Back

CASA VERDE

Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire (Programul Casa Verde), finanţat prin Administraţia Fondului pentru Mediu

 

Programul se adresează persoanelor fizice care au îşî au domiciliul pe teritoriul României, solicitantul trebuind să fie proprietar/coproprietar al imobilului pe/în care se implementează proiectul.

 

Finanţarea se acordă după cum urmează:

    a)până la 6.000 lei pentru instalarea panourilor solare;

    b)până la 8.000 lei pentru instalarea pompelor de căldură;

    c)până la 6.000 lei pentru instalaţie de producere a energiei termice pe bază de peleţi, brichete, tocătură lemnoasă, precum şi orice fel de resturi şi deşeuri vegetale, agricole, forestiere, silvice.

 

Dosarele de finaţare se depun personal la Agenţia pentru Protecţia Mediului din judeţul în care îşi are domiciliul solicitantul.

La APM Braşov, dosarele se depun la Biroul Unic de la Etajul I, persoane responsabile cu Programul Casa Verde: Bubuianu Angela, Bucur Elena – telefon 0268 419013.

 

Persoana de contact la Administraţia Fondului pentru Mediu: Victoria ANTOCI - telefon: 0746.147.782, e-mail: victoria.antoci@afm.ro

 

Dosarul de finanţare va cuprinde:

    a) cerere de finanţare nerambursabilă, conform anexei nr. 2, completată prin tehnoredactare computerizată şi semnată de solicitant, în original;

    b) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, conform anexei nr. 3, completată şi semnată de către solicitant, în original;

    c) copie de pe actul de identitate al solicitantului;

    d)extras de carte funciară (emis în anul 2010) care să ateste dreptul de proprietate/coproprietate al solicitantului asupra imobilului pe/în care se va realiza proiectul, în original,sau autorizaţie de construire emisă solicitantului, în copie legalizată pentru imobilele aflate în construcţie, valabile la data depunerii;

    e) certificat de atestare fiscală privind plata obligaţiilor la bugetul local, în original, valabil la data depunerii dosarului de finanţare, eliberat de către organele competente de pe raza cărora îşi are domiciliul solicitantul;

    f) adeverinţă privind existenţa contului bancar al solicitantului finanţării sau extras de cont bancar, emise de o bancă comercială, în original;

    g) un plic mare (format A4) pe care se va completa numele şi adresa completă a solicitantului, titlul programului: "Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire", precum şi sesiunea de depunere: Sesiunea I iulie-octombrie 2010.

 

Sunt eligibile numai cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă.

 

Contractele de finanţarese semnează la sediul APM Braşov, după ce solicitanţii se regăsesc pe listele persoanelor acceptate în program. După semnarea contractelor, beneficiarii pot trece la achiziţionarea şi instalarea instalaţiilor dorite.

 

NOTĂ:

Beneficiarii pot achiziţiona instalaţii şi din ţări comunitare şi extracomunitare, cu obligaţia prezentării următoarelor documente:

Ţări comunitare:

- factură instalaţie

- factură transport

- certificat de garanţie

- alte certificate (ISO, TUV)

Toate traduse la un birou autorizat şi legalizate notarial

 

Ţări  extracomunitare:

- toate actele menţionate mai sus, plus declaraţia vamală şi de plată a texelor

Toate traduse la un birou autorizat şi legalizate notarial

 

Condiţiile de decontaresunt cele prevăzute în Ghidul de finanţare la:

    ART. 21

    Decontarea cheltuielilor eligibile

    (1) Suma aprobată nu se poate suplimenta, beneficiarul trebuind să asigure din surse proprii finalizarea proiectului.

    (2) Autoritatea nu acordă plăţi în avans şi finanţează cheltuieli eligibile efectuate după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă. De asemenea, Autoritatea nu efectuează plăţi pentru facturile reprezentând avansuri în baza contractelor încheiate între beneficiarii finanţării şi furnizorii de servicii/produse/lucrări aferente proiectului.

    (3) Odată cu depunerea dosarului de decontare, beneficiarul este obligat să facă dovada achitării integrale a serviciilor/produselor/lucrărilor aferente proiectului.

    ART. 22

    Documente obligatorii necesare decontării

    Beneficiarii finanţării vor depune la sediul agenţiei judeţene pentru protecţia mediului unde domiciliază solicitantul, dosarul de decontare conţinând următoarele documente:

    a) cererea de tragere, conform anexei nr. 1 la contractul de finanţare nerambursabilă, completată integral prin tehnoredactare computerizată şi semnată de beneficiar;

    b) contractul de execuţie, în copie legalizată;

    c) factura fiscală/facturile fiscale, în copie (se va/se vor prezenta şi în original, în vederea certificării conformităţii de către personalul agenţiei judeţene pentru protecţia mediului responsabil cu derularea Programului);

    d) documente bancare privind achitarea facturilor fiscale prezentate (extrase de cont cu viza instituţiei financiar-bancare însoţite de O.P.-uri) şi/sau chitanţă;

    e) proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în original;

    f) certificatul de garanţie emis de producător pentru instalaţie, în copie;

    g) un plic pe care se va completa numele şi adresa completă a solicitantului, titlul programului: "Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire", precum şi numărul şi data contractului de finanţare nerambursabilă în baza căruia se solicită decontarea.

    ART. 23

    Condiţii generale ale documentelor depuse în vederea decontării

    (1) Factura depusă în vederea decontării va trebui să îndeplinească următoarele condiţii:

    a) să fie completată integral şi corect;

    b) să fie emisă înainte de data depunerii cererii de tragere la Autoritate şi după data semnării contractului de finanţare nerambursabilă;

    c) să precizeze data şi numărul contractului conform căruia se emite şi perioada în care au fost executate lucrările aferente.

    (2) Autoritatea finanţează suma solicitată prin cererea de tragere, însoţită de documentele justificative, dar nu mai mult de suma prevăzută în contractul de finanţare nerambursabilă.

    (3) Ulterior verificării şi stabilirii conformităţii documentelor aferente cererii de tragere, personalul Autorităţii sau reprezentanţii instituţiilor desemnate pentru controlul Programului pot efectua o vizită la punctul de lucru unde se implementează proiectul. Beneficiarul este obligat să prezinte toate documentele solicitate care au legătură cu proiectul odată cu efectuarea controlului. În urma controlului se va întocmi o notă de control, care va fi semnată de cel care efectuează controlul şi de către beneficiar.

 

IMPORTANT:Ghidul de finanţare, anexele 2 şi 3, lista persoanelor admise în program, precum şi alte informaţii şi documente legate de programul “Casa Verde se descarcă de pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu de la adresa:

http://www.afm.ro/program_casa_verde.php