Back

Decizii saptamana 11

Nr. 10980/12673/     3.2013

 

ACORD DE MEDIU

Nr. BV      din      . 2013

 

                     Ca urmare a cererii adresate de către S.C.PROTAN BUCURESTI S.A.–Sucursala Codlea, cu sediul social înBucuresti, str.Biharia, nr.67-77, sector 1;Punct de lucru: Telefon/Fax: 0268/251904,jud. Brasov, Str. Halchiului, nr.99, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov cu nr.10980/06.08.2012 şi la Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Sibiu cu nr. 12673/08.10.2012, în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, se emite:

 

ACORD  DE MEDIU

 

pentru proiectul: “MODERNIZAREA  INSTALATIEI DE NEUTRALIZARE A SUBPRODUSELOR DE ORIGINE ANIMALA NEDESTINATE CONSUMULUI UMAN IN SCOPUL CRESTERII CAPACITATII DE PROCESARE SI EFICIENTIZARII SEPARARII MATERIALULUI SOLID SI A  GRASIMII” PE PLATFORMA S.C. PROTAN S.A. – SUCURSALA CODLEA.

amplasament: Codlea, str. Halchiului, nr.99, jud Brasov.

 

în scopul:

de a completa instalatia de neutralizare SNCU existenta cu infrastructura tehnologica necesara pentru a atinge capacitatea de productie propusa in conditii de neafectare a mediului inconjurator. Se doreste de fapt cresterea capacitatii de depozitare, procesare si transport, in scopul asigurarii unui proces continuu de procesare a SNCU, eliminarii timpilor “morti” intre fazele tehnologice (unele utilaje cu capacitate mare de procesare trebuie sa stationeze in asteptarea produselor de la alte utilaje mai lente), fapt pentru care s-a impus inlocuirea sau suplimentarea unor utilaje. Investitia se va realiza in conditii de neafectare a mediului inconjurator prin diminuarea emisiilor de poluanti in apa uzata si epurarea apelor uzate de pe amplasament intr-o statie de epurare performanta precum si prin diminuarea emisiilor de miros prin asigurarea etanseitatii in zona de stocare temporara, receptie SNCU (categoria 3) si captarea si epurarea emisiilor nedirijate de miros si vapori cu continut organic, rezultati din procesul de neutralizare SNCU int-o unitate de filtrare performanta.

care prevede:

Societatea isi propunemodernizarea  instalatiei de neutralizare a subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman (S.N.C.U.) categoria 3, in scopul cresterii capacitatii de procesare si eficientizarii separarii materialului solid si a  grasimii coroborat cu implementarea unor investitii ce au drept scop diminuarea emisiilor de poluanti in apa si aer, prin epurarea apelor uzate de pe amplasament intr-o statie de epurare performanta prevazuta cu treapta mecanica, fizico-chimica, biologica avansata si dezifectiesi epurarea emisiilor de miros si vapori cu continut organic intr-o unitate de filtrare aer performanta, prevazuta  cu trepte de filtrare fizice si biologice.

Se are in vedere cresterea capacitatii de procesare de  la 150 t/zi (50 000 t/an), cat este in prezent, la 250 t/zi (cca 80 000t/an), dupa realizarea investitiei.

Prin modernizarea instalatie de neutralizare SNCU, creste capacitatea de productie a fabricii existenta si implicit consumul de materii prime si utilitati.

 

Investitiile pentru protectia mediului inconjurator tin seama de recomandarile documentului de referinta  IPPC “Reference Document on Best Available Techniques in the Slaughterhouses and Animal By-products Industries” , May 2005.

 

Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, Anexa nr.2, la pct.13 a– „ Orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct. 22 din Anexa nr. 1, ale proiectelor prevazute in Anexa nr. 1 sau prezenta anexa, deja autorizate, executate sau in curs de a fi  executate, care pot avea efecte semnificative asupra mediului.”

 

Proiectul nu intră sub incidenţa O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Proiectul intră sub incidenţa O.U.G. nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, cu modificările şi completările ulterioare, , Anexa 1, la punctul 6.5: “Instalatii pentru eliminarea sau valorificarea  carcaselor de animale si a deseurilor de animale, avand o capacitate de tratare ce depaseste 10 tone/zi”.

 

I. Descrierea proiectului

I.1. Amplasament

Amplasamentul pe care se desfăşoară activitatea, este situat în intravilanul  localităţii Codlea, str.Halchiului, km 99, la cca.1,0 –1,4 km de zona locuită, pe partea stanga a drumului judetean DJ Codlea – Halchiu.

Amplasamentul este localizat la 7,2 km vest de localitatea Halchiu si la 6 km NE de Ghimbav

Vecinatati :

 • S – DJ Codlea- Halchiu;
 • N-  teren agricol UAT Codlea 
 • V – teren agricol;
 • E – teren  agricol  UAT Codlea

In imediata apropiere a amplasamentului nu sunt receptori sensibili.

 

I.2. Situaţia actuală a zonelor funcţionale de pe amplasament

In prezent, avand in vedere capacitatea de productie instalata pe amplasament,  S.C. Protan S.A. Bucuresti – Sucursala Codlea, pentru activitatea ce o desfasoara, a obtinut Autorizatia Integrata de Mediu nr.SB49/30.10.2006 revizuita in anul 12.01.2010. Conform acesteia, instalatia existenta , beneficiaza de perioada de tranzitie pana in 31.12.2015 pentru activitatea principala, incadrata conform OU 152/05, Anexa 1, la punctul 6.5: “Instalatii pentru eliminarea sau valorificarea  carcaselor de animale si a deseurilor de animale, avand o capacitate de tratare ce depaseste 10 tone/zi”.

 

Profilul actual de activitate alSC PROTAN SA, Sucursala CODLEA constă în :

 • Producerea de  grasime tehnica si faina proteica prin procesarea (neutralizarea) subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman (SNCU cat.3)prin operatii de transformare succesive  intr-o Instalatie de procesare(neutralizare) cu o capacitate de 150t/zi (50000 t/an).

 

 • Neutralizarea subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman (SNCI cat.1,2 si/sau faina proteica) prin incinerare intr-o instalatie cu o capacitate de 5,5 t/zi (2000 tone/an). 

 

Pe langa activitatile de productie propriu-zise, societatea  desfasoara activitati conexe cum sunt:

 • Colectarea şi transportul cu mijloace specializate proprii a subproduselor de origine animala nedestinate consumului umnan  (S.N.C.U.), asa cum sunt definite in Regulamentul CE 1069/2009); receptie si stocare temporara a subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman categoria 1,2, 3;

 

 • Spălarea şi dezinfectarea mijloacelor de transport, utilajelor, spaţiilor de descărcare, spaţii de lucru;

 

 • Producerea aburului tehnologic.

 

Clasificarea pe cele trei categorii a subproduselor de origine animala  nedestinate consumului uman se face conform regulamentului CE nr.1069/2009.

 

Regimul juridic:

Terenul pe care  in prezent se desfasoara activitatea SC PROTAN SA, si pe care se va  realiza investitia de modernizare a instalatei de neutralizare SNCU este proprietate privata, cu suprafata totala de 12974 mp conform extrasului de carte funciara nr.103539, Codlea, nr. top 5525/1/a/2, 5525/1/b/2, 5525/2/2, 5525/3, 5525/4/a/2 .

Terenul pe care se vor realiza investitiile prevazute pentru protectia mediului inconjurator, respectiv instalatia de epurare ape uzate si instalatia de filtrare aer, este amplasat adiacent fabricii existente, are suprafata totala de 14026 mp, (CF 102698 Codlea, nr.cad 1612, nr.topo 5525/1/a/1/1) si va fi folosit  in baza unui contract de cesiune , incheiat intre SC PROTAN SA  si UAT Municipiul Codlea

 

Regimul economic:

Folosinta actuala-teren intravilan constructii industriale si teren in suprafata de 12974 +14026 mp.

Destinatia conform PUG actualizat Codlea : zona de activitati industriale si depozite

 

I.3.  Situaţia proiectată a zonelor funcţionale de pe amplasament

Noua investitie consta din:

 • achizitia, montarea si punerea in functiune a 2 cuve de receptie (capacitatea de 200 tone), cu lucrarile de constructii civile aferente, avand ca scop; cresterea capacitatii de receptie si stocare a S.N.C.U.
 • montarea si punerea in functiune a unei linii suplimentare de pregatire, omogenizare, stocare, a materialului omogenizat: concasor, canon (capacitatea 17 mc) si transportoarele cu snek pentru transportarea materialului, avand ca scop optimizarea fluxului tehnologic.
 • achizitionarea, montarea si punerea in functiune a unor echipamente performante: tricantor, vaporizer, in scopul eficientizarii procesului de separare al materialului proteic solid de grasime pe o parte si apa cleioasa pe de alta parte si implicit reducerea concentratiei de poluanti din apa uzata rezultata din procesarea S.N.C.U.
 • realizarea extinderii halei de receptie S.N.C.U., in vederea asigurarii incapsularii conform cerintelor BAT (reducerea polarii prin mirosuri).
 • achizitionarea si punerea in functiune a unei statii de epurare performate prevazuta cu treapta mecanica, fizico-chimica, biologica avansata si dezifectie, pentru tratarea corespunzatoare a apelor uzate.
 • achizitionarea si punerea in functiune a unei unitati de tratare aer prevazuta cu trepte de filtrare fizice si biologice.

 

Lucrarile de construire vor consta in:

 • amplasare si montare instalatii si utilaje;
 • realizare constructii din beton pentru amplasare utilaje si instalatii (fundatii, plarforme), construire biofiltru si bazine statie de epuare, etc;
 • realizarea statiei  de spalare si dezinfectie containere si mijloace de transport;
 • extinderea halei existente de receptie S.N.C.U. prin realizarea unei constructii metalice usoare si etanse.

 

Pentru extinderea halei existente, conform proiectului; “Construire bazin instalatie de alimentare cu S.N.C.U. si platforma de depozitare adiacenta”, elabotat de S.C. PROVIV CON S.R.L. Brasov, lucrarile de constructii civile vor fi urmatoarele:

 

 • Construire platforma betonata din beton armat 30 cm B300, in suprafata de 500 mp
 • Construire cladire parter (cu destinatia de protectie a utilajelor ce se vor monta pe platforma) din cadre metalice contravantuite pe orizontala si pe verticala,invelitoare din panouri tip ISOPAN 60 mm,inchideri verticale realizate din panouri tip 60 .Suprastructura constructiei se va realiza din cadre metalice transversale contravantuite la nivelul acoperisului si in planul peretilor longitudinali, in suprafata de 560 mp.

 

Pentru subproduse de origine animală, care nu sunt destinate consumului uman caile de utilizare ?i eliminare permise sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr 1069/2009 al Parlamentului European ?i al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman.

 

I.4. Capacitatea proiectată a instalaţiei

Profilul productiei: eliminarea si valorificarea subproduselor de origine animala nedestinate consumului umanprin:

 • Neutralizarea (procesarea) subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman(SNCU cat.3) cu producerea de faina proteica si grasimi tehnice ;
 • Incinerarea subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman(SNCU cat.1,2 si/sau faina proteica) ;

 

Capacitatea de productieSe are in vedere cresterea capacitatii de procesare (neutralizare) a subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman (S.N.C.U. Cat.3) de la 150 t/zi (50 000 t/an) cat este in prezent, la 250 t/zi (80 000 t/an), dupa realizarea proiectului de modernizare, in scopul obtinerii de faina proteica si grasimi tehnice .

 

Referitor la incinerarea subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman(SNCU cat.1,2 si/sau faina proteica), nu sunt prevazute modificari fata de situatia autorizata anterior.

 

I.5. Regim de funcţionare

Regimul de funcţionare:1 schimb/zi, 8 ore/schimb, 5 zile/săptămână, 225 zile/an.

Regim de lucru:8 ore/zi –

 • Durata de funcţionare:Etapa de functionare este determinata de: necesitatea eliminarii sau valorificarii subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman. Subprodusele de origine animala nedestinate consumului uman sunt valorificate sau in cazul in care recuperarea este imposibila din punct de vedere: sanitar-veterinar,tehnic si economic, ele sunt eliminate prin incinerare, evitand sau reducand orice impact asupra mediului.

 

I.6. Materii prime, substanţe sau preparate chimice utilizate

Prin realizarea modernizarii propuse, fata de situatia existenta, deja autorizata, va creste corespunzator consumul de materii prime si utilitati. Nu se modifica tipul materiilor prime si a materialelor auxiliare utilizate, modificarile fiind numai de ordin cantitativ.

 

Materia primaconsta din subproduse de origine animala nedestinate consumului uman- (S.N.C.U.,Cat1, 2, 3, asa cum sunt definite in Regulamentul CE 1069/2009), colectate de la diverse surse de generare pe baza de contract ( ferme, abatoare, unitati de procesare carne, unitati comerciale, etc).

Materia prima este depozitata in cele doua cuve de receptie nou prevazute, (capacitate de 200 tone). Transportul si manipularea materiilor prime se va face cu respectarea conditiilor din Regulamentul C.E. 1069/2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animala si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman.

 

Materialele auxiliareconstau din solutii de dezifectie, detergenti si insecticid. Materialele auxiliare se depoziteaza in ambalajul original pe suprafete betonate si acoperite, conform prescriptiilor din Fisele tehnice de securitate, anexate.

 

Consumul preconizat dupa realizarea moderanizarii:

Tab.nr.4

 

Denumirea materiei prime, a substantei sau preparatului chimic /

Utilizare

Mod de stocare

Cantitatea anuala

-tone/an-

Clasificarea si etichetarea substantelor sau preparatelor chimice cf HG 1408/08

Categorie

Periculoase/ Nepericuloase

(P / N)

Periculozitate

Fraze de risc*

MATERII PRIME:

 

Subproduse de origine animala nedestinate consumului umanSNCU Cat.3*/

neutralizare

Cuve de receptie 200 t

Buncar receptie 30 mc

Spatii acoperite si betonate

 

250 t/zi

80 000 t/an

N

- Risc epidemiologic

- Miros

-

-

Subproduse de origine animala nedestinate consumului umanSNCU Cat.1,2* si /sau faina proteica cat.1/

incinerare

Containerele cu care au fost transportate, langa incinerator

5,5 t/zi

2000 t/an

 

N

- Risc epidemiologic

- Miros

-

-

MATERIALE AUXILIARE:

 

ALDEZIN/

dezinfectie

In ambalajul original

1l/zi

300 l/an

P

C-coroziv

N-periculos pentru mediu

R20/21/22, R34, R42/43, R50

MISTRAL/

detergent

In ambalajul original

3l/zi

900l/an

P

C-coroziv

R35

K-OTHRINESC25 /

INSECTICID

In ambalajul original

10 l/an

P

N-periculos pentru mediu

R50/53

Pentru activitatea conexa de epurare a apelor reziduale rezultate de pe amplasament, se mai poate mentiona o categorie de substante chimice ce vor fi utilizate pentru epurarea apelor uzate cum sunt: acizi, baze, agenti fluculanti , hipoclorit. Acestea vor fi aprovizionate in cantitati minim necesare si vor fi pastrate in conditii de siguranta in ambalajul original.

 

I.7. Descrierea procesului tehnologic :

In prezent, avand in vedere capacitatea de productie instalata pe amplasament,  S.C. Protan S.A. Bucuresti – Sucursala Codlea, pentru activitatea ce o desfasoara, a obtinut Autorizatia Integrata de Mediu nr.SB49/30.10.2006 revizuita in anul 12.01.2010.

Situatia propusa

Urmare a modernizarii instalatiei de neutralizarea subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman in scopul cresterii capacitatii de procesare si eficientizarii separarii materialului solid si a grasimii, principalele faze ale procesului sunt:

 • Subprodusele de origine animala nedestinate consumului uman colectate, se descarca in  2 cuve de receptie cu capacitatea de cca. 200 t ce vor fi achizitionate si montate;
 • Materialul din transportoare si cuvele de receptie este preluat de alte transportoare melcate la concasor cu o capacitate de 20-25 t/h ;
 • Materialul maruntit in concasor (cf. prevederilor Regulamentului CE nr. 1069/2009) este transferat in rezervorul de puscare sub presiune  de tip Canon : existent cu capacitatea de 8 tone materie concasata . Canonu asigura functia de preincalzire, omogenizare si impingere a materialului concasat in doua sterilizatoare, prin puscare sub presiune (3,5 barr), precum si functia de siloz intermediar de depozitare a materiei pentru sterilizat (neutralizat);
 • Materialul omogenizat este introdus in cele doua sterilizatoare cu capacitatea de 17 mc fiecare.Sterilizatoarele sant sisteme inchise, in care se injecteaza material concasat omogenizat 8 t/sarja, apa recirculata de constitutie 2 t/sarja si abur tehnologic la 170°C.
 • Procesul de sterilizare  asigura respectarea parametrilor conform Regulamentului CE nr. 1069/2009 metoda 1, comandand:
  • sterilizatorul care va fi folosit,
  • porneste sistemul de omogenizare al sterilizatorului
  • porneste canonul care introduce in sterilizator materia prima concasata,
  • comanda incalzirea, aerisirea pana la temperatura de 100 °C, incalzirea si presurizarea la minim 133°C si min. 3 barr, pastrarea parametrilor de temperatura si presiune timp de 20 minute.
 • Depozitare intermediara dupa neutralizare. La iesirea din sterilizator, materia maruntita sub forma de pasta de carne cu faina trece intr-un depozit intermediar, cu capacitatea de 30 mc, prevazut cu agitator, unde este continuu amestecata pana la intrarea in faza de separare a grasimilor tehnice, materialului proteic solid si apei cleioase(constitutie) din materialul sterilizat.
 • Faza de separare este strict mecanica si consta in trimiterea materialului sterilizat intr-o succesiune de utilaje dupa cum urmeaza:
  • Sita de 10 mm unde materialul parcurge sita rotativa si se face separarea partii in suspensie de particule mai mari de 10 mm. Particulele retinute pe sita  mai mari de 10 mm ajung la snecul colector de alimentare al uscatorului;
  • Materialul care a trecut prin sita de 10 mm este transportat la  tricantor. Tricantorul are rolul de a separa gravitational cele trei faze, respectiv grasimea de materialul proteic solid si apa de constitutie din material(cleioasa)..Partea grea, respective materialul proteic solid, merge in snecul comun, iar apa cleioasa la vaporizator.
  • Din Tricantor grasimea impurificata(cca 85 %) cu material proteic solid si apa (cca. 15%) este trecuta prin Sita de 1 mm, unde se separa: slam (partea solida de dimensiune mai mare de 1 mm), care ajunge in snecul comun, si partea lichida(contine: grasime, apa tehnologica) care merge in cele doua,separatoare centrifugale verticale unde se separa grasimea de apa cleioasa (apa tehnologica) si materialul ce contine particule fine de faina proteica (slam). Apa tehnologica impreuna cu particulele fine merg la vaporizator, iar grasime tehnica purificata se stocheaza in doua rezervoare de grasimi finite, fiecare de 30 m.c.
  • Materialul din snecul comun se introduce in uscatorul continuu cu o capacitate de 3 tone/ora,unde se produce evaporarea apei ramase .
  • Materialul uscat se trimite printr-o succesiune de snecuri intr-o sita rotativa,unde se elimina partile mai mari de 10 mm,apoi intr-un racitor de faina de unde ajunge la macinare.
  • Macinarea se face intr-o moara cu ciocanele de tip Maag VD-75 cu o capacitate de 8-10 tone/ora.
  • Dupa macinare, faina se finiseaza intr-un ciur vibrator, faina finisata se insacuieste, iar restul de ciur se recircula.
  • Apa de constitutie de la tricantor si cea de la separatoarele de grasimi se recircula in proportie de 30-40% si diferenta,impreuna cu slamul rezultat de la separare, se dirijeaza catre vaporizator.Faina proteica micronizata umeda merge la snekul comun si apoi la uscator, iar apa de condens merge la canal si apoi la tratarea apelor uzate.

Urmare a realizarii statiei de epurareape uzateprevazuta cu treapta mecanica, fizico-chimica, biologica avansata si dezifectie se va face tratarea corespunzatoare a apelor uzate. Descrierea functionarii acesteia este prezentata detaliat la capitolul apa, punctul 4.1.3.3.  Rezumativ sunt prevazute urmatoarele faze de functionare:

 • Treapta primara: unitate gratare, bazin omogenizare, unitate tratare fizico – chimica prin flotatie cu aer dizolvat.
 • Treapta secundara: tratare anoxica cu controlul continutului de fosfor total, tratare biologica in bazin de aerare, decantare secundara, dezinfectie.
 • Tratarea si deshidratarea namolului si eliminarea controlata de pe amplsament: Ingrosare namol, deshidratare prin centrifugare.

Urmare a realizarii instalatiei de tratare aerprevazuta cu treapta de epurare fizica si biologica,  se va face tratarea corespunzatoare a emisiilor fugitive/nedirijate de mirosuri specifice, vapori cu continut de grasimi, etc, rezultate din functionarea instalatiei de neutralizare SNCU Cat.3. Descrierea functionarii acesteia este prezentata detaliat la capitolul 4.2.4.   Rezumativ se disting urmatoarele faze de epurare:

 • Captarea noxele sub forma unor mirosuri specifice,pulberi, vapori de apa incarcati organic, degajate in timpul diverselor manevre de operare a utilajelor, instalatiilor si echipamentelor de neutralizare SNCU ;
 • Filtrare grosiera prin separatoare de condens cu grasimi, amplasate la iesirea din utilaje (Cicloane verticale cu cartuse filtrante-separare grasimi);
 • Filtrare intermediara prin instalatie de umidificare-spalare aer in contracurent, amplasata la intrarea in ventilator, compusa din 4 compartimente (Camera prespalare, cuva prespalare, camera spalare finala, cuva spalare finala, fiecare compartiment continand instalatia de pulverizare cu duze si panou perdele de retentie);
 • Filtrare finala cu biofiltru pentru retinerea ultimelor impuritati prin actiunea bacteriilor, amplasat la iesirea din ventilator. Metoda biologica consta in degradarea de microorganisme impregnate pe un material filtrant a poluantilor organici si a mirosurilor neplacute, odata cu treceriea aerului prin coaja de copac umidificata, pentru mentinerea activa a bacteriilor de purificare;

Dotarile dupa modernizare (situatia existenta cumulat cu situatia propusa) vor fi:

Instalatie de neutralizare SNCU- 250 tone/zi, compusa din :

 • Cuve  receptie materii prime  200t-2 buc
 • Concasor 20-25t/h-1 buc 
 • Canon 14 mc-1 buc
 • Serilizator 8t/sarja –2 buc
 • Sita 10 mm-1 buc.
 • Tricantor 10mc/h-1 buc.
 • Sita 1 mm-1 buc
 • Separator -2 buc
 • Vaporizator 4100 l/h-1 buc
 • Uscator 10 t/h-1 buc
 • Moara 8-10 t/h-1 buc
 • Rezervoare intermediare de stocare
 • Snecuri transportoare

Instalatia de incinerare tip LLC 500-  SNCU cat. 1 sau faini proteice cat.1, capacitate : 0,227 t/h, cu  urmatoarele caracteristici :

 • Capacitatea maxima proiectata ; 227 kg/h, respectiv 5500 kg/zi.
 • Functionare complet automatizata.
 • Sistemul este prevazut sa functioneze cu gaz natural.
 • Reducerea de volum prin incinerare este de 95%.
 • Doua camere de ardere : Temperatura de lucru in camera primara este de 850 ºC iar in cea secundara de 1100 ºC

Instalatii pentru activitati conexe: In afara instalatiilor de productie propriu-zise in dotarea societatii mai sunt prevazute instalatiile aferente constructiilor industriale uzuale de acest tip, cum sunt:

 • Centrala termica  pentru producerea aburului tehnologic.Centrala termica functioneaza cu combustibil gazos (gaz metan) si grasime animala si este echipata cu :1 cazan ABA 4 (debit nomonal=4t/h) cu puterea termica de 2,4 Mw,1 cazan LOOS (debit nominal = 4t/h) cu puterea termica de 2,4 Mw. (in prezent nefunctional), 1 cazan HOVAL (debit nominal= 6t/h) cu puterea termica de 3,5 Mw.
 • Statie de epuareape uzateprevazutecu treapta mecanica, fizico-chimica, biologica avansata si dezifectie, pentru tratarea corespunzatoare a apelor uzate.
 • Instalatii pemtru epurarea aeruluicum sunt:
  • Filtru cu saci cu scuturare automata tip MAG F-3000E, pentru moara cu ciocane
  • Instalatie de tratare aer prevazuta cu treapta de epurare fizica si biologica, pentru diminuarea emisiilor fugitive/nedirijate de mirosuri specifice, vapori cu continut de grasimi, etc, rezultate din functionarea instalatiei de neutralizare SNCU Cat.3.
 • Instalatii apa – canalizare, sanitare
 • Instalatii incalzire
 • Instalatii iluminat interior si exterior
 • Dotatie P.S.I. pentru prima interventie.
 • Utilaje pentru trasnsport si manipulare(cca.20 mijloace de transport de diferite capacitati dotate cu containere si bene etanse si izoterme)  

 

I.8. Resurse folosite în scopul asigurării producţiei

-Alimentarea cu energie electricase face din reteaua SC Electrica din zona prin intermediul a doua posturi de transformare de 630 kV, aflate in proprietatea si intretinerea furnizorului.

 

-Alimentarea cu gaz metanse face din reteua de gaz metan de medie presiune existenta in zona prin intermediul unui SRM racordat la reteua de gaz metan a orasului Codlea.

-Alimentarea cu apa potabila si industrialase face astfel :

 • Dintr-un foraj executat in incinta unitatii la o adancime de 120 m adancime
 • Prin bransament la reteaua de distributie cu apa potabila a municipiului Codlea, aflata in administrarea SC Servicii de Gospodarier Comunala Magura Codlea SA.  ca sursa de rezerva.

 

II. Motivele şi considerentele care au stat la baza emiterii acordului

Procedura de evaluare de mediu pentru proiect s-a derulat cu respectarea prevederilor legislative aplicabile:

 • H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare
 • O.M. nr. 135/10.02.2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private
 • O.U.G. nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, cu modificările şi completările ulterioare

Decizia de emitere a fost luată în urma verificării documentaţiei depuse şi a amplasamentului, în urma consultării publicului şi a autorităţilor publice competente membre ale Colectivului de Analiză Tehnică, pe baza recomandărilor şi a concluziilor raportului privind impactul asupra mediului.

Decizia de emitere a acordului de mediu se bazează pe respectarea prevederilor legale privind:

 • măsurile ce se impun pentru protecţia aerului, apei şi solului, gestionarea deşeurilor
 • valorile limită de emisie, compararea cu prevederile documentului de referinţă asupra celor mai bune tehnici disponibile
 • respectarea cerinţelor comunitare transpuse în legislaţia naţională
 • măsuri adecvate pentru supravegherea emisiilor, inclusiv obligativitatea de a raporta autorităţii competente pentru protecţia mediului datele de supraveghere
 • utilizarea eficientă a energiei
 • regimul de funcţionare în diferite situaţii
 • măsuri necesare ca în cazul încetării activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se readucă amplasamentul la o stare satisfăcătoare
 • măsuri speciale cu scopul de a preveni şi/sau reduce poluarea, atunci când autorităţile competente pentru protecţia mediului le consideră necesare.

Prin implementare proiectul nu va genera impact negativ semnificativ asupra ariilor naturale protejate de interes naţional, comunitar (situri Natura 2000) şi internaţional.

 

 1. MĂSURI PENTRU PREVENIREA ŞI REDUCEREA EFECTELOR NEGATIVE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI

III.1. APA

In prezent, SC PROTAN SA functioneaza in prezent in  baza Autorizatiei de gospodarire a apelor nr. 171/16.11.2009, modificatoare a autorizatiei de gospodarire a apelor nr.107/22.07.2009  emisa de SGA Brasov.

Pentru noile investitii:

 • “Modernizarea instalatie de neutralizare a subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman in scopul cresterii capacitatii de procesare, (neutralizare) eficientizarii separarii materialului solid si a grasinii”, SC PROTAN SA a obtinut Avizul de Gopodarire a Apelor nr.324/22.10.2012
 • “Construire statie de epurare ape rezultate din activitate”-SC PROTAN SA  a obtinut Avizul de Gopodarire a Apelor nr.336/06.11.2012

Alimentarea cu apă

Alimentarea cu apa potabila si industriala se face astfel :

 • Dintr-un foraj executat in incinta unitatii la o adancime de 120 m (Qinstalat=7l/s), echipat cu electropomapa submersibila. Apa este  trimisa prin intermediul unei conducte de refulare la gospodaria de apa ce este alcatuita dintr-un castel de apa cu H=25m, in care se afla un rezervor din beton armat avand un trunchi de con, cu V=300 mc, H=5m si Æ1=6m si  Æ2=4m. Din castel, apa este distribuita gravitationala la consumatori printr-o retea de conducte PEHD, cu diametre de 100mm si lungime 120 m. (Rezervorul tip castel de apa, asigura si rezerva intangibila de apa pentru stingerea incendiilor.(Vintangibil=215 mc))
 • Prin bransament la reteaua de distributie cu apa potabila a municipiului Codlea, aflata in administrarea SC Servicii de Gospodarier Comunala Magura Codleai SA. Apa captata, se inmagazineaza intr-un rezervor cilindric cu V=12,5 mc - sursa de rezerva.

Apa folosita in scop tehnologic este dedurizata prin doua filtre cationice cu H=3m si V=5,3 mc fiecare, care lucreaza alternativ, incarcate cu masa ionica cationit puternic acid cu o capacitate totala de schimb 4,7-5mval/g. Regenerarea masei ionice se efectueaza cu saramura 10%, la o perioada de 5-6 zile/filtru.

 

Apa pentru stingerea incendiilor este asigurata in rezervorul tip castel de apa, volumul intangibil fiind de 215 mc.

Necesarul de apa

In timpul exploatarii apa va fi utilizata astfel:

Scop menajer.La un personal total de 85 de persoane din care 20 TESA, 32 intretinere si 38 instalatie de neutralizare, la un consum specific de 20l/zi pentru personalul TESA, 32 l/zi pentru personalul de intretinere si 85 l/zi pentru personalul din instalatia de neutralizare, 300 zile/an consumul total de apa menajera va fi : QSAN zi med= 5,28 mc/zi, (1584 mc/an); QSAN zi max= 5,80 mc/zi (1740 mc/an);

Scop industrial: In procesul de productie se va folosi apa tehnologica in urmatoarele scopuri:

 • Producerea aburului tehnologic-agent termic (Centrala termica): Centrala termica functioneaza cu cazane cu capacitatea de 4¸6 t/h pentru producerea agentului termic necesar functionarii instalatiei de neutralizare. Centrala termica functioneaza 16h/zi, 300 zile/an.Necesarul de apa este de QCT zi med= 160 mc/zi, (48000 mc/an); QCT zi max= 176 mc/zi (52800 mc/an);
 • Igienizare spatii interioare: La un consum de 3l/mp consumul specific de apa pentru fiecare zona de igienizare, o spalare/zi, la o  suprafata de spalare totala de 13650 mp (3000 mp-sectii interioare + 1700 mp-suprafata zona septica + 8950 mp suprafata zona aseptica), la care se adauga 30 mc/zi-volumul de apa pentru spalare utilaje conform normelor sanitare, 300 zile/an, mecesarul de apa este: QIS+Ut zi med= 70,95 mc/zi, (21285 mc/an);Q IS+Ut  zi max= 78,05 mc/zi, (23415 mc/an);
 • Spalatorie auto: (cca.20 mijloace de transport de diferite capacitati dotate cu containere si bene etanse si izoterme)   Zilnic se spala cca 19 capete tractor mari , cca 24 containere mari, cca 4 masini medii si 2 containere medii. QSA zi med= 1,1 mc/zi; (330 mc/an); QSA zi max= 1,21 mc/zi ;(363 mc/an.)
 • Spalatorie de rufe: La un consum specific de 55 l apa/1 Kg de rufe, pentru 85 de persoane si 1 Kg/rufe pentru 1 persoana, 300 zile/an, necesarul de apa este de QSR zi med= 4,675 mc/zi; (1402,50 mc/an); QSR anual max= 5,142 mc/zi ;(1542,60 mc/an.)
 • Apa de completare pentru instalatia de epurare gaze reziduale de la instalatie de neutralizare SNCU: Consumul de apa este foarte scazut, apa de spalare fiind recirculata. Este necesara doar completata apei in functie de nivel, deoarece nivelul apei scade prin evacuare pe la supraplin. (Cand mamolul decantat impreuna cu o cantitate de apa se scurge prin supreaplin la statia de epurare, un sistem de detectie nivel  va reimprospata apa de spalare pierduta). La un consum de 10 l de apa de completare/zi, necesarul de apa este nesemnificativ, respectiv QIE zi med= 0.01 mc/zi; (3 mc/an); QIE anual max= 0,011 mc/zi ;(3,3 mc/an.)

Necesarul total de apa pentru uz industriale: QIN zi med= 236,73 mc/zi, (71020,50 mc/an); QIN zi max= 260,40 mc/zi (77324 mc/an);

 c) Pentru stingerea incendiilor. Apa pentru stingerea incendiilor este asigurata in rezervorul tip castel de apa, volumul intangibil fiind de 215 mc. Timpul de refacere a volumului de apa dupa un incensiu este de 8,5 h, din sursa subterana. Reteua de distributie a apei pentru stingerea incensiilor este din conducta PEHD, cu Dn 100 mm si l=330m, pe care sunt montati 5 hidranti exteriori si interiori de incendiu.

NECESARUL TOTAL DE APA:

QIN zi med+ QSAN zi med= 240,525mc/zi (72601,50 mc/an)

QIN zi max+ QSAN zi max= 266,20 mc/zi (79060,60 mc/an)

Evacuarea apelor uzate

 • Pentru apele uzate tehnologice:

Apele reziduale tehnologice contin :

 • grasimi alaturi de material organic dizolvat (CBO), azot, fosfor  si materii solide in suspensie (MTS), provenite din procesele tehnologice
 • detergenţi, materii solide în suspensie, alte substanţe provenite din procesele de spălare

Din procesul tehnologic de neutralizare a subproduselor de origine animala nedestinate consumului umna rezulta:

 • apa de constitutie 25%
 • grasimi 15%
 • deseuri solide (dupa sitare) 55-60% care dupa deshidratare devine
  • deseu solid umiditate 60-70% -50% (raportat la cantitatea de deseu solid rezultata dupa sitare). Acest deseu contine jumatate apa si jumatatate substanta uscata)
  • apa 50% (raportat la cantitatea de deseu solid rezultata dupa sitare. Acest deseu contine jumatate apa si jumatatate substanta uscata)

Apele de constitutie au incarcare organica foarte mare, ceea ce face ineficienta tratarea prin metode clasice, desi efluentul este biodegradabil.   Solutia propusa in acest caz este de a se utiliza procedeul evaporarii intr-o instalatie destinata acestui scop. Apele de constitutie sunt stocate intr-un rezervor (existent in fluxul de productie)  dupa care sunt pompate intr-un modul de evaporare (instalatie de vaporizare) continua din care rezulta doi efluenti:

 • concentratul-care poate fi dirijat spre un modul de cristalizare sau o unitate de incinerare de unde rezulta deseuri solide ;
 • condensul, care se poate elimina direct in statia de epurare sau In functie de necesarul de apa de proces, o parte din apa de condens se poate recircula in proces.
 • instalatii de preepurare locale:  sita 10mm pentru seprarea impuritatilor, decantoare centrifugale-2 buc, sita 1mm pentru separarea impuritatilor, separatoare de grasimi -2 buc , (fac parte din instalatia de neutralizare),
 • Pentru apele uzate menajere,   bazin stocare cu rol de decantare cu V= 225 mc
 • Pentru apele pluviale, bazin de stocare cu rol de decantare cu V=225 mc

Măsuri de diminuare a impactului

Conform regulametului CE 1069/2009 privind produsele rezultate din industria animaliera care nu sunt destinate consumului uman, apele uzate trebuie tratate pentru a se asigura , eliminarea tuturor factorilor patogeni

 

Din punct de vedere al protectiei apelor, investitia privind modernizarea si extinderea capacitatii de productie prevede:

 • Tratarea apelor de constitutie prin evaporare-ceea ce elimina riscul de descarcare a unor ape cu incarcari organice foarte mari in mediul acvatic.
 • Imbunatatirea sistemului de separare a grasimilor, fractiilor solide si al apei din apa de constitutie prin montarea unui tricantor-echipament de separare a trei faze-grasimi, namol si apa uzata.
 • Marirea capacitatii de receptie si eliminarea depozitarii materialului pe platforme ceea ce asigura protectia solului de eventualele scurgeri de fluide din deseurile brute.
 • Realizarea unei statii de epurare pentru apele uzate menajere si tehnologice, dotata cu treapta mecanica, fizico-chimica, biologica avansata si dezifectie, preformanta

 

Fata de situatia actuala, care prezinta o serie de neconformitati privind protectia mediului cum ar fi evacuari de ape uzate preepurate necorespunzator, emisii fugitive de mirosuri, se imbunatateste semnificativ managementul apelor pe amplasament prin:

 • Imbunatatirea calitatii apelor uzate evacuate avand in vedere pretratarea apelor de constitutie prin vaporizare -ceea ce elimina riscul de descarcare a unor ape cu incarcari organice foarte mari in mediul acvatic.(in statia de epurare ajunge numai apa de condens)
 • Imbunatatirea sistemului de separare a grasimilor, fractiilor solide si al apei din apa de constitutie prin montarea unui tricantor-echipament de separare a trei faze-grasimi, namol si apa uzata.
 • Marirea capacitatii de receptie si eliminarea depozitarii materialului pe platforme ceea ce asigura protectia solului de eventualele scurgeri de fluide din deseurile brute.
 • Epurarea tuturor apelor uzate contaminate de pe amplasament(apele menajere, apele tehnologice, apele de condens, apele de spalare si apele pluviale din zona septica) intr-o statie de epurare performanta prevazuta cu treapta mecanica, fizico-chimica, biologica avansata si dezifectie
 • Tratarea si deshidratarea namolului si eliminarea controlata de pe amplasament

 Se va respecta proiectul de realizare a investiţiei şi se va urmări implementarea celor mai bune tehnici disponibile pentru utilizarea eficientă a apei şi reducerea emisiilor în apele uzate, respectiv:

În perioada de construcţie

 • se interzic evacuările necontrolate de ape uzate şi substanţe, pe sol sau în reţelele de canalizare, existente pe amplasament.

În timpul funcţionării obiectivului:

 • amenajarea platformelor betonate şi/sau asfaltate dacă se deteriorează
 • pardoselile construcţiilor vor fi impemeabilizate
 • reabilitarea reţelelor de canalizare în conformitate cu proiectele de execuţie.

 

III.2. AER

Prin extinderea capacitatii de productie nu se modifica natura surselor de poluare dar se modifica corespunzator ratele de emisie pentru anumiti poluantii. Emisiile de noxe care vor rezulta suplimentar fata de situatia existenta sunt :

 

 • Emisii de noxe sub forma unor mirosuri specifice,(in principal mercaptani formati prin descompunerea microbiana a subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman), pulberi, vapori de apa incarcati organic, etc, degajate de sursele stationare aferente liniei noi de pregatire, omogenizare, stocare  SNCU (cuve de receptie, concasor, canon) si instalatiilor  noi prevazute pentru separarea materialului proteic de grasime si apa cleioasa (tricantor, vaporizator). Mecanismul care sta la baza emisilor de miros se datoreaza amino-acizilor (componenta cheie a proteinelor) care la temperatura sau actiunea enzimatica a microorganismelor se decarboxileaza cu usurinta obtinundu-se astfel amine. In conditii normale acestea, desi netoxice (in cantitati mici) sunt relativ volatile, chiar in stare gazoasa cu miros caracteristic (cadaverina, puterscina, indoli, mercaptani).Mercapatanul este un derivatorganic al hidrogenului sulfurat, cu miros neplăcut. Disconfortul creat este mare pentru ca În cazul în care mercaptanii sunt în aer, chiar si la concentratii scăzute, sunt usor sesizabili datorita mirosului specific.

 

 • Emisii de noxe sub forma de pulberi de la utilajele de productie existente care preced ca flux tehnologic noile instalatii tehnologice-respectiv . Emisiile suplimentare sunt datorate cresterii nivelului productiei si implicit a cresterii gradului de utilizare a utilajelor existente, fata de etapa avizata anterior. (Se poate mentiona faptul ca moara cu ciocane care precede instalatiile/utilajele noi, avizata inca din etapa anterioara, are capacitatea de a prelucra suplimentar volumul de materiale procesate in faza de faina proteica umeda, ce va rezulta dupa punerea in functiune a noilor echipamente de  productie).

 

 • Emsii de noxe sub forma de gaze  de ardere (CO, NOx, SO2, pulberi) datorate necesarului suplimentar de abur tehnologic rezultat din cresterea nivelului de productie.

 

 • Emisii de noxe sub forma de gaze reziduale (CO, SOX, NOX, hidrocarburi, particule)produse de sursele mobile rutiere si nerutiere avand in vedere traficul suplimentar rezultat din cresterea nivelului de productie.

 

Măsuri de diminuare a impactului

 

Emisii fugitive/nedirijate în aer

Măsuri pentru limitarea emisiilor în aer:

 • se vor lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă, inclusiv prin colectarea şi dirijarea emisiilor fugitive şi utilizarea unor echipamente de reţinere a poluanţilor la sursă
 • întreţinerea corespunzătoare a instalaţiilor de depoluare
 • baypasarea utilajelor de depoluare este interzisă
 • stocarea materialelor ce pot genera emisii prăfoase se va face în spaţii închise, acoperite
 • se vor adopta măsuri corespunzătoare astfel încât transferul şi transportul materialelor ce pot genera emisii de praf să prevină dispersia acestuia în aerul atmosferic
 • filtrarea gazelor cu conţinut de pulberi în filtre cu saci confecţionaţi din materiale moderne de performanţă înaltă într-o structură bine construită şi întreţinută
 • reducerea emisiilor de praf datorate transportului cu mijloace auto se va realiza prin stropiri sistematice ale zonelor pavate, căilor de comunicaţie.

 

III.3.  SOL, SUBSOL, APE SUBTERANE

Sursele potenţiale de poluare a solului:

 • manipularea neglijentă, pierderi de materii prime, materiale, în zonele de încărcare/descărcare
 • gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor de pe amplasament
 • pierdere pe sol de combustibili şi/sau uleiuri de motor de la autovehiculele din dotare.

Atât suprafeţele interioare unde se desfăşoară activităţile productive, cât şi o parte a suprafeţelor exterioare cum ar fi suprafaţa aferentă reţelelor şi a căilor de transport sunt complet betonate. Suprafaţa nebetonată este formată parţial din nisip/pietriş şi spaţiu verde.

Măsuri de diminuare a impactului

În perioada de construcţii/montaj pentru realizarea proiectului:

 • se vor utiliza doar mijloace auto şi utilitare autorizate, care corespund din punct de vedere tehnic normelor impuse de autoritatea rutieră
 • alimentarea cu combustibil a utilajelor se va efectua conform legislaţiei specifice în vigoare, fară a pune în pericol calitatea apelor de suprafaţă şi subterane, prin manipulări şi depozitări necorespunzatoare a combustibililor
 • deplasarea mijloacelor de transport se va face pe trasee optime, circulaţia acestora se va realiza pe drumuri deja existente, minimizând astfel impactul asupra solului
 • în timpul amenajării şi montajului instalaţiilor specifice se vor lua măsuri de colectare, eliminare sau reutilizare a deşeurilor specifice din construcţii
 • depozitarea materialelor de construcţii se va face în condiţii care să asigure protecţia factorilor de mediu şi evitarea blocării căilor de acces, nu se permite depozitarea direct pe sol a materialelor de construcţii
 • se interzice realizarea de depozite exterioare neorganizate, la finalizarea lucrărilor terenul va fi curăţat şi eliberat de astfel de depozitări
 • în incinta organizărilor de şantier trebuie să se asigure scurgerea apelor meteorice, care spală o suprafaţă mare, pe care pot exista diverse substanţe de la eventualele pierderi, pentru a nu se forma bălţi, care în timp se pot infiltra în subteran, poluând solul şi stratul freatic

În perioada funcţionării obiectivului:

 • suprafaţa halelor, platforma de acces, parcarea şi căile de acces interioare vor fi asfaltate şi/sau  betonate
 • materiile prime şi materialele auxiliare folosite în procesele tehnologice vor fi depozitate în mod corespunzător, în spaţii special amenajate, acoperite şi dispuse pe sol impermeabilizat, fără drenaje şi posibilităţi de scurgere, iar transportul materiilor prime, auxiliare se va face în condiţii de siguranţă
 • încărcările şi descărcările de materiale, materii prime şi auxiliare, deşeuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale.Operatorul activităţii are obligaţia să deţină în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de materiale absorbante, potrivită pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse; materiale absorbante folosite vor fi colectate în containere şi ulterior transportate la o instalaţie de eliminare
 • se vor evita deversările accidentale de produse care pot polua solul. În cazul în care se produc, se impune îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor
 • asigurarea etanşeităţii reţelelor de canalizare pentru prevenirea impurificării solului şi apelor subterane
 • planificarea riguroasă a tuturor operaţiilor care se desfăşoară în instalaţie pentru a preveni apariţia unor emisii pe sol, în subsol şi în apa subterană
 • se va întocmi un program cu măsuri de control intern de verificare, de întreţinere şi reparaţiial conductelor
 • colectarea apelor pluviale în rigole şi restituţia acestora în canalul pluvialdin incinta amplasamentului;apele pluviale vor fi evacuate în canalizarea pluvială din zona fără conţinut de uleiuri sau alte produse toxice sau periculoase
 • deşeurile vor fi colectate în containere separate, pe categorii, urmând a fi evacuate periodic de pe amplasament prin societăţi specializate; se interzice depozitarea direct pe sol a oricăror produse ori materiale care ar putea afecta calitatea acestuia; realizarea de platforme betonate pentru precolectarea selectivă a deşeurilor.

 

III.4. ZGOMOTUL

Măsuri de diminuare a impactului

Sursele generatoare de zgomot vor fi reprezentate de utilajele aferente liniei tehnologice, ventilatorul instalaţiei de exhaustare şi mijloacele de transport.

În perioada  funcţionării obiectivului:

 • titularul va folosi măsuri de bună practică pentru controlul zgomotului; aceasta include o mentenanţă adecvată a echipamentelor, a căror deteriorare poate conduce la creşterea zgomotului, planificarea adecvată a activităţilor, utilizarea echipamentelor cu nivel de zgomot scăzut, amplasarea utilajelor pe covoare de cauciuc, carcasarea fonoizolantă a agregatelor, ecranarea surselor de zgomot
 • titularul are obligaţia să asigure măsuri şi dotări speciale pentru izolarea şi protecţia fonică a surselor generatoare de zgomot şi vibraţii, să verifice eficienţa acestora
 • amplasarea surselor fixe de zgomot se va face în spaţii închise şi se vor lua măsuri antivibraţie la montaj, acolo unde este cazul se prevăd sisteme de amortizare
 • activităţile care implică utilizarea mijloacelor de transport şi de încărcare - descărcare, se vor desfăşura preponderent în timpul zilei
 • operatorul trebuie să folosească tehnici de control a zgomotului care să asigure că zgomotul produs de instalaţie nu conduce la cauze rezonabile de sesizări ale populaţiei din vecinătate
 •  se vor achiziţiona echipamente cu nivel scăzut de zgomot,  care nu depăşesc nivelul de zgomot echivalent Lech= 65 dB(A) şi valoarea curbei de zgomot Cz = 60 dB, la limita instalaţiei, conform STAS 10009/88
 •  reducerea vitezei autovehiculelor grele în zonele mai sensibile.

 

III.5. GOSPODĂRIREA  DEŞEURILOR

Executarea proiectului va implica generarea mai multor tipuri de deşeuri. Eliminarea tuturor tipurilor de deşeuri se va face prin firme specializate cu care se vor încheia contracte ferme.

În perioada de construcţii/montaj pentru realizarea proiectului:

 • deşeuri industriale/tehnologice
 • deşeuri menajere.

Deşeurile rezultate din activitatea de montaj a liniei tehnologice vor fi colectate pe categorii de deşeuri şi vor fi depozitate temporar în locuri special amenajate, în perimetrul obiectivului, în containere special amenajate, care periodic vor fi golite prin grija titularului de proiect care va încheia contracte cu operatori autorizaţi pentru valorificarea sau eliminarea lor.

Deşeurile menajere vor fi colectate în pubele, se vor depozita în locuri special amenajate şi vor fi transportate la un depozit autorizat de către o firmă de salubritate autorizată din zonă, pe bază de contract.

În perioada funcţionării obiectivului:

deşeuri tehnologice

 

Operatorul are următoarele obligaţii:

 

 • evitarea producerii de deşeuri; în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului
 • amenajarea locurilor pentru colectarea selectivă, în condiţii de siguranţă pentru mediu şi sănătatea umană, a deşeurilor ce vor rezulta din activitate şi gestionarea corespunzătoare a acestora în conformitate cu prevederile legale în vigoare
 • respectarea dispoziţiilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor
 • gestionarea deşeurilor se va realiza conform cerinţelor H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor
 • eliminarea deşeurilor periculoase prin firme specializate, autorizate, pe bază de contract
 •  operatorul trebuie să se asigure că deşeurile transferate către o altă persoană fizică sau juridică sunt ambalate şi etichetate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare alte norme în vigoare privind inscripţionările obligatorii
 • gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje conform legislaţiei în vigoare
 • deşeurile destinate proceselor de valorificare sau eliminare pot fi transportate numai de agenţi economici autorizaţi, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/2008
 • deşeurile industriale reciclabile vor fi colectate separat şi valorificate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

III.6.  GESTIUNEA SUBSTANŢELOR PERICULOASE

 

 

 

 

III.6.1.Achiziţionarea substanţelor chimice periculoase, definite conform H.G. nr. 1408/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, se va face numai în condiţiile în care producătorul, distribuitorul sau importatorul furnizează fişa tehnică de securitate, care va permite utilizatorului să ia toate măsurile necesare pentru protecţia mediului, sănătăţii şi pentru asigurarea securităţii la locul de muncă.

III.6.2.Recipienţii sau ambalajele substanţelor şi preparatelor chimice periculoase trebuie să asigure:

 • prevenirea pierderilor de conţinut prin manipulare, transport sau depozitare
 • sa fie etichetate în conformitate cu prevederile legale

III.6.3.Operatorul activităţii va utiliza informaţiile din fişele tehnice de securitate ale substanţelor şi preparatelor chimice periculoase utilizate în instalaţie pentru gestiunea corespunzătoare a acestora.

III.6.4.Se vor lua următoarele măsuri generale:

- depozitarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase se va face ţinând seama de compatibilitatile chimice şi de condiţiile impuse de furnizor

- trebuie să existe proceduri pentru verificarea materiilor prime şi deşeurilor pentru a nu exista posibilitatea interacţiei, contribuind la apariţia unui incident

- depozitele vor avea asigurate condiţiile pentru protecţia factorilor de mediu sol, apă, aer, respectiv: pardoselile vor fi protejate cu materiale rezistente la acţiunea chimică, nu vor avea racord la canalizare sau vor fi racordate la canalizarea ce duce la staţia de epurare, încăperile vor fi bine aerisite, protejate împotriva intrării persoanelor străine.

Gestiunea substanţe se va realiza de persoane instruite, care vor cunoaşte măsurile ce trebuie luate în cazul unui accident.

III.6.5.Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

 

III.7. PROTECŢIA  BIODIVERSITĂŢII  ŞI  A  AŞEZĂRILOR  UMANE

 

 

IV. CONDIŢII CARE TREBUIE RESPECTATE

IV.1. Protecţia calităţii apelor

Se vor respecta condiţiile impuse prin Notificarea de începere a execuţiei nr. 147 din 30.10.2012, emisă de Administraţia Bazinală de Apă Olt – Sistemul de Gospodărire a Apelor Braşov.

IV.2. Protecţia calităţii aerului

IV.2.1. Limite admisibile la emisia în atmosferă:

 

Denumirea sursei

Poluantul

Limite la emisie

mg/Nmc

Timp de mediere

Coş de dispersie - Instalaţia de ventilaţie/exhaustare

Pulberi

5

Medie zilnică

Coş de dispersie – centrala termică

oxizi de azot NOX (exprimaţi in NO2)

450

Medie zilnică

oxizi de sulf SOx (exprimaţi in SO2)

1700

Medie zilnică

monoxid de  carbon CO

170

Medie zilnică

pulberi

50

Medie zilnică

Note: 

1.Valorile limită de emisie se raportează la un conţinut în oxigen al efluenţilor gazoşi de 3 % oxigen şi condiţiile standard T = 273 K şi p = 101,3 kPa, gaze uscate.

2. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu  excepţia celor acceptate legal

IV.2.2.Respectarea dispoziţiilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător este obligatorie.

IV.2.3.Se vor lua măsuri astfel ca operaţiile de pe amplasament să fie realizate în aşa fel încât emisiile şi mirosurile să nu determine o deteriorare semnificativă a calităţii aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

IV.3. Zgomot

 • valoarea admisă a zgomotului la limita incintei, nu va depăşi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), la valoarea curbei de zgomot Cz 60 dB
 • activităţile de pe amplasament nu trebuie să producă zgomote care depăşesc limitele de presiune (Leq), prevăzute de STAS 10009/88, de 50 dB(A), Cz 45, în timpul zilei şi 40 dB (A), Cz 35, în timpul nopţii, în afara amplasamentului, în locaţii sensibile, zone rezidenţiale, de recreere, şcoli şi spitale, cu excepţia cazului când zgomotul de fond (circulaţia rutieră, CF) depăşeşte această valoare
 • măsurătorile şi calculul nivelului de zgomot echivalent continuu se vor face respectând prevederile STAS 6161/1-89, Stas 6156-86  şi STAS 6161/3-82.

IV.4.   Prevenirea riscurilor producerii unor accidente

IV.5.  Monitorizarea

IV.5.1. În perioada de construcţii/montaj pentru realizarea proiectului:

În timpul realizării obiectivului se vor monitoriza aspecte privind protecţia factorilor de mediu astfel încât parametrii de evacuare autorizaţi să nu fie modificaţi.

IV.5.2. În perioada funcţionării obiectivului

Se va efectua o monitorizare tehnologică şi o monitorizare a calităţii factorilor de mediu.

Monitorizarea emisiilor în aer

 

 

Denumirea sursei

Poluantul

Frecvenţa de monitorizare

Metoda de analiză

Coş de dispersie - Instalaţia de ventilaţie/exhaustare

Pulberi

Trimestrial

Standard

Coş de dispersie – centrala termică

oxizi de azot NOX (exprimaţi in NO2)

Anual

Standard

oxizi de sulf SOx (exprimaţi in SO2)

Anual

Standard

monoxid de  carbon CO

Anual

Standard

pulberi

Anual

Standard

 

 • Monitorizarea emisiilor se va face de către laboratoare care deţin acreditarea cerută de legislaţia naţională. În cazul în care titularul activităţii realizează monitorizarea emisiilor prin laboratorul propriu, o dată pe an va realiza intercalibrarea cu un laborator acreditat. În buletinele de analiză se vor indica standardele aplicate la prelevarea probelor şi analiza acestora, aparatura utilizată, calibrată conform normelor naţionale. Se va specifica şi procentul de eroare a metodelor folosite. Standardele utilizate, vor fi cele utilizate în U.E. (CEN, ISO) sau naţionale care asigură o calitate echivalentă.
 • Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezentul acord, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului.
 • Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate, întreţinute şi verificate astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările. Calibrarea acestora se va face conform legislaţiei în vigoare.
 • Toate echipamentele de monitorizare continuă şi prelevare de probe trebuie să funcţioneze pe tot parcursul activităţii la utilajul respectiv
 • Măsurătorile vor fi efectuate la capacitatea maximă de funcţionare a instalaţiilor.

Monitorizarea calităţii apelor pluviale

Se va monitoriza

Monitorizarea gestiunii deşeurilor

Titularul va păstra acte doveditoare cu privire la valorificarea şi depozitarea deşeurilor şi va avea obligaţia să întocmească fişa de gestiune a deşeurilor conform H.G. nr. 856/2002, fişă care va fi prezentată anual la A.R.P.M. Sibiu.

Titularul are obligaţia întocmirii unui registru complet cu aspecte şi probleme legate de operaţiunile şi practicile de management al deşeurilor.

Monitorizarea tehnologică/variabilelor de proces

În etapa operaţională monitorizarea parametrilor tehnologici şi a variabilelor de constă în:

 • monitorizarea parametrilor tehnologici pe fluxul de fabricaţie
 • evidenţa consumurilor de materii prime şi energetice (curent electric, apă, gaz metan,etc.).

Monitorizarea post-închidere

În cazul încetarii definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite următoarele acţiuni:

 • eliminarea stocurilor de materii prime, materiale
  •   golirea instalaţiilor, bazinelor şi conductelor, spălarea lor
  •   dezafectarea instalaţiei şi eliberarea halei de producţie
  • valorificarea şi/saueliminarea deşeurilor de pe amplasament.

 

IV.6.    Dezafectarea instalaţiei

Datorita faptului ca durata de functionare a obiectivului analizat este nedeterminata, nu s-au programat lucrari de dezafectare.

Daca se pune problema finalizarii activitatii si schimbarii destinatiei terenului, apare obligativitatea titularului de activitate de a analiza calitatea factorilor de mediu pe amplasament pentru identificarea gradului de poluare a amplasamentului datorat in exclusivitate activitatii propuse.

 

Lucrarile de inchidere  a activitatii,  constau in general, in efectuarea unor operatii intr-o anumita ordine astfel incit actiunea sa se desfasoare in conditiile neafectarii mediului inconjurator si in deplina siguranta pentru cei ce efectueaza aceste operatii.

 

Avind in vedere volumul mare de lucrari este necesara intocmirea unui plan de desfasurare a lucrarilor pe faze distincte cu respectarea stricta a ordinii de actionare.

 

Materialele periculoase vor fi indepartate primele, cu scopul indepartarii riscurilor pentru muncitori si pentru a nu permite amestecarea cu deseurile nepericuloase, (reciclabile mai usor). Dupa recuperarea eventualelor materiale periculoase, se vor demonta toate elementele care pot fi reutilizate. Tot ce ramine dupa selectare este considerat un ansamblu de materiale, care din punct de vedere tehnic sau economic nu se mai valorifica. Aceste materiale vor fi eliminate prin firme autorizate.

 

In linii mari, masurile propuse la incetarea activitatii de catre societatea SCPROTAN SA sunt urmatoarele:

 

 • Colectarea si evacuarea din incinta a materiilor prime si a tuturor deseurilor industriale si menajere dupa un plan bine stabilit.
 • Spalarea si dezinfectarea instalatiilor si traseelor de canalizare;
 • Intreruperea alimentarii cu energie electrica.
 • Intreruperea alimentarii cu gaz metan.
 • Dezafectarea utilajelor si a instalatiilor aferente.
 • Colectarea pe categorii de deseuri a deseurilor rezultate din dezafectarea utilajelor si a instalatiilor aferente si evacuarea prin firme autorizate.
 • Refacerea terenului pentru al aduce la starea initiala.

 

Faza de inchidere presupune efectuarea operatiilor de oprire, golire, asigurare eventual dezafectare a tuturor utilajelor si a instalatiilor existente precum si a anexelor aferente lor, ceea ce inseamna parcurgerea urmatoarelor etape:

 

 Etapa I: pregatiri preliminare

 

 • Se intocmeste un program de lucrari.
 • Se angajeaza o firma specializate sau se numeste o echipa de specialisti din cadrul societatii.
 • Se stabilesc eventualele masuri de supraveghere si control pe perioada in care se efectueaza lucrarile.
 • Se delimiteaza zona in care se fac operatiile de inchidere.
 • Se vor inventaria materiale existente in depozite, utilaje, echipamente, deseuri ;
 • Se va identifica fiecare rezervor, echipament, instalatie, conducta, etc functie de rolul pe care l-a avut in fluxul tehnologic.
 • Se vor preciza care au fost in contact cu substante chimice si periculoase, uleiuri, produse petroliere, etc
 • Se va identifica o zona de depozitare temporara a acestora.
 • Se procedeaza la oprirea normala a instalatiei in conformitate cu instructiunile de operare, pentru fiecare instalatie/utilaj in parte.
 • Se verifica intreruperea alimentarii utilajelor cu materiale si utilitati (energie electrica, abur,  aer comprimat, gaz metan, etc), dupa caz.
 • Se blindeaza racordurile la utilitati.
 • Se inspecteaza vizual aceste operatii.
 • Se vor imprastia materiale absorbante pe pardoseala unde este posibila contaminarea cu produse toxice si periculoase.
 • Colectarea si evacuarea din incinta a materiilor prime si a tuturor deseurilor industriale si menajere;
 • Se transfera carburantii si materialele ramase la momentul dezafectarii Transferul acestora se va face pe baza unei conventii scrise si sub stricta supraveghere a responsabililor cu protectia mediului si securitatea muncii.

 

Etapa II: oprirea functionarii

 • Se procedeaza la oprirea normala a instalatiilor in conformitate cu instructiunile de oprire aferente fiecarei instalatii sau utilaj.
 • Pentru utilajele dinamice (pompe, compresoare, suflante, ventilatoare, reductoare), se procedeaza conform instructiunilor specifice pentru o oprire de lunga durata, golindu-se uleiul de ungere folosit.
 • Se golesc toate componentele de continutul cu diverse substante, se incarca in containere si se depoziteaza;
 • Neutralizarea prin curatare si spalare a tuturor componentelor fixe, a instalatiilor si a utilajelor existente cit si a partilor auxiliare pe categorii de contaminari si cu materiale adecvate; Se sufla sau se spala, in functie de caz, fiecare utilaj, conform instructiunilor prevazute;
 • In cazul contaminarii cu substante chimice, apele de spalare vor fi stocate temporar intr-un rezervor tampon iar ulterior elimnate prin firme autorizate in eliminarea acestora.
 • In situatia cind se impune taierea echipamentelor care au fost in contact cu produse inflamabile, aceasta se va efectua chiar si dupa operatia de curatire prin spalare cu materiale adecvate si suflare cu gaze inerte, numai dupa un program strict stabilit de catre o firma specializata pentru acest tip de lucrari. Acest lucru este necesar intrucit este posibila existenta unor substante periculoase nevizualizate, cu pericol de colectare a vaporilor  de produse petroliere (mai ales in conditiile de temperatura rezultate la taierea componentelor).
 • Se vor lua toate masurile de prevenire a pierderilor de produse petroliere sau substante toxice  pe traseul de transport pentru a nu se produce poluarea solului sau a piriului Timis (prin deversarea acestora in canalizarea pluviala de pe platforma industriala.
 • Se golesc toate conductele de produse prin suflare cu aer sau azot, inertizare sau spalare, dupa caz.
 • Rezervoarele de depozitare materii prime, produse intermediare sau produse finite, se golesc complet si se verifica vizual corectitudinea operatiilor de golire.
 • Toate conductele se blindeaza la limita instalatiei.
 • Se executa alte operatii specifice fiecarei instalatii, operatii prevazute in instructiunile de lucru pentru o oprire de lunga durata.
 • Se vor lua toate masurile de prevenire a pierderilor de produse petroliere sau substante toxice  pentru a nu se produce poluarea  solului si apelor
 • Inedepartarea scaparilor accidentale de substante poluante.
 • Se inspecteaza vizual efectuarea corecta a tuturor operatiilor prevazute;
 • Se demonteaza partile componente ale utilajelor (motoare electrice, benzi de cauciuc, diverse echipamente electrice si AMC) care pot fi refolosite, sau se pot valorifica.
 • Se executa spalarea si dezinfectarea instalatiilor de canalizare.

 

Etapa III: energie electrica

 • Se intrerupe alimentarea cu energie electrica (la toate utilajele si instalatiile) de la posturile de transformare. Aceasta operatie se face in colaborare cu specialistii de la Sucursala de Distributie a energiei electrice, care trebuie sa faca, in mod obligatoriu, intreruperea alimentarii din statia de alimentare
 • Se verifica intreruperea alimentarii utilajelor cu energie electrica de la posturile de transformare ale amplasamentului

 

Etapa IV: gaz metan

 • Se intrerupe alimentarea cu gaz metan din statia de reglare masurare.
 • Se executa blindarea conductelor si verificarea acestei operatii.
 • Se face verificarea intreruperii gazului metan.

 

Etapa V: demontari

 • Se executa demontarea partilor componente ale agregatelor care pot fi refolosite cum ar fi: utilaje, motoare electrice, benzi de cauciuc, diverse echipamente electrice si aparate de masura si control.

 

Etapa VI: dezmembrari

 • Dezmembrarea si inchiderea constructiilor si confectiilor metalice, cum ar fi: utilaje, platforme, scari, balustrade, elemente de sustinere, etc, operatii realizate prin taiere cu flacara oxiacetilenica sau prin sudura electrica.
 • Culcarea la pamant a scheletelor metalice si a altor parti componente mari si debitarea lor in bucati, astfel incat sa poata fi depozitate si apoi incarcate in mijloacele auto, in vederea evacuarii.

 

Etapa VII :deseuri

 • Deseurile rezultate se colecteaza separat, in functie de categoria si codul deseului.
 • Colectarea deseurilor rezultate se va face in urma unor operatii de strangere si sortare si/sau regrupare (depozitare temporara), in vederea transportarii spre valorificare .
 • Deseurile metalice generate se depoziteaza in locurile speciale create pe platforma societatii, fiind respectate conditiile de protectie a mediului inconjurator. Deseurile metalice sunt valorificate la firme specializate.
 • Deseurile de zidarie se depoziteaza pe platforme betonate si apoi sunt incarcate in camioane in vederea valorificarii, ca materie prima, sau ca umplutura pentru constructii.
 • Deseurile obtinute din dezafectarea utilajelor, si anume : motoarele electrice, deseurile de cauciuc alcatuite din benzile de cauciuc aferente transportoarelor cu banda si cablurile electrice se folosesc pentru uzul intern ca piese de schimb sau li se dau alte folosinte.
 • Deseurile uleioase se colecteaza in bidoane metalice, etichetate privind continutul si se depoziteaza in magazie speciala in vederea eliminarii controlate.
 • Deseurile menajere rezultate de la personalul care executa dezafectarile sunt depozitate impreuna cu deseurile menajere existente, in pubele speciale, pe platforma betonata special amenajata care se afla in incinta societatii si sunt ridicate periodic, in vederea evacuarii la rampa de gunoi a orasului.
 • Eliminarea deseurilor se face in conformitate cu Hotararea nr.1470/2004, privind Stategia nationala de gestionare a deseurilor si a Planului National privind gestionarea deseurilor, pe categorii.
 • Deseurile rezultate se colecteaza la locul de producere si se depun fie in recipienti adecvati, fie direct in mijloace de transport, in functie de tipul  de dimensiunile de gabarit. In incinta societatii se asigura spatii de stocare temporare pentru deseuri. In vederea eliminarii deseurilor, aceste spatii trebuie sa permita accesul mijloacelor de transport autorizate, astfel incat sa nu fie ingreunat procesul de incarcare.
 • In vederea eliminarii deseurilor rezultate se respecta procedurile de transport al deseurilor pe teritoriul Romaniei, de pe un loc pe altul, conform cu Ordinul nr.2/01.2004. Deseurile nu vor fi amestecate intre ele, iar mijloacele de transport utilizate pentru eliminare vor fi adecvate naturii deseului transportat, astfel incat sa nu permita imprastierea lor. Mijloacele de transport utilizate vor fi asigurate de firmele autorizate in colectare/ valorificare deseuri, firme care detin “Autorizatie de mediu” pentru acest tip de activitate.

Etapa VIII: Reconstructie ecologica

 • Refacerea ternului, pentru al aduce la starea initiala se va face in functie de destinatia care urmeaza a se atribui terenului pe care s-a desfasurat activitatea obiectivului in cauza.
 • Dupa terminarea lucrarilor de dezafectare, se va face un control al incintei pentru stabilirea situatiei canalelor subterane si a gropilor rezultate in urma demontarii utilajelor si instalatiilor. Se va acorda o atentie deosebita eventualelor avarii ce pot aparea in urma actiunii de dezmembrare, asupra starii instalatiilor de utilitati si se vor lua masuri de remediere, daca este cazul.
 • Acolo unde se va costata vizual un potential de poluare a solului se vor preleva probe de sol din gropile rezultate in urma dezafectarii echipamentelor/instalatiilor/utilajelor  tehnologice .
 • Valorile concentratiilor determinate pentru parametrii de calitate ai  solului  vor trebui sa fie sub pragurile de alerta impuse de Ordinul 756/1997- ordin pentru aprobarea reglementarii privind evaluarea poluarii mediului. In situatii in care valorile concentratiilor determinate depasesc valorile pragului de interventie se va proceda la curatirea si decopertarea solului.
 • Solul indepartat, contaminat, va fi tratat ca un deseu toxic si va fi preluat in vederea eliminarii numai de societati autorizate in transport si distrugere deseuri periculoase.
 • Atunci cind solul nu este contaminat se va realiza umplerea gropilor rezultate cu material de umplutura.
 • Refacerea stratului vegetal imediat la finalizara lucrarilor

Ordinea operatiilor si lucrarilor de inchidere se poate modifica, daca necesitatile procesului o cer.

 

 

IV.7.  Obligaţiile titularului

IV.7.1.Respectarea prevederilor O.U.G. nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, urmărindu-se în special:

 • luarea măsurilor pentru a preveni poluarea în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile
 • să nu se producă nici o poluare semnificativă
 • să fie evitată producerea de deşeuri, potrivit prevederilor legale în vigoare; în cazul în care se produc deşeuri, ele sunt valorificate, iar dacă acest lucru este imposibil tehnic sau economic, sunt eliminate, astfel încât să se evite sau să se reducă orice impact asupra mediului
 • luarea măsurilor necesare pentru utilizarea eficientă a energiei
 • luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora
 • luarea măsurilor necesare pentru minimizarea impactului asupra mediului produs de condiţiile anormale de funcţionare
 • luarea măsurilor necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se readucă amplasamentul la o stare satisfăcătoare.

IV.7.2. Respectarea prevederilor legislative:

 • O.U.G.nr. 195/2005 privind protecţia mediului,aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare
 • O.U.G. nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor
 • Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările aduse de O.M.  nr. 592/2002
 • STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate ale aerului din zonele protejate
 • Ordinul MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de sursele staţionare
 • Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător
 • Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare
 • HG nr. 1408/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, cu modificările ulterioare
 • Regulamentul (CE) nr.1907/2006 (REACH) privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei, cu modificările şi completările ulterioare
 • Regulament (CE) nr.1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 Regulamentul (CE) nr. 453/2010 al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind  înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH)
 • H.G. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident majore în care sunt implicate substanţe periculoase, modificată şi completată prin H.G. 79/2009
 • Ordin nr. 1084/2003 privind aprobarea procedurilor de notificare a activităţilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase şi, respectiv, a accidentelor majore produse
 • O.M.A.P.A.M. nr. 142/2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a raportului de securitate privind activităţile care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase
 • O.M.M.G.A. nr. 1299/2005 privind procedura de inspecţie pentru obiectivele care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase
 • Ordinul comun al M.M.G.A. şi  M.A.I. nr. 520/2006 privind aprobarea Procedurii de investigare a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase
 • H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE
 • Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi la accesul în justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.01.2000
 • H.G. nr. 188/2002 privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările aduse de H.G. nr. 352/2005 şi H.G. nr. 210/2007
 • H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase
 • H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori
 • H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate
 • H.G. nr. 1037/2010 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice şi O.M. nr. 901/2005 privind aprobarea măsurilor specifice pentru colectarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice care prezintă riscuri prin contaminare pentru securitatea şi sănătatea personalului din punctele de colectare
 • H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul
 • H.G. nr.621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, modificările şi completările ulterioare
 • STAS 10009/1988 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot.

IV.7.3. Respectarea recomandărilor documentelor de referinţă pentru cele mai bune tehnici pentru conform BAT – Reference Document on Best Available Techniques foe Manufacture of Organic fine Chemicals – August 2006.

IV.7.4.Operatorul asigură reprezentanţilor autorităţii competente pentru protecţia mediului întreaga asistenţă necesară pentru a le permite să desfăşoare orice inspecţie a instalaţiei, prelevare de probe, culegerea oricăror informaţii necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.

IV.7.5. Înainte de punerea în funcţiune a investiţiilor aferente activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului pentru care s-a obţinut acord de mediu, titularul este obligat să depună solicitarea şi să obţină autorizaţia integrată de mediu. Solicitarea autorizaţiei integrate de mediu se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 84/2006, pentru aprobarea O.U.G. nr. 152/2005 cu modificările şi completările ulterioare, privind prevenirea şi controlul integrat al poluării şi ale Ordinului nr. 818/2003 modificat şi completat cu Ordinul nr. 1158/2005, pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

 

V. INFORMAŢII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE  PARTICIPARE  A  PUBLICULUI

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului a asigurat şi garantat accesul liber la informaţie al publicului şi participarea acestuia la luarea deciziei în procedura de emitere a acordului de mediu, astfel:

 • cererea de solicitare a acordului de mediu a fost adusă la cunoştinţa publicului prin anunţ public în mass-media locală, la sediul Primăriei Victoria, publicare pe pagina de internet şi la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Braşov, Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Sibiu
 • anunţul privind încadrarea proiectului în categoria celor ce se supun obligatoriu evaluării impactului asupra mediului şi continuarea procedurii cu etapa de definire a domeniului evaluării şi de realizare a raportului privind impactul asupra mediului a fost adus la cunoştinţa publicului, de către titular, prin publicare în mass-media şi afişare la sediul socităţii, afişare la sediul Primăriei Victoria şi publicare pe pagina de internet şi la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Sibiu
 • îndrumarul pentru raportul privind evaluarea impactului şi lista de control pentru definirea domeniului evaluării au fost publicate pe pagina de internet şi la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Sibiu
 • publicul interesat a avut posibilitatea exprimării opiniilor în cadrul şedinţei de dezbatere publică, care a avut loc în data de 20.09.2012, în localitatea Victoria, judeţul Braşov, şedinţă mediatizată prin publicare în mass-media de către titular, afişare la sediul societăţii şi la sediul Primăriei Victoria şi prin publicare pe pagina de internet şi la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Sibiu
 • informarea publicului asupra emiterii acordului de mediu a fost asigurată prin publicare în mass-media de către titularul de proiect, prin afişare la sediul propriu şi la sediul Primăriei Victoria
 • Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Sibiu a afişat la sediu şi publicat pe pagina de internet http://apmbv.anpm.ro, anunţul privind emiterea acordului de mediu, proiectul acordului de mediu şi Raportul privind impactul asupra mediului
 • documentaţia de susţinere a solicitării a fost accesibilă spre consultare de către public pe toată durata derulării procedurii: la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Sibiu, Agenţiei pentru Protecţia Mediului Braşov, la sediul titularului de proiect
 • nu au existat sesizări şi comentarii din partea publicului pe parcursul procedurii.

 

Documentaţia solicitării acordului de mediu:

 • Notificare pentru obţinerea acordului de mediu, înregistrată la APM Braşov nr. 10980/06.08.2012
 • Decizia etapei de evaluare iniţială nr. 588/E/13.08.2012, emisă APM Braşov
 • Adresa APM Braşov  nr. 10980/04.10.2012, înregistrată la ARPM Sibiu cu nr. 12673/08.10.2012 de transmiterea documentaţiei
 • Memoriu de prezentare, înregistrat la APM Brasov cu nr.13.323 /27.09.2012
 • Decizia etapei de încadrare nr. 12673 / 12.11.2012, emisă de ARPM Sibiu inregistrata la APM Brasov sub nr. 15903 din 20.11.2012
 • Proces verbal de predare primire documentatie  inregistrat la ARPM Sibiu cu nr. 510 din 27.11.2012 si la APM Brasov cu nr. 16194 din 29.11.2012
 • Raport privind impactul asupra mediului, elaborat de SC ECO BREF SRL Brasov , înregistrat la APM Brasov cu nr. 1658/04.02.2013
 • Proces verbal dezbatere publica inregistrat la APM Brasov cu nr. 3059 din 27.02.2013
 • Plan de încadrare în zonă
 • Planuri de situaţie
 • Plan amplasare instalatii, utilaje in vederea modernizarii activitatii
 • Fişe tehnice de securitate
 • Anunţuri publice pentru mediatizarea parcurgerii etapelor procedurale
 • Dovada achitării taxelor şi tarifelor aferente etapelor procedurale.

 

şi următoarele acte emise de alte autorităţi:

 • Certificate de urbanism nr.251 din 26.07.2012 si nr. 57 din 01.03.2012, eliberate de UAT  MUNICIPIUL CODLEA
 • Extras CF nr. 102698 eliberat de  Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Brasov  cu nr. 547 din 05.01.2012 si Contract de novatie si cesiune de drepturi  incheiat cu UAT Municipiul Codlea autentificat sub nr.1124 din 01.07.2010;
 • Certificat de înregistrare- CUI nr. 15621111, Seria J08 nr.1427, din data de 25.07.2003, emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Brasov
 • Aviz de Gospodarire a Apelor nr. 324 din 22.10.2012, emisă de Administraţia Naţională „Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Olt- Sistemul de Gospodarire a Apelor Brasov
 • Aviz de Gospodarire a Apelor nr. 336 din 06.11.2012, emisă de Administraţia Naţională „Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Olt- Sistemul de Gospodarire a Apelor Brasov- pentru “Construire statie de epurare ape rezultate din activitate”

 

 

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului de proiect, iar răspunderea pentru corectitudinea lucrărilor revine autorului acestora, conform O.U.G. 195/2005 privind protecţia mediului cu modificările şi completările ulterioare.

 

În cazul în care proiectul suferă modificări, titularul este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări.

 

Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

 

Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea şi anularea acestuia, după caz.

 

Prezentul acord poate fi contestat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Prezentul acord de mediu a fost emis în 3 exemplare, fiecare exemplar conţine 25 (douăzeci şi cinci ) pagini, semnate şi ştampilate.

 DIRECTOR EXECUTIV

Ciprian BANCILA

                                                                                           SEF SERVICIU  A.A.A

                                                                                                              Claudia DAVID

                                                    

 INTOCMIT : consilier Liliana BARBU

 

 

 DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Proiect

 

            Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresata de CUTEANU GHE. ELENA PENSIUNEA AMBIENTAL INTREPRINDERE INDIVIDUALA cu sediul in jud. Brasov, municipiul Brasov, str. De Mijloc nr.85, ap.1, inregistrata la APM Brasov cu nr.2686 din 19.02.2013, in baza HG nr.445/2009, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, APM Brasov decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Colectivului de Analiza Tehnica din data de 11.03.2013, ca proiectul „Desfiintare corp de locuinta ap.1; Construire si amenajare pensiune; Construire locuinta”, propus a fi amplasat în jud. Brasov, municipiul Brasov, str. De Mijloc nr.85, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nici evaluarii adecvate.

                       

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt urmatoarele:

- proiectul se incadreaza in prevederile HG 445/2009, Anexa 2, pct.10 lit.b);

- proiectul propune demolarea unui corp de cladire, in regim de inaltime S+P, cu o suprafata de 125 mp si construirea unui corp de cladire in regim de inaltime S+P+E, cu suprafata de 145 mp, cu destinatia de pensiune, a unui corp de cladire in regim de inaltime P+E, cu suprafata de 66,50 mp, cu destinatia de locuinta si amenajarea a 5 locuri de parcare;

- in urma analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, prevazute in Anexa 3 din HG nr.445/2009, s-au constatat urmatoarele:

            1. Caracteristicile proiectului:

a) marimea proiectului – suprafata totala de teren este de 880,28 mp, iar suprafata construita este de 211,5 mp..

b) cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale – nu este cazul;

d) productia de deseuri – nu este cazul (eventualele excavatii se folosesc ca materiale de umplutura);

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort – nu este cazul;

f) riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si de tehnologiile utilizate – nu este cazul;

2. Localizarea proiectelor:

2.1. utilizarea existenta a terenului – casa si teren, conform Certificatului de Urbanism nr.578/08.03.2012, eliberat de Primaria municipiului Brasov;

2.2. relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

a) zonele umede – nu este cazul;

b) zonele costiere –nu este cazul;

c) zonele montane si cele impadurite –nu este cazul;

                  d) parcurile si rezervatiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt:zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;

f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificari si completari aduse prin OUG nr. 154/2008, sau zonele in care se efectueaza determinari pentru includerea lor in zonele clasificate de ordonanta de urgenta, mentionata anterior, zonele desemnate prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului nationala – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare – nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite –nu este cazul;

h) ariile dens populate –nu este cazul;

i) peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica –nu este cazul.

      3. Caracteristicile impactului potential

a) extinderea impactului: aria geografica si numarul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

c) marimea si complexitatea impactului – impact redus;

d) probabilitatea impactului – redusa, doar pe perioada executarii lucrarilor de construire;

e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului – durata scurta.

 

II. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare adecvata, sunt urmatoarele:nu este cazul.

           

            Conditiile de realizare a proiectului:

- Se vor respecta prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, privind protecţia mediului;

- Se vor respecta condiţiile impuse de către celelalte autorităţi;

- Se va respecta proiectul inaintat spre avizare;

- Se va asigura salubrizarea zonei pe toata perioada realizarii lucrarilor;

- Deşeurile rezultate pe parcursul execuţiei lucrărilor vor fi valorificate şi/sau eliminate prin agenţi economici autorizaţi în acest sens;

- Se va evita afectarea de către infrastructura temporară, creată în perioada de desfăşurare a proiectului, a altor suprafeţe decât cele pentru care a fost emisă prezenta aprobare de dezvoltare;

- Antreprenorul va delimita zona de lucru pentru a preveni/minimiza distrugerea suprafeţelor vegetale. Se vor restrânge la minimul posibil suprafeţele ocupate de organizarea de şantier;

- Suprafeţele destinate pentru depozitarea de materiale de construcţii vor fi impermeabilizate în prealabil cu folie de polietilenă;

- La finalizarea proiectului suprafetele de teren utilizate se vor readuce la starea naturala;

- In conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 privind protectia mediului, cu modificările si completările ulterioare - "Art. 15 alin(2) lit a - «Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării»;

 - La finalizarea lucrărilor titularul va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care va face un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de incadrare conform art.49 (3) si (4) din OM nr.135/2010. Procesul verbal de constatare întocmit face parte integranta din procesul verbal de recepţie la terminarea  lucrărilor;

 

 

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii ei.

Prezenta decizie poate fi contestata, in conformitate cu prevederile HG nr.445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Ciprian Bancila                                                                     SEF SERVICIU A.A.A.,

                                                                                                          Claudia David

 

 

 

 

 

 

INTOCMIT: 

     Consilier Cristina Romete