Back

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE „Construire centru agrement si SPA”, Predeal

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRAŞOV

 

 

 

 

 
 

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Proiect

 

            Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresata deORASUL PREDEAL prin PRIMAR IONEL GOIDESCU,cu sediul in judetul Brasov, orasul Predeal, str. Mihail Saulescu nr.127, inregistrata la APM Brasov cu nr.13645 din 26.11.2010, cu completari sub nr.2187 din 16.02.2011, in baza HG nr.445/2009, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, APM Brasov decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Colectivului de Analiza Tehnica, din data de 21.02.2011, ca proiectul Construire centru agrement si SPA, propus a fi amplasat in judetul Brasov, orasul Predeal, str. Libertatii f.n., nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nici evaluarii adecvate.

           

            Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt urmatoarele:

- proiectul se incadreaza in prevederile HG 445/2009, Anexa 2, pct.10 (b);

- proiectul propune construirea unui centru SPA, in regim de inaltime S+P+E, cu 5 corpuri, pe o suprafata de cca.4177 mp din suprafata totala de 30630 mp. Alimentarea cu apa se va face din reteaua centralizata locala, iar evacuarea apelor uzate in reteaua centralizata de canalizare a orasului;

- in urma analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, prevazute in Anexa 3 din HG nr.445/2009, s-au constatat urmatoarele:

            1. Caracteristicile proiectului:

a) marimea proiectului – suprafata terenului, pe care se va amplasa proiectul este de 30630 mp, suprafata construita este de cca. 4177 mp (la care se adauga o sala de sport existenta cu o suprafata construita de cca. 1128 mp), iar suprafata de spatiu verde este de cca. 25325 mp.

b) cumularea cu alte proiecte – pe amplasament se mai afla o sala de sport;

c) utilizarea resurselor naturale – alimentarea cu apa din reteaua centralizata locala;

d) productia de deseuri – nu este cazul (eventualele excavatii se folosesc ca materiale de umplutura);

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort – nu este cazul;

f) riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si de tehnologiile utilizate – nu este cazul;

2. Localizarea proiectelor:

2.1. utilizarea existenta a terenului – zona spatiilor verzi, parcuri, recreere, dotari sportive si agrement si zona verde neamenajata, plantatii de protectie, conform PUG Predeal;

2.2. relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

a) zonele umede – nu este cazul;

b) zonele costiere –nu este cazul;

c) zonele montane si cele impadurite –nu este cazul;

                  d) parcurile si rezervatiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt:zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;

f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificari si completari aduse prin OUG nr. 154/2008, sau zonele in care se efectueaza determinari pentru includerea lor in zonele clasificate de ordonanta de urgenta, mentionata anterior, zonele desemnate prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului nationala – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare – nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite –nu este cazul;

h) ariile dens populate –nu este cazul;

i) peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica –nu este cazul.

      3.Caracteristicile impactului potential

a) extinderea impactului: aria geografica si numarul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

c) marimea si complexitatea impactului – impact redus;

d) probabilitatea impactului – redusa, doar pe perioada executarii lucrarilor de construire;

e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului – durata scurta.

 

II. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare adecvata, sunt urmatoarele: - nu este cazul.

           

            Conditiile de realizare a proiectului:

- se vor respecta prevederile legislatiei de mediu, in vigoare;

- se va respecta proiectul inaintat spre avizare;

- se interzice evacuarea de ape uzate neepurate sau insuficient epurate in apele de suprafata sau in panza freatica, atat pe perioada executarii constructiilor, cat si dupa punerea in functiune a acestora;

- se va asigura salubrizarea zonei pe toata perioada realizarii lucrarilor.

 

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata.

Prezenta decizie poate fi contestata, in conformitate cu prevederile HG nr.445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

DIRECTOR EXECUTIV,

      Ing. Ciprian Bancila                                                        SERVICIUL REGLEMENTARI,  

                                                                                                         Ing. Dorin Stoian

 

 

 

 

 

 

INTOCMIT:

     Consilier Cristina Romete