Back

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE SC AURAPHY SRL

                                                                                                                                                                                                           Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Brașov

 

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE 

-         PROIECT -

 

Ca urmare a solicitării depuse SC AURAPHY SRL cu sediul in jud. Brasov, oras Ghimbav, DN 73, km.5, pentru proiectul „Extindere hala metalica pentru depozitare”, propus a fi amplasat în jud. Brasov, oras Ghimbav, DN 73, km.5,  înregistrată la APM Brasov cu nr. 8711 din 15.06.2015, cu nr. electronic 2355 din 12.05.2015, completata cu nr. 9165 din 26.06.2015,

               - în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului

               - in baza O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

                Autoritatea competentă pentru protecţia mediului decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 29.06.2015, că proiectul „Extindere hala metalica pentru depozitare”, propus a fi amplasat în jud. Brasov, oras Ghimbav, DN 73, km.5  (certificat de urbanism nr. 118 din 14.05.2015 emis de Primaria Orasului Ghimbav), nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt urmatoarele:

a) proiectul intră sub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului in Anexa 2, pct.13, lit. a)  Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

b)  titularul si APM Brasov au mediatizat in presa locala cat si pe pagina web atat depunerea solicitarii acordului cat si decizia etapei de incadrare;

c)  in urma parcurgerii listei de control pentru etapa de incadrare si a analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, prevazute in Anexa 3 din HG nr. 445/2009, s-a constatat ca proiectul analizat nu este susceptibil de a avea un impact semnificativ asupra mediului, din urmatoarele considerente:

            1.  Caracteristicile proiectului

a) Marimea proiectului: prin proiect se propune construirea unui nou corp de clădire cu destinatia de spații de depozitare pentru producția din hala existentă. Se propun două compartimente pentru depozitare, fiecare cu acces direct în cladirea existentă și între ele prin intermediul unor usi industriale culisante.

Suprafaţa construită a clădiri propuse  =  750,85 mp.

Hala de depozitare este o construcție parter cu acoperișul în doua ape, cu o deschidere de 12,50 m, cu nouă travei de 6,00 m și o travee de 2,50 m. Înalțimea la atic este de 11,0 m. 

Structura de rezistență a halei este din cadre din profile metalice, montate pe fundații izolate din beton armat monolit, inchideri laterale și învelitoare din panouri sandwich cu izolație termică din vată minerală, montate pe pane metalice.

Cu toate că noul corp de clădire este o extindere a construcției existente cele două structuri sunt independente, între construcția existentă si cea propusă există un rost de dilatare-tasare de până la 50 cm

          Alimentarea cu apă se va face de la rețeaua centralizata a orasului.    

          Apele uzate menajere vor fi preluate, dirijate și colectate în bazinul vidanjabil.

          Apele pluviale de pe acoperișul clădirii sunt evacuate la puțul absorbant existent. Apele pluviale de pe suprafețele căilor de acces sunt dirijate către zonele verzi.

b) cumularea cu alte proiectesocietatea a construit pe amplasament o unitate industrială pentru producţia de tubulatură pentru industria aeronautică;

c) utilizarea resurselor naturale nu este cazul;

d) productia de deseuri – deseurile rezultate in perioada de executie a proiectului vor fi valorificate/eliminate cu societati autorizate;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort

- pe perioada derularii lucrarilor de construire emisiile sunt generate de utilajele de executie/transport;

        Substantele poluante pentru atmosfera se vor incadra incadra in valorile limita pentru emisii stabilite de Ord. nr. 462/1993 al MAPM.

        Nivelul maxim al zgomotului produs, se va incadra in limitele impuse de STAS 10009/1988.      

     f) riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si de tehnologiile utilizate: nu este cazul.

2. Localizarea proiectelor: in intravilanul orasului Ghimbav

2.1. utilizarea existenta a terenului: teren proprietate, cu destinatia de zona de mica industrie, depozite, servicii, cu suprafata de 661 mp (certificat de urbanism nr. 118 din 14.05.2015 emis de Primaria Orasului Ghimbav);

2.2. relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

a) zonele umede - nu este cazul;

b) zonele costiere - nu este cazul;

c) zonele montane si cele impadurite nu este cazul;

      d) parcurile si rezervatiile naturalenu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt: zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc.nu este cazul;

f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si HG nr.930/2005, pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite nu este cazul;

h) ariile dens populate:  proiectul nu se realizeaza intr-o zona populata;

            i) peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica nu este cazul

3. Caracteristicile impactului potential:

a) extinderea impactului: aria geografica si numarul persoanelor afectatenu este cazul;

b) natura transfrontiera a impactuluinu este cazul;

c) marimea si complexitatea impactuluiimpact redus;

d) probabilitatea impactuluiredusa, doar pe perioada executarii lucrarilor propuse;

e) durata, frecventa si reversibilitatea impactuluidurata scurta.

 

   II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: proiectul propus nu intra sub incidenta OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor natural, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Proiectul propus nu necesita parcurgerea etapelor  procedurii de evaluare adecvata.

 

Conditiile de realizare a proiectului:

1)      se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

2)      pe tot parcursul derulării lucrărilor de execuţie se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, condiţiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autorităţile implicate şi proiectul înaintat spre avizare

3)      deşeurile rezultate la faza de construire vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; vor fi evacuate ritmic, fără a bloca căile de acces;

4)      se vor lua măsuri pentru evitarea poluării solului, prin depozitarea pe suprafeţe impermeabile a materialelor şi a deşeurilor rezultate;

5)      se va asigura salubrizarea zonei şi menţinerea curaţeniei pe traseul drumurilor de acces, pe toata perioada realizării construcţiilor;

6)      nu se vor evacua ape uzate neepurate sau insuficient epurate in emisari naturali, canale de desecare, rigole stradale sau freatic atat pe perioada executiei lucrarilor cat si dupa aceasta;

7)      in conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005 privind Protectia Mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 15 alin (2) lit a), aveti obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării;

8)      se vor restrânge la minim suprafeţele ocupate de organizarea de şantier;

9)      se vor lua toate masurile de minimizare a producerii emisiilor de pulberi din activitatea de constructii

10)  printr-o organizare judicioasa a santierului (bariere in jurul zonei de activitati cu praf), controlul traficului (oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în staţionare, amenajarea traseelor din şantier si umezirea drumurilor, spalarea rotilor la plecarea din santier), utilizarea apei pentru a incorpora praful;

11)  se vor lua masuri de acoperire, ingradire, inchidere a stocurilor de materiale de constructie sau deseuri, pentru prevenirea imprastierii cauzata de vant;

12)  în cazul unor poluări accidentale proiectantul şi constructorul răspund în solidar;

13)  conform art. 21, alin.(4) din OUG 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului proiectului”.

La finalizarea investitiei titularul va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care va face un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor Deciziei etapei de incadrare, conform art. 49, alin. (3) din Ord. MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private.

Procesul-verbal de constatare întocmit se anexeaza si face parte integranta din procesul-verbal de recepţie la terminarea  lucrărilor, conform art. 49, alin. (4) din Ord. MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private.

Dupa intocmirea procesului verbal de constatare a respectarii tuturor conditiilor de realizare a proiectului, societatea care va desfasura activitatea in urma implementarii acestuia, are obligatia de a solicita si obtine autorizatia de mediu/revizuirea autorizatiei de mediu, dupa caz.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii ei.

           Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

DIRECTOR EXECUTIV,

     Ciprian BANCILA                                                               

                                                                                                   SERVICIUL A.A.A.,

                                                                                           Alexandrina VASILE

 

 

INTOCMIT : Consilier

Codruta SAUCA