Back

Decizii saptamana 10

 

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 223 / I din 27.04.2012

Revizuita la data de 05.11.2012 si la data de .....................................

 

 

            Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate deSC GREEN VISION SEVEN SRL cu sediul social in jud. Sibiu, mun. Medias, str. Avram Iancu, nr. 26, inregistrata la APM Brasov sub nr. 4231 din 30.03.2012, completata sub nr. 4288 din 02.04.2012, nr. 5450 din 23.04.2012, nr. 5508 din 24.04.2012 si nr. 5629 nr. 26.04.2012; si a solicitarilor de revizuire a Deciziei Etapei de Incadrare nr. 223/I/27.04.2012, inregistrate la APM Brasov sub nr. 14274/15.10.2012, nr. 16583/06.12.2012, nr. 2803/21.02.2013, nr. 2804/21.02.2013 si nr. 2934/25.02.2013,

in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

autoritatea competenta pentru protectia mediului Brasov decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 22.10.2012, ca proiectul „Construire centrala electrica fotovoltaica (parc fotovoltaic) Ucea de Sus”, propus a fi realizat in jud. Brasov, com. Ucea, amplasament identificat prin extrase CF, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si se supune evaluarii adecvate.

           

            Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt urmatoarele:

- proiectul intrăsub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului in Anexa 2, la pct. 3, lit. a), coroborat cu pct. 10, lit. a);

- prin proiect se propune:

- montarea a circa 700.000 panouri fotovoltaice cu puterea electrica total instalata de 140 MW care a fost redistribuita in 4 puteri de 34,5 MW, pe un teren cu suprafata totala de 423ha, care face obiectul contractului de constituire al dreptului de superficie si a altor drepturi reale, autentificat sub nr. 1554/17.08.2012 de BNPA Barbu si Asociatii si al conventiilor civile semnate de parti;

- panourile fotovoltaice vor fi legate in serie si in paralel si vor fi montate la un unghi de expunere sud de 30º C ;

            - un numar de 10.000 de panouri vor fi cuplate la un invertor, printr-un sistem de cablare, care va fi montat pe piciorul structurii metalice de sustinetre a panourilor ;

- panourile vor fi montate pe un sistem de rama metalica, sprijinita pe 4 picioare metalice fixate direct in sol, fara fundatie de beton (profil sigma); suprafata totala efectiv ocupata de picioarele ramelor va fi de aproximativ 2.000 mp;

- sistemul de sustinere a panourilor fotovoltaice este astfel construit incat sa reziste oricaror intemperii si intensificari ale vantului; inaltimea ramelor masurata de la sol va fi de 80 cm in partea de jos a structurii si de aproximativ 300 cm in partea de sus a structurii;

            - invertoarele sunt componente electronice ale sistemului fotovoltaic care transforma curentul continuu obtinut cu ajutorul modulelor fotovoltaice in curent alternativ ; acestea au rolul de a monitoriza si controla intreaga instalatie fotovoltaica, de a asigura functionarea la capacitate maxima si de a colecta datele specifice operarii; in cazul conectarii la retea a sistemelor fotovoltaice, invertoarele asigura deconectarea in mod automat de la aceasta atunci cand este necesar;

- parcul va fi dotat cu 70 de invertoare, care vor fi montate langa panourile fotovoltaice si care vor ocupa aproximativ 2.000 mp;

            - invertoarele vor fi cuplate prin cabluri la doua statii de transformare, care vor fi amplasate in incinta parcului fotovoltaic, in vecinatatea retelei de inalta tensiune situata in apropierea drumului de acces existent; statia de transformare va ocupa o suprafata de 4.000 mp, doar anumite componente ale acesteia necesitand fundatie de beton (suprafata afectata de fundatii fiind de aproximativ 100 mp);

            - statia de transformare este prevazuta cu un grup de masura dotat cu contor electronic de energie electrica (activ+reactiv) cu curba de sarcina, modem inclus, dublu sens, alimentare de rezerva, interfata de comunicare si integrabil in sistemul de telegestiune, contor care  este incorporat in statia de transformare pentru a contoriza cantitatea de energie livrata in SEN;

- distanta intre sirurile de panouri va fi de aproximativ 4,5 – 5 m, astfel incat sa se evite umbrirea pe tot parcursul zilei a modulelor de catre sirul din fata;

- constructia centralei nu impune amenajarea unor drumuri de acces si alei intre panouri;

            - parcul va fi imprejmuit cu gard format din « panouri de gard bordurat » montate la 15 cm de sol, va fi iluminat noaptea si supravegheat video cu un sistem online ;

            - pe perimetrul parcului vor fi amplasate pentru perioada de functionare, 6 cabine modulare dotate cu grup sanitar ecologic, necesare personalul care va asigura paza; apa potabila va fi asigurata  de dozatoare dotate cu recipienti de 19 l.

- exploatarea functionarii centralei solare va fi realizata in sistem complet automatizat, prin transmisia datelor la distanta, catre un centru de monitorizare si operare; nu este necesara prezenta personalului de exploatare;

- organizarea de santier va consta in depozitarea temporara a profilelor metalice pe suporti de lemn sau metal si a panourilor fotovoltaica pe europaleti in zona de acces la amplasament;

- componentele parcului (profilele metalice si panourile solare) vor fi transportate pe rand pe amplasament astfel incat perioada dintre depozitarea acestora si montarea lor sa fie cat mai scurta;

- implementarea proiectului va determina scoaterea din circuitul agricol a unei suprafete de aproximativ 50 ha;

- in urma analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, prevazute in Anexa 3 din HG nr. 445/2009, s-au constatat urmatoarele:

            1. Caracteristicile proiectului:

a) marimea proiectului – suprafata totala care va fi afectata de picioarele ramelor metalice (sub forma de profil „sigma”) va fi de aproximativ 2.000 mp; fiecare statie de transformare va ocupa o suprafata de aproximativ 2.000 mp, iar cele 70 de invertoare vor ocupa o suprafata totala de 2.000 mp; suprafata afectata de organizarea de santier va fi de aproximativ 10.000 mp;proiectia la sol a ansamblului de panouri va ocupa aproximativ 120 ha din suprafata totala de 423 ha;

b) cumularea cu alte proiecte – in zona amplasamentului nu sunt in derulare alte proiecte;

c) utilizarea resurselor naturale – radiatia solara;

d) productia de deseuri –deseurile rezultatein perioada de executie/exploatare a investitiei vor fi valorificate/eliminate cu societati autorizate;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort: pe perioada derularii lucrarilor de construire/amenajare emisiile sunt generate de utilajele de executie/transport;substantele poluante pentru atmosfera se vor incadra in valorile limita ale emisiilor stabilite de Ord. MAPM nr. 462/1993 cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu Lg. nr. 104/2011, iar nivelul maxim al zgomotului produs se va incadra in limitele impuse de STAS 10.009/1988; in perioada de functionare a investitiei personalul care va asigura paza va avea acces la fi grupurile sanitare ecologice aflate in dotarea celor 6 cabine modulare;

f) riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si de tehnologiile utilizate: nu este cazul;

2. Localizarea proiectelor:

2.1. utilizarea existenta a terenului – folosinta actuala a terenului este “pasune”, conform CU nr. 252/03.08.2011, CU nr. 126/23.04.2012 si CU nr. 01/08.01.2013 emise de Consiliul Judetean Brasov si in conformitate cu Adresele nr. 2154/25.05.2012 si nr. 2155/25.04.2012 emise de Primaria Ucea ;

2.2. relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

a) zonele umede -nu este cazul;

b) zonele costiere-nu este cazul;

c) zonele montane si cele impaduritenu este cazul;

      d) parcurile si rezervatiile naturalenu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt:zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc.proiectul se va amplasa in interiorul sitului Natura 2000 “ROSPA0098 “Piemontul Fagaras” si la limita cu sitului Natura 2000 ROSCI 0122 “Muntii Fagaras” si in vecinatatea sitului Natura 2000 ROSCI 0122 “Muntii Fagaras”;

f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si HG nr.930/2005, pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologicaproiectul se va amplasa in interiorul sitului Natura 2000 “ROSPA0098 “Piemontul Fagaras” si in vecinatatea sitului Natura 2000 ROSCI 0122 “Muntii Fagaras”;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasitenu este cazul;

h) ariile dens populatenu este cazul; in zona amplasamentului nu sunt in derulare alte proiecte;

i) peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologicanu este cazul.

            3. Caracteristicile impactului potential:

a) extinderea impactului: aria geografica si numarul persoanelor afectatenu este cazul;

b) natura transfrontiera a impactuluinu este cazul;

c) marimea si complexitatea impactuluiimpact redus;

d) probabilitatea impactuluiredusa, doar pe perioada executarii lucrarilor de construire/amenajare;

e) durata, frecventa si reversibilitatea impactuluidurata scurta.

 

II. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare adecvata, sunt urmatoarele:

1.proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului Natura 2000 ROSPA0098 “Piemontul Fagaras” si in vecinatatea sitului Natura 2000 ROSCI 0122 “Muntii Fagaras”;

2.proiectul propus, singur sau în combinaţie cu alte proiecte, este susceptibil a avea un impact negativ semnificativ asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, cu pierderea unor habitate si specii de interes comunitar, iar pentru acest lucru se va continua procedura cu intocmirea Studiu de Evaluare Adecvata;

3. în zonele adiacente proiectului au fost observate habitate si specii de interes comunitar pentru care s-a desemnat situl Natura 2000.

 

Proiectul propus necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata (se va intocmi Studiu de Evaluare Adecvata).

 

Conditiile de realizare a proiectului:

 1. se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare;
 2. pe tot parcursul derulării lucrărilor de execuţie se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, condiţiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autorităţile implicate şi proiectul înaintat spre avizare;
 3. deşeurile rezultate la faza de construire vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; vor fi evacuate ritmic, fără a bloca căile de acces;
 4. se vor lua masuri pentru evitarea poluării solului prin depozitarea pe suprafeţe impermeabile a materialelor şi a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor;
 5. se va acorda atenţie manevrării utilajelor în apropierea zonelor locuite;
 6. se va asigura delimitarea zonei de lucru pentru a preveni/minimiza distrugerea suprafeţelor invecinate, distrugerea suprafetelor vegetale, iar terenul afectat temporar de lucrări va fi adus la starea iniţială de utilizare;
 7. se vor restrânge la minim suprafeţele ocupate de organizarea de şantier;
 8. se vor lua măsuri corespunzătoare de a nu degrada, sau ocupa terenul din zona limitrofă;
 9. se interzice evacuarea de ape uzate neepurate sau insuficient epurate in apele de suprafata, canale de desecare, rigole stradale sau in panza freatica prin puturi filtrante, atat pe perioada executarii constructiilor cat si dupa punerea in functiune a acestora;
 10. pe toata perioada de executie a lucrarilor se vor lua masurile care se impun pentru evitarea producerii de poluari accidentale;
 11. se va limita în timp execuţia investiţiei şi se vor lua toate măsurile necesare privind nivelul de zgomot, astfel încât acesta să nu depaşească valoarea prevazută de STAS 10.009/1988;
 12. circulaţia pana la amplasament a autovehiculelor încarcate cu materiale de construcţie se va face doar pe drumurile de acces existente;
 13. pentru evitarea poluării accidentale cu materiale periculoase (scurgeri accidentale de combustibil, de ulei de motor, etc.) reparaţiile la utilajele şi mijloacele de transport se vor efectua doar cu societăţi autorizate;
 14. dacă in decursul implementării proiectului intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, sau modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actului de reglementare, aveti obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului, înainte de realizarea modificării;
 15. la finalizarea investitiei aveti obligatia de a solicita si obtine autorizatie de mediu.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii ei.

Prezenta decizie poate fi contestata, in conformitate cu prevederile HG nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

   DIRECTOR EXECUTIV,

       Ciprian BANCILA

 

                                                                                                            SRF SERVICIU  A. A. A.,

                                                                                                                    Claudia DAVID

 

 

             INTOCMIT:

consilier Liana ORLANDEA  (EI)

 

consilier Cristina ALDEA  (EA)