Back

Decizii saptamana 13

 

PROIECT DECIZIE ETAPA  DE  ÎNCADRARE

 

Ca urmare a solicitării depuse de SC SPPN ONE  SRL din Brasov, str.Molidului  nr.21, bl.B32, ap.17, jud.Brasov, pentru proiectul „Construire parc fotovoltaic si racordare la LEA”in Comuna UNGRA,  jud.Brasov(certificat de urbanism nr.43/19.02.2013 emis de Consiliul Judetean Brasov; HCL Ungra nr.6/08.02.2013 pentru aprobare PUZ; Aviz Unic nr.5/17.01.2013 privind PUZ, emis de CJ Brasov),înregistrată la APM Brasov nr. 3872/11.03.2013

            In baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiectepublice şi private asupra mediuluişi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

 Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Brasov decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 25.03..2013, că proiectul „Construire parc fotovoltaicsi racordare la LEA” in Comuna UNGRA,jud.Brasov, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele: - proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, în Anexa nr.2, pct.3 a)– Instalatii industriale pentru producerea energiei electrice

1.Caracteristicile proiectului 

a) marimea proiectului – :   proiectul prevede realizarea unui parc fotovoltaic si racordare la LEA si analizează un areal cu o suprafaţă de 51900 mp, situat în intravilanul comunei UngraAmplasamentul studiat este accesibil din DE 137 si drumul ce apartine domeniului privat al com. Ungra, care fac legatura cu  DJ 131F.Terenul pe care se vor amplasa panourile fotovoltaice este înscris în C.F. nr. 104937 si este studiat si reglementat de P.U.Z. „Construire parc fotovoltaic şi racordare la LEA” aprobat cu HCL Ungra nr.6/08.02.2013 pentru aprobare PUZ; Aviz Unic nr.5/17.01.2013 privind PUZ, emis de CJ Brasov. 

Parcul va avea o putere instalata 2.80 MWp si prevede:

     -  montarea a 12144 de panouri fotovoltaice de 235 Wp fiecare, montate pe structuri metalice in campuri de cate 22 bucati si conectate la 187 invertoare cc/ca, fiecare cu o capacitate maxima de 15 kVA.

     -  445 m drumuri noi de acces catre Parcul Fotovoltaic

     -  805.70 km retea electrica interna subterana a parcului la tensiunea de 0.4 kV

     -  punct de conexiune 20 kV.

    -  187 de invertoare conectate la 3 transformatoare (de tip outdoor) cu rol de ridicare a tensiunii la 20 kV. Acestea vor fi amplasate in containere avand dimensiunile 7,00x2,7x2,6 m.

  - imprejmuire cu gard din plasa de sarma fixata pe stalpi din tabla profilata, avand o inaltime de 2,00 m si o lungime totala de 950,00 m.

Produc?ie energetică =  3584 MWh/an.

Nu este necesară racordarea obiectivului la reţelele de apă, canalizare, termice.

b) cumularea cu alte proiecte –

c) utilizarea resurselor naturale – materiale de constructii

d) productia de deseuri – in perioada executarii lucrarilor si pe perioada de exploatare deseurile vor fi  gestionate in conformitate cu prevederile Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor si HG 856/2002- privind evidenta gestiunii deseurilor ;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort : in faza de executie si pe perioada de exploatare – monitorizate:

f) riscul de accident tinandu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizat–  nu este cazul

 

2. Localizarea proiectului

2.1. utilizarea existentă a terenului – PUZ Parc fotovoltaic aprobat cu HCL Ungra nr.6/08.02.2013– teren cu  suprafaţa de 51900mp situat în partea Nordica a teritoriului administrativ al comunei Ungra

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, capacitatea regenerativă a lor – nu este cazul

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede – nu este cazul;

b) zonele costiere – nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 462/2001, cu modificările şi completările ulterioare, sau zonele în care se efectuează determinări pentru includerea lor în zone clasificate de ordonanţa de urgenţă menţionată anterior, zonele desemnate prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare – 

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite- nu este cazul;

h) ariile dens populate– nu este cazul ;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică- nu se deruleaza in zona cu semnificatie istorica, culturala si arheologica;

 3. Caracteristicile impactului potenţial

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate –

b) natura transfrontieră a impactului – nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului-

d) probabilitatea impactului – redus pe perioada de executie ;  

 e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului - impact redus pe prioada de realizare si functionare,  deoarece proiectul prevede masuri de micsorare sau eliminare a impactului pe toti factorii de mediu

 II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: nu este cazul

 Condiţiile de realizare a proiectului:

-  Se vor respecta prevederile Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu  modificările si completările ulterioare, privind protectia mediului;

-   Substantele poluante pentru atmosfera se vor incadra in C.M.A pentru imisii stabilite de STAS 12574/1987 si V.L.E pentru emisii stabilite de Ord. 462/1993 al MAPPM coroborat cu Legea nr.104/2011;

-   Se vor respecta prevederile Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor si HG 856/2002- privind evidenta gestiunii deseurilor ;

- Titularul de proiect are obligaţia ca, în cazul apariţiei oricărei modificări faţă de situaţia prezentată depusa pentru obţinerea prezentei decizii, să  solicite revizuirea acesteia;

- La finalizarea lucrărilor titularul va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului care va face un control de specialitate pentru verificarea respectării tuturor condiţiilor impuse prin decizie conform art. 53 alin. (2) din OM nr. 860/2002.

-  Înainte de punerea în funcţiune a investiţiilor  pentru care s-a obţinut prezenta decizie, titularul este obligat să depună solicitarea pentru obtinerea autorizaţiei de mediu. Solicitarea  autorizaţiei se face în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 114/2007 şi O.U.G. nr. 164/2008 şi ale Ordinului nr.1798/2007, pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.

 

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie isi pastreaza valabilitatea  pe toata perioada punerii in aplicare a proiectului. În cazul în care proiectul suferă modificări, titularul este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 DIRECTOR EXECUTIV

Ciprian BANCILA   

                                                                                                     SEF SERVICIU A.A.A

                                                                                               Claudia DAVID

 

 

INTOCMIT: Consilier  Lidia MIRICA