarea) deşeurilor de origine animala nedestinate consumului uman (SNCU Cat.3) prin operatii de transformare succesive ce se desfasoara intr-o instalatie de neutralizare cu o capacitate de 150t/zi (50000 t/an).
 • Incinerarea subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman (SNCU) Cat.1 si 2, si/sau faina proteica intr-o instalatie cu o capacitate de 5,5 t/zi (2000 tone/an). 

Activitati conexe:

 • Producerea aburului tehnologic.
 • Spălarea şi dezinfectarea mijloacelor de transport, utilajelor, spaţiilor de descărcare, spaţii de lucru;
 • Epurarea apelor uzate rezultate de pe amplasament

 

8.2.1 Schema fluxului tehnologic

 

a) Colectarea şi transportul cu mijloace specializate proprii a subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman, asa cum sunt definite in regulamentul CE 1069/2009); receptie si stocare temporara a subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman Cat. 1,2, 3;

Denumirea procesului

Descrierea procesului si a etapelor/fazelor

Instalatii/

echipamente

Colectarea şi transportul cu mijloace specializate proprii a subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman, asa cum sunt definite in Regulamentul CE 1069/2009); receptie si stocare temporara a subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman categoria 1,2, 3;

Colectarea si transportul subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman,  S.N.C.U. – asa cum sunt definite in Regulamentul CE 1069/2009, se face de la generatorii acestor deseuri, pe baza contractuala, cu mijloace specializate proprii sau pe baza de contract.

Mijloacele de transport auto folosite in transportul subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman sunt etanse, prevazute cu prelate inpermiabile/capace/usi metalice cu inchidere corespunzatoare pentru a evita orice contact cu mediul inconjurator. Acestea sunt autorizate din punct de vedere sanitar veterinar si indeplinesc cererile normativelor in vigoare privind transportul deseurilor de acest tip (Regulamentul CE 1069/2009).

 

Pentru cantarire este prevazut un cantar-bascula

 

Subproduse de origine animala nedestinate consumului uman SNCU Cat.3 (asa cum sunt definite in Reg.CE 1069/2009) se introduc direct din containerul de aprovizionare in cuva de receptie a instalatiei de neutralizare, imediat ce procesul tehnologic permite o noua sarja. Se utilizeaza containere etanse la schimb. Societatea detine Aut. Sanitar Veterinara pentru depozitarea intermediara a SNCU Cat.3.(Nr. RO-BV-001-PROCP/3-27/09/2010

 

Subproduse de origine animala nedestinate consumului uman SNCU Cat.1,2 (asa cum sunt definite in Reg.CE 1069/2009) se stocheaza temporar in containerele cu care au fost colectate si transportate, in depozitul de SNCU Cat.1,2 . Depozitul este termoizolat, cu  2 camere, una de receptie si una de stocare containere.(Intra in proces imediat ce o noua sarja permite). -Societatea detine Aut. Sanitar Veterinara pentru depozitarea intermediara a SNCU Cat.1,2.(Nr. RO-BV-002-INTP/1,2-05/10/2010)

Capacitate de transport propriu 60t/zi

 

- Cca.20 mijloace de transport de diferite capacitati dotate cu containere si bene etanse si izoterme.

 

 

-cantar bascula

 

b) Neutralizarea (procesarea) subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman (SNCU), Cat.3 prin procese tehnologice specifice cu obtinere de faina proteica uscata si grasimi tehnice .

Denumirea procesului

Descrierea procesului si a etapelor/fazelor

Instalatii/

Echipamente

Receptie SNCU Cat.3

Subprodusele de origine animala nedestinate consumului uman se golesc din utilajele de transport in buncarul de receptie de capacitatea 40 mc .

Buncar receptie

40 mc (150 t/zi)

Concasare SNCU Cat.3

Din buncarul de receptie, SNCU Cat.3 sunt preluate de transportoarele melcate care alimenteaza un concasor cu o capacitate de 20-25 t/h. In concasor materia prima este  maruntita la 50 mm.

Concasor

20-25 t/h (150 t/zi)

Omogenizare, incarcare in sterilizatoare

Materialul maruntit in concasor (cf. prevederilor Regulamentului CE nr. 1069/2009) este transferat in rezervorul de puscare sub presiune  de tip Canon cu capacitatea de 8 tone de materie concasata. Canonul asigura functia de preincalzire, omogenizare si impingere a materialului concasat in doua sterilizatoare, prin puscare sub presiune (3,5 barr), precum si functia de siloz intermediar de depozitare a materiei pentru sterilizat (neutralizat);

Canon

14 mc-1 buc.

Sterilizarea prin presiune

SNCU Cat.3.

 

 

 

 

 

 

Sterilizarea prin presiune înseamnă prelucrarea subproduselor de origine animală, după reducerea la particule cu mărime maximă de 50 mm, la o temperatură mai mare de 133 °C timp de cel puţin 20 de minute fără întrerupere la o presiune absolută de cel puţin 3 bari; Astfel: materialul omogenizat este introdus in cele doua sterilizatoare cu capacitatea de 17 mc ( 8 t/sarja) fiecare. Sterilizatoarele sant sisteme inchise, in care se injecteaza material concasat omogenizat 8 t/sarja, apa recirculata de constitutie 2 t/sarja si abur tehnologic la 170˚C.

Procesul de sterilizare  asigura respectarea parametrilor conform Regulamentului CE nr. 1069/2009 .

Procesul de sterilizare este comandat de un computer  care asigura respectarea parametrilor prescrisi, astfel pe computer se alege sterilizatorul care va fi folosit, porneste aparatul de amestecare a sterilizatorului. Dupa alimentarea sterilizatoarelor (prin canonul care pusca in sterilizator materia prima concasata), are loc incalzirea, aerisirea pana la temperatura de 100 ˚C, incalzirea si presurizarea la minim 133˚C si min. 3 bar, pastrarea parametrilor de temperatura si presiune timp de 20 minute.

Sterilizatoare 17 mc

2 buc. X 8 t/sarja

Depozitare intermediara dupa neutralizare

La iesirea din sterilizator, materia maruntita sub forma de pasta de carne cu faina trece intr-un depozit intermediar, cu capacitatea de 30 mc, prevazut cu agitator, unde este continuu amestecata pana la intrarea in faza de separare a grasimilor tehnice, materialului proteic solid si apei cleioase(constitutie) din materialul sterilizat.

Siloz cu agitator

30 mc-1 buc.

Separare mecanica , (separarea grasimilor tehnice, materialului proteic solid si apei cleioase(constitutie)   cu obtinerea de grasime tehnica si faina proteica umeda.

Faza de separare este strict mecanica si consta in trimiterea materialului sterilizat intr-o succesiune de utilaje dupa cum urmeaza:

 

-Separare prin sita de 10 mm unde materialul parcurge sita rotativa si se face separarea partii in suspensie de particule mai mari de 10 mm. Particulele retinute pe sita  mai mari de 10 mm ajung la snecul colector de alimentare al uscatorului;

Sita 10 mm-1 buc.

-Separarea gravitationala in tricantor. Materialul care a trecut prin sita de 10 mm este transportat la  tricantor care are rolul de a separa centrifugal cele trei faze, respectiv grasimea de materialul proteic solid si apa de constitutie din material (apa cleioasa).Partea grea, respective materialul proteic solid, merge in snecul comun, iar apa cleioasa la vaporizator.

Grasimea nefinisata merge in sita de 1 mm.

-Tricantor

8 mc/h-1 buc

-Separatoare

2 buc/7000 si 10000 dmc/h

-Separare prin sita de 1 mm. Din tricantor grasimea impurificata (cca 85 %) cu material proteic solid si apa (cca. 15%) este trecuta prin Sita de 1 mm, unde se separa: slam (partea solida de dimensiune mai mare de 1 mm), care ajunge in snecul comun, si partea lichida (contine: grasime, apa tehnologica) care merge ptr finisare la separatoarele centrifugale de cate 7000 si respective 10000 l/ora

-Sita 1 mm

 

-Separarea centrifugala  in separatoare centrifugale verticale unde se separa grasimea de apa cleioasa (apa tehnologica) si materialul ce contine particule fine de faina proteica (slam).

-Separatoare centrifugale 2 buc

Stocare grasime tehnica

Grasime tehnica purificata se stocheaza in trei rezervoare de grasimi finite, fiecare de 30 m.c.

-Rezervoare stocare grasimi tehnice

3 buc x 30 mc

Vaporizare apa cleioasa

Apa tehnologica impreuna cu particulele fine merg la vaporizator . In vaporizator sunt procesate apele de constitutie rezultate de la faza de separare I – tricantor; Vaporizatorul imbunatateste calitatea apelor uzate evacuate avand in vedere pretratarea apelor de constitutie prin vaporizare-ceea ce elimina riscul de descarcare a unor ape cu incarcaturi organice foarte mari si astfel in statia de epurare ajunge numai apa de condens. Din instalatia de vaporizare rezulta doi efluenti :concentratul (faina proteica umeda)  care este dirijat spre un modul de cristalizare (uscator) si apa de condens care se poate elimina direct in statia de epurare sau in functie de necesarul de apa de proces, o parte din apa de condens se  recircula ptr functionarea pompei de vid. (Prin vaporizare are loc concentrarea apei de constitutie si transformarea ei in cele doua componenete : faina micronica si apa de condens).

Vaporizator 

4100 l/h-1 buc.

Uscare faina proteica

In uscator este tratata faina proteica umeda de la tricantor si faina proteica umeda mediu de la vaporizator unde se produce evaporarea apei ramase; Din uscator va rezulta faina proteica uscata si vapori care se trimit in vaporizator ca agent de incalzire.

Uscator  300 m.p.

1 buc

Racire faina proteica uscata

Materialul uscat se trimite printr-o succesiune de snecuri intr-o sita rotativa, unde se elimina partile mai mari de 10 mm, apoi intr-un racitor de faina de unde ajunge la macinare.

 

Buncar

Macinare faina proteica uscata

Macinarea se face intr-o moara cu ciocanele de tip Maag VD-75 cu o capacitate de 8-10 tone/ora.

 

Moara cu ciocanele top Maag VD-75

8-10 t/h

Finisare faina proteica macinata

Finisare faina intr-un ciur rotativ.

Faina finisata se insacuieste, iar restul de ciur se recircula.

Ciur rotativ.

Insacuire faina

Insacuire in saci tip big-bags sau saci mici de 40 kg.

Instalatie de insacuire

 

 

c)Instalaţie pentru incinerarea deseurilor de origine animala-Cat.1,2

Denumirea procesului

Descrierea procesului si a etapelor/fazelor

Instalatii/Echipamente

 

 

 

 

Incinerarea deseurilor de origine animala Cat.1,2

Principalele faze ale procesului de incinerare a subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman:

 • Colectare subproduse de origine animala nedestinate consumului uman: Deşeurile ce urmează a fi incinerate sunt colectate cu mijloace de transport specifice, proprii cu respectarea regimului de transport a subproduselor animaliere (SNCU), conform Regulamentului CE 1069/2009;
 • Incarcare incinerator: Incarcarea incineratorului se realizeaza manual sau automat, cu ajutorul unui dispozitiv de incarcare hidraulic, cu buncar, avand capacitatea de 764 litri.
 • Incinerarea propriu-zisa :  Incineratorul este dotat cu exhaustor pentru aerul rezultat din combustie. Acest exhaustor de inalta presiune a aerului provenit din combustie isi face ciclul de lucru in timpul ciclului de purificare/epurare si isi termina ciclul dupa ce ultima incarcatura de SNCU este injectata in incinerator. In timpul ciclului de purificare/epurare aerul rezultat din combustie opereaza pentru aproximativ trei minute inainte de a aprinde al doilea arzator al incineratorului. Arzatorul primar nu se va aprinde pana cand prima transa de deseuri nu este  injectata in incinerator. Ciclul de preancalzire urmeaza imediat ciclului de purificare/epurare. Aerul din camera secundara, rezultat din combustie, este controlat cu o toba de evacuare tip  ’’fluture’’ autopropulsata care moduleaza deschis in timp ce temperatura din camera creste. Toba de evacuare este complet deschisa in timpul ciclului de epurare/purificare. Presiunea aerului in santul secundar pentru aerul rezultat din combustie este directionata (inalta presiune) pe o perioada de timp cronometrata dupa fiecare incarcatura cu deseuri in incinerator. Scopul aerului directionat este acela de a arde debitul de varf de compusi organici care se vaporizeaza din deseuri cand acestea se pun initial in incinerator. Mai tarziu in ciclul sus mentionat este nevoie de putin aer si toba de evacuare de aer autopropulsata revine la regulile normale de modulare.  Temperatura de lucru in camera primara este de 850 ºC iar in cea secundara de 1100 ºC. Instalatia de incinerare este exploatata astfel incat gazele de combustie rezultate din proces sa ajunga in mod controlat si omogen la temp.>850°C, timp de minim 2 secunde. Materialul este introdus in incinerator pentru ardere numai dupa ce temperatura camerei de ardere a atins temperatura de 850°C;  Temperatura inalta si timpul de stationare adecvat are ca scop distrugerea compusilor organici in totalitate. Prin post-combustia gazelor arse la temperaturi > 850 °C are loc oxidarea termica a substantelor organice in gaze inerte (CO2 si H2O) pentru reducerea emisiilor de substante organice si mirosuri.
 • Colectare si eliminare cenusa: Cenuşa rezultată în urma arderii (cca 180 kg/zi), este recoltată manual, se ambalează în saci biodegradabili, bine etanşaţi, se cântăresc şi se transportă la un depozit ecologic. Reducerea volumului deseurilor prin incinerare este de 95%.

 

Incinerator tip LLC 500

 

5500 kg/zi

(227 Kg/h)

 

 1. Activităţi conexe fluxului tehnologic:

 

Denumirea procesului

Descrierea procesului si a etapelor/fazelor

Instalatii/echipamente /parametrii specifici de operare

Producere abur tehnologic

Alimentarea cu energie termica (abur tehnologic) se face prin intermediul centralei proprii, care conţine cazanele necesare şi dispozitivele aferente.

Centrala termica functioneaza cu combustibil gazos (gaz metan) si grasime animala si este echipata cu :

 • 1 cazan ABA 4 (debit nomonal=4t/h) cu puterea termica de 2,4 Mw.
 • 1 cazan VASFA (debit nominal = 6t/h) cu puterea termica de 4,3 Mw.
 • 1 cazan HOVAL (debit nominal= 6t/h) cu puterea termica de 4,3 Mw.

De asemenea centrala termica dispune de un boiler de 5000 litri, pentru producerea apei calde tehnologice.

Apa necesara prepararii aburului tehnologic este trecuta prin instalatia de dedurizare si prin degazor, urmand a fi transformata in abur de inalta presiune (abur viu) 6 si 9 bari si 170 ºC, necesar procesului tehnologic.

Din necesarul de apa pentru producerea aburului tehnologic, 60-70% este asigurat de apa recirculata. Condensul din rotoarele sterilizatoarelor, uscatorului si rezervoarelor de grasimi se colecteaza intr-un rezervor de condens cu V = 1500 litri. Din rezervor condensul se pompeaza in degazor si daca este cazul se face si tratamentul chimic cu fosfat trisodic. Intreg procesul de tratare a condensului este automat. Apa recirculata din degazor, la o temperatura de cca. 100 ºC, alimenteaza cazanele.

Procesul de ardere este complet automatizat si monitorizat continuu, fiind dotat cu echipament de avertizare privind posibile avarii.

-Centrala termica :

 • 1 cazan ABA 4 2, 4 MW
 • 1 cazan VASFA 4,3 MW
 • 1 cazan HOVAL 4,3 MW

(sunt prevazute cu arzatoare mixte : gaz natural + grasime tehnica)

 

-Statie de dedurizare apa tip DUPLEX- PRODAQUA , DSP250

-Instalatie de condensare

 

Spălarea şi dezinfectiea mijloacelor de transport, utilajelor, spaţiilor de descărcare, spaţii de lucru, etc

Este o activitate obligatorie in realizarea procesului de neutralizare. Principiul de baza este ca tot ce intra in hala de receptie (zona septica) sa sufere un proces de neutralizare.

Masinile de transport sunt dezinfectate in zona statiei de spalare dezinfectie cu solutie calda dezinfectanta si apoi sunt spalate cu apa calda. Acelasi procedeu se utilizeaza pentru spatiile de descarcare, alimentarea snecurilor, utilaje, etc.

 

Instalatie de spalare cu o pompa de presiune, 2 nebulizatoare, (unul de 50 l ptr dezinfectant si unul de 100 l ptr detergent). 

Epurarea apelor uzate

- Colectarea apelor uzate se face intr-un rezervor colector decantor cu volumul util de 34 mc, izolat exterior cu membrana termosudabila cu grosimea peretelui de 8 mm, ingropat in pamant, unde se aduna apele uzate din societate. Sunt prevazute doua pompe submersibile Tsurumi, ce pompeaza automat, in functie de nivelul apelor uzate, la statia de epurare. Rezervorul este prevazut cu trei sicane (spatii de decantare) pentru a impiedica impuritatile mari sa ajunga in pompa si grasimea in statia de epurare.

-Indepartare solide care depasesc diametrul de 5 mm intr-o sita cu perforatii de 5 mm cu snec.

 •  
 •  
 •  

- Flotatia, (separarea particulelor solide din apa uzata ,ramase dupa filtrarea mecanica, se face intr-o unitate de flotatie prin mărirea capacitătii de plutire cu ajutorul reactivilor dozati in faza anterioara. Initatea de flotatie este rezervor dreptunghiular, cu partea superioara deschisa, cu dimensiunile de l = 4380 mm, L=1810 mm, h=2000 mm). Partea superioara este prevazuta cu un sistem de raclete care colecteaza namolul si il separa la suprafata lichidului aflat in rezervor. Aceste raclete  sunt angrenate de un motoreductor si executa o miscare de translatie  longitudinala in timp ce o pompa recircula apa uzata imbogatita cu aer sub presiune.

- Deshidratarea (centrifugarea ) namolului rezultat de la unitatea de flotatie se face intr-un decantor tip GEA 305 .Utilajul executa o miscare de rotatie si separa apa de namol, prin centrifugare (prin diferenta de greutate specifica) si are capacitatea de tratare de maxim 6 mc/h namol. Partea deshidratata a namolului cade pe un snec si este transportat intr-un container. Partea lichida din decantor ajunge in rezervorul de egalizare, omogenizare de 100 mc.

 •  

Controlul procesului de epurare si automonitorizarea: Pentru controlul statiei de epurare cu treapta mecano-fizico-chimica este incorporat un sistem logic de control programabil (PLC), sistem care monitorizeaza parametrii de operare si proces (debit, pH, temperatura, presiune, nivelul apei,etc) si ii transmite panoului de control. Monitorizarea statiei de epurare se face prin sistem SCADA, sistem care contine urmatoarele: panou de control, PC, soft SCADA, aplicatie software, interfata.

Statie de epurare mecano-fizico-chimica

(120 mc/zi), compusa din:

 

-Rezervor colector/decantor 34 mc

-Filtru rotativ 5 mm (10 l/s)

-Sita rotativa 1 mm

-Rezervor  de omogenizare prevazut cu elemente de aerare (100 mc)

-Floculator tubular

-Unitate de flotatie

-Decantor centrifugal (6 mc/h)

-Rezervoare reactivi (3 nuc x1 mc)

-Rezervor inox ape epurate (10 mc)

- Panou de control, PC, soft SCADA, pentru automonitorizare si control.

 

8.2.3 Alte conditii de functionare decat cele normale

În situatiile in care instalatiile de productie sau cele auxiliare functioneaza in afara parametrilor normali de operare, se vor aplica procedurile de interventie stabilite pentru fiecare tip de avarie si instalatie.

In cazuri de incidente, avarii, care pot produce sau au produs accidente, operatorul va reduce sau va opri activitatea care a provocat accidentul imediat ce este posibil, pana la restabilirea functionarii normale.                                                                              

 

Pornirile instalatiilor după incidente, se efectuează dupa inlaturarea cauzei generatoare si verificarea instalaţiilor în vederea reporniri.

 

Referitor la instalatia de colectarea si tratare aer  vor fi respectate operatiile planificate de intretinere periodice. Orice  deficienta care ar periclita mediul si sanatatea umana va fi  prevazuta din timp, iar in cazuri extreme de defectare,  va fi oprita implicit si functionare fluxului tehnologic, acolo unde este necesar.

 

Se va asigura tinerea sub control a tuturor proceselor/activitatilor din cadrul societatii, din punct de vedere al aspectelor de mediu generate in situatii normale si anormale de functionare, precum si in situatii de urgenta potentiale.

 • Este elaborata o structura de responsabilitate organizatorica pentru supravegherea si controlul calitatii activitatilor de productie aparte.

Monitorizarea variabilelor de proces se realizeaza pe calculatoarele de proces.

 

 • Control automat al procesului de receptie si sterilizare, separare si uscare in instalatia de procesare SNCU Cat.3;
 • Control automat al procesului de incinerare;
 • Controlul automat al procesului de epurare ape uzate

Managementul planificat va stabili si comunica angajatilor importanta politicii de siguranta.

 

Vor fi respectate conditiile de functionare necesare pentru procesarea subsproduselor animale nedestinate consumului uman precizate in Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind  subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman, unde sunt precizate conditiile de functionare necesare pentru prestarea de subproduse animale  care nu sunt destinate consumului uman. Acestea variază în functie de riscul asociat cu materialele. Clasificarea pe cele trei categorii a subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman se face conform regulamentului CE nr.1069/2009. (definite cf. Art.8, 9 si 10 din Reg. 1069/2009/CE).

 

8.3. Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate

 

Analiza comparativa Bref „SA”-Instalatii de neutralizare SNCU Cat.3

 

Capitol

BAT - Slaughterhouses and Animal By-products Industries (SA)

Conformarea societatii

 

Instalatii de neutralizare SNCU Cat.3

Bref SA-.Cap.2.2.2

 

Procesul de neutralizare cuprinde o serie de etape, după cum urmează:

 • Aprovizionarea si stocare materii prime.
 • Pregătire materii primă pentru neutralizare prin reducerea dimensiunii.
 • Incalzirea materialului sub presiune pentru a distruge  microorganismele si pentru eliminarea umezelii.
 • Separarea prin centrifugare si /sau presare a grasimii lichefiate si a proteinei solide.
 • Macinarea produsului solid într-o pulbere pentru a face masa de proteine ​​animale.
 • Produsele finale sunt transferate la depozitare si expediate

În procesarea subproduselor de origine animala, materii prime, contin de obicei cca.60% apa. Pentru a indeparta apa se utilizeaza evaporatoare.

 

Conditiile de functionare necesare pentru procesarea subproduselor animale nedestinate consumului uman variază în functie de riscul asociat cu materialele. Riscurile sunt împărtite în categoria 1, 2 sau 3 de materiale (definite cf. Art.8, 9 si 10 din Reg. 1069/2009/CE).

Acesta prevede, de asemenea, cerintele de igienă generale si detalii privind conditiile de functionare, inclusiv dimensiunea particulelor, temperatura, timpul si presiunea.


 

Bref SA-.Cap 5.3.2

Conditii generale de functionare

 • Inchiderea liniei de procesare.Transferul de materiale de-a lungul întregii linii de procesare, inclusiv transportul gaze de proces si efluenti lichizi, pot fi  închise  si întretinute astfel incat sa previna eventualele scurgeri .
 • Mentinerea unei presiuni negative la depozitarea, manipularea si in  zonele de prelucrare: Materialul poate fi depozitat în rezervoare sau pe podele deschise în clădiri care sunt bine sigilate si păstrate sub o presiune negativă usoară, asigurând în acelasi timp că aerul este schimbat suficient de frecvent pentru sănătatea si bunăstarea personalului.Ventilatia furnizate poate să mentina presiunea negativă si sa  previna o evacuare necontrolată in aerul exterior  a emisiilor de miros. Zonele in care se asigură o ventilare pot fi conectate  la instalatii corespunzatoare pentru reducerea mirosului.
 • Când  nu este posibil  de a utiliza materii prime proaspete, pentru a minimiza producerea de substante cu miros neplăcut, BAT este:
  • arderea gazelor necondensabile într-un  cazan existent pentru gaze cu volum mic si intensitate mare  iar pentru gaze cu volum mare si intensitate mica, trecerea prin biofiltru
  • arderea gazelor urat mirositoare de volum mic si intensitate mare (oxidare termica), timp de cateva secunde la 850°C si pentru mirosuri cu volum mare si intensitate scăzută  trecerea prin biofiltru.

 

Se face prelucrarea subproduselor de origine animală, după reducerea SNCU  la materiale cu mărime maximă de 50 mm, la o temperatură mai mare de 133 °C timp de cel puţin 20 de minute fără întrerupere si la o presiune absolută de cel puţin 3 bari.

 

Instalatie de neutralizare SNCU- Cat.3 este compusa, din concasor pentru reducerea dimensiunii materiilor prime, canon pentru omogenizare preincalzire si alimentare sterilizatoare, serilizatoare pentru neutralizarea SNCU deja maruntite (are loc incalzirea materialului sub presiune, la o temperatură mai mare de 133 °C timp de cel puţin 20 de minute fără întrerupere la o presiune absolută de cel puţin 3 bari),  separatoare pentru separarea centrifugala a fractiilor,  evaporizator pentru eliminarea apei din fractia lichida, uscator si moara pentru uscare, respectiv  macinare faina proteica .

 

Linia de productie este amplasata la interiorul halei.

Transferul efluentilor gazosi sau lichizi se face prin conducte:

 • Colectarea emisiilor fugitive si epurarea gazelor se face prin intermediul unei unitati  de tratare aer extras prin ventilare mecanica. Instalatia de epurare este compusa din  sistem de captare aer poluat (hote, tubulaturi din otel inoxidabil, ventilator) si trepte de filtrare (Treapta I- filtrare grosiera cu cicloane verticale cu cartuse filtrante-separare grasimi; Treapta II- filtrare intermediara prin instalatie de umidificare-spalare aer in contracurent, amplasata la intrarea in ventilator, Treapta III- filtrare finala cu biofiltru )
 • Colectarea apelor uzate provenite din procesul de neutralizare SNCU Cat.3 se face  printr-o retea de canalizare cu descarcare intr-un rezervor izolat pe exterior cu membrana termosudabila, prevazut cu pompe submersibile care pompeaza automat in functie de nivel apele uzate in instalatia de tratare mecano-fizico-chimica ape uzate.

 

Concluzii: Instalatia este conform cu cerintele BAT din punct de vedere al instalatiilor utilizate si a conditiilor de functionare .

 

Analiza comparativa Bref „SA”-Instalatii de epurare emisii de miros

 

Capitol

BAT - Slaughterhouses and Animal By-products Industries (SA)

Conformarea societatii

 

Instalatii de epurare emisii de miros si vapori cu continut organic

Se pot utiliza urmatoarele tehnici:

-Bref SA-.Cap.4.3.3.8 Bioscrubber:  Epuratoare biologice care lucreaza prin descompunerea microbiană a poluantilor atmosferici absorbiti  cu ajutorul unui mediu continind o concentratie ridicată de microorganisme.  Au fost raportate performantele din tabelul 4.44.

-Bref SA-.Cap.4.3.3.9 Spălare umedă : Concentratia substantelor rău mirositoare din gazele reziduale pot fi reduse prin intermediul unui proces de spalare a gazelor cu ajutorul unui fluid (agent de absorbtie) spălare, de obicei apa.

-Bref SA-.Cap.4.3.3.10 Oxidarea termica : Combustia directă a gazelor cu miros neplăcut poate fi efectuată timp de câteva secunde la 850 ° C.
-Bref SA-.Cap.4.3.3.11 Arderea gazelor urat mirositoare, inclusiv gaze necondensabile, într-un cazan existent: Gazele urât mirositoare, inclusiv gaze necondensabile produse în timpul procesului de neutralizare pot fi arse
într-un cazan existent în instalatie.

-Bref SA-.Cap.4.3.3.12 Scruber cu solutie cu oxidant chimic pe baza de clor: Trecerea gazelor urat mirositoare  printr-un scruber cu recircularea solutie de stropire. 

 

Pentru instalatiile de procesare (neutralizare) a subproduselor  animaliere nedestinate consumului, modelul cel mai larg acceptat pentru eliminarea mirosurilor specifice este biofiltrul.

Dimensionarea acestora trebuie sa se faca in functie de concentratia emisiilor de miros si debitul de aer exhaustat, etc .

În cazul biofiltrelor se utilizează drept material de umplutură materie organică precum lemn de rădăcini rupt, amestec vegetal din scoarţă mărunţită, vreascuri, hrişcă, compost sau combinaţii între acestea.  Mai mult, aceste umpluturi pot conţine materiale de adaos inerte, care sunt menite să îmbunătăţească de exemplu caracteristicile apei sau structura substratului.

Aceste materiale sunt de regulă aranjate pe straturi de umplutură, care sunt pătrunse de curenţii de aer uzat, ce trebuie purificat.

Substanţele nocive din aerul evacuat sunt absorbite în filmul de apă sau la suprafaţa substanţei portante şi sunt descompuse cu ajutorul microbiologiei aplicate.

Necesarul de spaţiu aferent unei instalaţii cu biofiltru este determinat în principiu de cantitatea de aer evacuat ce trebuie epurat, de concentraţia de gaze naturale şi de structura conţinutului acestuia.

În vederea funcţionării biofiltrului este foarte important, ca umiditatea mediului portant să nu depăşească sau să nu aibă mai puţin decât o anumită cotă de apă conţinută.  Pentru a evita acest posibil dezechilibru, este obligatorie o umectare a aerului evacuat la o umiditate relativă > 98 % obligatoriu.  În plus, instalaţiile cu biofiltre trebuie să aibă încorporate un aparat de irigare suplimentar.  Apa cauzată de drenaj trebuie să fie colectată şi îndepărtată.

Verificările în cazul biofiltrelor deschise, de suprafeţe au dus la concluzia că distanţa la care ajung mirosurile biofiltrelor nu depăşeşte în general 100 m, atunci când biofiltrele sunt puse în funcţiune în mod corespunzător şi atunci când gazul curat nu prezintă nici o urmă de gaz brut.

 

Pentru eficienta , in cadrul PROTAN s-a ales metoda combinata prin colectarea emisiilor fugitive de miros si epurarea prin intermediul unei unitati  de tratare aer extras prin ventilare mecanica. Instalatia de epurare este compusa din  sistem de captare aer poluat (hote, tubulaturi din otel inoxidabil, ventilator) si trei trepte  de filtrare, astfel: 

 

 • Treapta I- filtrare grosiera prin separatoare de condens cu grasimi, amplasate la iesirea din utilaje (Cicloane verticale cu cartuse filtrante-separare grasimi);

 

 • Treapta II- filtrare intermediara prin instalatie de umidificare-spalare aer in contracurent, amplasata la intrarea in ventilator, compusa din 4 compartimente

 

 • Treapta III- filtrare finala cu biofiltru pentru retinerea ultimelor impuritati prin actiunea bacteriilor, amplasat la iesirea din ventilator. Metoda biologica consta in degradarea de microorganisme impregnate pe un material filtrant a poluantilor organici si a mirosurilor neplacute, odata cu treceriea aerului prin coaja de copac umidificata, pentru mentinerea activa a bacteriilor de purificare; Pentru refacerea capacitatii filtratnte, masa biologica va fi inlocuita cel putin odata la 2 ani, iar corpul biofiltrului va fi curatat periodic. Randamentul de retinere >90%

 

Purificarea aerului evacuat pe cale biologică este utilizata avand in vedere categoria elementelor poluante, acestea avand capacitatea de a se descompune biologic, transformându-se de regulă în CO2 sau H2O  prin apelarea la micro-organisme in anumite conditii  (umiditate, oxigen, pH, nutrienti, ph, etc)

Avantaje biofiltru:

 • intretinere simpla
 • costuri scazute
 • potentialul indepartarii mirosului 80-95%

Dezavantaje: Biofiltrele necesita o o suprafata mare. 

Concluzii: Pe amplasamentul Protan sunt utilizate tehni prevazute in BAT.

 

 Analiza comparativa Bref SA si WI- Instalatii de incinerare

Capitol

BAT - Slaughterhouses and Animal By-products Industries (SA)

BAT- Waste Incineration (WI)

Conformarea societatii

 

Instalatii de incinerare

Pentru instalatia de incinerare se considera BAT:

 • Conform Bref „Slaughterhouses and Animal By-products Industries”:
 • Incineratoare cadravelor de animale, parti de cadrave (carcase) si faina proteica se face  in:
 • incineratoare cu functionare  in pat fluidizat cu barbotare de aer (in regim turbulent), cu echipament adecvata de tratare a gazelor reziduale
 • Incineratoare cu pat fluidizat circulant, cu un echipament adecvata de tratare a gazelor reziduale
 • Incineratoare in cuptoare rotative cu un echipament adecvata de tratare agazelor reziduale
 • Conform Bref “Waste Incineration”
 • Incineratoare cu camera pentru post-combustia gazelor de ardere

Pentru a realiza combustia eficientă a gazelor produse în timpul procesului de incinerare gazele de ardere  trebuie să fie bine amestecate cu suficient oxigen, la o temperatura destul de mare si pentru o lungă timp suficient. Scopul acestor criterii este de a asigura ca procese sunt conduse  si exploatate în asa fel încât să  asigure că polunatii organici sunt oxidati si distrusi, astfel încât să se reducă emisiile poluante ale acestor substante.

Tabelul de mai jos prezinta  un scurt rezumat al unor specificatii aplicabile in timpul  procesului de incinerare:

Incineratorul din cadrul SC PROTAN SA (incinerator cu  camera pentru post-combustia gazelor de ardere). este mentionat   in BREF “Waste Incineration”.

 

Incineratorul este prevazut  cu:

 • Exhaustor de inalta presiune a gazelor rezultate din combustie, ce asigura epurarea/ purificarea prin dirijarea acestora la arzatoare
 • Postcom-bustia gazelor arse. Instalatia de incinerare este exploatata astfel incat gazele de combustie rezultate din proces sa ajunga in mod controlat si omogen la temp.>850°C, timp de minim 2 secunde  pentru combustia completa si transformarea compusilor organici in bioxid de carbon si apa.
 • Sistem de control PLC, etc.
 • Alimentare mecanizata

 

Concluzii: Incineratorul din cadrul Protan se regaseste in Bref WI. ca tip de instalatie si conditii de functionare.

 

 

 

 Analiza comparativa Bref „SA”-Conditii de incinerare

Capitol

BAT - Slaughterhouses and Animal By-products Industries (SA)

BAT- Waste Incineration (WI)

Conformarea societatii

 

Conditii de incinerare

Bref SA-.Cap.4.3.8.16 :
 

Mentinerea temperaturilor de ardere adecvate, în orice moment, atunci când produsele de origine animală sunt în incinerator este una dintre conditiile necesare pentru a asigura arderea bună si pentru materiale potential infectate cu EST. Directiva  WID -2000/76 / CE prevede, printre altele, următoarele:

 • Fiecare instalatia de incinerare trebuie să fie echipata cu cel putin un arzător auxiliar. Acest arzător trebuie să porneasca automat când temperatura gazelor de ardere după ultima injectie de aer combustie scade sub 850 ° C sau 1100 ° C, după caz.De asemenea, trebuie să fie folosit în timpul operaţiunilor de pornire sau oprire a instalaţiei pentru a asigura menţinerea temperaturii de 850oC pe întreg parcursul acestor operaţiuni şi pe toată perioada în care în camera de ardere se află meterial nears;
 • Instalaţia de incinerare va fi exploatată astfel încat gazele de combustie rezultate din proces să ajungă în mod controlat şi omogen la o temperatură mai mare de 850oC, măsurată, timp de 2 secunde, în apropierea peretelui intern sau într-un alt punct reprezentativ al camerei de ardere autorizat de către autoritatea competent;
 • Temperaturile de ardere pot fi interconectate la mecanismul de încărcare incineratorului astfel incat  să se asigure că în cazul în care temperatura scade, încărcarea este oprită automat. Alarme sonore si vizuale poate fi declansat atunci când temperatura scade sub valoarea minimă specificată.

 

Bref SA-.Cap.5.3.7
 

 • transportul prin ridicare (purtare) al carcaselor, nu prin tararea acestora (pentru apreintampina contaminarea podeleleor)
 • reducerea dimensiunilor carcaselor (cadravelor) si partilor de carcase inainte de incinerare (pentru a asigura o ardere cat mai completa)
 • restrictionarea materialelor alimentate la incinerator (corelare) (Exista diferente intre puterile calorice ale partilor de animale, datorita dimensiunilor, continutului de grasime si umiditatii. Trebuie avute in vedere cele pentru care s-a demonstrat arderea cat mai completa
 • evitarea receptionarii pentru incinerarea produselor ambalate in PVC
 • alimentarea prin sisteme melcate sau pompare a incineratorului
 • dirijarea evacuarilor de aer din instalatie si echipamente de precombustie spre camera de incinerare (depozitarea , manipularea si eventualechipamentul de reducere a dimensiunilor pot fi acoperite si exploatate sub depresiune, aeruyl extras putand fi utilizat pentru punerea la dispozitie a oxigenului necesar procesului de incinerare. Exista de asemenea alte zone din care aerul poate fi dirijat spre incinerator)
 • alarme si conexiuni intre camera de combustie si sistemul de alimentare al incineratorului
 • automatizarea sistemului de indepartare a cenusei
 • monitorizarea emisiilor, inclusiv pentru resturile de ardere (cenusei)
 • atingerea nivelurilor de emisie cat mai joase, conform tabelului 5.2 (pag .381)

 

Utilizarea incineratorului se face conform specificatiilor  BAT:

 

 • Temperatura de lucru in camera primara este de 850 ºC iar in cea secundara de 1100 ºC
 • Instalatia de incinerare este exploatata astfel incat gazele de combustie rezultate din proces sa ajunga in mod controlat si omogen la temp.>850°C, timp de minim 2 secunde. (Materialul este introdus in incinerator pentru ardere numai dupa ce temperatura camerei de ardere a atins temperatura de 850°C)
 • Exhaustor de inalta presiune a gazelor rezultate din combustie, ce asigura epurarea/ purificarea prin dirijarea acestora la arzatoare
 • Alimentarea se face mecanizat, prin container cu sistem de basculare hidraulic
 • Functionare automatizata : Sistemul de control al incineratorului este în concordanţă cu legislaţia internaţională. Există control şi semnalizare pentru: încărcător, arzătoarele din camera primară, arzătorul din camera secundară, flacăra dispozitivului Honeywell, temperaturi cu dispozitiv digital Honeywell 1/16 DIN, suflantă de aer, dispozitive de siguranţa şi de funcţionare. Panou pentru întrerupătoarele electrice, starterele motoarelor, modulele display. Panoul de comandă include: starter, stop general de avarie, comutator pompă hidraulică pentru oprire sau funcţionare automată, stop de avarie la sistemul hidraulic, auto-alimentare, comutatoare pentru cele3 arzătoare din camera primară (deschis/închis/auto), comutatoare pentru arzătorul din camera secundara (deschis/închis/auto), comutator sistem hidraulic (manual/auto), uşa alimentare  (deschis/închis), cric încărcare (retragere/avansare)
 • Se face monitorizarea periodica a emisiilor.  Conform Rapoartelor de incercare (perioada 2014-2015), pentru indicatorii analizati nu au fost depasite valorile limita stabilite prin Autorizatia Integrata de Mediu SB 49/2006, revizuita in data de 12.01.2010 si in data de 02.12.2014.

 

 

Concluzii: Incineratorul din cadrul Protan se regaseste in Bref ca tip de instalatie si conditii de functionare.

 

 

 

 

 

Analiza comparativa Bref „SA”si „WI”-Limite emisii incinerare

 

Capitol

BAT - Slaughterhouses and Animal By-products Industries (SA)

BAT- Waste Incineration (WI)

Conformarea societatii

 

Limite emisii incinerare

Bref SA-.Cap 5.3.8

 • Conform  Bref „Slaughterhouses and Animal By-products Industries”  atingerea nivelelor de emisie cat mai joase comform tabel. 5.2-pag.381

BAT pentru incinerarea subproduselor de origine animală, este de a realiza nivelurile de emisii cât mai scăzute posibil mai mici decât cele indicate în tabelul de mai jos:

Tab.5.2 Nivelurile de emisie asociate cu incinerarea dedicata a subproduselor de origine animală, fie în pat fluidizat turbulent, cu pat fluidizat circulant sau incineratoare rotative cuptoarelor

 

Bref WI Cap.3.2.3.1

 • Conform Bref “Waste Incineration” , prin asimilare , BAT inseamna atingerea nivelelor de emisie cat mai joase comform tabel 3.20 -pag.162 (pentru incinerarea deseurilor periculoase)
 • BAT pentru incinerarea deseurilor periculopase  este de a realiza nivelurile de emisii cât mai scăzute posibil mai mici decât cele indicate în tabelul de mai jos, care stabileste limitele pentru incinerarea deseurilor periculoase:

 

 

 

Vor fi respectate limitele la emisie cf.AIM

 

Conform Rapoartelor de incercare (perioada 2014-2015), pentru indicatorii analizati nu au fost depasite valorile limita stabilite prin Autorizatia Integrata de Mediu SB 49/2006, revizuita in data de 12.01.2010 si in data de 02.12.2014.

 

 

 

 

Tab.6.6.6-Analiza comparativa Bref „SA”-Instalatii de epurare ape uzate

Capitol

BAT - Slaughterhouses and Animal By-products Industries (SA)

Conformarea societatii

 

 

Epurare ape reziduale

Bref SA-.Cap.5.1.5

Referitor  la epurarea apelor uzate este BAT:

 • Prevenirea stagnarii apei reziduale
 • Tratarea mecanica a apelor reziduale: Aplicarea unei filtrari (sitari) initiale a solidelor (tratarea mecanica prin separatoare de namol, grasimi, filtre, micro-site, decantoare). Etapele mecanice in tratamentul apelor reziduale sunt puse în aplicare înainte de a avea loc amestecul  sau egalizarea. În industria de procesare, sunt utilizate in mod normal, eliminatoare de nămol, separatoare grasimi, site, micro-filtre si tancuri de decantare. Materialul de origine animala nedizolvat, cum ar fi de grasimile si particulele de grăsime, reziduuri de carne, păr, peri si adaosuri minerale din apa de proces poate fi transportate înapoi în procesul de productie.
 • Utilizarea unui bazin de egalizare a apelor
 • Tratarea fizico-chimica : Utilizarea unei istalatii de flotare, posibil combinata cu utilizarea agentilor de floculare, pentru indepartarea solidelor aditionale. Metode fizico-chimice, în special metode de flotatie, sunt folosite pentru o separare extinsă a grasimilor si solidelor. Agenti de floculare sunt utilizate atunci  când este necesar. În cazul în care grăsimea este emulsionata este necesar să se utilizeze precipitarea chimică si flotatie.
  Ca si în separatoarele de grăsimi, gradul de eficientă a instalatiilor de flotatie este redus la temperatura mare si valori ridicate ale pH-ului. Flotatie mecanică cu aer furnizat aeratoare scufundate de flotatie, este metoda cel mai putin sensibile la valori ridicate ale pH-ului.
 • Tratarea biologica a efluentului (tratamente aerobice si anaerobice)
  Tratamentul aerobic poate fi utilizat pentru o elimina si reduce o parte din materialul organic (CBO) din apele uzate. Apa rezultata din industria carnii este corespunzatoare pentru pretratarea anaeroba, desi este improprie pentru eliminarea completa a compusilor organici sau a azotului.Tratamentul anaerob este de regula urmat de tratamentul aerob pentru eliminarea azotului si fosforului la statia municipala de tratare a apelor. (Eliminarea fisforului are loc in conditii anoxice. Astfel ca pentru eliminarea fosforului sunt necesare ambele tratament: aerob si anaerob). Pretratarea anaeroba a apelor uzate este necesar, in special pentru evacuarea indirecta combinata cu eliminarea azotului prin tratare fizico-chimica.
 • Indepartarea azotului si fosforului
 • Indepartarea namolului si utilizarea uleterioara a acestuia
 • Tratarea tertiara a efluentului
 • Prevederea unei capacitati de stocare pentru apele ce nu se incadreaza in normele de emisie
 • Prevenirea infiltratiilor, scurgerilor de lichid si emisiilor de miros din bazinele statiei de epurare, prin etansarea structurilor  si acoperirea sau aerisirea acestora
 • Monitorizarea regulata a compozitiei efluentuui, mentinerea registrelor cu date

 

Bref SA-Cap.5.1.5

Referitor la nivelurile de emisie asociate cu BAT pentru reducerea emisiilor apelor uzate de la abatoare si instalatii de procesare a subproduselor de origine animală (la evacuarea in emisar natural) :

Aplicat partial:

 

Pe amplasamentul Protan, gestionarea apelor uzate consta din :

-Imbunatatirea sistemului de separare a grasimilor, fractiilor solide si al apei din apa de constitutie prin montarea unui vaporizator. Prin vaporizare, rezulta un concentrat, care este dirijat spre uscator, si condensul cu incarcatura organica redusa care se poate recircula sau trimite in statia de epurare (Vaporizarea elimina riscul de descarcare a unor ape cu incarcari organice foarte mari in statia de epurare).

 

-Epurarea tuturor apelor uzate contaminate de pe amplasament (ape uzate menajere, tehnologice, ape de condens, ape de spalare si ape pluviale din zona septica) intr-o statie de preepurare prevazuta cu:

 • Treapta mecanica care consta din aplicarea unei filtrari initiale a solidelor (filtru rotativ + sita rotativa).
 • Bazin de omogenizare (rezervor tampon prevazut cu elemente de aerare cu rolul de a egaliza si omogeniza apele trecute de treapta mecanica).
 • Treapta fizico-chimica care consta in introducerea in masa de fluid de agenti de coagulare si poliecetrolit pentru ruperea legaturilor emulsiilor si separarea intr-o unitate de flotatie cu aer dizolvat (floculator tubular pentru dozarea chimicalelor +unitate de flotatie).
 • Tratarea si deshidratarea namolului si eliminarea controlata de pe amplasament (decantor centrifugare). Namolul poate fi reciclat in instalatiile proprii Tablou automatizare si control

 

Eficienta de epurare a statie mecano-fizico-chimice existente este: reducerea  CCO, CBO5, Azot, Fosfor, MTS, etc, din apele reziduale sub valorile admise in NTPA 002/2002.

 

Apele uzate si pluviale de pe amplasament tratate mecanic si fizico – chimic, sunt transportate si epurate final in statiile de epurare autorizate ce sunt prevazute cu treapta biologica (in baza unor contracte).

 

 

Concluzii: Sunt respectate cerintele asociate BAT in urmatoarele conditii:

 • eliminarea apelor pre-epurate, prin vidanjare si transport  la o statiile de epurare autorizate prevazute cu treapta biologica( din Sf. Gheorghe si Tg.Secuiesc)

 

 

Analiza comparativa Bref „SA”-Consumuri, eficienta energetica

 

Capitol

BAT - Slaughterhouses and Animal By-products Industries (SA)

Conformarea societatii

 

Consum

apa

Bref SA-.Cap.3.2.2.

Consumul de apă de la procese nespecificate a fost raportat a fi 500 - 1000 l / t de materii prime. Consumul este împărtit după cum urmează:

 • condensatoare 200-500 l /t;
 • cazane 150-200 l /t
 • curătare 200-300 l /t.

 

Aplicat

Consumul  de apa raportat la materiile prime procesate la nivelul fabricii, in anul 2014, a fost de 623,6 l/t de materii prime.

 

Sunt aplicate tehnici de recirculare :

 • Se realizează recircularea apei necesară producerii aburului tehnologic în proporţie de 60-70 %.
 • Apa tehnologica (constitutie) se recircula in proportie de 35-40% , respectiv 2 t/sarja sunt reintroduse in canon cu scopul omogenizarii materialului sterilizat.

 

Concluzii: Instalatia este conforma cu cerintele BAT in ceea ce priveste consumul de apa la nivelul fabricii

Consum energie electrica si caldura

Bref SA-.Cap.3.2.2.

Energie
Tabelul 3.29 rezumă unele date consumul de energie si a iesirilor pentru o instalatiile de procesare subproduse (Nu se precizează dacă instalatiile au fost de procesare prin procedeul umed sau uscat, sau, nu sunt date detalii despre restul procesului, cum ar fi ce tehnici de separare au fost utilizate. Datele se aplică in Instalatii Marea Britanie)

 

Energie (kWh/t de carcasă sau a unei părti)

Minim

Medie

Maximum

Electricitatea consumată (întrata)

45.7

84.7

120

Energia electrică generata (iesita)(1)

 

130

 

Caldura consumata (intrat)

440

690

906

Căldură recuperată / produs (iesita)

71.4

111

163

(1) Datele pentru energie generate din instalatii de ogenerare
   Tip de proces si materii prime nespecificate

 

Tabelul 3.29: Sumarul datelor de energie din instalatii de neutralizare

 

Aplicat

 

Consumul  de energie electrica raportat la materiile prime procesate in anul 2014, a fost de 34 kWh/t de materii prime.

 

Consumul  de  caldura raportat la materiile prime procesate in anul 2014, a fost de 387 kWh/t de materii prime.

 

 

Concluzii: Instalatia este conforma cu cerintele BAT in ceea ce priveste consumul de energie electrica sau caldura la nivelul fabricii

Eficienta energetica

Tehnicile de eficientizare energetica sunt , in ordinea in care reduc poluarea mediului:

 • Inregistrarea consumului energetic la intervale regulate
 • Buna gospodarire si optimizarea proceselor prin:
  • refolosirea condensului la maxim
  • prevenirea pierderilor prin returnarea condensului
  • izolarea conductelor care nu sunt izolate
  • imbunatatirea colectarii aburului
  • repararea echipamentelor prin care se pirde abur
  • oprirea echipamentelor de aer comprimat cand nu se utilizeaza aerul comprimat
  • pentru camerele de racire: se tim usile inchise cat mai mult posibil iar temperaturile nu trebuie scazute mai mult decat este necesar
  • oprirea motoarelor in pauzele de productie
 • Recuperarea caldurii in evaporare si uscare. Mijloacele cele mai eficiente de economisire a energiei în este de a utiliza căldură de la apa evaporata. Aceasta se poate face folosind, de exemplu schimbătoare de căldură sau evaporatoare cu efect multiplu.
 • Producerea de energie in cogenerare (CHP)

 

 

-Consumurile energetice sunt inregistrate

-Condensul rezultat din consumatorii de abur de medie presiune si din consumurile proprii de abur ale centralei se returneaza in rezervorul degazorului din centrala termica. Condensul este recuperat integral de la sterilizatoare si rezervoare de grasimi. Procent efectiv inregistrat de recuperare a condensului: cca. 60-70%

-Se aplica reglarea arderii la cazanele din cadrul centralei termice , in timp real, automatizat  astfel incat caldura nedezvoltata ca urmare a unei combustii incomplete   sa un constituie o pierdere de energie.

Se are in vedere:

 • optimizarea programului de lucru al cazanelor cu efect direct de reducere a numarului de porniri opriri
 • izolarea conducte apa, abur

Producerea de energie in cogenerare este costisitoare. (Compania nu-si poate asigura singura finanatera unei instalatii CHP).

 

 

 

Tab.6.6.8 -Analiza comparativa Bref „SA”-Management

 

Capitol

BAT - Slaughterhouses and Animal By-products Industries (SA)

Conformarea societatii

 

Management

Bref SA-.Cap..5.1.1.1

În cadrul Uniunii Europene, multe organizatii au decis în mod voluntar să pună în aplicare sisteme de management de mediu bazate pe EN ISO 14001: 1996 .

Un SMM poate lua forma unui sistem standardizat sau nestandardizat ("personalizat").

BAT este de a implementa si aderarea la un sistem de management de mediu (EMS), care încorporează, în functie de circumstantele individuale, următoarele caracteristici:
• definirea unei politici de mediu pentru instalarea de top management

• planificarea si stabilirea procedurilor necesare
• punerea în aplicare a procedurilor de, acordând o atentie deosebită pentru:

- structura si responsabilitate
- instruire, sensibilizare si competentă
- comunicare
- implicarea lucrătorilor
- control eficient al procesului
- program de întretinere planificata
- pregătire de urgentă si răspuns
- respectarea legislatiei de mediu protejarea.

• verificarea performantei si luarea de măsuri corective, acordând o atentie deosebită:

 • monitorizarii emisiilor
 • actiuni corective si preventive
 • intretinerea înregistrărilor
 • audit intern independent (în cazul în care este posibil) în scopul de a determina dacă sistemul de management de mediu functioneaza in conformitate cu dispozitiile prevăzute si  daca au fost implementat si mentinut e în mod corespunzător.

• contorizarea consumurilor

• luarea în considerare a impactului asupra mediului rezultata de la o eventuală dezafectare

• luarea în considerare a dezvoltării de tehnologii mai ecologice
• în cazul în care este posibil benchmarking, sectorial în mod regulat

Societatea a documentat si implementat un sistem de management integrat calitate, mediu, sanatate si securitate in munca propriu, aliniat la cerintele standardelor : SR EN 9001 :2008, SR EN ISO 14001:2005 si SR OHSAS 18001 :2008.

 

Strategia managementului din societate este documentată în dispoziţii manageriale si aplicata prin:

 • Program anual de mentenanţă preventiva
 • Planificarea operatiunilor de intretinere si monitorizarea realizarii intretinerii.
 • Se asigura  automonitorizarea parametrii principali ai procesului de neutralizare (control automat proces cu inregistrare in diagrame de proces) ,se monitorizeaza  intrările şi ieşirile de materii prime şi materiale, intervenţii, remedieri etc. în registre specifice .
 • Monitorizarea indicatorilor factorilor semnificativi de mediu cuprinşi în Autorizaţia Integrata de Mediu permite cunoaşterea stadiului actual ca bază pentru revizuirea şi îmbunătăţirea performanţei.
 • Instruirile se efectueaza pe baza unei tematici specifice locului de munca a fiecarui angajat.                                                                                                                                                Personalul de la toate nivelurile este constientizat de :
  • implicaţiile reglementării dată de Autorizaţia integrată de mediu  pentru activitatea companiei şi pentru sarcinele de lucru;
  • impacturile semnificative asupra mediului, reale si posibile , ale activitatii lor si de efectele benefice aduse mediului prin imbunatatirea performantei individuale;
  • consecintele posibile ale abaterilor de instructiunile de lucru specifice;
  • implicatiile functionarii in conditii anormale;

Sunt planificate regulat audituri independente (prin SMS)

Concluzii: Pe amplasamentul Protan sunt aplicate tehnici de management cf.BAT

 

Analiza comparativa Bref „SA”-Depozitare

 

Capitol

BAT - Slaughterhouses and Animal By-products Industries (SA)

Conformarea societatii

 

Depozitare

Bref SA-.Cap.4.1.27

 

Colectarea si transportul subproduselor de origine animală (cerinta a Reg.1069/2009/CE) trebuie sa se faca in amabalaje inchise sau in vehicule acoperite prevazute cu containere inchise care asigura mentinerea unei temperaturi corespunzătoare pe întreaga durată de transport.

 

Programul de curătare trebuie sa acopere toate structurile, echipamentele si suprafete interne, de depozitare a materialelor,containere, drenaj, curte si drumuri.

 

Tehnici generale aplicabile la nivel de instalatie:
Cladiri inchise pentru receptie, manipulare si procesare subproduse.

 • Gestionarea corespunzatoare a modului de depozitare, manipularea si încărcare a subproduselor de origine animală: Buncărele de depozitare pot oferi o metodă de depozitare, care este relativ usor de controlat si pot fi combinate cu automate, complet închis, echipamente de manipulare si de transfer. Materialul poate fi livrat in, de exemplu. camioane basculante in vrac  si transferate direct in buncărul de descărcare, fie mecanic prin transportoare / snecuri sau pneumatic. Zona de depozitare si manipulare pot fi inchise si mentinute la o presiune negativă iar aerul extras poate asigura  oxigenul intr-un proces de ardere (aer de combustie) (cum ar fi incinerarea), sau pot fi directionat către un sistem de reducere a mirosului .
 • Pastrarea in spatii racite, pentru un timp cât mai scurt posibil , atunci când nu este posibilă tratarea subproduselor de origine animală înainte descompunerea lor (ca sa nu cauzeze probleme de miros si / sau probleme de calitate a apelor uzate).
 • Usile din zonele  în care subproduse de origine animală sunt încărcate / descărcate, stocate sau tratate, trebuie tinute inchise . Sunt utile usile de acces pentru personal cu autoinchidere dotate cu alarme, care pornesc alarma în cazul în care usile nu au fost inchise intr-o perioadă rezonabilă de timp
 • Depozitarea soluţiilor de curăţare şi dezinfectare necesită o atenţie specială.  Toate substanţele şi combinaţiile de substanţe utilizate trebuie verificate spre a fi conforme, în baza specificaţiilor de securitate ale U.E. şi a indicaţiilor producătorului acestora, aşa încât să se stabilească dacă este vorba de o substanţă nocivă. Aceste substanţe trebuie înregistrate în Indexul Substanţelor Nocive, valabil pentru toată întreprinderea (Cadastrul Substanţelor Nocive).
 • Colectarea si transportul SNCU se face in ambalaje inchise. Transportul se face in containere inchise care asigura mentinrea unei temperaturi corespunzatoare pe toata durata de transport.

 

 • SNCU Cat.3- Se introduc direct din containerul de aprovizionare in cuva de receptie a instalatiei de neutralizare, imediat ce procesul tehnologic permite o noua sarja. Se utilizeaza containere etanse la schimb. Societatea detine Aut. Sanitar Veterinara pentru depozitarea intermediara a SNCU Cat.3.(Nr. RO-BV-001-PROCP/3-27/09/2010.

 

 • SNCU Cat.1,2 si  se stocheaza temporar in containerele cu care au fost colectate si transportate, in depozitul de SNCU Cat.1,2 . Depozitul este termoizolat, cu  2 camere, una de receptie si una de stocare containere.  Se utilizeaza containere etanse la schimb.Societatea detine Aut. Sanitar Veterinara pentru depozitarea intermediara a SNCU Cat.1,2.(Nr. RO-BV-002-INTP/1,2-05/10/2010)

 

 • Curatarea frecventa a zonelor de depozitare este o activitate obligatorie in realizarea procesului de neutralizare. Principiul de baza este ca tot ce intra in hala de receptie (zona septica) sa sufere un proces de neutralizare.
 • Masinile de transport sunt dezinfectate in zona statiei de spalare dezinfectie cu solutie calda dezinfectanta si apoi sunt spalate cu apa calda. Acelasi procedeu se utilizeaza pentru spatiile de descarcare, alimentarea snecurilor, utilaje, etc.

 

 • Depozitarea chimica (solutii de curatare si dezinfectare) se face in amabalajul original in magazie securizata. Se tine o evidenta stricta.a acestora.

 

Concluzie : Modul de depozitare este conform cu cerintele BAT

 

Tab.6.6.10-Analiza comparativa Bref „SA”- Transport, instalatii si echipamente de curatare

 

Capitol

BAT - Slaughterhouses and Animal By-products Industries (SA)

Conformarea societatii

 

Transport

Bref SA-.Cap.4.1.29
 
 Reg.1069/2009/CE prevede că subprodusele de origine animală trebuie să fi colectate si transportate in vehicule, în ambalaje inchise in recipienti ermetici . Vehiculele si recipientele refolosibile si toate articolele reutilizabile de echipamente sau aparate care intră în contact cu subproduse de origine animală sau de produse prelucrate, trebuie să fie:

 1. curătate, spălate si dezinfectate după fiecare utilizare;
 2. mentinute în stare curată;
 3. curate si uscate înainte de utilizare.

 

Curatarea si dezinfectarea vehiculelor de transport si echipamentului dupa fiecare livrare/utilizare transportul prin ridicare (purtare) al carcaselor, nu prin tararea acestora.

 

Zonele de curatare exterioara  a autovehiculelor trebuie prevăzute cu un sistem care să colecteze apa uzată. Colectarea apei uzate urmează apoi un proces de tratare prin intermediul precipitatorilor, înainte ca apa să se scurgă în reţeaua generală a apei evacuate.

În cazul unei întreprinderi care dispune de un parc auto mare şi care implicit prezintă un număr mare de curăţări ale vehiculelor, este eficientă instalarea unui sistem de spălare a vehiculelor automat. Avantajul acestor instalaţii constă în utilizarea specifică şi astfel economică a apei pentru curăţare. Aceste sisteme de spălare au o structură asemănătoare cu cea cunoscută în cazul instalaţiilor de spălare a vehiculelor mici, doar că dimensiunile se potrivesc vehiculelor mari care fac obiectul acestor instalaţii.

 

 

Colectarea si transportul subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman,  S.N.C.U. – asa cum sunt definite in Regulamentul CE 1069/2009, se face de la generatorii acestor deseuri, pe baza contractuala, cu mijloace specializate proprii sau pe baza de contract.

 

Mijloacele de transport auto folosite in transportul subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman sunt etanse, prevazute cu prelate inpermiabile/capace/usi metalice cu inchidere corespunzatoare pentru a evita orice contact cu mediul inconjurator. Acestea sunt autorizate din punct de vedere sanitar veterinar si indeplinesc cererile normativelor in vigoare privind transportul deseurilor de acest tip (Regulamentul CE 1069/2009).

 

Curatarea si dezinfectarea vehiculelor si recipientelor folosite se face dupa fiecare utilizare .

 

Apele uzate sunt colectate si conduse spre statia de epurare mecano-fizico-chimica.

 

Concluzii : Sunt aplicate conditii asociate cerintelor BAT

Instalatii si echipamente de curătare

Bref SA-.Cap.5.1.4
Pentru curătarea instalatiilor de procesare a subproduselor de origine animală, BAT este:
 

 • gestionarea si minimizarea cantitătilor de apă si detergenti consumati
 • utilizarea de apa calda, utilizarea apei sub presiune  , monitorizarea si controlul temperaturii in scopul reducerii agentilor de curatare.
 • Selectarea detergentilor cu impact minim asupra mediului  fără a compromite eficacitatea de curătare
 • Evitarea, cnd este posibil,  autilizarii agentilor de curătare si  dezinfectare cu continut de clor activ
 • Acolo unde echipamentul este adecvat, incorporarea in acesta a sistemului de curatare.

Daca statia de epurare este performanta este recomandata recircularea apei pentru spalarea  suprafetelor, containerelor, instalatiilor, utilajelor, etc..

 

Instalatie de spalare cu o pompa de presiune, 2 nebulizatoare, unul de 50 l ptr dezinfectant si unul de 100 l ptr detergent. 

Este o activitate obligatorie in realizarea procesului de neutralizare. Principiul de baza este ca tot ce intra in hala de receptie (zona septica) sa sufere un proces de neutralizare.

Masinile de transport sunt dezinfectate in zona statiei de spalare dezinfectie cu solutie calda dezinfectanta si apoi sunt spalate cu apa calda. Acelasi procedeu se utilizeaza pentru spatiile de descarcare, alimentarea snecurilor, utilaje, etc.

 

Se face selectia agentilor de curatare

 

Tab.6.6.11-Analiza comparativa Bref „SA”-Emisii fugitive de miros

 

Capitol

BAT - Slaughterhouses and Animal By-products Industries (SA)

Conformarea societatii

 

Emisii fugitive de miros

 • Subprodusele de origine animală trebuie să fie colectate si transportate în recipienti etansi .

 

 • Vehiculele si containerele reutilizabile  precum si celelate echipamente sau aparate cu care  subprodusele de origine animală sau produsele prelucrate, vin în contact trebuie să fie: curătate, spălate si dezinfectate după fiecare utilizare; mentinute în stare curată  si uscate înainte de orice utilizare .

 

 • Autovehiculele de transport trebuie sa nu permita scaparile de materiale in timpul incarcarii, transportului sau descarcarii .

 

 • Aigurarea  etanseitatii zonei de descarcare, depozitare subproduse de origine animala .

 

 • Usile spre zonele în care subprodusele de origine animală sunt descărcate, stocate sau tratate, trebuie sa fie inchise si prevazute exclusiv pentru acest lucru, nu si pentru accesul obisnuit al personalului  sau alte activitati

 

 • Usi cu autoichidere dotate cu alarme si sisteme automate care declanseaza inchiderea usii  în cazul în care usile nu sunt inchise in termen rezonabil fata de cerintele de acces.

 

 • Procesarea (neutralizarea) subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman trebuie sa se faca in incaperi inchise conectate la instalatii de exhaustare  si  instalatii pentru diminuarea/ eliminarea  mirosului .

 

 

 • Masinile de transport sunt dezinfectate in zona statiei de spalare dezinfectie cu solutie calda dezinfectanta si apoi sunt spalate cu apa calda. Acelasi procedeu se utilizeaza pentru spatiile de descarcare, alimentarea snecurilor, utilaje, etc.

 

 

 • Intretinerea permanenta a starii de curatenie in zona de depozitare, in halele de productie si in incinta societatii;

 

 • Respectarea Regulamentului de exploatare , funcţionare şi întreţinere;

 

 • Programarea intrărilor de materii prime (subproduse de origine animala nedestinate consumului uman);

 

 • Utilizarea de containere sigilate si etanse, de asemenea,minimizează contaminarea apei si a solului, de la eventualele scurgeri si reduce riscul de infestării cu insecte, rozătoare si păsări

 

 • Service periodic;

 

 • Emisiile de miros si vapori incarcati cu grasimi sunt captate si epurate intr-o unitate de tratare  finalizata cu treapta bilogica. 

 

 • Statia de epurare este prevazuta cu rezervoare etanse si sistem automatizat de exploatare si control. (Pentru controlul statiei de epurare este incorporat un sistem logic de control programabil (PLC), sistem care monitorizeaza parametrii de operare si proces (debit, pH, temperatura, presiune, nivelul apei,etc) si ii transmite panoului de control. Monitorizarea statiei de epurare prin implementarea sistemului SCADA, sistem care contine urmatoarele: panou de control, PC, soft SCADA, aplicatie software, interfata).

 

 

 

 

 

 Analiza comparativa Bref „SA”-Ardere grasime tehnica

Capitol

BAT - Slaughterhouses and Animal By-products Industries (SA)

Conformarea societatii

 

Ardere grasime tehnica

Bref SA-.Cap.4.1.41

Înlocuirea combustibilului utilizat in cadrl centralei termice cu grasime tehnica
Grasimea  este în principal fără sulf. Cazanele pot fi convertite pentru a arde seu prin înlocuirea arzătoarelor.
În unele situatii , de exemplu, în cazul în care nu există o piată de desfacere usor accesibil pentru grasime, ar putea fi convenabil si / sau ieftin să fie arsa în cadrul instalatiei  proprii

 

Bref Cap.3.2.8

 

In afara combustibilului gazos, cazanele termice din cadrul PROTAN pot functiona cu grasime tehnica. (Grasimile prezinta avantajul ca  puterea lor calorica este foarte ridicata si sunt lipsite de apa de cristalizare (9400 Kcal/Kg))

 

Concluzii: Instalatia este conforma cu cerintele BAT din punct de vedere al  utilizarii combustibilului tip “grasime tehnica” si al nivelului emisiilor asociat.

 

 

 

9. INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU

 

9.1. EMISII ÎN ATMOSFERĂ

 

Principalii poluanti ai aerului sunt:

 

Din surse fixe:

 • Noxe sub forma unor mirosuri specifice, (in principal mercaptani formati prin descompunerea microbiana a subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman), pulberi, vapori de apa incarcati organic, etc, degajate in timpul diverselor manevre de operare a utilajelor, instalatiilor si echipamentelor de productie aferente instalatiei de neutralizare a subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman . (Mercapatanul este un derivat organic al hidrogenului sulfurat, cu miros neplăcut. Disconfortul creat este mare pentru ca in cazul în care mercaptanii sunt în aer, chiar si la concentratii scăzute, sunt usor sesizabili datorita mirosului specific). Mecanismul care sta la baza emisilor de miros se datoreaza amino-acizilor (componenta cheie a proteinelor) care la temperatura sau actiunea enzimatica a microorganismelor se decarboxileaza cu usurinta obtinundu-se astfel amine. In conditii normale acestea, desi netoxice (in cantitati mici) sunt relativ volatile, chiar in stare gazoasa cu miros caracteristic (cadaverina, puterscina, indoli, mercaptani)
 • Pulberi rezultate din operatiile de macinare, depozitare, insacuire a fainii proteice.
 • Gaze de ardere care pot sa contina pulberi totale, SO2, CO, NOx, HCl, NH3, metale grele: (Hg, Cd, Sb,As, Pb, Cr,Co, Cu, Mn, Ni, V), cenusa (COT), Dioxine si furani  PCDD/F sau alte substante organice exprimate sub forma de carbon organic (COT), rezultate din instalatia de incinerare a subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman (SNCU, cat.1  si/sau faina proteica). 
 • Gaze  de ardere (CO, NOx, SO2, pulberi) provenite de la centralele termice utilizare la producerea aburului tehnologic prin combustia gazului metan sau a grasimii tehnice.

Din surse mobile:

 • Gaze reziduale sub forma de CO, SOX, NOX, hidrocarburi, particule,  rezultate de combustia interna a motorinei utilizata la echipamentele  mobile rutiere si nerutiere din incinta societatii

Pentru emisiile provenite din surse fixe au fost prevazute urmatoarele masuri:

Nr

crt

Sursa generare poluanti

Poluanti

Echipamente de depoluare existente si propuse

Eficienta de retinere

Caracteristici sursa de emisie

1

Instalatia de neutralizare SNCU Cat.3

 

(Utilaje/echipamente tehnologice: condensatori, moara, transportori, racitor faina, rezervoare, tricantor, vaporizator, etc)

 

-Mirosuri specifice,

-Vapori de apa incarcati organic

 

(Mirosurile sunt generate in principal de  deşeuri animaliere (materiale aflate în putrefacţie), vapori cu continut organic rezultati din procesul de tratare termica a SNCU  si    făina proteică proaspătă care are miros caracteristic)

Colectarea emisiilor fugitive si epurarea gazelor prin intermediul unei unitati  de tratare aer extras prin ventilare mecanica.  Instalatia de epurare este compusa din  sistem de capare aer poluat (hote, tubulaturi din otel inoxidabil, ventilator) si trepte  de filtrare , astfel: 

 • Treapta I- filtrare grosiera prin separatoare de condens cu grasimi, amplasate la iesirea din utilaje (Cicloane verticale cu cartuse filtrante-separare grasimi);
 • Treapta II- filtrare intermediara prin instalatie de umidificare-spalare aer in contracurent, amplasata la intrarea in ventilator, compusa din 4 compartimente
 • Treapta III- filtrare finala cu biofiltru pentru retinerea ultimelor impuritati prin actiunea bacteriilor, amplasat la iesirea din ventilator.

Este stabilit un program de intretinere periodica: schimbare masa bio si reparare suport, curatare cicloane, verificare etanseitate, curatare depuneri instalatie de spalare, etc)

Eficienta de retinere  90%

Sursa: Proiect biofiltru intocmit de S.C. AFA PROD IMPEX S.R.L

 

 

Suprafata biofiltru

1buc.x 60 mp

 

 

2

Centrala termica

1 cazan HOVAL-4,3 MW

CO, NOx, SO2. pulberi

 • Arzator peformant
 • Proces de ardere controlat
 • Se realizeaza monitorizarea excesului de aer pentru ontinerea unei arderi complete.
 • Functionarea automatizata.

 

-

Cos dispersie

Ø0,7 x 12 m

3

Centrala termica

1 cazan VASFA-4,3 MW 

CO, NOx, SO2. pulberi

-

Cos dispersie

Ø0,5 x 11 m

4

Centrala termica

1 cazan ABA 4-2,4 MW

CO, NOx, SO2. pulberi

-

Cos dispersie

Ø0,5 x 11 m

5

Instalatie de incinerare SNCU Cat.1,2 si/sau faina proteica

 

Pulberi totale, COT, SO2, CO, NOx, HCl, NH3, Metale grele: (Hg, Cd, Sb,As, Pb, Cr,Co, Cu, Mn, Ni, V)

Cenusa (COT),

Dioxine si furani

Exhaustor de inalta presiune a gazelor rezultate din combustie, ce asigura epurarea/ purificarea prin dirijarea acestora la arzatoare

Postcom-bustia gazelor arse. Instalatia de incinerare este exploatata astfel incat gazele de combustie rezultate din proces sa ajunga in mod controlat si omogen la temp.>850°C, timp de minim 2 secunde  pentru combustia completa si transformarea compusilor organici in bioxid de carbon si apa.

Sistem de control PLC, etc.

Eficienţa sistemului de reducere :

-98-99,9% comp. org;

-98-99,9% -pulberi;

-98-99,9% miros

Sursa:  BREF CWW-Tab.3.201

Cos evacuare

Ø0,9 x  10 m

6

Moara

(8-10 t/h)

Pulberi

Emsii de miros specific

Filtru cu saci cu scuturare automata tip MAG F-3000E  pentru retinerea pulberilor.

Gura de evacuare de la filtrul cu saci  este conectata la unitatea de tratare aer, finalizata cu biofiltru  pentru retinerea emisiilor de miros. (descrisa la punctul 1)

 

Eficienţa sistemului de reducere : 99-99,9%-pulberi 

 

Sursa: BREF CWW-Tab.3.243

 

Suprafata biofiltru

1 buc.x60 mp;

 

 

9.1.1 Emisii dirijate in atmosfera

 

Activitate IED

Denumire si descriere cos

Înăltime (m)

Diametru bază (m)

Diametru vârf (m)

Poluant

Echipament de depoluare recomandat de BREF

Echipament depoluare

Eficietă (%)

X (Stereo 70)

Y (Stereo 70)

-

S1-Cos dispersie cazan termic  tip HOVAL (4,3 MW)

12

f 0,7

f 0,7

Gaze de ardere:

CO, SO2, NOX

-

-Proces de ardere controlat.

-Se realizeaza monitorizarea excesului de aer pentru ontinerea unei arderi complete.

-Arzator performant.

-Functionarea cazanului este automatizata.

-

380.83389

5063.69399

 

-

S2-Cos dispersie cazan termic  tip VASFA (4,3 MW)

11

f 0,5

f 0,5

Gaze de ardere:

CO, SO2, NOX

-

-Proces de ardere controlat.

-Se realizeaza monitorizarea excesului de aer pentru ontinerea unei arderi complete.

-Arzator performant.

-Functionarea cazanului este automatizata.

-

380.83718

5063.69639

 

-

S3-Cos dispersie cazan termic  tip ABA (2,4 MW)

11

f 0,5

f 0,5

Gaze de ardere:

CO, SO2, NOX

-

-Proces de ardere controlat.

-Se realizeaza monitorizarea excesului de aer pentru ontinerea unei arderi complete.

-Arzator performant.

-Functionarea cazanului este automatizata.

-

380.84134

5063.69909

 

-

S4 Cos dispersie instalatie de incinerare

(227 Kg/h)

10

f 0,7

f 0,7

Gaze reziduale

 • Pulberi
 • HCl                          
 • HFl                           
 • SO2                         
 • NOx                        
 • TOC                        
 • CO                          
 • Hg
 • Cd+TI
 • S alte metale
 • PCDD/PCDF

 

- Incineratoare cu camera pentru post-combustia gazelor de ardere

 

- Pentru a realiza combustia eficientă a gazelor produse în timpul procesului de incinerare gazele de ardere  trebuie să fie bine amestecate cu suficient oxigen, la o temperatura destul de mare si pentru o lungă timp suficient. Scopul acestor criterii este de a asigura ca procese sunt conduse  si exploatate în asa fel încât să  asigure că polunatii organici sunt oxidati si distrusi, astfel încât să se reducă emisiile poluante ale acestor substante.

Bref SA-Cap.4.3.8.16, 5.3.7

Bref WI –Tab.4.12

 

-Exhaustor de inalta presiune a gazelor rezultate din combustie, ce asigura epurarea/ purificarea prin dirijarea acestora la arzatoare

-Postcom-bustia gazelor arse. Instalatia de incinerare este exploatata astfel incat gazele de combustie rezultate din proces sa ajunga in mod controlat si omogen la temp.>850°C, timp de minim 2 secunde  pentru combustia completa si transformarea compusilor organici in bioxid de carbon si apa.

-Materialul este introdus in incinerator pentru ardere numai dupa ce temperatura camerei de ardere a atins temperatura de 850°C;

-Sistem de control PLC

-Dispozitiv de siguranta, control si  urmarire a parametrilor de functionare.

98-99,9%

380.82319

5063.74513

 

 

9.1.2. Emisii  difuze

 

Nr.crt

Sursa emisii fugitive

Localizare

Poluanti

Masuri reducere

1

Instalatia de neu-tralizare (proce-sare) SNCU cat.3.

 

 

 

- Zona de recepţie, descărcare deşeuri animaliere

 

-Instalatia de neutralizare (depozitare, sterilizare, separare, transport, uscare, macinare faina proteica, rezervoare de stocare).

 

 

 

 

 

 

Mirosuri specifice,

vapori de apa incarcati organic;

 

(Mirosurile sunt generate in principal de  deşeuri animaliere (materiale aflate în putrefacţie), vapori cu continut organic rezultati din procesul de tratare termica a SNCU  si    făina proteică proaspătă care are miros caracteristic)

 • Colectarea emisiilor fugitive si epurarea gazelor prin intermediul unei unitati  de tratare aer extras prin ventilare mecanica. Instalatia de epurare este compusa din  sistem de capare aer poluat (hote, tubulaturi din otel inoxidabil, ventilator) si trepte  de filtrare , astfel: 
  • Treapta I- filtrare grosiera prin separatoare de condens cu grasimi, amplasate la iesirea din utilaje (Cicloane verticale cu cartuse filtrante-separare grasimi);
  • Treapta II- filtrare intermediara prin instalatie de umidificare-spalare aer in contracurent, amplasata la intrarea in ventilator, compusa din 4 compartimente
  • Treapta III- filtrare finala cu biofiltru pentru retinerea ultimelor impuritati prin actiunea bacteriilor, amplasat la iesirea din ventilator. Metoda biologica consta in degradarea de microorganisme impregnate pe un material filtrant a poluantilor organici si a mirosurilor neplacute, odata cu treceriea aerului prin coaja de copac umidificata, pentru mentinerea activa a bacteriilor de purificare;
 • Traseul de alimentare cu grasime al cazanelor de ardere  incepe de la rezervoarele de stocat grasime si continua pana la arzatoarele aflate pe cazane. Instalatia este etanse fara a permite propagare de mirosuri.
 • Curatarea frecventa a zonelor de depozitare a materiilor prime, produselor si deseurilor;
 • Intretinerea permanenta a starii de curatenie in halele de productie si in incinta societatii;
 • Respectarea Regulamentului de exploatare, funcţionare şi întreţinere;
 • Programarea intrărilor de materii prime (subproduse de origine animala nedestinate consumului uman

2

Ape uzate

Zona  instalaţii

de

preepurare

 

 

 

Mirosuri specifice

 • Statia de epurare este prevazuta cu rezervoare etanse si sistem automatizat de exploatare si control. Pentru controlul statiei de epurare este incorporat un sistem logic de control programabil (PLC), sistem care monitorizeaza parametrii de operare si proces (debit, pH, temperatura, presiune, nivelul apei,etc) si ii transmite panoului de control. Monitorizarea statiei de epurare se face prin implementarea sistemului SCADA, sistem care contine panou de control, PC, soft SCADA, aplicatie software, interfata.
 • Respectarea regulamentului de exploatare, functionare si intretinere

 

3

Sursele mobile rutiere si nerutiere

Incinta societate

Gaze reziduale de CO, NOx, SOx,  hidrocarburi, particule

 • Revizii tehnice periodice

 

9.1.3. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu excepţia celor reglementate prin prezenta autorizaţie.

9.1.4. Titularul de activitate are obligaţia de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă, inclusiv prin colectarea şi dirijarea emisiilor fugitive şi utilizarea unor echipamente de reţinere a poluanţilor la sursă, după caz.

9.1.5. Titularul este obligat să întreţină echipamentele de reţinere, evacuare şi dispersie a poluanţilor în stare optimă de funcţionare.

9.1.6. Este interzisă evacuarea gazelor reziduale fără reţinere şi sau/dispersie.

9.1.7. In cazul funcţionării necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor, operatorul are următoarele obligaţii:

 • să sisteze funcţionarea instalaţiei/părţii din instalaţie la care a survenit defecţiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;
 • să notifice în cel mai scurt timp: ACPM şi GNM- Comisariatul Judeţean Brasov , în legătură cu defecţiunea, durata acesteia, modul de remediere şi data prevăzută pentru repunerea în funcţiune a instalaţiei/ echipamentului de depoluare, perioada în care s-a funcţionat fără sistem de depoluare;
 • să reia activitatea în instalaţia la care s-a produs defecţiunea, numai după remedierea acesteia.

9.1.8. Se vor menţine înregistrări referitoare la situaţii de funcţionare altele decât cele normale a instalaţiilor de depoluare /evacuare a poluanţilor (sistem de depoluare defect, descriere defecţiune, data defectării, timp de funcţionare fără instalaţie de depoluare, data repunerii în funcţiune, etc.).

9.2. EMISII ÎN APĂ

9.2.1. Surse de ape uzate

Surse de ape uzate sunt:

 1. Ape uzate menajere. Sursele de generare a apelor uzate menajere sunt grupurile sanitare care genereaza ape uzate menajere.
 2. Ape uzate tehnologice. Sursa de generare a apelor uzate tehnologice este instalatia de neutralizare (procesare) SNCU Cat.3 si anume:
 • Ape de condens provenite din condensarea vaporilor din apa proveniti de la utilaje cum sunt: canon, sterilizator si uscator.
 • Ape de constitutie care provin din procesele de neutralizare a subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman. Apele de constitutie  sunt recirculate partial in proces (cca.40%) pentru omogenizarea si fluidizarea SNCU concasate, restul fiind dirijate spre statia  de epurare mecano-fizico-chimica.
 • Ape de spalare a mijloacelor de transport
 • Ape de spalare a utilajelor si a zonei septice
 1. Ape pluviale. Apele pluviale provenite din zona septica si aseptica a societatii

 

Referitor la apele uzate tehnologic se face mentiunea:

Apele reziduale tehnologice contin :

 • grasimi alaturi de material organic dizolvat (CBO), azot, fosfor materii solide in suspensie (MTS), provenite din procesele tehnologice;
 • detergenţi, materii solide în suspensie, alte substanţe provenite din procesele de spălare.

Apele uzate tehnologice, care necesita preepurare, in functie de provenienta si continutul lor sunt evacuate in emisarul autorizat dupa preepurarea lor in statia mecano-fizico-chimica,  astfel :

 • Apa uzata provenita din procesele de neutralizare-condens, precum si apele uzate provenite din alte activitati tehnologice cum sunt : spalari platforme, spalari interioare hale de procesare si utilaje, sunt evacuate in emisarul autorizat dupa preepurare in statia  mecano-fizico-chimica.
 • Apa de constitutie rezultata din procesul de neutralizare este pompata din instalatia de separare, prin intermediul unui sistem de pompare, in doua bazine de stocare din inox cu capacitatea totala de 60 mc.  Apa de constitutie are un debit de max.70 mc/zi, din care cca. 40mc/zi este recirculta, restul de 30 mc/zi fiind stocat in cele doua rezervoare, de unde este eliminata la statia de preepurare mecano-chimica.  (Apele de constitutie au incarcare organica foarte mare, ceea ce face ineficienta tratarea prin metode clasice, desi efluentul este biodegradabil. Pentru a nu supraincarca statia de peepurare cu compusi organici, apele de constitutie sunt pompate intr-un modul de evaporare (instalatie de vaporizare) continua unde se micsoreaza valorile de intrare in statia de preepurare a parametrilor CCOCr/CBO5 si compusii sai precum si substantele extractibile cu solventi organici. In urma vaporizarii rezulta doi efluenti :
 • concentratul-care se dirijeaza spre un modul de cristalizare (uscatorul);
 • condensul, care se elimina direct in statia de preepurare sau in functie de necesarul de apa de proces, o parte din apa de condens se recircula in proces.

 

Sursa de ape uzate

Poluanti

Metode de colectare/evacuare

Punct de evacuare final

Ape uzate menajere

Ape uzate menajere de la vestiare, grupuri sociale, birouri cu continut specific apelor uzate menajere:  CBO5, CCO-Cr, MTS, ubst.extractibile, detergenti, azotati, azotiti, azot total.

Apele uzate menajere sunt colectate printr-o retea de canalizare din PVC – KG, cu Dn 250 mm – L = 145 m,  cu descarcare in bazinul de aspiratie al statiei de pompare ape uzate  echipata cu doua pompe submersibile (1+1) avand urmatoarele caracteristici Q= 30 mc/h, H= 12 mCA, dotata cu senzori de nivel si dulap de comanda. Ele sunt pompate in instalatia de tratare mecano-fizico-chimica ape uzate, prin intermediul unei conducte din PE 100 Dn 90 mm, L = 90 m.

Apele uzate, dupa preepurare sunt vidanjate, transportate si epurate final (in baza unui contract), in statii de epurare biologice autorizate.

 

 

 

 

 

 

 

Apele uzate menajere , tehnologice si  pluviale (care necesita epurare) de pe amplasament tratate mecanic si fizico – chimic, sunt transportate si epurate final in statiile de epurare din Targu Secuiesc si Sfantu Gheorghe, conform contracte  nr. _F0068 din 09.12.2015 si nr. 71259 din 09.12.2015, incheiate de catre SC Protan SA – Sucursala Codlea cu Gospodarire Comunala SA Sfantu Gheorghe.

 

Ape uzate tehnologice

 

-Din procesul de neutralizare a SNCU –Cat.3, rezulta ape uzate tehnologice cu grasime si incarcatura organica mare (CBO), azot, fosfor, materii solide in suspensie (MTS).

 

-Din procesele de spalare: detergenţi, materii solide în suspensie

Apele uzate tehnologice din hala de receptie (zona septică) a instalatiei de neutralizare precum si din zona de receptie a halei de incinerare  sunt colectate printr-o retea de canalizare din PVC – KG, cu Dn 250 mm – L = 115 m,  cu descarcare in bazinul de aspiratie al statiei de pompare ape uzate  echipata cu doua pompe submersibile (1+1) avand urmatoarele caracteristici Q= 30 mc/h, H= 12 mCA, dotata cu senzori de nivel si dulap de comanda. Ele sunt pompate in instalatia de tratare mecano-fizico-chimica ape uzate, prin intermediul unei conducte din PE 100 Dn 90 mm, L = 90 m. Apele uzate, dupa preepurare sunt vidanjate, transportate si epurate final (in baza unui contract), in statii de epurare biologice autorizate.

Apele uzate din procesul de neutralizare deseuri animaliere categoria a 3 a (ape uzate de proces) rezultate din instalatia de neutralizare  deseuri animaliere categoria a 3 a  sunt descarcate printr-o retea de canalizare din inox, cu Dn 100 mm – L = 46 m,  cu descarcare intr-un rezervor din otel (R.C.) cu un volum util de 34 mc, izolat pe exterior cu membrana termosudabila, cu grosimea peretelui de 8 mm, ingropat, prevazut cu doua pompe submersibile Tsurumi cu capacitatea de pompare de 30 mc/ora (1 a + 1 r) care pompeaza automat in functie de nivel apele uzate in instalatia de tratare mecano-fizico-chimica ape uzate. Rezervorul este prevazut cu 3 sicane (spatii de decantare) pentru a impiedica impuritatile mari sa ajunga in pompa si grasimea in instalatia de epurare. Apele uzate, dupa preepurare sunt vidanjate, transportate si epurate final (in baza unui contract), in statii de epurare biologice autorizate.

Ape pluviale

Ape incarcate cu suspensii

Apele pluviale de pe drumurile de acces, acoperisuri, cu Q pl=146 l/s, ape de spalare zona aseptica cu Q max = 60 mc/zi,  sunt preluate prin guri de scurgere si rigole, de o retea din conducte PVC –KG, cu Dn 250 mm- L = 117  m, Dn 315 mm – L = 90 m, descarcate intr-un bazin colector cu rol de decantare. Bazinul decantor este realizat cu peretii si radierul din beton armat, cu dimensiunile L = 17,6 m, l = 8 m, h = 2,2 m, Vutil = 300 mc. Apa din bazinul decantor este folosita pentru spalarea platformelor, dupa care ajunge in statia de epurare.Apele uzate, dupa preepurare sunt vidanjate, transportate si epurate final (in baza unui contract), in statii de epurare biologice autorizate.

 

9.2.2. Debite de evacuare ape uzate autorizate

debitele prevăzute în Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr.08/02.02.2016 eliberată de Administraţia Naţională Apele Române, SGA Bv, sunt următoarele:

 

Nr. crt.

Categoria apei

Receptor

Volum total evacuat (mc)

Volum mediu anual

(mii mc)

Zilnic max.

Zilnic med.

1

Apa menajera + tehnologica, care necesita epurare  (tratata mecano- fizico –chimic)

Statie de epurare biologica

 

120

 

 

100

 

36,5

 

9.2.3. Pretratare

Gestionarea apelor uzate de pe amplasament consta din :

 • Imbunatatirea sistemului de separare a grasimilor, fractiilor solide si al apei din apa de constitutie prin montarea unui vaporizator . Prin vaporizare, rezulta un concentrat care este dirijat spre uscator si condensul (cu incarcatura organica redusa) care se poate recircula sau trimite in statia de epurare (Vaporizarea elimina riscul de descarcare a unor ape cu incarcari organice foarte mari in statia de epurare)
 • Epurarea tuturor apelor uzate contaminate de pe amplasament (ape uzate menajere, tehnologice, ape de condens, ape de spalare si ape pluviale din zona septica) intr-o statie de preepurare mecano-fizico-chimica

 

Denumire

Detalii

Pretratare ape industriale în amplasament

DA

Statie epurare

DA- Statie de preepuare mecano-fizico-chimica

Management sedimente rezultate din pretratare

DA- Pe amplasament

Detalii

Societatea colecteaza si preepureaza apele uzate contaminate de pe amplasament (ape uzate menajere, tehnologice, ape de spalare si ape pluviale din zona septica) intr-o statie de preepurare prevazuta cu:

 • Treapta mecanica care consta din aplicarea unei filtrari initiale a solidelor (filtru rotativ + sita rotativa).
 • Bazin de omogenizare (rezervor tampon prevazut cu elemente de aerare cu rolul de a egaliza si omogeniza apele trecute de treapta mecanica)
 • Treapta fizico-chimica care consta in introducerea in masa de fluid de agenti de coagulare si poliecetrolit pentru ruperea legaturilor emulsiilor si separarea intr-o unitate de flotatie cu aer dizolvat (floculator tubular pentru dozarea chimicalelor +unitate de flotatie).
 • Tratarea si deshidratarea namolului si eliminarea controlata de pe amplasament (decantor centrifugare).
 • Tablou automatizare si control

 

Operator prelucrare sedimente

Namolul produs în instalatia de preepurare a apelor uzate este concentrat prin centrifugare.

 

9.2.4. Tratare

 

Denumire

Detalii

Statie de preepurare mecano-fizico-chimica

Statia de epurare ape uzate are capacitatea maxima de 120 mc/zi  si se compune din urmatoarele echipamente:

 • Rezervor colector decantor: este un rezervor din otel , cu un volum util de 34 mc, izolat exterior cu membrana termosudabila cu grosimea peretelui de 8 mm, ingropat in pamant, unde se aduna apele uzate din societate.  Sunt prevazute doua pompe submersibile Tsurumi, ce pompeaza automat, in functie de nivelul apelor uzate la statia de epurare. Rezervorul este prevazut cu trei sicane (spatii de decantare) pentru a impiedica impuritatile mari sa ajunga in pompa si grasimea in statia de epurare.
 • Filtru rotativ este un utilaj compus dintr-o sita cu perforatii de 5 mm si un snec antrenat de un motoreductor de tip Nord, cu urmatoarele caracteristici tehnice: diametru snec 300 mm, perforatia 5 mm, lungime totala 2800 mm, capacitate de filtrare de 10 l/s, din otel INOX. Rolul filtrului rotativ este de a indeparta substantele solide, care depasesc diametrul de 5 mm, din apa uzata.
 • Sita rotativa, este  un utilaj compus dintr-un tambur rotativ cu perforatii de 1 mm, angrenat de un motoreductor de tip Nord. Acest utilaj asigura filtrarea fina a apelor uzate. Tamburul  prevazut cu o spira circulara pe interior, aflat in miscare de rotatie, transporta impuritatile spre exterior, unde este colectat de un snec si transportat spre un container de colectare.
 • Rezervor tampon, este un rezervor cilindric construit din otel inoxidabil, cu un volum util de 100 mc ingropat. Rolul lui este sa egalizeze si omogenizeze apele trecute de treapta mecano-fizica de filtrare. Rezervorul este prevazut cu 8 buc.  elemente de aerare, Q 4,5-18  baterii de aerare  si doua pompe submersibile Tsurumi cu capacitate de pompare de 15 mc/ora (1 a + 1 r) care pompeaza apele uzate in unitatea de flotatie prin floculatorul tubular.
 • Rezervoarele de reactivi, sunt trei rezervoare din material plastic  de 1 mc fiecare, prevazute cu dozatoare automate montate pe fiecare rezervor in parte, pentru: solutie de NaOH, solutie  HCl, solutie policlorura de aluminiu. Rezervoarele sunt amplasate in cuve de protectie.
 • Floculator tubular, este o serpentina construita din conducta PE, cu diametrul de 90 mm,  avand o lungime totala de 24 ml, prevazut cu stuturi de introducere chimicale si un stut unde se introduce sonda pentru masurarea pH-ului. La intrare in floculator este montat un debitmetru fabricat de Endres Hauser care masoara si contorizeaza debitul de apa uzata. In floculator se face  amestecul dintre apa uzata si chimicalele folosite pentru epurare.
 • Unitate de flotatie, este  un rezervor dreptunghiular, cu partea superioara deschisa, cu dimensiunile de l = 4380 mm, L=1810 mm, h=2000 mm. Partea superioara este prevazuta cu un sistem de raclete care colecteaza namolul si il separa la suprafata lichidului aflat in rezervor. Aceste raclete  sunt angrenate de un motoreductor de tip Nord si executa o miscare de translatie  longitudinala in timp ce o pompa recircula apa uzata imbogatita cu aer sub presiune. Utilajul este tip  Kemeo Franta.
 • Decantor ape epurate, pentru deshidratarea (centrifugarea ) namolului rezultat de la unitatea de flotatie se foloseste un decantor tip GEA 305 .Utilajul executa o miscare de rotatie si separa apa de namol prin centrifugare (diferenta de greutate specifica) si are capacitatea de tratare de maxim 6 mc/h namol. Partea deshidratata a namolului cade pe un snec si este transportat intr-un container, dupa care dus la o statie de compost. Partea lichida de pe decantor ajunge in rezervorul de egalizare, omogenizare de 100 mc.
 • Rezervor ape epurate, este un rezervor de inox de 10 mc, ingropat, prevazut cu  spatiu de decantare grasimi si materiale cu greutate specifica mai mica ca a apei si doua pompe submersibile de tip Tsurumi de 30 mc/h, (1 a + 1 r).Pompele lucreaza in regim automat (la nivelul superior al lichidului din rezervor pornesc, iar la nivel minim se opresc)
 • Rezervor de nămol de flotare (0,1 mc)
 • Rezervor de mixare nămol (16  mc.)

Controlul procesului de epurare si automonitorizarea: Pentru controlul statiei de epurare cu treapta mecano-fizico-chimica este incorporat un sistem logic de control programabil (PLC), sistem care monitorizeaza parametrii de operare si proces (debit, pH, temperatura, presiune, nivelul apei,etc) si ii transmite panoului de control. Monitorizarea statiei de epurare prin implementarea sistemului SCADA, sistem care contine urmatoarele: panou de control, PC, soft SCADA, aplicatie software, interfata.

 

 

9.2.5. Nu este permisă evacuarea nici unei substanţe sau materii care poluează mediul în apele de suprafaţă sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din afara acestuia.

9.2.6. Operatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni şi minimiza emisiile în apă, în special prin structurile subterane.

9.3. EMISII ÎN SOL , APE SUBTERANE         

9.3.1. Posibile surse de poluare a solului:

 

Posibilitatile teoretice de a produce un impact negativ asupra solului si a apelor subterane ar putea provenii din urmatoarele situatii:

 • infiltratii cu solutii
 • scurgeri accidentale de la diverse transvazari,  defectiuni la reteaua de canalizare.
 • accidente/incidente cum sunt de exemplu, scurgerea unui rezervor, ruperea unor conducte, deversare accidentala, scurgeri ca urmare a unor fisuri , etc
 • operatiuni de rutina, cum sunt scapari minore in timpul lucrului sau la imbinarile conductelor, varsarea unor cantitati mici in timpul transferului de solutii, fisuri ale suprafetelor betonate
 • pe amplasament, ca materii prime, sunt utilizate subproduse de origine animala nedestinate consumului uman SNCU (Cat.1, 2 si 3,  definite cf.Reg.CE 1069/2009, Art.8, 9 si 10) care nu sunt clasificate ca substante toxice si periculoase dar, dat fiind specificul acestora,  exista riscul contaminarii mediului cu germeni patogeni sau aparitia vreunui impact de natura biologica. In general, activitatile de manevrare a subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman pot facilita dezvoltarea unor surse de poluare bacteriologice.

 

9.3.2. Măsuri  pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane:

Operatorul are obligaţia aplicării următoarelor măsuri:

 • depozitarea substanţelor chimice periculoase în recipienţi/ rezervoare din materiale adecvate, rezistente la coroziunea specifică, pe suprafeţe betonate, protejate anticoroziv;
 • transferul substanţelor periculoase lichide de la recipienţii de depozitare la instalaţii prin reţele de conducte adecvate din punct de vedere al rezistenţei la coroziunea specifică, etanşeităţii şi a siguranţei în exploatare;
 • desfăşurarea activităţii pe suprafeţe betonate;
 • manipularea de materiale, materii prime şi auxiliare, deşeuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;
 • se vor evita deversările accidentale de produse şi deşeuri care pot polua solul şi implicit migrarea poluanţilor în mediul geologic; în cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor;
 • structurile subterane: reţeaua de canalizare şi bazinele de stocare vor fi verificate periodic, iar lucrările de întreţinere se vor planifica şi efectua la timp;
 • să asigure pe amplasamentul societăţii, în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante şi substanţe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse;
 • să planifice şi să realizeze, periodic, activitatea de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, cămine şi guri de vizitare etc., rigolele de colectare şi scurgere a apelor pluviale vor fi menţinute în perfectă stare de curăţenie.

 

 

Masuri specifice:

 • Colectarea şi transportul deşeurilor de origine animală se face numai cu mijloace de transport  autorizate din punct de vedere  sanitar–veterinar conform normativelor în vigoare privind transportul deşeurilor de acest tip, Regulamentul (CE) NR. 1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală)
 • Încărcările şi descărcările de materii prime şi auxiliare, deşeuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri sau dispersii de pulberi sau mirosuri. În cazul în care în zona depozitelor de materii prime/produse finite există riscul contaminării solului, se impune refacerea zonelor betonate sau betonarea anumitor suprafeţe cu risc.
 • Bazinele subterane sunt etanşate şi izolate pentru a preveni contaminarea solului.
 • Titularul activităţii va realiza permanent verificarea integrităţii şi remedierea reţelei subterane de canalizare. Verificarea integrităţii reţelei de canalizare se va realiza în baza unui program de întreţinere.
 • După realizarea transporturilor de deşeuri de origine animală, înainte de a fi duse în spaţiul de garare, mijloacele de transport folosite şi rampele de descărcare vor fi supuse unei operaţii de spălare-dezinsecţie care să asigure îndepărtarea resturilor de deşeuri şi dezinfectarea lor.
 • Mijloacele de transport auto folosite în transportul  deşeurilor de origine animala sunt etanse prevazute cu prelate impermeabile / capace / usi metalice cu inchidere corespunzatoare pt. a evita orice contact cu mediul inconjurator. Mijloacele auto destinate transportului subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman sunt autorizate d.p.d.v. sanitar veterinar ceea ce dovedeste ca indeplinesc cerintele normativelor in vigoare privind transportul deseurilor de acest tip.
 • Spalarea si dezinfectarea mijloacelor de transport, utilajelor, spatiilor de descarcare, spatii de lucru se face obligatoriu .Principiul de baza este ca tot ce intra in hala de receptie (zona septica) sa sufere un proces de neutralizare. Spalarea si dezinfectarea incintei si a halelor de productie se face conform unui plan bine stabilit utilizand materiale de dezifectie, detergenti si insecticizi adecvati.
 • Pentru realizarea securitatii biologice, accesul in cadrul fermei se realizeaza numai prin filtrul sanitar echipat cu dusuri si vestiare, cu schimbarea completa a hainelor de strada cu echipamente de protectie de unica folosinta
 • Deseurile animaliere colectate (deseuri biologice ce pot fi considerate periculoase) sunt depozitate inainte de prelucrare in spatii de depozitare special amenajate in buncare sau in containerele in care au fost aprovizionate. Eventualele scurgeri din spatiul tehnologic sunt captate prin base sau canale  de colectare si dirijate spre statia de epurare mecano-fizico-chimica.

Tip

Natura chimică / compozitie

Destinatie / Utilizare

Mod de depozitare

Periculozitate

Subproduse de origine animala nedestinate consumului uman SNCU Cat.3(asa cum sunt definite in Reg.CE 1069/2009, Art.10)

Compusi organici:

 • proteine
 • lipide
 • glucide

Compusi minerali

Apa

Neutrlizare in in instalatia de neutralizare-SNCU Cat.3

Se introduc direct din containerul de aprovizionare in cuva de receptie a instalatiei de neutralizare, imediat ce procesul tehnologic permite o noua sarja. Se utilizeaza containere etanse la schimb.

 Societatea detine Aut. Sanitar Veterinara pentru depozitarea intermediara a SNCU Cat.3.(Nr. RO-BV-001-PROCP/3-27/09/2010

Nepericulos/

-Risc epidemiologic

-Miros

Subproduse de origine animala nedestinate consumului uman SNCU Cat.1,2* si /sau faina proteica cat.1 (asa cum sunt definite in Reg.CE 1069/2009, Art.8 si 9)

Compusi organici:

 • proteine
 • lipide
 • glucide

Compusi minerali

Apa

 

Incinerare in instalatia de Incinerare SNCU Cat.1,2)

-Se stocheaza temporar in containerele cu care au fost colectate si transportate, in depozitul de SNCU Cat.1,2 . Depozitul este termoizolat, cu  2 camere, una de receptie si una de stocare containere.

-Se utilizeaza containere etanse la schimb.

-Societatea detine Aut. Sanitar Veterinara pentru depozitarea intermediara a SNCU Cat.1,2.(Nr. RO-BV-002-INTP/1,2-05/10/2010)

Nepericulos/

-Risc epidemiologic

-Miros

 

 

10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE  LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT 

 

 1. Aer

10.1.1. Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie stabilită în prezenta autorizaţie.

 

10.1.2. Emisii din surse dirijate

 

în condiţii normale de funcţionare operatorul va respecta următoarele valori limită de emisie, stabilite pe baza valorilor de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile, caracteristicilor tehnice ale instalaţiilor şi condiţiilor locale de mediu:

Activitate IED

Denumire cos

Poluant

UM

VLE

 

 

Conditii de referintă

Valori dereferinta

-

S1-Cazan termic  tip HOVAL

NOx

mg/Nmc

350 (comb.gaz natural)

450 (comb. grasime tehnica)

Condiţii standard:

-T= 273 K,

-P=101,3 kPa,

-gaz uscat

3%O2 de referinta

-Cf. AIM SB 49, rev.2014

-Limitele sunt prevazute in Ordinul 462/1993, Anexa nr.2,  punctul 4.1 ptr.focare alimentate cu gaz natural sau punctul 2.1,pentru  focare alimentate cu combustibil lichid

 

-Cazanele sunt prevazute sa functioneze cu  combustibil gaz  natural  sau grasime tehnica.

SO2

mg/Nmc

35(comb.gaz natural)

1700 (comb. grasime tehnica)

CO

mg/Nmc

100 (comb.gaz natural)

170 (comb. grasime tehnica)

Pulberi

mg/Nmc

5 (comb.gaz natural)

50 (comb. grasime tehnica)

-

S2-Cazan termic  tip VASFA

NOx

mg/Nmc

350 (comb.gaz natural)

450 (comb. grasime tehnica)

Condiţii standard:

-T= 273 K,

-P=101,3 kPa,

-gaz uscat

3%O2 de referinta

SO2

mg/Nmc

35(comb.gaz natural)

1700 (comb. grasime tehnica)

CO

mg/Nmc

100 (comb.gaz natural)

170 (comb. grasime tehnica)

Pulberi

mg/Nmc

5 (comb.gaz natural)

50 (comb. grasime tehnica)

-

S3-Cazan termic  tip ABA

NOx

mg/Nmc

350 (comb.gaz natural)

450 (comb. grasime tehnica)

Condiţii standard:

-T= 273 K,

-P=101,3 kPa,

-gaz uscat

3%O2 de referinta

SO2

mg/Nmc

35(comb.gaz natural)

1700 (comb. grasime tehnica)

CO

mg/Nmc

100 (comb.gaz natural)

170 (comb. grasime tehnica)

Pulberi

mg/Nmc

5 (comb.gaz natural)

50 (comb. grasime tehnica)

-

S4-Instalatie de incinerare

Pulberi                    

mg/Nmc

10

Condiţii standard:

-T= 273 K,

-P=101,3 kPa,

-gaz uscat

11%O2 de referinta

Cf. AIM SB 49, rev.2014

Limitele sunt prevazute in  tabelul 3.20 pag.164 din “Reference Document on Best Available Techniques for Waste Incineration”.

Vezi  Nota (1)

 

 

 

HCl                          

mg/Nmc

10

HFl                            

mg/Nmc

1

SO2                         

mg/Nmc

50

NOx                        

mg/Nmc

200

TOC                        

mg/Nmc

10

CO                          

mg/Nmc

50

Hg

mg/Nmc

0.03

Cd+TI

mg/Nmc

0.05

S alte metale

mg/Nmc

0,5

PCDD/PCDF

(ngTEQ/mc)

0,1

temperatura

°C

-

Rezultatele sunt inregistrate

Reg.CE 142/2011 de punere in aplicare a Reg.1069/2009 al CE

 

 

-Timp de mentinere la >850°C- 2 secunde

 

sau pentru sursa S4 pot fi urmatoarele valori cf. BREF SA (Slaughterhouses and Animal By-products Industries )-Cap 5.3.8, Tab.5.2

 

 

-

S4-Instalatie de incinerare

Pulberi                    

mg/Nmc

<10

Condiţii standard:

-T= 273 K,

-P=101,3 kPa,

-gaz uscat

11%O2 de referinta

Limitele sunt prevazute in  tabelul 5.2 pag.381 din “ Reference Document on Best Available Techniques in the Slaughterhouses and Animal By-products Industries”.

Vezi  Nota (1)

 

 

 

HCl                          

mg/Nmc

<10

HFl                           

mg/Nmc

NA

SO2                         

mg/Nmc

<30

NOx                        

mg/Nmc

<175

TOC                        

mg/Nmc

<10

CO                           

mg/Nmc

<25

Hg

mg/Nmc

0.05

Cd+TI

mg/Nmc

<0.05

S alte metale

mg/Nmc

<0,5

PCDD/PCDF

(ngTEQ/mc)

<0,1

temperatura

°C

-

Rezultatele sunt inregistrate

Reg.CE 142/2011 de punere in aplicare aReg.1069/2009 al CE

-Timp de mentinere la >850°C- 3,5 secunde

-Cenusa (carbon total) <1%

 

Nota (1):

 • Nu sunt prevazute valori de emisii pentru incinerare (Sursa S4), conform Legii 278/2013,Cap. IV, art. 42, deoarece instalatia in care se proceseaza exclusiv subproduse de origine animala prevazute de Regulamentul  CE nr. 1069/2099, nu se aplica  conform pct 6, alin a),a3). Valorile limită de emisie ale poluanţilor din gazele de ardere rezultate la incinerator, s-au stabilit pe baza recomandarilor celor mai bune tehnici disponibile.In urma analizei, in raportul de amplasament a  celor 2 documente  BAT (“Reference Document on Best Available Techniques for Waste Incineration” si “Reference Document on Best Available Techniques in the Slaughterhouses and Animal By-products Industries”) limitele la emisie sunt cele amintite mai sus,deoarece  instalatia de incinerare cu post combustia gazelor de ardere se regaseste din punct de vedere functional si constructiv mai aproape de “Reference Document on Best Available Techniques for Waste Incineration”.

Valorile limită la emisie pentru aer se consideră respectate dacă în decursul unui an calendaristic:

 • pentru măsuratorile discontinue - se respectă valorile limită impuse;
 • pentru măsurătorile discontinue: valorile medii zilnice se determină prin media valorilor momentane determinate prin cel puţin 3 exerciţii de masurare/zi, în timpul de lucru efectiv (excluzand perioadele de pornire şi oprire).   

Observatii:

Conform BREF/BAT: Instalatiile pentru eliminarea sau reciclarea subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman se regasaesc ca activitate in documentul de referinta IPPC “Reference Document on Best Available Techniques in the Slaughterhouses and Animal By-products Industries”, mai 2005.  Se poate spune ca documentul este relevant pentru activitatea analizata avand in vedere ca este prevazut pentru  activitătile industriale mentionate în Anexa I, din Directiva IPPC, punctele  6.4. (A) si 6.5. din directivă, adică:

 • 6.4.(A)Abatoare cu o capacitate de productie de carcase de peste 50 de tone pe zi
 • 6.5. Eliminarea sau reciclarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind  subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002, cu o capacitate de tratare de peste 10 tone pe zi.

Pentru incinerare subproduselor de origine animala se poate considera ca este relevant documentul IPPC „Reference Document on Best Available Techniques for Waste Incineration” , avand in vedere faptul ca instalatia de incinerare de pe amplasamentul SC PROTAN SA se regaseste in acest document. 

Conform BREF/BAT,  in Tab. nr. 2.16- sunt prezentate valorile atinse prin cele mai bune tehnici disponibile (Bref/BAT)

Continuare pe pagina urmatoare:

Tab. nr.2.16-Analiza limite cf. BREF

Capitol

BAT - Slaughterhouses and Animal By-products Industries (SA)

BAT- Waste Incineration (WI)

Limite emisii incinerare

Bref SA-.Cap 5.3.8

 • Conform  Bref „Slaughterhouses and Animal By-products Industries”  atingerea nivelelor de emisie cat mai joase comform tabel. 5.2-pag.381

BAT pentru incinerarea subproduselor de origine animală, este de a realiza nivelurile de emisii cât mai scăzute posibil mai mici decât cele indicate în tabelul de mai jos:

Tab.5.2 Nivelurile de emisie asociate cu incinerarea dedicata a subproduselor de origine animală, fie în pat fluidizat turbulent, cu pat fluidizat circulant sau incineratoare rotative cuptoarelor

Bref WI Cap.3.2.3.1

 • Conform Bref “Waste Incineration” , prin asimilare , BAT inseamna atingerea nivelelor de emisie cat mai joase comform tabel 3.20 -pag.162 (pentru incinerarea deseurilor periculoase)
 • BAT pentru incinerarea deseurilor periculopase  este de a realiza nivelurile de emisii cât mai scăzute posibil mai mici decât cele indicate în tabelul de mai jos, care stabileste limitele pentru incinerarea deseurilor periculoase:

 

 

Avand in vedere ca instalatia de incinerare din cadrul societatii, (Instalatie de incinerare cu post-combustia gazelor de ardere), se regaseste din punct de vedere functional si constructiv, mai degraba in  BREF “Reference Document on Best Available Techniques for Waste Incineration” decat in BREF “Reference Document on Best Available Techniques in the Slaughterhouses and Animal By-products Industries”, unde pentru prelucrarea subproduselor de origine animala sunt specificate doar instalatii in pat fluidizat sau rotative, a limite la instalatia de incinerare s-ar putea lua prin asimilare, limitele prevazute in tabelul 3.20 pag.164 din “Reference Document on Best Available Techniques for Waste Incineration”

 

Valori limita pentru aer în condiţii de funcţionare speciale* (porniri, opriri, etc.) pe o perioada de …… Nu este cazul

 

 

Activitate IED

Denumire și descriere coș

Poluant

VLE

UM

Condiții de referință

Data revizuirii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2. Calitatea aerului

10.2.1. Activitatea desfăşurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calităţii aerului prin depăşirea valorilor  limită la imisie  stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activităţii şi cele stabilite prin STAS 12574/87.

 

Limitele poluanţilor în imisie

 POLUANT

PERIOADA DE MEDIERE

(h)

VALOARE LIMITA IMPUSA

(mg/mc)

Referinta

  Metil Mercaptani

24

0,01

AIM 46/2006 rev.2014; Pct.10.1.2

  PM10

24

0,05

AIM 46/2006 rev.2014; Pct.10.1.2

Legea 104/2011

  NH3

24

0,1

AIM 46/2006 rev.2014; Pct.10.1.2

STAS 12574/87

  H2S

24

0,008

AIM 46/2006 rev.2014; Pct.10.1.2

STAS 12574/87

Conditii de realizare a monitorizarii:

 • Timp de mediere: 24 ore
 • Prelevarea probelor se va realiza la limita incintei industriale  pe directia zonei rezidentiale

10.3.   Apa

10.3.1. Nici o emisie nu trebuie să depăşească valorile limită  de emisie stabilite în prezenta autorizaţie şi în autorizaţia de gospodărire a apelor.

10.3.2. Valori limită pentru indicatorii de calitatea ai apelor uzate pluviala şi menajere

Conform Autorizatiei de gospodarire a apelor nr. 08/02.02.2016 emisa de SGA Brasov valorile limita pentru indicatorii de calitate ai apelor preepurate, inainte de evacuarea lor intr-o statie de epurare autorizata se vor incadra in limitele indicate in tabelul urmator:

Loc prelevare

Natura apei

Indicator de calitate

Limite admisibile

UM

Referinta

La evacuarea din statia de pre-epurare.  mecano-fizico-chimica

Ape tehnologice care necesita epurare + menajere + pluviale

 (dupa pre-epurare)  

 

pH

6,5- 8,5

U.pH

Cf. Aut.SGA nr. 08/02.02.2016, Cap.6

CCO Cr

500

mgO2/l

CBO5

300

mgO2/l

Suspensii

350

mg/l

Amoniu

30

mg/l

Fosfor total

5

mg/l

Reziduu filtrabil 105 0    

2000

mg/l

Sulfuri + H2S

1,0

mg/l

Detergenti sintetici

25

mg/l

Substante extractibile cu solventi organici  

30

mg/l

 

Concentraţii maxime admise pentru apa subterană

Conform Ord.MMSC nr. 621/2014  privind aprobarea valorilor de prag pentru corpurile de ape subterane din România, pentru corpul de apă subterana din Depresiunea Brasov Cod- ROOT002. (Direcţia Apelor Olt) , corp de apa aflat inclusiv in zona analizata ,sunt stabilite următoarele valori de prag:

Corpul de ape subterane

NH4 (mg/l)

Cl (mg/l)

SO4 (mg/l)

NO2 (mg/l)

 PO4 (mg/l)

Cr (mg/l)

Ni (mg/l)

Cu (mg/l)

Zn (mg/l)

Cd (mg/l)

Hg (mg/l)

Pb (mg/l)

As (mg/l)

ROOT02

1.6

250

250

0.5

0.5

0.05

0.02

0.1

5.0

0.005

0.001

0.01

0.01

 

Controlul calitatii apei subterane se va realiza din cele 2 foraje de monitorizare, prin comparatie aval fata de amonte, pentru indicatorii de calitate mentionati in tabelul urmator:

Loc de prelevare

Natura apei

Indicator de calitate

Valoare de referinta*

 

UM

Forajul de monitorizare F1

executat pe directia amonte  fata de amplasament

 

Coordonate:

geografice:

45°42'52.0"N

25°28'01.0"E

stereo (m):

x=380730.36,

y=5063647.81

Apa din panza freatica

pH

7.32

Unit.pH

CCO-Mn

4.48

MgO2/l

CBO5

4,6

MgO2/l

Amoniu

0.4

mg/l

Azotati

2,45

mg/l

Azotiti

0.08

mg/l

Cloruri

5,65

mg/l

Suspensii

56

mg/l

Substante extractibile cu solventi organici

<20

mg/l

Fosfor total.

0,161

mg/l

Forajul de monitorizare F2

executat pe directia aval  fata de amplasament

Coordonate:

geografice:

45°42'54.5"N 25°28'07.1"E

stereo(m):

x=380864.16, y=5063723.08

Apa din panza freatica

pH

7,47

Unit.pH

CCO-Mn

4,42

MgO2/l

CBO5

4,6

MgO2/l

Amoniu

0,392

mg/l

Azotati

2,47

mg/l

Azotiti

0.065

mg/l

Cloruri

5,44

mg/l

Suspensii

16

mg/l

Substante extractibile cu solventi organici

<20

mg/l

Fosfor total.

0,102

mg/l

-*- Valoare de referinta stabilita  pe baza Rapoartelor de incercare efectuate in anul Sem I-2015

 1. Sol

10.4.1. Valorile concentraţiilor agenţilor poluanţi specifici activităţii prezenţi în solul terenurilor   aferente societăţii nu vor depăşi pragul de alertă pentru terenuri de folosinţă mai puţin sensibile prevăzute de Ordinul nr. 756/1997.

 

10.4.2. Valori admise pentru sol- Nu este cazul

O data la cinci ani se vor preleva 2 probe de sol, la adancimea de 30 cm, din incinta societatii (zona martor pentru monitorizarea evolutiei nivelului de poluare a solului in timp). 

 

Loc de prelevare

Adâncime (cm)

Indicator analizat

Valori de referinta*

Prag de alertă (mg/kg substanță uscată)

Prag de intervenție (mg/kg substanță uscată)

Sensibil

Mai puțin sensibil

Sensibil

Mai puțin sensibil

P1 /

45°42’53 ’’N ; 25°28’05.2’’E

30 cm

Fosfor

1431,62

nenormat

nenormat

nenormat

nenormat

Azot

2,78

nenormat

nenormat

nenormat

nenormat

Carbon total

2,62

nenormat

nenormat

nenormat

nenormat

P2 /

45°42’54.4’’N ; 25°28’07.3’’E

30 cm

Fosfor

4485,0

nenormat

nenormat

nenormat

nenormat

Azot

4,56

nenormat

nenormat

nenormat

nenormat

Carbon total

4,20

nenormat

nenormat

nenormat

nenormat

-*- Valoare de referinta stabilita  pe baza Rapoartelor de incercare efectuate in anul 2015

Valorile indicatorilor analizati vor fi utilizate ca referinta pentru evaluarile ulterioare (nu pot fi comparati cu valorile limita stabilite prin Ord.756/1997, pentru ca ordinul nu prevede valori) .

10.5.Zgomot

10.5.1. Valoarea admisă a zgomotului la limita incintei, nu va depăşi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), la valoarea curbei de zgomot CZ 60 dB, conform STAS 10009/88- Acustica în construcţii- Acustica urbană- limite admisibile ale nivelului de zgomot.

 

10.5.2. La limita receptorilor protejaţi zgomotul datorat activităţii pe amplasamentele autorizate nu va depãşi nivelul admis: pe timp de zi, 55 dB şi curba de zgomot Cz 50.si pe timp de noapte,  45 dB şi curba de zgomot Cz 40, conform OM nr. 119/ 2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

 

10.5.3. în emisiile de zgomot provenite de la activităţile desfăşurate pe amplasament  nu trebuie să existe nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o locaţie sensibilă la zgomot.

 

11. GESTIUNEA DEŞEURILOR

11.1. Deşeuri  generate

Cod deseu

Denumire deseu

Sursa generatoare

Cantitate

UM

Mod de gestionare

 

19 01 12

Cenuşă rezultată din arderea deşeurilor de origine animală

Incinerator

90

t/an

Însăcuită în saci biodegradabili şi eliminată la depozit autorizat

12 01 02

 

Fier , fonta, otel

Activitati de intretinere

2

t/an

Colecatat separat pe platforma betonata si valorificat prin firme autorizate

02 02 04

 

Slam deshidratata rezultat de la instalatiile de preepurare

Preepurare ape uzate

720

t/an

Eliminat prin incinerare la Sucursala PROTAN – Codlea sau colaboratori .Contract cu FINECO

Depozitat in containere special destinate

20.03.06

Deşeu curăţare canalizare

Intertinere canalizare

5

t/an

Eliminat prin incinerare la Sucursala PROTAN – Codlea sau colaboratori.Contract cu FINECO

Depozitat in containere  special destinate

15 01 10*

Ambalaje care conţin reziduuri  sau sunt contaminate cu substanţe periculoase

Intretinere si reparatii

0.05

t/an

Colecatat separat si eliminat prin firme autorizate

15 01 01

Ambalaje de hârtie şi carton

Ambalaje

1

t/an

Colecatat separat in containere si eliminat prin firme autorizate

20 03 01

Deseuri menajere

Personal angajat

30

t/an

Prin depozitare pe o rampă ecologică

Colectare selectivă

în containere

 

 

 1. Deşeuri colectate/stocate temporar

 

Cod deseu

Denumire deseu

Compozitie

Cantitate

UM

Mod stocare

02.01.02

02.02.02

02.02.03

02.02.99

Deşeuri de origine animală

S.N.C.U. Cat.1 ,2 (asa cum sunt definite in Reg.CE 1069/2009, Art.8, si Art.9)

Compusi organici:

 • proteine
 • lipide
 • glucide

Compusi minerali

Apa

2000

 

t/an

-Se stocheaza temporar in containerele cu care au fost colectate si transportate, in depozitul de SNCU Cat.1,2 . Depozitul este termoizolat, cu  2 camere, una de receptie si una de stocare containere.

-Se utilizeaza containere etanse la schimb.

-Societatea detine Aut. Sanitar Veterinara pentru depozitarea intermediara a SNCU Cat.1,2.(Nr. RO-BV-002-INTP/1,2-05/10/2010)

02.01.02

02.02.02

02.02.03

18.02.03

Deşeuri de origine animală

S.N.C.U. Cat. 3

(asa cum sunt definite in Reg.CE 1069/2009, Art.10)

Compusi organici:

 • proteine
 • lipide
 • glucide

Compusi minerali

Apa

50000

 

t/an

-Se introduc direct din containerul de aprovizionare in cuva de receptie a instalatiei de neutralizare, imediat ce procesul tehnologic permite o noua sarja. Se utilizeaza containere etanse la schimb.

-Societatea detine Aut. Sanitar Veterinara pentru depozitarea intermediara a SNCU Cat.3.(Nr. RO-BV-001-PROCP/3-27/09/2010

 

 1. Deşeuri tratate - titularul valorifică/elimină următoarele deşeuri în baza contractelor de service al instalaţiilor, sau în baza contractelor de colectare deşeuri, încheiate cu firme autorizate 

Cod deseu

Denumire deseu

Sursa deseu

Cantitate

UM

Operatiune valorificare / eliminare (cf. L 211/2011)

Cod operatiune

cf. cf. L 211/2011), Anexa 2 si Anexa 3*

19 01 12

Cenuşă rezultată din arderea deşeurilor de origine animală

Incinerare

90

t/an

Eliminare

D5

12 01 02

sau

16 01 17

 

Fier , fonta, otel

Reparatii

2

t/an

Valorificare

R4

02 02 04

 

Slam deshidratat rezultat de la instalatiile de preepurare

Preepurare ape uzate

720

t/an

Eliminare

R12

20.03.06

Deşeu curăţare canalizare

Curater canalizare

5

t/an

Eliminare

R12

15 01 10*

Ambalaje care conţin reziduuri  sau sunt contaminate cu substanţe periculoase

Ambalaj

0.05

t/an

Eliminare

R12

15 01 01

Ambalaje de hârtie şi carton

Ambalaj

1

t/an

Eliminare

R12

20 03 01

Deseuri menajere

Deşeuri menajere

din birouri şi activităţi gospodăreşti

30

t/an

Eliminare

D5

11.4. Operatorul activităţii are obligaţia evitării producerii deşeurilor, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în cazul de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitandu-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

11.5. Deşeurile vor fi transportate de pe amplasament la destinaţie într-o manieră care nu va afecta negativ mediul şi în acord cu legislaţia naţională şi europeană.

11.6. Nu trebuie eliminate/depozitate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi fără acordul scris al acesteia.

11.7. Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictǎ a prevederilor Legea nr. 211/2010 privind regimul deseurilor. Deşeurile vor fi colectare şi depozitate temporar pe tipuri şi categorii, fǎrǎ a se amesteca.

11.8. Deşeurile industriale recuperabile: hârtie, ambalaje PET, metale uzate, uleiuri uzate, baterii - vor fi colectate separat şi valorificate în conformitate cu legislaţia  în vigoare:

 • HG. 166/2004  modificată şi completată cu HG 989/2005 privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea sistemului de colectare a deşeurilor de  ambalaje PET postconsum în vederea reciclării”;
 • HG. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;
 • HG. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, modificată şi completată prin HG 1872/2006 si HG 247/2011;         
 • HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
 • HG. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi a deşeurilor de baterii şi acumulatori cu modificările şi completările ulterioare.

11.9. În conformitate cu H.G.124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest, modificatǎ cu H.G. 734/2006, începând cu data de 1 ianuarie 2007 se interzic toate activităţile de comercializare şi de utilizare a azbestului şi a produselor care conţin azbest, cu precizarea din H.G. 734/2006, art.13 „Produsele care conţin azbest şi care au fost instalate sau se aflau în funcţiune înainte de data de 1 ianuarie 2005 pot fi utilizate pânǎ la încheierea ciclului de viaţǎ al acestora.” Materialele de construcţie cu conţinut de azbest vor fi eliminate în conformitate cu prevederile Ordinului 95/2005, privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri.

11.10. Deşeurile transportate în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de un operator autorizat pentru astfel de activităţi cu deşeuri.

11.11. Operatorul autorizaţiei trebuie să se asigure că deşeurile transferate către o altă persoană sunt ambalate, identificate şi inscripţionate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare standarde în vigoare privind  o astfel de inscripţionare. Până la colectare, recuperare sau eliminare, toate deşeurile trebuie depozitate în zone desemnate, protejate corespunzator împotriva dispersiei în mediu. Deşeurile trebuie clar identificate, inscripţionate şi separate corespunzător.

 

    

12. INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR  DE URGENŢĂ

Instalaţia nu intră sub Directiva SEVESO

 

12.1. Pe amplasament se utilizează substanţe chimice periculoase dar, prin cantităţile prezente, nu intră sub incidenţa HG 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

12.2. Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă

12.2.1. Operatorul deţine un Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, plan care trateazǎ pericolele de pe amplasament, în special în legătură cu prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului, care conţine cel puţin:

 • Planul reţelelor de alimentare cu apǎ şi punctele de racord la aceste reţele;
 • Planul reţelelor de canalizare;
 • Identificarea pericolelor posibile din cadrul instalaţiei;
 • Evaluarea riscurilor, accidentelor şi consecinţelor posibile;
 • Implementarea mǎsurilor de reducere a riscurilor de accidente şi consecinţele lor;
 • amplasarea şi caracteristicile echipamentelor care pot fi utilizate în situaţii de urgenţǎ.

12.2.2. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situaţii de urgenţă.

12.2.3. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să fie revizuit anual şi actualizat după cum este necesar. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

12.2.4. Operatorul trebuie să deţină mijloacele materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului mai sus menţionat.

12.3. Program de revizii şi reparaţii a utilajelor şi instalaţiilor din dotare

12.3.1. Operatorul trebuie să întocmeascã şi sã implementeze un Program anual de revizii şi reparaţii pentru utilajele şi instalaţiile din dotarea societăţii, contribuind în acest fel la reducerea riscului apariţiei unor situaţii neprevăzute, cu consecinţe grave asupra mediului înconjurător.

12.3.2. Planul de întreţinere şi reparaţii trebuie să cuprindă toate utilităţile de care dispune amplasamentul (depozitele pentru materii prime şi auxiliare, instalaţii de alimentare cu apă şi combustibil, clădiri, instalaţii de ventilaţie, incălzire şi iluminat, depozite de deşeuri, etc.)

12.3.3. Periodicitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii trebuie să corespundă cu prescripţiile furnizorului de echipamente.

12.3.4. Activităţile prevăzute în Planul de înteţinere şi reparaţii va fi consemnat într-un registru. Acesta va cuprinde minim următoarele date:

 • obiectivul supus reparaţiei sau verificării;
 • data efectuării intervenţiei;
 • felul intervenţiei (planificată sau neplanificată);
 • tipul operaţiei executate;
 • responsabilul execuţiei lucrării;
 • fonduri repartizate reparaţiilor sau intervenţiilor.

Masuri specifice:

Societatea a documentat si implementat un sistem de management integrat calitate, mediu, sanatate si securitate in munca propriu aliniat la cerintele standardelor : SR EN 9001 :2008, SR EN ISO 14001:2005 SI SR OHSAS 18001 :2008.

Pentru limitarea pericolului de contaminare, caile de intrare/iesire sunt prevazute cu puncte speciale pentru dezinfectare, atat pentru autovehicule cat si pentru accesul personalului (praguri de dezinfectare) De asemenea , autovehiculele care transporta deseuri, nu au acces in zona septica a incintei, zona prin care se livreaza mumai produse finite.

Transportul, manipularea si tratarea termică a materiilor prime se va face cu respectarea conditiilor din Regulamentul C.E. 1069/2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animala si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman.

Societatea dispune de:

 • Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale a surselor  de apa. Planul este revizuit anual si ori de cate ori apar modificari semnificative care conduc la aparitia unor noi puncte critice si se impune acest lucru. Planul prevede modul de actiune in cazul unor situatii de urgenta .
 • Planul de prevenire si stingere a incendiilor.

Este elaborata o structura de responsabilitate organizatorica pentru supravegherea si controlul calitatii activitatilor de productie aparte. Ocrotirea mediului inconjurator se va rezolva de catre o formatie separata a intreprinderii  care vor elabora:

 • regulamente interne ale intreprinderii
 • regulamente de functionare
 • directive pentru controlul continuu si periodic
 • regulamente interne si prevederi pentru cazuri de avarii, etc.

Monitoringul tehnologic consta in :

 • supravegherea instalatiei de personalul operativ si intretinere;
 • controlul automat a  parametrilor de proces cu inregistrare in diagrame de proces ;
 • monitorizarea  intrărilor şi ieşirile de materii prime şi materiale si inregistrarea acestora  în registre specifice ;
 • monitorizarea  intervenţilor, remedierilor si inregistrarea acestora  în registre specifice.
 • controlul intrarilor si iesirilor din proces- consta in verificarea documentelor care insotesc intrarile de subprodusede origine animala nedestinate consumului uman si a inregistrarilor iesilor de materiale.

Monitorizarea variabilelor de proces se realizeaza pe calculatoarele de proces.

 

 • Control automat al procesului de receptie si sterilizare, separare si uscare in instalatia de procesare SNCU Cat.3;
 • Control automat al procesului de incinerare;
 • Controlul automat al procesului de epurare ape uzate

Managementul planificat va stabili si comunica angajatilor importanta politicii de siguranta.

Planurile si procedurile pentru situatii de urgenta vor lua in considerare incidentele ce pot avea loc in orice conditii .

 

13. MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII

13.1.   Prevederi generale privind monitorizarea

13.1.1. Operatorul are obligaţia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanţi conform prezentei autorizaţii integrate de mediu şi să raporteze datele de monitorizare către autoritatea competentă de protecţie a mediului.

13.1.2. Monitorizarea fiecǎrei emisii trebuie realizată aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie, respectând condiţiile generale prevăzute de standardele specifice.

13.1.3. Prelevarea şi analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va realiza prin laborator propriu sau de către laboratoare acreditate, prin metode de analiză conform standardelor de metodă.

13.1.4. Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările.

13.1.5. Operatorul trebuie să înregistreze într-un registrul special punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, metodele de determinare, condiţiile de prelevare, condiţiile atmosferice în care se face prelevarea, rezultatul măsurătorilor şi date privind eroarea de măsurare şi incertitudinea măsurătorilor.

13.1.6. Operatorul are obligaţia sa înregistreze şi sa arhiveze buletinele de analizǎ emise de terţi.

13.1.5. Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel încît valorile determinate să poată fi comparate cu valorile limită impuse prin prezenta autorizaţie.

13.1.7. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite ACPM să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie  stabilite.

13.1.8. Titularul autorizaţiei trebuie să asigure accesul sigur şi permanent la toate puncte de prelevare şi monitorizare.

13.1.9. Operatorul va asigura si monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces, in conformitate cu specificul activitatii.

13.1.10. Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

13.2.  Monitorizarea emisiilor în aer

Monitorizarea emisiilor gazoase se va face în conformitate cu prevederile SR EN-15259/2008-Calitatea aerului, mǎsurarea emisiilor surselor fixe, cerinţe referitoare la secţiuni şi amplasamente de mǎsurare, precum şi la obiectivul, planul şi raportul de mǎsurare.

 

13.2.1. emisii din surse dirijate

Activitate IED

Denumire cos

Poluant

Tip de monitorizare

Metodă de analiză

Perioada de mediere

 

 

Frecventa de monitorizare

Conditii de referintă

-

S1-Cazan termic  tip HOVAL

NOx

Discontinuu

SR EN 15267

SR EN 14181

Medie zilnica*

Anual

Condiţii standard:

-T= 273 K,

-P=101,3 kPa,

-gaz uscat

3%O2 de referinta

SO2

SR EN 15267

SR EN 14181

 

CO

SR EN 15267

SR EN 14181

 

Pulberi

SR EN 15267

SR EN 14181

SR EN 13284-2

 

-

S2-Cazan termic  tip VASFA

NOx

Discontinuu

SR EN 15267

SR EN 14181

Medie zilnica*

Anual

Condiţii standard:

-T= 273 K,

-P=101,3 kPa,

-gaz uscat

3%O2 de referinta

SO2

SR EN 15267

SR EN 14181

 

CO

SR EN 15267

SR EN 14181

 

Pulberi

SR EN 15267

SR EN 14181

SR EN 13284-2

 

-

S3-Cazan termic  tip ABA

NOx

Discontinuu

SR EN 15267

SR EN 14181

Medie zilnica*

Anual

Condiţii standard:

-T= 273 K,

-P=101,3 kPa,

-gaz uscat

3%O2 de referinta

SO2

SR EN 15267

SR EN 14181

 

CO

SR EN 15267

SR EN 14181

 

Pulberi

SR EN 15267

SR EN 14181

SR EN 13284-2

 

-

S4-Instalatie de incinerare

Temperatura

Continuu

IEC Publication 584-2

-

Continuu

Condiţii standard:

-T= 273 K,

-P=101,3 kPa,

-gaz uscat

11%O2 de referinta

Pulberi                    

Discontinuu

SR EN 15267

SR EN 14181

SR EN 13284-2

Medie zilnica*

Semestrial

HCl                           

Discontinuu

SR EN 15267

SR EN 14181

Medie zilnica*

Semestrial

HFl                           

Discontinuu

SR EN 15267

SR EN 14181

Medie zilnica*

Semestrial

SO2                         

Discontinuu

SR EN 15267

SR EN 14181

Medie zilnica*

Semestrial

NOx                        

Discontinuu

SR EN 15267

SR EN 14181

Medie zilnica*

Semestrial

TOC                        

Discontinuu

SR EN 15267

SR EN 14181

SR EN 12619

Medie zilnica*

Semestrial

CO                          

Discontinuu

SR EN 15267

SR EN 14181

Medie zilnica*

Semestrial

Hg

Discontinuu

SR EN 15267

SR EN 14181

SR EN 14884

Medie zilnica*

Anual

Cd+TI

Discontinuu

SR EN 14385

Medie zilnica*

Anual

S alte metale

Discontinuu

SR EN 14385

Medie zilnica*

Anual

PCDD/PCDF

Discontinuu

SR EN 1948-1,2,3

Valori masurate pe o perioada de prelevare de minim 6 ore si maxim 8 ore vor fi calculate folosindu-se notiunea de echivalent toxic  cf.Legii 278/2013

Anual

Nota: -*- Pentru măsurătorile discontinue: valorile medii zilnice se determină prin media valorilor momentane determinate prin cel puţin 3 exerciţii de masurare/zi, în timpul de lucru efectiv (excluzand perioadele de pornire şi oprire).  

Prelevarea probelor şi analiza tuturor poluanţilor, precum şi metodele de măsură de referinţa pentru calibrarea sistemelor automatizate de măsura trebuie efectuate în conformitate cu standardele Comunităţii Europene CEN. În lipsa standardelor CEN se vor aplica standardele naţionale sau internaţionale care vor asigura furnizarea de date de o calitate ştiinţifică echivalentă.

Se vor aplica standardele in vigoare la data efectuarii determinarilor

13.2.1.1. La efectuarea măsurătorilor pentru emisiile efluenţilor gazoşi se vor determina şi debitele masice, continutul in umiditate, viteza şi temperatura gazelor.

13.2.1.2. Monitorizarea emisiilor se va efectua în condiţii de funcţionare normală a instalaţiilor, în faza tehnologică în care emisia poluantului măsurat este maximă.

13.2.1.3.Pentru determinările de emisii gazoase, în toate cazurile rezultatele măsurătorilor vor fi recalculate pentru condiţii standard, 293K şi 101,3 kPa.

13.2.2. Monitorizarea calităţii aerului

13.2.2.1 Operatorul va măsura, prin metode standardizate, nivelul poluanţilor în aer conform condiţiilor stabilite în tabelul de mai jos:

 

Punct de prelevare

Parametru

Frecventa de monitorizare

Metoda de masurare

 

La limita incintei industriale  pe directia zonei rezidentiale

Metil Mercaptani

Anual

Metodă de analiză  avizată  de Ministerul Sănătăţii  sau

Chimia sanitară  a  mediului, S.Mănescu, M.Cucu, 1994, pag. 251

NH3

STAS 10812-76

H2S

STAS 10814-76

PM 10

EN 12431

Conditii de realizare a monitorizarii:

 • Timp de mediere: 24 ore
 • Prelevarea probelor se va realiza la limita incintei industriale  pe directia zonei rezidentiale

13.3.   Monitorizarea emisiilor în apă

13.3.1. Monitorizarea apei

Societatea va monitoriza indicatorii de calitate ai apelor tehnologice uzate preepurate, conform Autorizatiei de gospodarire a apelor Autorizatie de Gosposdarire a Apelor Nr. 08 / 02.02.2016 privind sistemul de alimentare cu apa si de evacuare ape uzate la SC PROTAN SA – SUCURSALA CODLEA:

Loc de prelevare

Natura apei

Indicator de calitate

Tip de monitorizare

Frecventă

Metodă de analiză

La evacuarea din statia de pre-epurare

Ape tehnologice care necesita epurare + menajere + pluviale

 (dupa pre-epurare),  

 

pH

Discontinua

 

Lunar

Pentru efectuarea determinarilor se vor aplica metodele de analiza descrise in standardele in vigoare la momentul efectuarii incercarilor.

CCO Cr

CBO5

suspensii

Amoniu

fosfor total

reziduu filtrabil 105 0    

sulfuri + H2S

detergenti sintetici

substante extractibile cu solventi organici   

 

 1. Monitorizarea pânzei freatice

Societatea va monitoriza indicatorii de calitate ai apelor subterane, conform Autorizatiei de gospodarire a apelor Autorizatie de Gosposdarire a Apelor Nr. 08 / 02.02.2016 privind sistemul de alimentare cu apa si de evacuare ape uzate la SC PROTAN SA – SUCURSALA CODLEA valabila pana la  01.12.2016:

Controlul calitatii apei subterane se va realiza din cele 2 foraje de monitorizare, prin comparatie aval fata de amonte, pentru indicatorii de calitate mentionati in tabelul urmator:

                       

Loc de prelevare

Indicator de calitate

Tip de monitorizare

Frecventă

Metodă de analiză*

Forajul de monitorizare F1

executat pe directia amonte  fata de amplasament

 

Coordonate:

geografice:

45°42'52.0"N

25°28'01.0"E

stereo (m):

x=380730.36,

y=5063647.81

pH

Discontinua

Anual

SR EN ISO 10523-2012

CCO-Mn

SR EN ISO 8467-2001

CBO5

SR EN 1899-1:2003

Amoniu

SR ISO 7150-1:2001

Azotati

SR ISO 7890-1:1998

Azotiti

SR EN 26777:2002

Cloruri

SR ISO 9297:2001

Suspensii

STAS 6953-81

Substante extractibile cu solventi organici

SR 7587-96

Fosfor total.

SE EN ISO 6878:2005

Forajul de monitorizare F2

executat pe directia aval  fata de amplasament

 

Coordonate:

geografice:

45°42'54.5"N

25°28'07.1"E

stereo(m):

x=380864.16,

y=5063723.08

pH

Discontinua

Anual

SR EN ISO 10523-2012

CCO-Mn

SR EN ISO 8467-2001

CBO5

SR EN 1899-1:2003

Amoniu

SR ISO 7150-1:2001

Azotati

SR ISO 7890-1:1998

Azotiti

SR EN 26777:2002

Cloruri

SR ISO 9297:2001

Suspensii

STAS 6953-81

Substante extractibile cu solventi organici

SR 7587-96

Fosfor total.

SE EN ISO 6878:2005

Nota:-* -metoda de analiza folosite la determinarea valorilor de referinta

Se vor aplica standardele in vigoare la data efectuarii determinarilor

 

13.5. Monitorizarea solului

O data la cinci ani se vor preleva 2 probe de sol, la adancimea de 30 cm, din incinta societatii (zona martor pentru monitorizarea evolutiei nivelului de poluare a solului in timp). 

Loc de prelevare

Adâncime (cm)

Indicator analizat

Tip de monitorizare

Frecventă

Metodă de analiză*

P1 /

45°42’53 ’’N ;

25°28’05.2’’E

30 cm

Azot total

Discontinua

O data la cinci ani

SR ISO 11261:2000 –metoda volumetrica

Fosfor total

STAS 7184/14-79-metoda spectrofotometrica

Carbon organic total

STAS 7184/21-82-metoda volumetrica

P2 /

45°42’54.4’’N ;

25°28’07.3’’E

Azot total

SR ISO 11261:2000 –metida volumetrica

Fosfor total

STAS 7184/14-79-metoda spectrofotometrica

Carbon organic total

STAS 7184/21-82-metoda volumetrica

Nota:-* -metoda de analiza folosite la determinarea valorilor de referinta

Se vor aplica standardele in vigoare la data efectuarii determinarilor

13.6. Monitorizare tehnologică

13.6.1 Operatorul are obligaţia să monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxului tehnologic şi să menţină înregistrări corespunzătoare.

13.6.2. Parametrii tehnologici monitorizati/frecventa de monitorizare a acestora:

Se va asigura tinerea sub control a tuturor proceselor/activitatilor din cadrul societatii, din punct de vedere al aspectelor de mediu generate in situatii normale si anormale de functionare, precum si in situatii de urgenta potentiale.

Monitoringul tehnologic consta in :

 • supravegherea instalatiei de personalul operativ si intretinere;
 • controlul automat a  parametrilor de proces cu inregistrare in diagrame de proces ;
 • monitorizarea  intrărilor şi ieşirile de materii prime şi materiale si inregistrarea acestora  în registre specifice ;
 • monitorizarea  intervenţilor, remedierilor si inregistrarea acestora  în registre specifice.
 • controlul intrarilor si iesirilor din proces- consta in verificarea documentelor care insotesc intrarile de subprodusede origine animala nedestinate consumului uman si a inregistrarilor iesilor de materiale.

Monitorizarea variabilelor de proces se realizeaza pe calculatoarele de proces si in registre de parametrii specifici pentru fiecare instalatie.

 • Control automat al procesului de sterilizare, separare, evaporare si uscare in instalatia de procesare SNCU Cat.3;
 • Control permanent al instalaţiei;
 • Control automat al procesului de incinerare.
 • Controlul automat al procesului de epurare ape uzate

 

Instalatii

Sistemul de management implementat

 

Instalatia de neutralizare SNCU-Cast.3

Monitorizarea variabilelor de proces se realizeaza pe calculator de proces.

Este aplicat control automat al procesului de sterilizare, separare, evaporare si uscare .

Se monitorizeaza permanenet presiunea si temperatura

(Procesul este condus astfel incat procesarea materialului sa se faca sub presiune, la o temperatură mai mare de 133 °C timp de cel puţin 20 de minute fără întrerupere la o presiune absolută de cel puţin 3 bari.)

Instalatia de epuare aer compusa din  sistem de captare aer poluat (hote, tubulaturi din otel inoxidabil, ventilator) si trepte  de filtrare (filtrare grosiera prin separatoare de condens cu grasimi, filtrare intermediara prin instalatie de umidificare-spalare aer in contracurent si filtrare finala cu biofiltru )

 

Functionalitatea eficienta este conditionata de exploatare si intretinere corespunzatoare. 

Sunt prevazute urmatoarele operatii de intretinere:

-Curatare periodica exterioara, evacuare namol statie spalare -trimestrial,

-Schimbare masa bio si repararea suportului la biofiltru – o data la doi ani,

-Curatare cicloane separare – trimestrial,

-Verificare etansare traseu transport aer – lunar,

-Verificare pompe recirculare, spalare gaze   - saptamanal.

-Verificare stare tehnica ventilator biofiltru – saptamanal,

-Curatare depuneri din instalatie umidificare spalare-  saptamanal,

-Verificare etansare si remediere coloane evacuare abur intre siloz si condensatoare,curatare baterii de condensatoare(uscator si sterilizatoare) -lunar.

 

Instalatie de incinerare SNCU Cat.1,2 si/sau faina proteica 

 

Există control şi semnalizare pentru: încărcător, arzătoarele din camera primară, arzătorul din camera secundară, flacăra dispozitivului Honeywell, temperaturi cu dispozitiv digital Honeywell 1/16 DIN, suflantă de aer, dispozitive de siguranţa şi de funcţionare. Panou pentru întrerupătoarele electrice, starterele motoarelor, modulele display. Panoul de comandă include: starter, stop general de avarie, comutator pompă hidraulică pentru oprire sau funcţionare automată, stop de avarie la sistemul hidraulic, auto-alimentare, comutatoare pentru cele 3 arzătoare din camera primară (deschis/închis/auto), comutatoare pentru arzătorul din camera secundara (deschis/închis/auto), comutator sistem hidraulic (manual/auto), uşa alimentare  (deschis/închis), cric încărcare (retragere/avansare)

 

Se monitorizeaza temperatura astfel incat gazele de combustie rezultate din proces sa ajunga in mod controlat si omogen la temp.>850°C, timp de minim 2 secunde  pentru combustia completa si transformarea compusilor organici in bioxid de carbon si apa.

Sunt prevazute urmatoarele operatii de intretinere:

ZILNIC:  Jeturi de aer principal prin furtun extern zilniz (inainte de prima si dupa ultima incarcare a zilei).

SAPTAMANALse verifica daca:

- incarcatorul functioneaza in mod corespunzator si optim.

- starea captuselii refractare, crapaturile sunt normale, piesele lipsa ale materialului refractar nu sunt, reparati captuseala daca este necesar.

- daca sistemul hidraulic prezinta scurgeri.

 -daca sunt  curatate reziduurile de la baza usii antifoc.

LUNAR: Se verifica daca sunt inlocuite  garnituri de calt necesare sub baza usii antifoc.

BIANUAL: se ung rulmentii la toate suflantele.

ANUAL:

-se schimba filtrul de ulei al sistemului hidraulic.

-se schimba garniturile de calt care sunt necesare la usa camerei principale si la usa incarcatorului      

 

Centrale termice

Sunt urmariti parametrii de explatare : presiune, temp, debite, oxigen

Moara

 

SAPTAMANAL se executa urmatoarele operatiuni:

-igienizare echipament numai dupa ce acesta a fost deconectat de la curent

-golire separator apa unitate alimentare

-control si curatare ,daca este cazul,saci filtrare.

-inlocuire saci filtrare ,daca este cazul

-inainte de inlocuirea sacilor se va curata interiorul cu o perie sau cu aspiratorul

-se va verifica montarea corecta a elementelor de etansare saci filtrare

-se va verifica strangerea corecta a suruburilor de fixare

-se va verifica etanseitate conducte puscare aer comprimat

-se va verifica stare tehnica ventilator,legaturi electrice,elemente etansare

Ape uzate

Pentru controlul statiei de epurare cu treapta mecano-fizico-chimica este incorporat un sistem logic de control programabil (PLC), sistem care monitorizeaza parametrii de operare si proces (debit, pH, temperatura, presiune, nivelul apei,etc) si ii transmite panoului de control. Monitorizarea statiei de epurare prin implementarea sistemului SCADA, sistem care contine urmatoarele: panou de control, PC, soft SCADA, aplicatie software, interfata.

Pentru controlul epurarii biologice a apelor uzate prepurate dupa treapta mecano-fizico-chimica in afara  amplasamentului,   se va tine evidenta stricta si se va pastra toate inscrisurile legate de transportul si epurarea acestora.

Transportul apelor sa nu creeze disconfort pe traseul stabilt si sa se anunte orice defectiune  sau problema intampinata in aceasta actiune.

13.7.  Monitorizarea deşeurilor

13.7.1. deşeuri tehnologice

13.7.1.1 Monitorizarea deşeurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deşeuri generate în conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei ce cuprinde deşeuri, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare. 

13.7.1.2. Operatorul are obligaţia întocmirii unui registru complet cu aspecte şi probleme legate de operaţiunile şi practicile de management a deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispoziţia persoanelor autorizate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control. Acest registru trebuie să conţină minimum detalii cu privire la:

 • cantităţile şi codurile deşeurilor;
 • numele transportatorului deşeurilor şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia;
 • confirmarea scrisă privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase în afara amplasamentului;
 • detalii privind expediţiile respinse;
 • detalii privind orice amestecare a deşeurilor.

Aceste date trebuie raportate ACPM, ca parte a RAM.

 

13.8. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 249/2015, privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje. Raportarea datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, cǎtre autoritǎţile competente pentru protecţia mediului se va realiza în conformitate cu OM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje şi deşeuri de ambalaje. 

 

Tip ambalaj

Descriere

Cantitate

UM

 Operatiune

 

 

 

 

 

13.8. Monitorizare zgomot

Nu este cazul

Punct de monitorizare

Parametru

Frecventă de monitorizare

Metodă de analiză

 

 

 

 

 

13.9. Monitorizare miros

Anual se va masura nivelul imisiilor coform 13.2.2.1

Punct de prelevare

Parametru

Frecventa de monitorizare

Metoda de masurare

 

 

La limita incintei industriale  pe directia zonei rezidentiale

Metil Mercaptani

anual

Metodă de analiză  avizată  de Ministerul Sănătăţii  sau

Chimia sanitară  a  mediului, S.Mănescu, M.Cucu, 1994, pag. 251

NH3

STAS 10812-76

H2S

STAS 10814-76

PM 10

EN 12431

 

13.10. Monitorizare substanţe şi preparate chimice periculoase

13.10.1. Operatorul va realiza monitorizarea substantelor periculoase pe cantităţi şi tipuri de substanţe folosite

13.11.   Monitorizarea post – închidere

13.11.1. În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite acţiunile conform planului de închidere.

Se vor realiza urmatoarele actiuni:

 • deconectarea tuturor instalatiilor de alimentare cu energie electrica, gaz metan, apa, agent termic ;
 • golirea instalatiilor existente pe amplasament, a bazinelor si traseelor de conducte, inclusiv camine de vizitare si spalarea acestora;
 • transportul oricaror tipuri de deseuri de pe amplasament in vederea valorificarii/eliminarii  cu societati autorizate ;
 • demontarea utilajelor si a instalatiilor aferente
 • colectarea pe categorii de deseuri a deseurilor rezultate din dezafectarea utilajelor si a instalatiilor aferente si evacuarea prin firme autorizate
 • curatarea pardoselilor cladirilor si a platformei betonate;
 • dezafectarea cladirilor si a constructiilor si eliminarea deseurilor
 • refacerea dupa caz a analizelor pentru sol in vederea stabilirii conditiilor amplasamentului la incetarea activitatii si stabilirea utilizarii ulterioare a amplasamentului.
 

 

14. RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

 

14.1. Date generale

14.1.1. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie pǎstrate pe amplasament pe durata valabilităţii autorizaţiei integrate de mediu  şi trebuie sǎ fie disponibile pentru inspecţie de cǎtre personalul cu drept de control al autoritǎţilor de specialitate,  în orice moment.

14.1.2. Operatorul, prin persoana împuternicitǎ cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va transmite ACPM raportarile solicitate la datele stabilite.

14.1.3. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate accidentele/incidentele care afecteazǎ exploatarea normalǎ a activitǎţii şi care pot crea un risc de mediu. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Inregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra mediului şi evitarea reapariţiei incidentului. După notificarea accidentului, titularul trebuie să depună la sediile: ACPM şi GNM – Comisariatul judeţean Brasov, raportul privind incidentul.

14.1.4. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea instalatiei. Fiecare astfel de înregistrare trebuie sǎ ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi informaţii cu privire la natura reclamaţiei, mǎsura luatǎ în cazul fiecarei reclamaţii. Operatorul  trebuie sǎ depunǎ un raport la agenţie în luna urmǎtoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numǎrul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în RAM.

 

14.2. Raportarea datelor de monitorizare

14.2.1. Operatorul va raporta anual datelele de monitorizare în conformitate cu planul de monitorizare stabilit la cap.13 la: ACPM şi la primăria Codlea.

14.2.2. Raportarea va cuprinde cel puţin următoarele:                                                   

 • date privind operatorul: nume, sediu;
 • date privind instalaţia la care se efectuează monitorizarea (pentru fiecare instalaţie monitorizată):
  • numele instalaţiei;
  • locaţia instalaţiei;
  • sursa de emisie;
  • condiţii de operare a instalaţiei în timpul efectuării măsurătorii;
  • instalaţii de reţinere a poluanţilor (dacă există) şi starea acestora în momentul măsurătorii;
 • pentru fiecare poluant monitorizat:
  • tipul poluantului;
  • felul măsurătorii: continuu, momentan;
  • cine a efectuat prelevare şi măsurarea;
  • metoda de măsurare utilizată - descriere conceptuală;
  • condiţii de prelevare: locul prelevarii, condiţii meteorologice; metoda de prelevare; etc.
  • aparatura de măsurare utilizată (cu referire la avizarea metrologică);
  • rezultatul măsurătorii: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare, valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparaţie cu CMA şi VLE conform cap. 10. (în cazul măsurătorilor cu frecvenţă mare se vor prezenta şi prelucrări în Excel a rezultatelor măsurătorilor, comparativ cu CMA şi VLE).

pentru emisiile gazoase se va respecta Standardul EN 15259:2007.

14.2.3. Datele de raportare cuprinse la punctul 14.2.2 vor fi solicitate de operator terţilor cu care se contractează monitorizarea.

14.3.  Contribuţia la registrul european al poluanţilor emişi  şi transferaţi (PRTR)

14.3.1. Operatorul are obligaţia de a raporta la ACPM, conform  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitãţile anuale, împreunã cu precizarea cã informaţia se bazeazã pe mãsurãtori, calcule sau estimãri a urmãtoarelor:

a) emisiile în aer, apă sau sol, a oricărui poluant specificat în Anexa II Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzătoare din anexa II este depăşită;

b) transferurile în afara amplasamentului de deşeuri periculoase care depăşesc 2 tone/an sau de deşeuri nepericuloase care depăşesc 2000 tone/an, pentru orice operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia celor menţionate în Registru poluanţilor şi pentru transferurile transfrontieră de deşeuri periculoase.

14.3.2. Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1.

14.3.3. La pregătirea raportului, operatorul trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) din  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

14.3.4. Operatorul trebuie să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis autorităţii de mediu.

14.3.5. Operatorul  trebuie să păstreze şi să pună la dispoziţia autorităţilor competente ale Statelor Membre înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, pe o perioada de 5 ani începând cu sfârşitul anului de raportare în cauză. Aceste înregistrări trebuie de asemenea să descrie metodologia utilizată pentru colectarea datelor.

14.3.6. Poluanţii specifici activităţii desfăşurate de operator încadrată în Anexa 1 a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, la activitatea principala : 5.e), Instalatii pentru eliminarea sau reciclarea carcaselor de animale si a deseurilor de animale cu o capacitate de tratare de 10 t/zi  care trebuie raportaţi în cazul în care valorile prag sunt depăşite sunt următorii: 

 

Numărul CAS

Poluanţi /substanţe

Valoarea prag pentru emisiile

Cf. Anexa 1, Reg.(CE) 166/2006

Aer

(kg/an)

Apa (kg/an)

Sol

(kg/an)

630-08-0

Monoxid de carbon (CO)

500.000

-

-

124-38-9

Dioxid de carbon (CO2)

100.000.000

-

-

-

Compusi organici volatili (NMVOC)

100.000

-

-

-

Oxizi de azot (NO2/ NOX)

100.000

-

-

-

Oxizi de sulf (SO2 /SOX)

150.000

-

-

-

PCDD + PCDF (dioxine si furani)

0.0001

-

-

-

Pulberi in suspensie (PM 10)

50.000

-

-

7440-43-9

Cadmiu si compusi (exprimati in Cd)

10

5

5

7440-50-8

Cupru si compusi (exprimati in Cu)

100

50

50

7439-97-6

Mercur si compusi (exprimati in Hg)

10

1

1

7440-02-0

Nichel si compusi (exprimati in Ni)

50

20

20

7439-92-1

Plumb si compusi (exprimati in Pb)

200

20

20

7440-38-2

Arsen si compusi (exprimati in As)

20

5

5

7440-66-6

Zinc si compusi (exprimati in Zn)

200

100

100

 

14.3.7. Datele de emisie mǎsurate, estimate sau calculate, transferurile de deşeuri în afara amplasamentului, se raportează  de către operatorul respectând formatul din anexa A III a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,  împreună cu celelalte informaţii  solicitate prin aceasta.

14.4. Raportul  anual de mediu

14.4.1. Raportului de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

 • activitatea de producţie în anul încheiat: producţia obţinută, modul de utilizare a materiilor prime, a materiilor auxiliare şi a utilităţilor (consumuri specifice, eficienţa energetică);
 • sistemul de management de mediu şi modul de implementare a politicii de prevenire a accidentelor generate de substanţele periculoase;
 • impactul activităţii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freatice, nivelul zgomotului ( date de monitorizare sau estimate);
 • date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;
 • raportarea PRTR;
 • plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă;
 • sesizări şi reclamaţii din partea publicului şi modul de rezolvare a acestora.
 • gestiunea deşeurilor şi ambalajelor;
 • intrările de substanţe şi preparate chimice periculoase.

14.4.2. Raportului  de mediu  va fi transmis la ACPM.

14.5. Alte raportări  

Operatorul va transmite la ACPM, conform solicitării autorităţii de mediu şi în cadrul RAM:

 • inventarul emisiilor de poluanţi atmosferici, conform Chestionarului-Declaraţie;
 • gestiunea deşeurilor şi ambalajelor.
 • raportarea incidentelor semnificative la data producerii
 • reclamaţii (dacă ele există) - in luna următoare primirii acestora
 • raportarea investiţiilor şi cheltuielilor de mediu -in luna următoare realizării acestora
 • orice efecte  negative semnificative constatate prin programul de monitorizare - când se produc
 • raportarea incidentelor semnificative - prin notificare în maxim 2 ore de la producere
 • plan de închidere definitiva (dezafectare) a instalatiei - odata cu cererea pentru Acord de mediu pentru dezafectare

 

14.6. Mod de raportare

 

Nr. Crt.

Denumire raport

Frecventă raportare

Data depunerii raportului

Acces aplicatii SIM

1

Raportul Anual de mediu (RAM)*

anual

15 martie

-

2

Raportul anual pentru Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati conform HG nr. 140/2008 - Registrul EPRTR

anual

15 martie

Registrul Integrat: EPRTR

3

Statistica deseurilor: Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri.

anual

15 martie

Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri.

4

Raportarea inventarului emisiilor in atmosfera, conform Ordinului nr.3299 din 28.08.2012

anual

15 martie

 

5

Raportarea situaţiei gestiunii ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, conform  Legii nr.249/2015 si Ordinului nr.  794/2012

anual

 

 

6

Raportarea incidentelor semnificative

când se produc

La data producerii

 

7

Reclamaţii (dacă ele există)

 

 când există

În luna următoare primirii acesteia

 

15. OBLIGAŢIILE OPERATORULUI

15.1. Obligaţiile de bază ale operatorului privind exploatarea instalaţiei, conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, sunt următoarele:

 • luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;
 • luarea măsurilor care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;
 • evitarea producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;
 • utilizarea eficientă a energiei;
 • luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;
 • luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

15.2 Orice modificare faţǎ de datele înscrise în documentaţia depusă de operator la solicitarea actualizării autorizaţiei integrate trebuie notificată autorităţii competente de protecţia mediului, în scris, imediat ce intervine:

 • modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al operatorului;
 • modificări privind deţinătorul instalaţiei; 
 • modificari/actualizari ale Autorizatiei de Gospodarire a Apelor;

 

In conformitate cu prevederile art. 10 (2) din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în cazul de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, părţile implicate transmit în scris autoritaţii competente pentru protecţia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

15.3. Operatorul este obligat să respecte condiţiile din autorizaţia integrată de mediu în desfăşurarea activităţii din instalaţie.

15.4. Nu se va realiza nici o modificare a instalaţiei sau a modului de exploatare a acesteia fără notificarea din timp a ACPM.

15.5. In cazul oricărei situaţii de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă ACPM, Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Brasov:

 • încetarea permanentă a exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;
 • încetarea funcţionǎrii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;
 • reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire.

15.6. Operatorul este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competentă pentru protecţia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizaţii, rezultatele monitorizării emisiilor şi în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care  afectează semnificativ mediu.

15.7. Operatorul trebuie să notifice ACPM şi GNM – CJ Brasov  prin fax şi electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

 • orice emisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potenţial de emisie;
 • orice funcţionare defectuoasă a echipamentului de control care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;
 • orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea agenţiei;
 • orice emisie care nu se conformează cu cerinţele autorizaţiei.

Notificarea va cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţie.

15.8. În cazul oricărui incident sau situaţie de urgenţă, persoanele autorizate de operator vor anunţa, după caz, şi alte autorităţi, în cel mai scurt timp posibil:

 • în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafaţă: Administraţia Naţională  „Apele Romane” Administratia Bazinala de Apa Olt – Sistemul de Gospodarire a Apelor Brasov ;
 • în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Tara Barsei” Brasov;
 • în caz de îmbolnăviri ale personalului: Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă.

15.9. Operatorul trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele:

 • autorizaţia; 
 • solicitarea; 
 • raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice;
 • raportul anual de monitorizare;
 • alte aspecte pe care operatorul le consideră adecvate.

15.10. În conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, modificată şi completată de OUG 164/2008 conducerea SC PROTAN  S.A. BUCURESTI SUCURSALA CODLEA, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activităţi de inspecţie punîndu-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare precum şi în spaţiile sau în zonele potenţial generatoare de impact asupra mediului.

15.11. Operatorul are obligaţia de a realiza măsurile impuse anterior de persoane împuternicite cu inspecţia. Măsurile impuse de aceste autorităţi, modul de realizare a acestora şi data realizării acestora vor fi raportate la  ACPM şi autoritatea care a impus măsurile, imediat după realizarea lor.

15.12.  În conformitate cu OUG 196/2005, aprobată de Legea105/2006 privind fondul de mediu, operatorul are obligaţia să declare, să calculeze şi să achite taxele aferente fondului de mediu pentru ambalajele introduse pe piaţa internă şi emisiile atmosferice din surse fixe şi mobile.

15.13. Operatorul are obligaţia de a întreţine în mod corespunzător întregul amplasament conform art. 70, lit.i din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, cu toate completările si modificările ulterioare.  

15.14. Operatorul are obligaţia să pună la dispozitia publicului pe suport de hârtie/ electronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la instalaţii, la sediul ACPM sau/şi la sediul administraţiei locale în a cărei rază se află instalaţia, conform art. 53 din Ord. 818/2003  pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

16.1. În cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează operatorul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

 În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii.

16.2. În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din instalaţie, operatorul trebuie să respecte Planul de închidere a instalaţiei întocmit şi agreat de ACPM. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul nr.18). Planul de închidere include cel  putin următoarele:

 • planuri ale tuturor conductelor instalaţiilor şi rezervoarelor;
 • orice măsură de precauţie specifică necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;
 • măsuri de eliminare şi acolo unde este cazul, spălare a conductelor şi a rezervoarelor şi golirea completă de conţinutul potenţial periculos;
 • eliminarea substanţelor potenţial dăunătoare, dacă nu s-a stabilit că este acceptabil a se lăsa astfel de obligaţii viitorilor proprietari;
 • oprirea alimentării cu utilităţi: apă, energie electrică şi combustibil a instalaţiilor;
 • demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate, spre destinaţiile anterior stabilite;
 • dezafectarea depozitelor;
 • determinarea gradului de afectare a solului;
 • măsuri pentru reconstrucţia ecologică a terenului afectat istoric prin activităţile  desfăşurate pe amplasament.

16.3. Operatorul are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia sa financiară.

16.4. La încetarea activităţii se va reface Raportul de amplasament, reanalizându-se poluanţii din apa subterană şi sol, pentru a stabili aportul la poluare al instalaţiei şi măsurile de remediere ce se impun.

16.5. La încetarea activităţii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic.

16.6. Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul General – Serviciul Comisariatul Judeţean Brasov şi  Agenţia pentru Protecţia Mediului Brasov

17. Anexe

18. DICŢIONAR     DE    TERMENI

1

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului (ACPM)

Agenţia pentru Protecţia Mediului Brasov

 

 

2          

Autoritatea cu atribuţii de control, inspecţie şi sancţionare în domeniul protecţiei mediului 

Serviciul Comisariatul Judeţean Brasov al Gărzii Naţionale de Mediu                 

 

3

Autoritatea centrală de protecţie a mediului 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

4

Operator                     

Persoană fizică sau juridică, care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionării tehnice a instalaţiei, respectiv

5

BAT

(cele mai bune tehnici disponibile)

Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului, în întregul său

6

CAT

Colectiv tehnic de avizare

7

CBO5

Consumul biochimic de oxigen  la 5 zile

8

CCOCr

Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu

9

COV

Compuşi organici volatili

10

dB(A)

Decibeli (curba de zgomot A).

11

IPPC

Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării

12

Instalaţie IPPC

Orice instalaţie tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa 1 din Legea 278/2013, precum şi orice altă activitate direct legată, sub aspect tehnic, de activităţile desfăşurate pe acelaşi amplasament, susceptibilă de a avea efecte asupra emisiilor şi poluării

13

RAM

Raport anual de mediu

14

PRTR

H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi   96/61/CE.

15

R

Fraza de risc este o frază care exprimă o descriere concisă a riscului prezentat de substanţele şi preparatele chimice periculoase  pentru  om şi  mediul  înconjurător  conform  SR 13253/1996

16

H

Fraza da pericol este o frază alocată unei clase şi categorii de pericol care descrie natura pericolelor prezentate de o substanţă sau de un amestec periculos inclusiv, când este cazul, gradul de periculozitate

 

SMA

Sistem de management al autorizaţiei

 

Cod CAEN

Clasificarea activităţilor din economia naţională

 

Prejudiciu

O schimbare negativă măsurabilă a unei resurse naturale sau o deteriorare măsurabilă a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect

 

Ameninţare iminentă
cu un prejudiciu 

O probabilitate suficientă de producere a unui prejudiciu asupra mediului în viitorul apropriat

 

Prejudiciul asupra mediului

a)prejudiciul asupra speciilor şi habitatelor naturale protejate – orice prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menţinerii unei stări favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se evaluează în raport cu starea iniţială, ţinând cont de criteriile prevăzute în anexa nr. 1; prejudiciile aduse speciilor şi habitatelor naturale protejate nu includ efectele negative identificate anterior, care rezultă din acţiunile unui operator care a fost autorizat în mod expres de autorităţile competente în concordanţă cu prevederile legale în vigoare

 b) prejudiciul asupra apelor – orice prejudiciu care are efecte adverse semnificative asupra stării ecologice chimice si/sau cantitative şi/sau potenţialului ecologic al apelor în cauză, astfel cum au fost definite în Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia efectelor negative pentru care se aplica art. 27 din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare

c) prejudiciul asupra solului – orice contaminare a solului, care reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană, care este afectată negativ ca rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor substanţe, preparate, organisme sau microorganisme în sol sau în subsol.

 

19. ABREVIERI

1

A.P.M.   Brasov

Agenţia pentru Protecţia Mediului Brasov

 

2

A.C.P.M.

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului

3

S.C.J. Brasov  al G.N.M.

Serviciul Comisariatului Judeţean Brasov al  Gărzii Naţionale de Mediu         

4

CAT

Colectiv tehnic de avizare

5

CBO5

Consumul biochimic de oxigen  la 5 zile

6

CCOCr

Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu

7

COV

Compuşi organici volatili

8

dB(A)

Decibeli (curba de zgomot A).

9

IPPC

Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării

10

RAM

Raport anual de mediu

11

PRTR

Registru European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi   96/61/CE.

12

SMA

Sistem de management al autorizaţiei

13

Cod CAEN

Clasificarea activităţilor din economia naţională

 

SGA Brasov

Sistemul de Gospodarire a Apelor Brasov

 

 

SNCU

Subproduse de origine animală nedestinate consumului uman.(Cf. Reg.1069/2009/CE: Corpuri întregi sau părţi de corpuri de animale, produse de origine animală sau alte produse obţinute de la animale, care nu sunt destinate consumului uman, incluzând ovule, embrioni si material seminal)

 

MRS

Material cu risc specificat („Material cu risc specificat” înseamnă material cu risc specificat astfel cum este definit la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 999/2001)

 

EST

Encefalopatiile spongiforme transmisibile. („Encefalopatiile spongiforme transmisibile ” înseamnă toate encefalopatiile spongiforme transmisibile astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 999/2001)

 

IPPC

Integrated Pollution Prevention and Control/ Prevenirea şi Controlul Integrat al Poluării -Directiva 2008/1/CE din 15 ianuarie 2008 (IPPC)privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, stabileste  principiile de autorizare si control al instalatiilor, cu un potential ridicat de poluare pe baza unei abordari integrate si  aplicarea celor mai bune tehnici disponibile

 

IED

Integrated Pollution Prevention and Control/ Prevenirea şi Controlul Integrat al Poluării -Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale (IED) -(IPPC Recast)

 

BAT

Best Available Techniques/ cele mai bune tehnici disponibile

 

BREF

Best Available Techniques Reference Document / Documentul de Referinţă BAT

 

Bref WI

Reference Document on Best Available Techniques for  Waste Incineration / Documentul de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile pentru incinerare deseuri

 

Bref SA

Reference Document on Best Available Techniques in the Slaughterhouses and Animal By-products Industries/Documentul de referinta privind cele mai bune tehnici dispobibile in industria abatoarelor si a subproduselor de origine animala

 

CE

Comisia Europeană

 

CMA

Concentraţie maximă admisă

 

VLE

Valori limita la emisiei

 

DSP

Direcţia de Sănătate Publică

 

EWC

Codul European al Deşeurilor

 

SLD

Sub limita de detectie

 

20. C U P R I N S

    1
DATE  DE  IDENTIFICARE  A  OPERATORULUI
 
    2
TEMEIUL  LEGAL
 
    3
CATEGORIA DE ACTIVITATE
 
    4
DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII AUTORIZAŢIEI
 
    5
MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII
 
5.1
Acţiuni de control
 
5.2
Conştientizare şi instruire
 
5.3
Plan de acţiuni
 
6
MATERII PRIME ŞI MATERIALE AUXILIARE
 
6.1
Materii auxiliare
 
6.7
Substanţe şi amestecuri chimice periculoase folosite în procesul de producţie
 
6.7.3
Substanţe şi amestecuri chimice periculoase folosite în laborator
 
    7
RESURSE: APĂ, ENERGIE ELECTRICĂ, GAZE NATURALE
 
    7.1
Apa
 
    7.2
Utilizarea eficientă a energiei şi resurselor
 
  7.3
Gaze naturale/Combustibili
 
    8

DESCRIEREA  INSTALAŢIEI  ŞI  A  FLUXURILOR  TEHNOLOGICE 

EXISTENTE  PE AMPLASAMENT

 

    8.1
Descrierea amplasamentului
 
    8.2
Descrierea principalelor activităţi
 
8.2.1
Schema fluxului tehnologic
 
8.2.2
Activităţi conexe
 
8.2.3
Alte condiţii de funcţionare decît cele normale
 
    8.3
Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate
 
9

INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA ŞI DISPERSIA

POLUANŢILOR ÎN MEDIU

 

    9.1
Emisii în  atmosferă
 
9.1.1
Emisii dirijate
 
9.1.2
Emisii difuze
 

    9.2

Emisii în apă
 

9.2.1

Surse de ape uzate
 

9.2.2

Debite de evacuare ape uzate autorizate
 

9.2.3

Pretratare
 

9.2.4

Tratare
 

    9.3

Emisii în sol, ape subterane  
 

9.3.1

Surse posibile de poluare
 

9.3.2

Măsuri  pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane
 

  10

CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT

 

  10.1

Aer
 

10.1.2

Emisii din surse dirijate
 

  10.2

Calitatea aerului
 

  10.3

Apa
 

10.3.2

Valori limită pentru indicatorii de calitatea ai apelor uzate tehnologice
 

  10.4

Sol
 

10.4.2

Valori admise pentru sol 
 

10.5

Zgomot
 

  11

GESTIUNEA DEŞEURILOR
 

11.1

Deşeuri produse
 

11.2

Deşeuri stocate temporar
 

11.2.1

Deseuri periculoase colectate si stocate temporar

 

11.2.2

Deseuri nepericuloase colectate si stocate temporar

 

11.3

Deşeuri tratate

 

11.3.1

Deseuri periculoase tratate pe amplasament in instalatiile care intra sub incidenta Lg. nr. 278/2013 privind emisiile industriale

 

11.3.2

Deseuri periculoase si nepericuloase tratate pe amplasament in instalatiile care nu intra sub incidenta Lg. nr. 278/2013 privind emisiile industriale

 

 

Deseuri periculoase tratate

 

 

Deseuri nepericuloase tratate

 

  12

INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL

SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

 

12.2

Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă

 

12.3

Program de revizii şi reparaţii a utilajelor şi instalaţiilor din dotare

 

  13

MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII
 

13.1

Prevederi generale privind monitorizarea
 

13.2

Monitorizarea emisiilor în aer

 

13.2.1

Emisii din surse dirijate

 

13.3

Monitorizarea emisiilor în apă

 

13.3.1

Monitorizarea apei

 

13.4

Monitorizarea pânzei freatice

 

13.5

Monitorizarea solului

 

13.6

Monitorizare tehnologică

 

13.7

Monitorizarea deşeurilor

 

13.7.1

Deşeuri tehnologice

 

13.8

Ambalaje şi deşeuri de ambalaje

 

13.8

Monitorizare zgomot

 

13.9

Monitorizare miros

 

13.10

Monitorizare substanţe şi preparate chimice periculoase

 

13.11

Monitorizarea post – închidere

 

  14

RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU

 PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

 

14.1

Date generale

 

14.2

Raportarea datelor de monitorizare

 

14.3

Contribuţia la registrul european al poluanţilor emişi  şi transferaţi (PRTR)

 

14.4

Raportul  anual de mediu

 

14.5

Alte raportări  

 

14.6

Mod de raportare

 

  15

OBLIGAŢIILE OPERATORULUI
 

  16

MANAGEMENTUL  ÎNCHIDERII  INSTALAŢIEI,  MANAGEMENTUL REZIDUURILOR
 

  17

ANEXE 
 

  18

DICŢIONAR DE TERMENI
 

  19

ABREVIERI
 

  20

CUPRINS