Back

DECIZII SAPTAMANA 35

 PROIECTUL DECIZIEI  ETAPEI DE ÎNCADRARE

 

 

             Ca urmare a solicitării depuse de PRIMARIA MUNICIPIULUI BRASOV prin D.R.E.C.E.  cu sediul in judetul Brasov, mun. Brasov, B-dul Eroilor, nr.8 pentru proiectul „Punere in evidenta a zidurilor Cetatii „ BRASOVIA” de pe Muntele Tampa” propus a fi amplasat în  jud. Brasov, mun. Brasov, Muntele Tampa,  înregistrată la APM Brasov cu nr.10790/24.08.2011,

              în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediuluişi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

              autoritatea competentă pentru protecţia mediuluiBrasov decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 29.08.2011, că proiectul „Punere in evidenta a zidurilor Cetatii „ BRASOVIA” de pe Muntele Tampa”propus a fi amplasat în  jud. Brasov, mun. Brasov, Muntele Tampa, nu se supune evaluarii impactului asupra mediuluisise supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul nu intrăsub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, Anexa 1 si 2.

1.Caracteristicile proiectului 

a) marimea proiectului: se propune punerea in evidenta a zidurilor Cetatii “ BRASOVIA” aflate pe Muntele Tampa. In termeni strict geografici, realitatea istorico-arheologica ocupa suprafata reprezentata de varful Tampa (960m), fara versantul sau estic si Varful Tampa Mica, doar cu partile sale estice, portiuni de versant cu expozitie sudica. Doar partea de sud-vest a sitului detine o suprafata de teren potrivit amenajarilor antropice. In termeni de cartografie arheologica, reprezinta jumatate de nord-est a rezervatiei arheologice cu numarul BV-I-m-B-11259.01 din Lista Monumentelor Istorice, despartita de asezarea fortificata preistorica de pe Saua Tampei (BV-I-m-B-11259.02). Interventii asupra monumentelor istorice care ne intereseaza in acest caz sunt:

 • Toate lucrarile de cercetare, construire, extindere, reparare, consolidare, conservar, restaurare, amenajari peisagistice, precum si orice alte lucrari care modifica substanta sau aspectul monumentelor istorice, inclusiv reparatiile curente, lucrarile de intretinere si iluminarea interioara si exterioara de siguranta si decorativa;
 • Amplasarea definitiva sau temporara de imprejmuire, constructii de protectie, piese de mobilier fix, de panouri publicitare, firme, sigle sau orice fel de insemne pe si in monumente istorice;
 • Amenajari de cai de acces, pietonale si carosabile, utilitati anexe, indicatoare, inclusiv in zonele de protectie a monumentelor istorice;.

b) cumularea cu alte proiecte –pe amplasament nu exista alte proiecte;

c) utilizarea resurselor naturale –nu se utilizeaza apa;

d) productia de deseuri – pe perioada de realizare se produc: moloz, pamant din sapatura, deseuri menajere, care sunt gospodarite corespunzator de catre societati autorizate;pe perioada de functionare nu se genereaza deseuri cu risc de poluare sau care sa necesite masuri speciale de depozitare;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort : sunt generate de utilajele folosite in executia proiectului si de masinile folosite pe perioada de functionare in vederea transportului specialistilor si a deseurilor rezultate;

f) riscul de accident tinandu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizate–  nu este cazul

2. Localizarea proiectului

 1. Proiectul este localizat in situl Natura 2000 ROSCI0120 “Muntele Tampa” si Rezervatia Naturala Muntele Tampa – cod national 2255;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

1) proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentul acestuia fiind situat în Sit Natura 2000 ROSCI0120  „Muntele Tampa” si in Rezervatia Naturala Muntele Tampa;

 1. proiectul propus, singur sau în combinaţie cu alte PP, este susceptibil a avea un impact negativ semnificativ asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, cu pierderea unor habitate, iar pentru acest lucru s-a continuat procedura, cu solicitarea unui Studiu de Evaluare Adecvata;

       Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 DIRECTOR EXECUTIV

    Ing. Ciprian Bancila

                                                                                       

   SEF SERVICIU REGLEMENTARI

        Ing. Dorin Stoian

  Intocmit,                                      

 Ecolog Cristina Aldea      

 

 

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE - proiect

Nr. ...... din ........

             Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate deCOMUNA UNGRA prin PRIMAR STANCIU TRAIAN, cu sediul in jud. Brasov, com. Ungra, sat Ungra, str. Principala nr. 189, inregistrata la APM Brasov sub nr. 9421 din 25.07.2011 si completata sub nr. 10901 din 29.08.2011, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

autoritatea competenta pentru protectia mediului Brasov decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei             Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 29.08.2011, ca proiectul „Reparatii, consolidare drum comunal DC 21 Ungra – Crihalma – km 7+500 – 8+500”, propus a fi amplasat in jud. Brasov, com. Ungra, extravilan, DC 21 km 7+500 – 8+500, finantat cu fonduri FEADR, cod masura 3.2.2. d,  nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

                       Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt urmatoarele:

- proiectul intrăsub incidenta HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului in Anexa 2, la pct. 10, alin. b), coroborat cu pct. 13, lit a);

- drumul comunal DC 21 Ungra – Crihalma – km 7+500 – 8+500 este existent, cu suprafata de rulare din material pietros, in stare avansata de degradare, cu latimi ale partii carosabile variabile; pe tronsonul studiat exista doua podete dalate din beton armat, colmatate, care nu asigura evacuarea apelor de pe malul drept al drumului;

- traseul drumului proiectat coincide cu traseul drumului existent, iar ampriza drumului proiectat se incadreaza in limitele amprizei actuale, pentru a nu fi necesare ocupari noi de terenuri;

- proiectul propune:

- urmatoarea structura rutiera: strat de legatura din balast de 15 cm, piatra sparta de 15 cm grosime, strat de uzura realizat din macadam ordinar cu grosimea de 10 cm;

- refacerea celor 2 podete la cota convenabila evacuarii apelor pluviale;

- realizarea de rigole trapezoidale pe ambele margini ale drumului, cu scopul colectarii apelor pluviale;

- in urma analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, prevazute in Anexa 3 din HG nr.445/2009, s-au constatat urmatoarele:

            1. Caracteristicile proiectului:

a) marimea proiectului:

principalele caracteristici ale drumului: lungimea de 1 km, latimea de 6 m din care parte carosabila 5 m si acostamente de 0,5 m; cota axei drumului se va ridica cu cca 40 cm, astfel incat platforma drumului sa fie deasupra nivelului de inundabilitate;

- podetele vor avea lungimea de 5 m, latimea de 1 m si adancimea de 1,25 m; se va reface  radierul acestora din beton simplu de 10 cm grosime, pe un pat de egalizare de 5 cm nisip, 2 culei de beton de 5 m lungime, 1,25 cm inaltime si 30 cm latime; peste acesta se va turna placa din beton armat avand lungimea e 5 m, latimea de 2 m si grosimea de 35 cm; armarea se va realiza cu plasa sudata;

- rigola marginala dinspre Olt va fi realizata din pamant, va avea o lalime minima de 0,5cm si panta taluzului de 1:1 exterior, respectiv 2:3 interior; consolidarea se va face prin inierbare;

- rigola marginala de pe interiorul amplasamentului se va consolida pe o portiune de 750m cu elemente prefabricate din beton usor armat, asezate pe un strat de egalizare de 5 cm nisip si un strat anticapilar de 5 cm balast;

b) cumularea cu alte proiecte – la data efectuării verificarii amplasamentului nu erau în derulare alte proiecte;

c) utilizarea resurselor naturale – nu este cazul;

d) productia de deseuri –deseurile rezultatein perioada de executie a proiectului vor fi valorificate/eliminate cu societati autorizate;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort – pe perioada derularii lucrarilor de construire/amenajare emisiile sunt generate de utilajele de executie/transport;substantele poluante pentru atmosfera se vor incadra in valorile limita ale emisiilor stabilite de Ord. MAPM nr. 462/1993 cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu Lg. nr. 104/2011, iar nivelul maxim al zgomotului produs se va incadra in limitele impuse de STAS 10.009/1988;

f) riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si de tehnologiile utilizate – nu este cazul;

2. Localizarea proiectelor:

2.1. utilizarea existenta a terenului – drum comunal DC 21, parte a domeniului public al comunei Ungra, conform CU nr. 221/18.07.2011 emis de Consiliul Judetean Brasov;

2.2. relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

a) zonele umede -nu este cazul;

b) zonele costiere -nu este cazul;

c) zonele montane si cele impadurite –nu este cazul;

      d) parcurile si rezervatiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt:zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc. – drumul comunal este situat in interiorul sitului Natura 2000 “ROSPA 0099 Podisul Hartibaciului” ;

f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si HG nr.930/2005, pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica – drumul comunal este situat in interiorul sitului Natura 2000 “ROSPA 0099 Podisul Hartibaciului” ;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite –nu este cazul;

h) ariile dens populate –nu este cazul;

i) peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica –nu este cazul.

     

3.Caracteristicile impactului potential:

a) extinderea impactului: aria geografica si numarul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

c) marimea si complexitatea impactului – impact redus;

d) probabilitatea impactului – redusa, doar pe perioada executarii lucrarilor de construire/amenajare;

e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului – durata scurta.

 

II. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare adecvata, sunt urmatoarele:

 1. proiectul intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentul acesteia fiind situat în interiorul sitului Natura 2000 “ROSPA 0099 Podisul Hartibaciului”;
 2. investitia a fost avizata favorabil de custodele sitului Natura 2000 “ROSPA 0099 Podisul Hartibaciului”, conform Avizului nr. 57/25.08.2011;
 3. investitia nu va afecta speciile de pasari si habitatele de hrănire şi cuibărire ale acestora, pentru care situl Natura 2000 a fost desemnat.

 

            Conditiile de realizare a proiectului:

 1. pe tot parcursul derulării lucrărilor de execuţie se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, condiţiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autorităţile implicate şi proiectul înaintat spre avizare;
 2. deşeurile rezultate la faza de construire vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; vor fi evacuate ritmic, fără a bloca căile de acces pietonale şi stradale;
 3. se vor lua masuri pentru evitarea poluării solului prin depozitarea pe suprafeţe impermeabile a materialelor şi a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor;
 4. se va acorda atenţie manevrării utilajelor în apropierea zonelor locuite;
 5. se va asigura delimitarea zonei de lucru pentru a preveni/minimiza distrugerea suprafeţelor invecinate, distrugerea suprafetelor vegetale, iar terenul afectat temporar de lucrări va fi adus la starea iniţială de utilizare;
 6. se vor restrânge la minim suprafeţele ocupate de organizarea de şantier;
 7. se vor lua măsuri corespunzătoare de a nu degrada, sau ocupa terenul din zona limitrofă;
 8. şantierul, drumurile de acces provizoriu, drumurile tehnologice şi toate suprafeţele a căror înveliş vegetal a fost afectat, vor fi re-naturate adecvat şi vor fi redate folosinţelor iniţiale;
 9. se va limita în timp execuţia investiţiei şi se vor lua toate măsurile necesare privind nivelul de zgomot, astfel încât acesta să nu depaşească valoarea prevazută de STAS 10.009/1988;
 10. nu se vor face lucrari de corectare a traseului propus, in vederea realizarii unul traseu cat mai cursiv;
 11. supralargirea drumului nu este permisa mai mult decat infrastructura existenta;
 12. se interzice circulaţia autovehiculelor încarcate cu materiale de construcţie în afara drumurilor de acces, in scopul minimizării impactului acustic asupra speciilor de importanta comunitara;
 13. se interzice circulaţia autovehiculelor încarcate cu materiale de construcţie în afara drumurilor de acces, în scopul minimizarii impactului de orice natură asupra habitatelor/speciilor pentru care a fost declarată aria de protecţie avifaunistică ROSPA0099 Podisul Hartibaciului;
 14. pentru a evita conturbarea păsărilor/mamiferelor din zonă, se recomandă ca lucrările să se desfăşoare pe tronsoane scurte şi în intervalele de timp ce nu se suprapun cu perioadele de împerechere/cuibărire a acestora;
 15. este interzisa deteriorarea si/sau culegerea cuiburilor si/sau a oualor (chiar daca sunt goale);
 16. este interzisa deteriorarea si/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihna a pasarilor/mamiferelor din zona;
 17. este interzisa recoltarea florilor si a fructelor, culegerea, taierea, dezradacinarea sau distrugerea cu intentie a acestor plante in habitatele lor naturale, in oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
 18. se vor respecta conditiile impuse prin Avizul nr. 57/25.08.2011 emis de Administratia Tarnava Mare – Hartibaci, Societatea „Progresul Silvic” – Sibiu;
 19. pentru evitarea poluării accidentale cu materiale periculoase (scurgeri accidentale de combustibil, de ulei de motor, etc.) reparaţiile la utilajele şi mijloacele de transport se vor efectua doar cu societăţi autorizate;
 20. se vor lua măsuri de prevenire a poluării cursurilor de apă cu produse petroliere, pe toata durata execuţiei lucrărilor;
 21. se interzice depozitarea de deşeuri rezultate din construcţie, în albiile cursurilor de apă;
 22. dacă in decursul implementării proiectului intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, sau modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actului de reglementare, aveti obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului, înainte de realizarea modificării.

 

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata.

 Prezenta decizie poate fi contestata, in conformitate cu prevederile HG nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

DIRECTOR EXECUTIV,

    Ciprian BANCILA                                                                                      

                                                                                              SEF SERVICIU REGLEMENTARI  

                                                                                                    Dorin STOIAN

 

                                                                                                              

            INTOCMIT:

consilier Liana ORLANDEA

 consilier Cristina ROMETE