Back

COMUNICAT DE PRESĂ

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRAŞOV

COMUNICAT DE PRESĂ

     Reîncepe Programul “Casa Verde” !

Administraţia Fondului pentru Mediu va lansa miercuri, 1 iunie 2011, a doua sesiune a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire.

“Începând cu data de 1 iunie, persoanele fizice care au domiciliul in judetul Brasov, îşi pot depune dosarele de finanţare nerambursabilă la A.P.M. Brasov, str. Politehnicii nr.3,de luni până joi între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-12.00, la camera 4, parter. Bugetul alocat judetului nostru este de 2.717.797 lei”, a precizat Ciprian Bancila, director executiv al A.P.M. Brasov.

Programul, care se adresează exclusiv persoanelor fizice, constă în acordarea unor sume fixe, din bugetul Fondului pentru mediu, în funcţie de tipul instalaţiei: 6.000 lei pentru instalarea panourilor solare, 8.000 lei pentru instalarea pompelor de căldură si 6.000 lei pentru instalaţie de producere a energiei termice pe bază de peleţi, brichete, tocătură lemnoasă, precum şi orice fel de resturi şi deşeuri vegetale, agricole, forestiere, silvice.

În cadrul Programului, poate aplica solicitantul care îndeplineşte următoarele condiţii:

· este persoană fizică si are domiciliul pe teritoriul României;

· este proprietar/coproprietar al imobilului pe/în care se implementează proiectul; imobilul trebuie să nu facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti,vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;

· nu are obligaţii restante la bugetul de stat, bugete locale, conform legislaţiei naţionale în vigoare;

· în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului nu a încălcat dispoziţiile legale privind protecţia mediului şi nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupramediului.

Nu este eligibil solicitantul care detine in proprietate un imobil format din teren cu una sau mai multe constructii, dintre care unele sunt parti comune, iar restul sunt proprietati individuale, pentru care se intocmesc o care funciara colectiva si cate o care funciara individuala pentru mai mult de doua unitati individuale, apartamente-locuinte, aflate in proprietate exclusiva.

Dosarul in vederea inscrierii trebuie sa contina:

- cerere de finanţare nerambursabilă tip, completată prin tehnoredactare computerizată – se  descărcă de pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu: www.afm.ro-Programul Casa Verde 2011

- declaraţie pe propria răspundere, de asemenea descărcată de pe site-ul  mai sus amintit

- copie de pe actul de identitate al solicitantului

 -  extras de carte funciara pentru informare nu mai vechi de 30 de zile sau extras de carte funciara pentru autentificare valabil la data depunerii, in original, pentru solicitantii care detin individual un imobil

- copia cartii funciare si extras de carte funciara individuala, pentru proprietati comune, pot fi maximum doua unitati individuale trecute pe aceeasi carte funciara, care adunate trebuie sa fie egale cu un intreg

- daca imobilul se afla in constructie - copie legalizata a autorizatiei de construire, valabila la data depunerii, inclusiv ordinul de incepere a lucrarii

- certificat de atestare fiscală privind plata obligaţiilor la bugetul local, eliberată de către organele competente de pe raza cărora îşi are domiciliul solicitantul

- extras de cont bancar al solicitantului, de la orice banca unde solicitantul are deschis un cont in lei (care să ateste existenţa Codului IBAN)

- un plic A4 completat cu: numele şi adresa solicitantului, titlul complet al programului, sesiunea-iunie 2011.

„Aşadar, fată de sesiunea 2010, au apărut câteva modificari (specificate in Ghidul de finanţare) referitoare la valabilitatea extraselor CF şi beneficiarii programului, in sensul că, extrasul CF să nu fie mai vechi de 30 de zile la data depunerii şi pot fi beneficiari ai programului si solicitanţii care detin in proprietate un imobil format din teren cu una sau două constructii, dintre care unele sunt părti comune, iar restul sunt proprietăţi individuale pentru numai două unităţi individuale, locuinţe, drept pentru care trebuie sa prezinte la dosar copia cartii funciare si extras de carte funciara individuala,”, a precizat directorul executiv.

             Dosarele nu se primesc incomplete sau dacă actele nu sunt valabile la data depunerii.

Persoanele fizice, interesate să aplice în cadrul Programului, pot consulta Ghidul de finanţare, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 310/05.05.2011 şi disponibil pe pagina web a Administraţiei Fondului pentru Mediu, www.afm.ro, la secţiunea aferentă Programului.