Back

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE S.N.T.G.N. TRANSGAZ SA MEDIAS

                                                                                                                                                                                                           Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Brașov

 

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE 

-         PROIECT -

 

Ca urmare a solicitării depuse de  S.N.T.G.N. TRANSGAZ SA MEDIAS prin SC TEAM OIL SRL Ploiesti cu sediul in jud. Sibiu, mun.Medias, str. P-ta C.I.Motas, nr. 1, pentru proiectul „Reabilitare conducta Ø 24 Paltin – Schitu Golesti, Etapa 1 pregatitoare pentru transformare in conducta godevilabila”, propus a fi amplasat în jud. Brasov, oras Zarnesti, com. Poiana Marului, Moieciu, Fundata f.n., înregistrată la APM Brasov cu nr. 4252 din 23.03.2015 si nr. ELO 2002/23.03.2015, cu completari sub nr. 5546 din 16.04.2015, nr.8882 din 18.06.2016 si nr.9122 din 25.06.2015,

               - în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului

               - in baza O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

                Autoritatea competentă pentru protecţia mediului decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 29.06.2015, că proiectul „Reabilitare conducta Ø 24 Paltin – Schitu Golesti, Etapa 1 pregatitoare pentru transformare in conducta godevilabila”, propus a fi amplasat în în jud. Brasov, oras Zarnesti, com. Poiana Marului, Moieciu, Fundata f.n., (certificat de urbanism nr. 57 din 12.03.2015 emis de Consiliul Judetean Brasov), nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt urmatoarele:

a) proiectul intră sub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului in Anexa 2, pct. 3, lit. b) instalaţii industriale pentru transportul gazelor,....;

b)  titularul si APM Brasov au mediatizat in presa locala cat si pe pagina web atat depunerea solicitarii acordului cat si decizia etapei de incadrare;

c)  in urma parcurgerii listei de control pentru etapa de incadrare si a analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, prevazute in Anexa 3 din HG nr. 445/2009, s-a constatat ca proiectul analizat nu este susceptibil de a avea un impact semnificativ asupra mediului, din urmatoarele considerente:

            1.  Caracteristicile proiectului

a) Marimea proiectului:

Lucrarile proiectate care se vor executa pe teritoriul judetului Brasov se vor amplasa pe teritoriile comunelor Poiana Marului, Moeciu, Fundata si pe teritoriul administrativ al orasului Zarnesti, judetul Brasov.

Pentru restabilirea capacității inițiale de transport și pentru a putea fi realizată curățirea interioară a conductei ∅24" Paltin - Schitu Golești, în vederea inspectării cu PIG inteligent, este necesar efectuarea următoarelor lucrări:

• eliminarea, înlocuirea și reamplasarea robinetelor de secționare de pe traseul conductei care împiedică trecerea PIG-ului;

• eliminarea de pe traseul conductei a refulatoarelor care din punct de vedere tehnologic sunt inutile;

• înlocuirea cuplărilor pentru unele racorduri neconforme existente și unde este cazul montarea de teuri prevăzute cu grătar;

• montarea îmbinărilor electroizolante monobloc pentru separarea electrică a racordurilor de conductă supusă reabilitării;

• cuplarea în amonte și aval de robinetul de secționare a racordurilor de alimentare a SRM-urilor (dublă alimentare), pentru a nu afecta consumatorii în cazul unor intervenții.

Prin conducta existenta Ø24” Paltin – Schitu Golesti vor fi transportate gazele naturale intre cele 2 locatii. Lucrarile care se vor executa nu vor modifica fluxul tehnologic existent.

S-au identificat 5 puncte de intervenție sunt situate pe teritoriul județului Brașov:

Pct. 1 – com. Poiana Marului (S.R.M. Poiana Mărului)

Pct. 2 - oras Zarnesti (S.R.M. Ecopaper Zărnești)

Pct. 3 – oras Zarnesti (zona robinetului R 71)

Pct. 4 – com. Moieciu (S.R.M. Moeciu)

Pct. 5 – com. Fundata (zona robinetului R 72)

Lucrarile de interventie asupra conductei de transport gaze Paltin-Schitu Golesti sunt necesare pentru transformare in conducta godevilabila.

Date de identificare ale conductei: • Presiunea de proiectare: 40 bar;

                                                        • Presiunea minima de operare 9 bar;

                                                        • Presiunea máxima de operare: 18 bar;

                                                        • Diametrul nominal: 600 mm.

Adâncimea santului de ingropare a conductelor este prezentata in planurile de detalii de montaj, iar săpătura se va executa manual.

            b) cumularea cu alte proiectein zona nu sunt in derulare alte proiecte;

c) utilizarea resurselor naturale nu e cazul;

d) productia de deseuri –Deseurile rezultate in perioada de executie a proiectului vor fi valorificate/eliminate cu societati autorizate;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort

- pe perioada derularii lucrarilor de construire emisiile sunt generate de utilajele de executie/transport;

  Substantele poluante pentru atmosfera se vor incadra incadra in valorile limita pentru emisii stabilite de Ord. nr. 462/1993 al MAPM, coroborat cu Legea 104/2011.

  Nivelul maxim al zgomotului produs, se va incadra in limitele impuse de STAS 10009/1988 si  OMS  119/2014.

            f) riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si de tehnologiile utilizate: In situatia aparitiei unei spargeri a conductei este posibil ca scurgerile de gaze sa se infiltreze in sol, putand migra spre obiective invecinate ducand la posibilitatea aparitiei unor accidente. Pentru a preveni astfel de fenomene au fost luate urmatoarele masuri:

• conducta a fost prevăzută din otel carbon, rezistent la presiunile si temperaturile de regim;

• protectia anticoroziva a conductelor si a accesoriilor montate ingropat inclusiv sudurile de intregire se va realiza utiliznad un sistem de izolare "foarte intarit" pe baza de cauciuc butilic pe suport de polietilena, conform SR EN 12068/2002 tip C 50, format din grund, mastic pentru netezirea zonelor adiacente sudurilor, banda de protectie anticoroziva, biadeziva aplicata 50% si banda de protectie mecanica aplicata 50% cu grosimea totala de cel putin 3 mm aplicata la rece;

•  imbinarile prin sudura vor fi controlate prin metode nedistructive;

• conducta va fi supusă probelor de presiune, pentru depistarea eventualelor defecte. In cazul aparitiei unor defecte acestea vor fi remediate, după care probele vor fi repetate.

2. Localizarea proiectelor:

2.1. utilizarea existenta a terenului: terenurile sunt situate pe tritoriile administrative ale orasului Zarnesti si comunelor Poiana Marului, Moieciu si Fundata, cu destinatia de domeniul public si proprietati private  (C.U. nr. 57 din 12.03.2015 eliberat de Consiliul Judetean Brasov).

2.2. relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

a) zonele umede - nu este cazul;

b) zonele costiere - nu este cazul;

c) zonele montane si cele impadurite nu este cazul;

      d) parcurile si rezervatiile naturalenu este cazul;

e)ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt: zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc.nu este cazul;

f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si HG nr.930/2005, pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica proiectul propus este amplasat partial in Parcul National Piatra Craiului (conform Punctului de vedere emis de Biroul CFM (Arii Protejare) nr. 4252 din 26.03.2015), pentru care exista Avizul favorabil nr. 565 din 11.06.2015 eliberat de Administratia Parcului National Piatra Craiului RA.

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite nu este cazul;

h) ariile dens populate:  proiectul nu se realizeaza intr-o zona populata;

            i) peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potential:

a) extinderea impactului: aria geografica si numarul persoanelor afectatenu este cazul;

b) natura transfrontiera a impactuluinu este cazul;

c) marimea si complexitatea impactuluiimpact redus;

d)probabilitatea impactuluiredusa, doar pe perioada executarii lucrarilor de reabilitare;

e) durata, frecventa si reversibilitatea impactuluidurata scurta.

 

   II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: nu intra sub incidenta OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Proiectul propus nu necesita parcurgerea etapelor  procedurii de evaluare adecvata.

Conditiile de realizare a proiectului:

1)      se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

2)      se va asigura salubrizarea zonei şi menţinerea curaţeniei pe traseul drumurilor de acces;

3)      in conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005 privind Protectia Mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 15 alin (2) lit a), aveti obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării;

4)      în cazul unor poluări accidentale proiectantul şi constructorul răspund în solidar;

5)      se vor respecta prevederile OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu  modificările si completările ulterioare;

6)      Conform art. 21, alin.(4) din OUG 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului activitatii”;

  1. se vor lua măsuri pentru evitarea poluării solului, prin depozitarea pe suprafeţe mpermeabile a materialelor şi a deşeurilor rezultate.

La finalizarea investitiei titularul va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care va face un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor Deciziei etapei de incadrare, conform art. 49, alin. (3) din Ord. MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private.

Procesul-verbal de constatare întocmit se anexeaza si face parte integranta din procesul-verbal de recepţie la terminarea  lucrărilor, conform art. 49, alin. (4) din Ord. MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii ei.

           Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

     Ciprian BANCILA                                                               

                                                                                                 SEF SERVICIU A.A.A.,

                                                                                           Alexandrina VASILE

 

 

INTOCMIT : Consilier

Codruta SAUCA