Back

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE COMPANIA APA BRASOV SA

                                                                                                                                                                                                           Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Brașov

 

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE 

-         PROIECT -

 

Ca urmare a solicitării depuse COMPANIA APA BRASOV SA cu sediul in jud. Brasov, loc. Brasov, str. Vlad Tepes, nr. 13, pentru proiectul „Finalizarea retelei de distributie apa potabila in cartierul Bradet”, propus a fi amplasat în jud. Brasov, mun. Sacele,  înregistrată la APM Brasov cu nr. 5990 din 28.04.2015, cu nr. electronic 2129 din 24.04.2015 si completata cu nr. 7184 din 18.05.2015,

               - în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului

               - in baza O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

                Autoritatea competentă pentru protecţia mediului decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 02.06.2015, că proiectul „Finalizarea retelei de distributie apa potabila in cartierul Bradet”, propus a fi amplasat în jud. Brasov, mun. Sacele, zona Bradet (certificat de urbanism nr. 197 din 08.05.2013 emis de Primaria Municipiului Sacele, cu prelungirea valabilitatii pana la data de 08.05.2015), nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt urmatoarele:

a) proiectul intră sub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului in Anexa 2, pct.13, lit. a)  Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

b)  titularul si APM Brasov au mediatizat in presa locala cat si pe pagina web atat depunerea solicitarii acordului cat si decizia etapei de incadrare;

c)  in urma parcurgerii listei de control pentru etapa de incadrare si a analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, prevazute in Anexa 3 din HG nr. 445/2009, s-a constatat ca proiectul analizat nu este susceptibil de a avea un impact semnificativ asupra mediului, din urmatoarele considerente:

           1.  Caracteristicile proiectului

a) Marimea proiectului: prin proiect se propune executie a lucrarilor pentru extinderea retelei de alimentare cu apa potabila in cartier Bradet, municipiul Sacele. Suprafata domeniului pe care urmeaza a se realiza lucrarile prevazute in prezentul proiect face parte din domeniul public aflat in administratia Primariei Municipiului Sacele.

 Este necesara extinderea conductelor de apa potabila pentru asigurarea serviciilor de apa imobilelor din zona.

Lucrarile de alimentare cu apa propuse in cadrul prezentului proiect (conform cererii) sunt urmatoarele:

- lungimea medie a bransamentelor va fi de cca. 10 m.

- extinderea retelei de distributie cu conducte PE De 125  cu cca. 705 m.

- extinderea retelei de distributie cu conducta PE De 110 cu cca. 825 m.

- extinderea retelei de distributie cu conducta PE De 63 cu cca. 441 m.

- executia bransamentelor de apa potabila din PEHD, De 32 mm   pentru consumatorii ce nu sunt racordati la reteaua de alimentare cu apa.

Pe retelele existente mai sunt proiectate un nr. de 33 bransamente cu camine de apometru si un nr. de 17 hidranti supraterani complet echipati.

Pozarea conductelor se va face pe domeniul public la o adancime de -1,20 m fata de cota terenului pe un strat de nisip cu grosimea de 0.1 m iar terenul  pe care s-a executat lucrarile  se va reface la  starea initiala.

Bransamentele se vor executa cu camine de apometru, in interiorul proprietatii la 1 m de limita acesteia.

Lucrarile de traversare a drumurilor nationale se vor face prin foraj orizontal, in functie de posibilitatile de pozitionare a utilajelor pentru forat.          

Pentru a se putea depista în viitor conducta din polietilenă pozată în pământ, va fi semnalizată printr-un cablu din cupru învelit în folie de plastic.

Capetele conductorului din Cu se vor lega la părţile metalice ale reţelei, respectiv la robineţii din căminele de vane pentru detectarea traseului conductei cu aparatura specifică acestui scop .

Folia de avertizare şi control se va poza peste conducta de polietilenă la cca 10-20 cm  peste stratul de nisip  pentru a preveni deteriorarea conductei în cazul unor intervenţii prin săpătură la conducta de apă sau alte conducte pozate în pământ.

Îmbinarea conductelor se va realiza prin sudură electrică cap la cap .

După formarea tronsoanelor, conducta se va lansa în şanţ, acoperindu-se cu nisip şi pământ lăsînd capetele sudate libere pentru a se face proba de presiune.

            b) cumularea cu alte proiectealimentare cu apa mun. Sacele; lucrarile au fost incepute si finalizate intr-un procent de cca 75%.

           c) utilizarea resurselor naturale nu este cazul;

d) productia de deseuri – deseurile rezultate in perioada de executie a proiectului/exploatare a investitiei vor fi valorificate/eliminate cu societati autorizate;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort

- pe perioada derularii lucrarilor, emisiile sunt generate de utilajele de executie/transport;

  Substantele poluante pentru atmosfera se vor incadra incadra in valorile limita pentru emisii stabilite de Ord. nr. 462/1993 al MAPM, coroborat cu Legea 104/2011.

  Nivelul maxim al zgomotului produs, se va incadra in limitele impuse de STAS 10009/1988 si  OMS  119/2014.

            f) riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si de tehnologiile utilizate: nu este cazul.

2. Localizarea proiectelor: in intravilanul mun. Sacele

2.1. utilizarea existenta a terenului: cai de circulatie - domeniu public si terenuri proprietate privata (C.U. nr. 197 din 08.05.2013 emis de Primaria Municipiului Sacele, cu prelungirea valabilitatii pana la data de 08.05.2015);

2.2. relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

a) zonele umede - nu este cazul;

b) zonele costiere - nu este cazul;

c) zonele montane si cele impadurite nu este cazul;

      d) parcurile si rezervatiile naturalenu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt: zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc.nu este cazul;

f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si HG nr.930/2005, pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite nu este cazul;

h) ariile dens populate:  proiectul nu se realizeaza intr-o zona populata;

            i) peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica nu este cazul

3. Caracteristicile impactului potential:

a) extinderea impactului: aria geografica si numarul persoanelor afectatenu este cazul;

b) natura transfrontiera a impactuluinu este cazul;

c) marimea si complexitatea impactuluiimpact redus;

d) probabilitatea impactuluiredusa, doar pe perioada executarii lucrarilor de construire/amenajare;

e) durata, frecventa si reversibilitatea impactuluidurata scurta.

 

   II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: proiectul propus nu intra sub incidenta OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor natural, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Proiectul propus nu necesita parcurgerea etapelor  procedurii de evaluare adecvata.

 

Conditiile de realizare a proiectului:

1)      se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

2)      pe tot parcursul derulării lucrărilor de execuţie se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, condiţiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autorităţile implicate şi proiectul înaintat spre avizare

3)      deşeurile rezultate la faza de construire vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; vor fi evacuate ritmic, fără a bloca căile de acces;

4)      se vor lua măsuri pentru evitarea poluării solului, prin depozitarea pe suprafeţe impermeabile a materialelor şi a deşeurilor rezultate;

5)      se va asigura salubrizarea zonei şi menţinerea curaţeniei pe traseul drumurilor de acces, pe toata perioada realizării construcţiilor;

6)      nu se vor evacua ape uzate neepurate sau insuficient epurate in emisari naturali, canale de desecare, rigole stradale sau freatic atat pe perioada executiei lucrarilor cat si dupa aceasta;

7)      se vor lua toate masurile de minimizare a producerii emisiilor de pulberi din activitatea de constructii  printr-o organizare judicioasa a santierului (bariere in jurul zonei de activitati cu praf), controlul traficului (oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în staţionare, amenajarea traseelor din şantier si umezirea drumurilor, spalarea rotilor la plecarea din santier), utilizarea apei pentru a incorpora praful;

8)      se vor lua masuri de acoperire, ingradire, inchidere a stocurilor de materiale de constructie sau deseuri, pentru prevenirea imprastierii cauzata de vant.

9)      in conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005 privind Protectia Mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 15 alin (2) lit a), aveti obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării;

10)  în cazul unor poluări accidentale proiectantul şi constructorul răspund în solidar;

11)  Conform art. 21, alin.(4) din OUG 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului activitatii”

12)  Se vor conditiile prevazute in Avizul de gospodarire a apelor nr. 64 din 16.04.2015 emis de SGA Brasov.

La finalizarea investitiei titularul va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care va face un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor Deciziei etapei de incadrare, conform art. 49, alin. (3) din Ord. MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private.

Procesul-verbal de constatare întocmit se anexeaza si face parte integranta din procesul-verbal de recepţie la terminarea  lucrărilor, conform art. 49, alin. (4) din Ord. MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private.

Dupa intocmirea procesului verbal de constatare a respectarii tuturor conditiilor de realizare a proiectului, aveti obligatia de a solicita si obtine autorizatia de mediu.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii ei.

           Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

DIRECTOR EXECUTIV,

     Ciprian BANCILA                                                                

                                                                                                   SERVICIUL A.A.A.,

                                                                                           Alexandrina VASILE

 

INTOCMIT : Consilier

Codruta SAUCA