Back

DECIZII saptamana 17

 

DECIZIA  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE

Nr.             / I  din          2012

 

            

Ca urmare a solicitării depuse de  SC BULROM GAS IMPEX SRL cu sediul in Bucuresti, sector 1, b-dul Ion Mihalache, nr. 203, ap.2,  pentru proiectul „Amplasare statie distributie GPL la autovehicule, totem afisare preturi, cabina operatori, WC ecologic” propus a fi amplasat in intravilanul comunei Feldioara, b-dul Brasovului, nr. 2, jud. Brasov,  înregistrată la APM Brasov cu nr.4094/27.03.2012, cu completari  sub nr. 5351 din 20.04.2012,

                în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediuluişi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

                 autoritatea competentă pentru protecţia mediuluiBrasov decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 23.04.2012,  a proiectul „Amplasare statie distributie GPL la autovehicule, totem afisare preturi, cabina operatori, WC ecologic”propus a fi amplasat in intravilanul comunei Feldioara, b-dul Brasovului, nr. 2, jud. Brasov, proiect ce nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul intrăsub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2, pct. 6 c).

 

1.Caracteristicile proiectului 

a) marimea proiectului: se propune amplasarea pe un  teren inchiriat de 1656 mp a unei statii de distributie GPL care va cuprinde:

-fundatie de beton de 1,00x6,00x0,20 m  pe care se va monmta un recipient de stocare pentru GPL (SKID), cilindric, orizontal, suprateran , de capacitate 4850 l, echipat cu racorduri, aparatura de masura si control, ventile si armaturi de siguranta;

-pompa centrifuga antrenata de un motor electric  care asigura vehicularea GPL –ului in fazalichida de la recipientul de stocare spre pompa de distributie si apoi la rezervorul din dotarea autovehicului;

-pompa de distributie GPL echipata cu un furtun flexibil, pistol de alimentare, ventile armaturi, aparatura de masura si control, afisare si inregistrare electronica;

-totem afisare electronica a preturilor;

-cabina operatorilor  si WC ecologic;

-iluminat perimetral;

-marcaje circulatie.

b) cumularea cu alte proiecte –in zona nu exista alte proiecte.

c) utilizarea resurselor naturale – nu este cazul.

d) productia de deseuri – pe perioada de executie se produc: pamant din sapatura fundatiei si deseuri menajere iar pe perioada de functionare numai deseuri menajere, deseuri care sunt gestionate corespunzator.

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:  in perioada de executie a lucrarilor, emisiile poluante in aer si zgomotul sunt generate de utilajele folosite si de mijloacele de transport materiale de constructie si forta de munca, pentru care prin proiect se iau masuri de reducere ;

f) riscul de accident tinandu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizate–  atat pe pe perioada de executie, cat si pe perioada de functionare se iau masuri de reducere a riscului;

2. Localizarea proiectului

2.1. utilizarea existentă a terenului – folosinta actuala a terenului:intravilan, teren viran (la nord canl irigatii, la est si sud teren viran , la vest B-dul Brasovului).

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora  – nu este cazul

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede – nu este cazul

b) zonele costiere – nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite- nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturaleşi bazine piscicole amenajate etc.– nu este cazul;

f)zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificari si completari aduse prin OUG nr. 154/2008, sau zonele in care se efectueaza determinari pentru includerea lor in zonele clasificate de ordonanta de urgenta, mentionata anterior, zonele desemnate prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului nationala – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare–nu este cazul ;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul

h) ariile dens populate –zona de locuit,  turistica in care se aflapensiuni turistice, pensiuni agroturistice si case de vacanta

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică- nu este cazul

3. Caracteristicile impactului potenţial

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura transfrontieră a impactului – nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului-redus;

d) probabilitatea impactului -mica pe perioada de functionare;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului- impact redus pe prioada de functionare.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvata sunt următoarele: nu este cazul .

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

1.Se vor respecta prevederile Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 195/2005 aprobată prin      Legea nr. 265/2006 cu  modificările si completările ulterioare, privind protectia mediului;

3.Se vor respecta conditiile impuse prin acorduri si avize de catre celelalte autoritati;

4.In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 privind protectia mediului, cu modificările si completările ulterioare - "Art. 15 alin(2) lit a - «  Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării »;

5.Inainte de punerea în funcţiune a investiţiilor aferente activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului pentru care s-a obţinut acord de mediu, titularul este obligat să depună solicitarea şi să obţină autorizaţia de mediu. Solicitarea autorizaţiei de mediu se face în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 114/2007 şi O.U.G. nr. 164/2008 şi ale Ordinului nr.1798/20073, pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.

 

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii ei.

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a mediului .

 

       Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV

 Ciprian BANCILA

                                                                                           SERVICIUL  REGLEMENTARI

                                                                                                    Alexandrina VASILE

 

 

INTOCMIT:

Consilier Liliana BARBU             

     

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr.      I din        2012

 

            Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate SC TOTAL LUBRICANTS ROMANIA SA cu sediul  in com. Cristian , str.Stejarilor, nr.2, jud. Brasov, inregistrata la APM Brasov sub nr. 3883 din 21.03.2012 , cu completari sub nr. 5346 din 20.04.2012, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

autoritatea competenta pentru protectia mediului Brasov decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 23.04.2012, ca proiectul „Extindere depozit lubrifiantiîn com. Cristian , str.Stejarilor, nr.2, jud. Brasov, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

           

            Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt urmatoarele:

- proiectul intrăsub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului in Anexa 2, la  pct. 13, lit. a);

- prin proiect se propune realizarea urmatoarelor obiective:

Prin proiect beneficiarul doreşte extinderea depozitului de lubrifianti pentru depozitarea de  materiale pentru ambalare = bidoane, butoaie, cutii pentru lubrifianti (uleiuri, unsori).

Depozitarea ambalajelor si produselor finite ambalate în bidoane se face pe paleti stivuiti in rafturi si transportati cu elevatoare cu furcã. Pentru expeditie se utilizeaza rampele existente.

Materialele ce se vor depozita sunt dupa cum urmeaza:

 

 

Nr.crt.

Material

Cantitate

[UM]

Observatii

1

Uleiuri de baza minerale / sintetice ambalate

200

MT

ambalate in butoaie de tabla, capacitate 216,5L, grupate cate 4 pe paleti de lemn/ material plastic

2

Aditivi pentru uleiuri minerale/unsori consistente

200

MT

ambalate in butoaie de tabla, capacitate 216,5L, grupate cate 4 pe paleti de lemn/ material plastic

3

Aditivi pentru uleiuri minerale/unsori consistente

200

MT

pulberi ambalate in saci de 25 kg, grupati cate 40 buc pe paleti de lemn/ plastic

4

Acizi grasi

200

MT

fulgi ambalati ambalate in saci de 25 kg, grupati cate 40 buc pe paleti de lemn/ plastic

5

Hidroxizi [LIOH, Ca(OH)2, Al(OH)3]

200

MT

pulberi ambalate in saci de 25 kg, grupati cate 40 buc pe paleti de lemn/ plastic

6

Ambalaje din HDPE

350

mc

 

7

Ambalaje metalice

350

mc

 

8

Ambalaje din carton ondulat

350

mc

 

9

Paleti din lemn 1,2x1,2 m

200

buc

 

10

Paleti din lemn 0,8x1,2 m

300

buc

 

11

Etichete de hartie

20

mc

 

 

Cladirea cu regim de inaltime parter are:

 • inaltimea libera de 6,00m
 • inaltimea la atic 7,43m
 • dimensiunile in plan 36,00 x 26,47m
 • aria construita 953mp
 • aria desfasurata 953mp

Modul de asigurare a utilitatilor

Alimentarea cu apa si evacuare apa uzata menajera:

În incintă sunt existente sisteme de alimentare cu apă şi canalizare după cum urmează:

 • două puţuri forate ca sursă de apă potabilă şi pentru refacerea rezervei de apă pentru incendiu
 • evacuarea apei uzate menajere in colectorul de canalizare din zona
 • apa este folosita numai in scop menajer in anexa depozitului.

            Societatea este autorizată cu Autorizaţia de mediu nr. 109 din 21.06.2010, valabilă până la 21.06.2020, în care pot fi integrate complet soluţiile propuse de proiectant privind sistemul de gospodărire a apei pentru noua investiţiei.

Evacuarea apelor pluviale:

Pentru preluarea apelor pluviale de pe acoperişul depozitului nou construit, s-au prevăzut  6 receptori de terasă cu racordare dreaptă şi diametre cuprinse între 100 şi 150 mm, amplasate în jgheaburile de pe şirurile de stâlpi. Aceşti receptori vor fi racordaţi prin conducte de polipropilenă ignifugă la conductele orizontale de evacuare (din acelaşi material). Reţeaua de colectare ape pluviale cu conducte orizontale a fost pozată pe şirurile de stâlpi A, D, G, cu pante spre hala principală. Aceste conducte vor fi racoradate la un colectorul subteran existent.

Au fost prevăzute piese de curăţire aval de racordurile cu receptorii de terasă şi pe coloana principală de evacuare, la cca 80 cm de la pardoseală.

Pentru protecţia construcţiei la ploi catastrofale, se vor prevede barabacane în aticul acoperişului

Asigurarea agentului termic:

Agentul  termic de incalzire se va asigura din centrala termica existenta.

Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica se va asigura din tabloul general de distributie TD-0,4KV  a postului de transformare propriu amplasat in hala de fabricatie unsori, intr-o incapere separata., avand puterea de 1000KVA.

            1. Caracteristicile proiectului:

a) marimea proiectului - proiectul se va realiza pe un teren cu suprafata de 44.955 mp, proprietate,  intravilan, cu suprafata ocupata de cladirile existente de 10.340 mp.;Destinatia terenului conform PUG/1996 si PUZ DN 73-DN 73 B /2004 esteConstructii industriale si edilitare.

b) cumularea cu alte proiecte –zona implementarii proiectului este o zona industriala,pe amplasament societatea mai detine unitati de productie ale  “Fabricii  de lubrifianti”;

c) utilizarea resurselor naturale – materiale de tip cadre metalice, panouri tip sandwich din  tabla cuatata , invelitori din tabla  si jgheaburi metalice si burlane de polietilena.

d) productia de deseuri –Deşeurile provenite de la materialele de construcţie vor fi depozitate selectiv şi transportate, pe cheltuiala beneficiarului, de către agenţi economici specializaţi, în locurile amenajate.Deşeurile menajere rezultate ulterior se vor colecta în pubele şi , în urma unui contract ce se va încheia cu o firmă de salubritate , vor fi transportate la rampa  de deseuri ecologica  zonala.

Organizarea de santier

Pentru depozitarea materialelor se va amenaja o platforma provizorie pietruita, in coltul de sud-vest al incintei, in vecinatatea parcului de rezervoare de ulei. Pe aceasta platforma provizorie se vor organiza si birouri, in containere, pentru personalul tehnico-administrativ precum si vestiare pentru muncitori si grup sanitar pentru intregul personal de executie. Societatea are dotarea necesara pe amplasament exista  deja utilitati si  infrastructura necesara implementarii proiectului(pentru stocarea si manipularea de materiale fara a se lua alte masuri pentru protectia mediului).

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

1. Protectia calitatii apei: Tehnologia de fabricatie nu necesita apa.Apele accidentale sau apele golite din instalaţiile de stins incendiu, sau utilizate în caz de incendiu, precum şi apele uzate menajere de la grupurile sanitare din anexă şi evacuate la canalizare încadrându-se în prevederile de calitate ale Normativului privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localitãţilor NTPA-002/1997.

2. Protectia aerului: Pentru asigurarea condiţiilor de microclimat în interiorul Depozitului de lubrifianti se executa  instalaţii de incalzire cu aeroterme cu agent termic apa calda de la  centrala termica existenta.

3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor: Tehnologia de depozitare nu produce zgomot peste limita normala si nici vibratii.

4. Protectia impotriva radiatiilor:  Nu exista nici o emanare de radiatii de la materialele depozitate.

5. Protectia solului si subsolului: Nu exista surse de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice.

6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice: Nu sunt necesare lucrari si dotari pentru protectia ecosistemelor.

7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public: Nu sunt necesare lucrari si dotari pentru protectia asezarilor umane.

8. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase: Materialele sunt depozitate in recipienti de tabla sau saci.

f) riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si de tehnologiile utilizate – nu este cazul;

2. Localizarea proiectelor:

2.1. utilizarea existenta a terenului –Terenul aferent  extinderii depozitului de lubrifianti este situat în incinta societatii  la sud de depozitul existent avand o suprafata de 953mp

Accesul in incinta se face printr-un racord de drum din DN73.

Amplasamentul nu presupune cai de acces noi, expeditia produselor se face pe la rampele existente.

Prin construirea extinderii depozitului de lubrifianti utilizarea suprafetei de teren a incintei va fi astfel:

 • suprafata existenta ocupata de cladiri  10340mp
 • suprafata existenta desfasurata a constructiilor este de 17982mp
 • suprafata nou construita 953mp

rezultand urmatorii indici de utilizare a terenului:POT propus = 25% ;CUT propus = 0,40

 2.2. relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

a) zonele umede -nu este cazul;

b) zonele costiere -nu este cazul;

c) zonele montane si cele impadurite –nu este cazul;

d) parcurile si rezervatiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt:zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;

f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si HG nr.930/2005, pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica – nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite –nu este cazul;

h) ariile dens populate –Terenul pe care se va realiza investitia se află în intravilanul loc. intr-o zona industriala,cea mai apropiată locuinţă se găseşte la cca.1000 m, înspre nord-vest .

i) peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica –nu este cazul.

            3. Caracteristicile impactului potential

a) extinderea impactului: aria geografica si numarul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

c) marimea si complexitatea impactului – impact redus;

d) probabilitatea impactului – redusa, atat pe perioada executarii lucrarilor de montare/amenajare a obiectivului cat si pe perioada functionarii;

e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului – durata scurta.

 

II. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare adecvata, sunt urmatoarele: nu este cazul

            Conditiile de realizare a proiectului:

-Se vor respecta prevederile Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu  modificările si completările ulterioare, privind protectia mediului;

-Substantele poluante pentru atmosfera se vor incadra in C.M.A pentru imisii stabilite de STAS 12574/1987 si V.L.E pentru emisii stabilite de Ord. 462/1993 al MAPPM coroborat cu Legea nr.104/2011;

-Se vor respecta prevederile Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor si HG 856/2002- privind evidenta gestiunii deseurilor ;

-Titularul de proiect are obligaţia ca, în cazul apariţiei oricărei modificări faţă de situaţia prezentată depusa pentru obţinerea prezentei decizii, să  solicite revizuirea acesteia;

-Înainte de punerea în funcţiune a investiţiilor  pentru care s-a obţinut prezenta decizie, titularul este obligat să notifice APM Brasov  si sa solicite pentru revizuire autorizaţiei de mediu. Solicitarea revizuirii autorizaţiei se face în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 114/2007 şi O.U.G. nr. 164/2008 şi ale Ordinului nr.1798/2007, pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii ei.

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului de mediu si de evaluare adecvata.

Prezenta decizie poate fi contestata, in conformitate cu prevederile HG nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

  

DIRECTOR EXECUTIV,

       Ciprian BANCILA

 

                                                                                             SERVICIU REGLEMENTARI,

                                                                                                        Alexandrina VASILE

 

INTOCMIT:Liliana BARBU

   

 

 

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE - proiect

Nr. ..... /I din ......

 

            Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de GRINŢESCU ALECSANDRA si GRINŢESCU ANDREI ANATOL cu domiciliul in Bucuresti, Sector 6, str. Targu Neamt, nr. 16A, bl.B36, sc.2, etj. 3, ap. 26, inregistrata la APM Brasov sub nr. 12351 din 28.09.2011, completata cu nr. 3143 din 06.03.2012 si nr.5309/19.04.2012, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

autoritatea competenta pentru protectia mediului Brasov decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Colectivului de Analiza Tehnica, din data de 23.04.2012, ca proiectul „Construire casa de vacanta D+P+M”, propus a fi amplasat in jud. Brasov, com. Bran, sat Predelut, str. Principesa Ileana, nr.44, amplasament identificat prin extras CF nr. 102432-Bran, nr. top. 11694/1/1, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

           

            Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt urmatoarele:

- proiectul intrăsub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului in Anexa 2, la pct. 10, alin. b);

- proiectul propune construirea unei case de vacanta in regim de inaltime D+P+M,  pe un teren cu suprafata totala de 2355 mp, cu urmatoarele dotari:

            - Demisol compus din: spatii garaj, hol+chicineta, CT, baie, hol+casa scarii, terasa,sauna, si apartament.

- Parter compus din: 3 dormitoare, 3 bai, hol+casa scarii, living, bucatarie, camera, hol si doua dressinguri.

- Mansardanu este amenajata.

- alimentarea cu apa potabila a imobilului se va realiza dintr-o conducta de distributie a localitatii Predelut iar la nivelul demisolului se afla un rezervor de inmagazinare cu un volum de 500l si o pompa cu hidrofor.

- apele uzate menajere vor fi evacuate printr-o retea de canalizare din conducte PVC cu descarcare intr-un bazin de stocare vidanjabil cu capacitatea de 17 mc;

- nu se vor face defrisari;

- imobilul se va amplasa la limita cu situl Natura 2000 ROSCI “Piatra Craiului” si Parcul National Piatra Craiului;

- in urma analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, prevazute in Anexa 3 din HG nr. 445/2009, s-au constatat urmatoarele:

            1. Caracteristicile proiectului:

a) marimea proiectului –casa de vacanta va avea suprafata construita de 256,41 mp si suprafata desfasurata de 441,13mp;

b) cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale – nu este cazul;

d)productia de deseuri –deseurile rezultatein perioada de executie a proiectului/exploatare a investitiei vor fi valorificate/eliminate cu societati autorizate;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort –

- pe perioada derularii lucrarilor de construire/functionare emisiile sunt generate de utilajele de executie/transport; substantele poluante pentru atmosfera se vor incadra in valorile limita ale emisiilor stabilite de Ord. MAPM nr. 462/1993 cu modificarile si completarile ulterioare coroborat Cu Lg. nr. 104/2011,

- nivelul maxim al zgomotului produs se va incadra in limitele impuse de STAS 10.009/1988;

- apele uzate menajere din perioada de exploatare a investitiei vor fi evacuate in bazin vidanjabil, care va fi realizat cu radierul si peretii laterali betonati si hidroizolati si va avea capacitatea utila de stocare de 17 mc;

- apele pluviale provenite de pe constructie vor fi colectate prin jgheaburi si burlane si vor fi evacuate liber la nivelul solului;

- evacuarea gazelor de arderede la centrala termica se va face printr-un cos de fum, inaltimea de  minim 1,5 m fata de acoperis.

f) riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si de tehnologiile utilizate – nu este cazul;

2. Localizarea proiectelor:

2.1. utilizarea existenta a terenului – nu este cazul;

2.2. relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

a) zonele umede -nu este cazul;

b) zonele costiere -nu este cazul;

c) zonele montane si cele impadurite –nu este cazul;

      d) parcurile si rezervatiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt:zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc. – amplasamentul proiectului se afla situat in vecinatatea situl Natura 2000 “ROSCI Piatra Craiului” si Parcul National Piatra Craiului;

f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si HG nr.930/2005, pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica – amplasamentul proiectului se afla situat in vecinatatea situl Natura 2000 “ROSCI Piatra Craiului” si Parcul National Piatra Craiului;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite –nu este cazul;

h) ariile dens populate –nu este cazul;

i) peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica –nu este cazul.

      3. Caracteristicile impactului potential:

a) extinderea impactului: aria geografica si numarul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

c) marimea si complexitatea impactului – impact redus;

d) probabilitatea impactului – redusa, doar pe perioada executarii lucrarilor de construire/amenajare;

e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului – durata scurta.

 

II. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare adecvata, sunt urmatoarele:

 1. proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentul acestuia fiind situat în vecinatatea  Sitului Natura 2000 ROSCI “ Piatra Craiului” si Parcul National Piatra Craiului;
 2. investitia nu va afecta speciile/habitatele de interes comunitar, pentru care situl Natura 2000 mai sus amintit, a fost desemnat.

           

            Conditiile de realizare a proiectului:

 1. se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare;
 2. Se va respecta avizul favorabil emis de Administratia Parcului National Piatra Craiului nr.441/13.04.2012 prin hotararea Consiliului Stiintific al Parcului National Piatra Craiului;
 3. pe tot parcursul derulării lucrărilor de execuţie se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, condiţiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autorităţile implicate şi proiectul înaintat spre avizare;
 4. deşeurile rezultate la faza de construire vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; vor fi evacuate ritmic, fără a bloca căile de acces pietonale şi stradale;
 5. se vor respecta condiţiile impuse prin adresa nr. 727/CT 09/30.01.2012, emisa de SGA Braşov;
 6. solutia de evacuare a apelor uzate menajere in bazin etans vidanjabil este provizorie, pana la realizarea in zona amplasamentului a retelelor centralizate de canalizare, cand aveti obligatia de a va racorda la acestea;
 7. este interzisă evacuarea apelor uzate neepurate sau insuficient epurate în cursuri de apă, rigole stradale, sau în pânza freatică;
 8. se vor lua măsuri pentru evitarea poluării solului, prin depozitarea pe suprafeţe impermeabile a materialelor şi a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor;
 9. deşeurile rezultate la faza de construire vor fi colectate selectiv cu posibilităţii de valorificare/eliminare cu societăţi autorizate;
 10. terenul afectat temporar de lucrări, va fi adus la starea iniţială de utilizare;
 11. se vor lua măsuri corespunzătoare de a nu degrada sau ocupa terenul din zona limitrofă;
 12. se vor lua toate măsurile necesare privind nivelul de zgomot, astfel încât acesta să nu depaşească valoarea prevazută de STAS 10009/1988;
 13. se va acorda atenţie manevrării utilajelor în apropierea zonelor locuite;
 14. se va asigura salubrizarea zonei şi menţinerea curaţeniei pe traseul drumurilor de acces, pe toata perioada realizării construcţiilor;
 15. se va asigura semnalizarea şantierului cu panouri de avertizare corespunzătoare;
 16. se interzice circulaţia autovehiculelor încărcate cu materiale de construcţie în afara drumurilor de acces, în scopul minimizăii impactului de orice natură asupra habitatelor/speciilor pentru care a fost declarat situl Natura 2000 mai sus amintit;
 17. se va asigura delimitarea zonei de lucru pentru a preveni/minimiza distrugerea suprafeţelor vegetale, iar terenul afectat temporar va fi adus la starea iniţială de utilizare;
 18. se vor restrânge la minim suprafeţele ocupate de organizarea de şantier;
 19. suprafeţele a căror înveliş vegetal a fost afectat, vor fi renaturate adecvat şi redate folosinţei lor iniţiale;
 20. este interzisa deteriorarea si/sau culegerea cuiburilor si/sau a oualor (chiar daca sunt goale);
 21. se va evita conturbarea speciilor in cazul in care acestea se hranesc pe amplasament sau in vecinatatea acestuia;
 22. pentru a evita introducerea de specii invazive pe suprefeţele din vecinătatea amplasamentului se interzice înierbarea spaţiilor verzi cu specii vegetale de provenienţă alohtonă;
 23. pentru plantarea de gazon in incinta proprietatii se recomanda un amestec de seminte specifice locului;
 24. se interzice cu desavarsire arderea vegetatiei uscate;
 25. este interzisa plantarea de specii arborescente alohtone (salcam, pin negru, artar american, specii de arbusti ornamentali) si se va evita introducerea speciilor ierboase adventive sau invazive, pentru a nu periclita vegetatia naturala adiacenta;
 26. se va pastra vegetatia subarbusitva din jurul investitiei si fragmentele de cenoze naturale si seminaturale existente pe amplasament;
 27. se recomanda imbunatatirea fitodiversitatii prin intinderea unui strat de fan originar din parcela adiacenta sau un fanat de pajiste din apropiere, pe o perioada de 2 – 3 ani consecutiv; 
 28. se interzice folosirea de insecticide si substante cu efect raticid pe toată suprafaţa amplasamentului, pentru a evita intoxicarea accidentală a speciilor de păsări;
 29. se interzice practicarea turismului necontrolat în pădurile din jur, cu vehicule motorizate de tip ATV, Enduro si Cross;
 30. in conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005 privind Protectia Mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 15 alin (2) lit a), aveti obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării;
 31. în cazul unor poluări accidentale proiectantul şi constructorul răspund în solidar.
 32. Se vor respecta prevederile OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările si completările ulterioare;

 

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata.

Prezenta decizie poate fi contestata, in conformitate cu prevederile HG nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

    Ciprian BANCILA                                                                                      

 

                                                                                                  SERVICIUL REGLEMENTARI,  

                                                                                                Alexandrina VASILE

                                                                                                               

 

 

 

 

 

            INTOCMIT:

Consilier Cristina ROMETE (EA)

 

 

 

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE - proiect

Nr. ..... /I din ......

 

            Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de LANCEA GHEORGHE cu domiciliul in jud. Brasov, com. Sinca Noua, sat SincaNoua, nr. 248, inregistrata la APM Brasov sub nr. 5146 din 12.04.2012, completata cu nr. 5396 din 23.04.2012, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

autoritatea competenta pentru protectia mediului Brasov decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Colectivului de Analiza Tehnica, din data de 23.04.2012, ca proiectul „Construire pensiune agroturistica P+M Valea Craiului si constructie locuinta P+M”, propus a fi amplasat in jud. Brasov, com. Sinca Noua, sat Sinca Noua, amplasament identificat prin extras CF nr. 100213-Sinca Noua, nr. top. 731/2, 732/2, finantat cu fonduri FEADR, in cadrul masurii “Încurajarea activitatilor turistice”, cod masura 3.1.3,nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

           

            Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt urmatoarele:

- proiectul intrăsub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului in Anexa 2, la pct. 10, alin. b);

- proiectul propune construirea unei pensiuni agroturistice in regim de inaltime P+M,  pe un teren cu suprafata totala de 3769 mp, din care livada 1500mp, faneata 1769mp si curte 550mp.Pe aceasta suprafata se doreste construire a doua imobile, respectiv o pensiune agroturistica si o casa de locuit, ambele avans acelasi regim de intaltime P+M. Aceesul in curte, atat pietonal cat si carosabil se va face dinspre partea nordica.

 • Pensiunea agroturisticaare urmatoarea compartimentare:

- Parter compus din: spatiu de zi – camera de zi, bucatarie cu loc de luat masa, casa scarii, camera cu baie, grup sanitar si CT;

- Mansardacompusa din: hol acces camere, 4 dormitoare cu cate o baie fiecare, debara si terasa.

 • Locuintaare urmatoarea compartimentare:

- Parter compus din: spatiu de zi – camera de zi, bucatarie cu loc de luat masa, casa scarii, camera cu baie, grup sanitar;

- Mansardacompusa din: hol acces, dormitor cu o debara.

- Alimentarea cu apa potabila a imobilelor se va realiza prin bransare la reteaua de apa a loc. Sinca Noua, aflata in curs de executie, cu termen de finalizare iunie 2012 conform adeverinei emisa de Primaria Comunei Sinca Noua.

- Apele uzate menajere de la cele doua constructii vor fi colectate de o retea de canalizare exterioara de tip ramificat in lungime de 25m cu deversare intr-un bazin de stocare cu capacitatea de 24mc;

- Apele pluviale provenite de pe constructii vor fi colectate prin jgheaburi si burlane si vor fi evacuate liber la nivelul solului;

- nu se vor face defrisari;

- imobilul se va amplasa in interiorul sitului Natura 2000 ROSPA0098 “Piemontul Fagaras”;

- in urma analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, prevazute in Anexa 3 din HG nr. 445/2009, s-au constatat urmatoarele:

            1. Caracteristicile proiectului:

a) marimea proiectului –pensiunea agroturistica va avea suprafata construita de 107,60 mp si suprafata desfasurata de 215,20mp si locuinta va avea o suprafata construita de 36,40mp si suprafata desfasurata de 61,75mp;

b) cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale – nu este cazul;

d)productia de deseuri –deseurile rezultatein perioada de executie a proiectului/exploatare a investitiei vor fi valorificate/eliminate cu societati autorizate;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort –

- pe perioada derularii lucrarilor de construire/functionare emisiile sunt generate de utilajele de executie/transport; substantele poluante pentru atmosfera se vor incadra in valorile limita ale emisiilor stabilite de Ord. MAPM nr. 462/1993 cu modificarile si completarile ulterioare coroborat Cu Lg. nr. 104/2011,

- nivelul maxim al zgomotului produs se va incadra in limitele impuse de STAS 10.009/1988;

- apele uzate menajere din perioada de exploatare a investitiei vor fi evacuate in bazin de stocare, care va fi realizat cu radierul si peretii laterali betonati si hidroizolati si va avea capacitatea utila de stocare de 24 mc;

- apele pluviale provenite de pe constructie vor fi colectate prin jgheaburi si burlane si vor fi evacuate liber la nivelul solului;

- evacuarea gazelor de arderede la centrala termica se va face printr-un cos de fum, inaltimea de  minim 1,5 m fata de acoperis.

f) riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si de tehnologiile utilizate – nu este cazul;

2. Localizarea proiectelor:

2.1. utilizarea existenta a terenului – nu este cazul;

2.2. relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

a) zonele umede -nu este cazul;

b) zonele costiere -nu este cazul;

c) zonele montane si cele impadurite –nu este cazul;

      d) parcurile si rezervatiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt:zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc. – amplasamentul proiectului se afla in situl Natura 2000 “ROSPA 0098 Piemontul Fagaras”;

f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si HG nr.930/2005, pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica – amplasamentul proiectului se afla in situl Natura 2000 “ROSPA 0098 Piemontul Fagaras”;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite –nu este cazul;

h) ariile dens populate –nu este cazul;

i) peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica –nu este cazul.

      3. Caracteristicile impactului potential:

a) extinderea impactului: aria geografica si numarul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

c) marimea si complexitatea impactului – impact redus;

d) probabilitatea impactului – redusa, doar pe perioada executarii lucrarilor de construire/amenajare;

e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului – durata scurta.

 

II. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare adecvata, sunt urmatoarele:

 1. proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentul acestuia fiind situat în Sit Natura 2000 ROSPA 0098 “ Piemontul Fagaras”;
 2. investitia nu va afecta speciile de pasari si habitatele acestora, pentru care situl Natura 2000 a fost desemnat.

           

            Conditiile de realizare a proiectului:

 1. se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare;
 2. pe tot parcursul derulării lucrărilor de execuţie se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, condiţiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autorităţile implicate şi proiectul înaintat spre avizare;
 3. deşeurile rezultate la faza de construire vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; vor fi evacuate ritmic, fără a bloca căile de acces pietonale şi stradale;
 4. se vor respecta condiţiile impuse prin Notificarea pentru inceperea executiei nr. 53/12.04.2012, emisa de SGA Braşov;
 5. este interzisă evacuarea apelor uzate neepurate sau insuficient epurate în cursuri de apă, rigole stradale, sau în pânza freatică;
 6. se vor lua măsuri pentru evitarea poluării solului, prin depozitarea pe suprafeţe impermeabile a materialelor şi a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor;
 7. deşeurile rezultate la faza de construire vor fi colectate selectiv cu posibilităţii de valorificare/eliminare cu societăţi autorizate;
 8. terenul afectat temporar de lucrări, va fi adus la starea iniţială de utilizare;
 9. se vor lua măsuri corespunzătoare de a nu degrada sau ocupa terenul din zona limitrofă;
 10. se vor lua toate măsurile necesare privind nivelul de zgomot, astfel încât acesta să nu depaşească valoarea prevazută de STAS 10009/1988;
 11. se va acorda atenţie manevrării utilajelor în apropierea zonelor locuite;
 12. se va asigura salubrizarea zonei şi menţinerea curaţeniei pe traseul drumurilor de acces, pe toata perioada realizării construcţiilor;
 13. se va asigura semnalizarea şantierului cu panouri de avertizare corespunzătoare;
 14. se interzice circulaţia autovehiculelor încărcate cu materiale de construcţie în afara drumurilor de acces, în scopul minimizăii impactului de orice natură asupra habitatelor/speciilor pentru care a fost declarată aria de protecţie avifaunistică ROSPA0098 Piemontul Făgăraş;
 15. pentru a evita conturbarea păsărilor din zonă, se recomandă ca activitatea de construire să se desfăşoare în intervalele de timp ce nu se suprapun cu perioadele de imperechere/cuibărire a acestora;
 16. se va asigura delimitarea zonei de lucru pentru a preveni/minimiza distrugerea suprafeţelor vegetale, iar terenul afectat temporar va fi adus la starea iniţială de utilizare;
 17. se vor restrânge la minim suprafeţele ocupate de organizarea de şantier;
 18. suprafeţele a căror înveliş vegetal a fost afectat, vor fi renaturate adecvat şi redate folosinţei lor iniţiale;
 19. este interzisa deteriorarea si/sau culegerea cuiburilor si/sau a oualor (chiar daca sunt goale);
 20. se va evita conturbarea speciilor in cazul in care acestea se hranesc pe amplasament sau in vecinatatea acestuia;
 21. pentru a evita introducerea de specii invazive pe suprefeţele din vecinătatea amplasamentului se interzice înierbarea spaţiilor verzi cu specii vegetale de provenienţă alohtonă;
 22. pentru plantarea de gazon in incinta proprietatii se recomanda un amestec de seminte specifice locului;
 23. se interzice cu desavarsire arderea vegetatiei uscate;
 24. este interzisa plantarea de specii arborescente alohtone (salcam, pin negru, artar american, specii de arbusti ornamentali) si se va evita introducerea speciilor ierboase adventive sau invazive, pentru a nu periclita vegetatia naturala adiacenta;
 25. se va pastra vegetatia subarbusitva din jurul investitiei si fragmentele de cenoze naturale si seminaturale existente pe amplasament;
 26. se recomanda imbunatatirea fitodiversitatii prin intinderea unui strat de fan originar din parcela adiacenta sau un fanat de pajiste din apropiere, pe o perioada de 2 – 3 ani consecutiv; 
 27. se interzice folosirea de insecticide si substante cu efect raticid pe toată suprafaţa amplasamentului, pentru a evita intoxicarea accidentală a speciilor de păsări;
 28. se interzice practicarea turismului necontrolat în pădurile din jur, cu vehicule motorizate de tip ATV, Enduro si Cross;
 29. in conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005 privind Protectia Mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 15 alin (2) lit a), aveti obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării;
 30. în cazul unor poluări accidentale proiectantul şi constructorul răspund în solidar.
 31. Se vor respecta prevederile OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările si completările ulterioare;
 32. Se va evita deranjarea speciilor de pasari (Pernis apivorus – Viespar;Aquila pomarina - Acvilă ţipătoare mică;Picus canus- Ghionoaie sură) în timpul lucrărilor de constructie si întreţinere, cazul în care acesta se hrăneşte în vecinătatea amplasametului;
 33. Se interzice distrugerea tufişurilor şi arbuştilor din vecinătatea amplasamentului si de pe amplasament pentru specia de pasare Lanius collurio- Sfrâncioc roşiatic;
 34. Se interzice deteriorarea, distrugerea si/sau culegerea intentionata a cuiburilor si /sau oualor din natura;
 35. La finalizarea investitiei veti solicita si obtine autorizatia de mediu.

 

 

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata.

Prezenta decizie poate fi contestata, in conformitate cu prevederile HG nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

    Ciprian BANCILA                                                                                       

 

                                                                                                  SERVICIUL REGLEMENTARI,  

                                                                                                Alexandrina VASILE

                                                                                                               

 

 

 

 

 

            INTOCMIT:

Consilier Cristina ROMETE (EA)

 

DECIZIEI ETAPEI DE INCADRARE - PROIECT

 

Nr.........I/.................

 

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresata de SNT GAZE NATURALE” TRANSGAZ” SA MEDIAS,cu sediul in jud. Sibiu, mun.Medias, str. C.I.Motas, nr.1, inregistrata la APM Brasov cu nr.2430 din 22.02.2012, cu completari sub nr.4891 din 09.04.2012, in baza HG nr.445/2009, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, APM Brasov decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Colectivului de Analiza Tehnica, din data de 23.04.2012, ca proiectul „Construire conducta de racord gaze naturale si S.R.M.P.” jud.Brasov, com. Sinca, sat Sinca Veche, extravilan (conform certificatului de urbanism nr.3 din 06.02.2012 eliberat de Primaria Comunei Sinca), nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nici evaluarii adecvate.

           

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt urmatoarele:.

a) proiectul nu intrăsub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, Anexa 1 si 2;

 

II. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare adecvata, sunt urmatoarele:

a) proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentul acestuia fiind situat în situl Natura 2000 ROSPA 0098 “Piemontul Fagaras”;

b) in perimetrul proiectului nu s-au observat specii de pasari de interes comunitar;

c)  pierderea suprafetei de teren din sit nu reprezinta un impact negativ pentru speciile de pasari de interes comunitar pentru care s-au declarat acest sit Natura 2000.

 

1.Caracteristicile proiectului  

a) marimea proiectului: proiectul propune realizarea conductei de racord gaze naturale Dn 80 x 40 bar, în lungime de 675 m, executata in conformitate cu prevederile ,,Normelor Tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de alimentare din amonte şi de transport gaze naturale", prin montarea conductei la adâncimea de 1,10 m de la generatoarea superioară a ţevii la suprafaţa solului. Alimentarea cu gaze naturale a S.R.M.P. ŞINCA VECHE (A.N.R.S.P.S.), judeţul Braşov, se va face din conducta de transport gaze naturale Ø 20" NADEŞ – ŞINCA – St. 89 RÂŞNOV, realizându-se cuplarea prin perforare sub presiune, prin intermediul unui robinet de secţionare Dn80, ANSI 300 şi a unei îmbinări electroizolante monobloc Dn 80 ANSI 300, pentru care se realizează o împrejmuire cu panouri din plăci de beton armat, fixată pe stâlpi de beton de tip SI, având dimensiunile de 2 m x 2 m.

Accesul la S.R.M.P. se va face printr-o cale de acces, racordată la drumul asfaltat din incinta A.N.R.S.P.S. ŞINCA VECHE. Dimensiunile incintei staţiei de reglare-măsurare proiectată sunt de 11,5 m x 8 m. Calea de acces la S.R.M.P. va fi realizată cu o singură bandă de circulaţie având lăţimea carosabilului de 3,2 m pe lungimea de 10,0 m. Calea de acces se va amenaja prin aşternerea unei fundaţii de 10 cm de balast, a unui strat de macadam de 15 cm, pe o lungime de 10,0 m şi lăţimea de 3,2 m, după o prealabilă scarificare şi reprofilare a platformei drumului, un strat de 10 cm de mixturi asfaltice, pe lungimea de 10,0 m şi lăţimea de 2,9 m. Pe marginea drumului de acces se vor monta borduri din beton de 15 cm x 25 cm pe lungimea de 22 m.

Organizarea de santier: Pentru organizare de şantier se va amplasa o împrejmuire de 20 m x 17,5 m, pe teren proprietate publică sau teren pus la dispoziţie de societatea care a solicitat ACORDUL DE ACCES LA S.N.T., având acces din drumurile comunale sau de exploatare existente în zonă sau din căile de acces din incinta societăţii. În prima fază se va decoperta stratul vegetal pe suprafaţa de 350 mp, după care se va aşterne un strat de balastru. În incintă se va amplasa două rulote dormitor, o rulotă birou maistru, o magazine pentru materiale mărunte, un ţarc acoperit cu plăci de azbociment pentru materiale voluminoase, un rezervor de apă, un grup electrogen pentru asigurarea energiei electrice, un grup sanitar cu trei cuşete mobile, un pichet P.S.I. După terminarea lucrărilor, se vor demonta împrejmuirile, grupurile sanitare, dalele, etc., după care balastrul de pe platformă se va curăţa, fiind utilizat în alte scopuri, urmând a reaşterne stratul vegetal peste locaţia menţionată, redându-se suprafaţa la starea iniţială.

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

- Se vor respecta prevederile OUG nr.195/2005 privind protectia mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările si completările ulterioare;

- Deseurile rezultate pe parcursul executiei lucrarilor vor fi valorificate si/sau eliminate prin agenti economici autorizati in acest sens;

- Se vor respecta prevederile OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările si completările ulterioare;

- Se vor respecta conditiile impuse prin acorduri si avize de catre celelalte autoritati;

- Se vor respecta conditiile impuse prin avizul emis de Administratia Tarnava Mare – Hartibaci – Societatea Progresul Silvic Sibiu cu nr. 9/13.01.2012;

-Antreprenorul va delimita zona de lucru pentru a preveni/minimiza distrugerea suprafeţelor vegetale;

- Se va interzice afectarea de către infrastructura temporara, create în perioada de desfăşurare a proiectului, a altor suprafeţe decât cele pentru care a fost întocmit prezentul studiu;

- Se va restrange suprafata santierului si a depozitelor de materiale la minimul posibil;

- Se va evita deranjarea speciilor de pasari (Pernis apivorus – Viespar;Aquila pomarina - Acvilă ţipătoare mică;Picus canus- Ghionoaie sură) în timpul lucrărilor de constructie si întreţinere, in cazul în care acestea se hrănesc în vecinătatea amplasametului;

- Se va interzice  folosirea oricărei substanţe cu efect insecticid sau raticid atat pe amplasament, cat si in vecinatate;

- Se interzice distrugerea tufişurilor şi arbuştilor din vecinătatea amplasamentului si de pe amplasament pentru specia de pasare Lanius collurio- Sfrâncioc roşiatic;

- Drumurile de acces şi tehnologice, toate zonele a căror suprafaţă (învelişul vegetal) a fost afectată, vor fi refăcute şi vor fi redate folosinţelor iniţiale;

- Se interzice cu desăvârşire arderea vegetaţiei uscate;

            - Nu se vor plantaspecii arborescente alohtone (salcâm, pin negru, arţar american, specii de arbuşti ornamentale, etc.) şi se va evita introducerea speciilor ierboase adventive sau invasive. O astfel de intervenţie ar putea periclita şi vegetaţia naturală adiacentă.

- Lucrările de întreţinere şi reparaţii ale utilajelor şi mijloacelor de transport se vor efectua numai în locuri special amenajate în acest sens, în afara habitatelor naturale;

- Este interzisă spălarea utilajelor în zona de exploatare, iar alimentarea cu motorină şi cu lubrifianţi se va face cu asigurarea tuturor condiţiilor de evitare a poluării zonei;

- Utilizarea de utilaje si mijloace de transport silentioase, pentru a diminua zgomotul, precum si echiparea cu sisteme performante de minimizare si retinere a plouantilor in atmosfera;

-  Reconstrucţia ecologica cât mai grabnica a spaţiilor afectate prin acoperire (copertare) cu covor vegetal, ierbos în toate suprafeţele libere;

            - Se interzice orice forma de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vatamre a exemplarelor de pasari aflate in mediul lor natural, in oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

            - Se interzice perturbarea intentionata a speciilor de pasari in perioada de reproducere, de crestere si de migrare;

            - Se interzice deteriorarea, distrugerea si/sau culegerea intentionata a cuiburilor si /sau oualor din natura;

            - Se interzice detinerea, transportul, comertul sau schimburile in orice scop a exemplarelor luate din natura, in oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- Orice modificare a soluţiilor prezentate în documentaţia înaintată vă obligă la notificarea acesteia şi la  obţinerea unui nou acord de mediu sau  revizuirea acestuia;

9.  In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 privind protectia mediului, cu modificările si completările ulterioare - "Art. 15 alin(2) lit a - «  Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării »;

 

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr.445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

      Ing. Ciprian BANCILA                                                              

                                                                                  

                    SERVICIU REGLEMENTARI,  

                                                                                                    Ing. Alexandrina VASILE

 

 

 

 

 

Compartiment Evaluare Adecvata

        Ecolog Cristina ALDEA

 

DECIZIA  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE – Proiect  

Nr...../Î/...............

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresat de VINTILA CONSTANTIN GHEORGHE, cu domiciliul in jud. Brasov, com. Lisa, sat Lisa, str. Principala, nr.184, pentru proiectul „Schimbare destinatie din casa de locuit in amenajare pensiune agroturistica”, propus a fi amplasat în jud. Brasov, com.Lisa, sat Lisa, nr.184, înregistrată la APM Brasov cu nr. 5196 din 17.04.2012, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediuluişi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

                Autoritatea competentă pentru protecţia mediului decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 23.04.2012, că proiectul „Schimbare destinatie din casa de locuit in amenajare pensiune agroturistica”,propus a fi realizat în jud. Braşov, com.Lisa, sat Lisa, CF nr.100825, nr.top 240/1, 240/2 (Certificat de Urbanism nr.15/29.03.2012, emis de Primaria Comunei Lisa), finantat cu fonduri FEADR, in cadrul masurii “Încurajarea activitatilor turistice”, cod masura 3.1.3, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul nu intrăsub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, Anexa 1 si 2 ;

 

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvata sunt următoarele:

 1. proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentul acestuia fiind situat in situl Natura 2000 ROSPA0098 Piemontul Fagaras;
 2. proiectul nu este susceptibil sa afecteze speciile de pasari de interes comunitar pentru care s-au desemnat acest situl Natura 2000, pentru ca se afla in intravilanul com.Vistea, sat Vistea de Sus, categoria de folosinta a terenului fiind curti si constructii, zona deja antropizata din cauza dezvoltarii comunitatii locale;

 

 

1.Caracteristicile proiectului: Proiectul este localizat in situl Natura 2000 ROSPA0098 Piemontul Fagaras; Suprafata totala a terenului este de 1375mp (conf. Extraselor CF 100825, nr. top 240/1, 240/2), suprafata construita corp 1 = 267,64 mp si corp 2 = 69,50mp si suprafata utila este de 205,42mp la corp 1 si de 48,86 mp la corp 2.

Proiectul propune schimbarea de destinatie din casa de locuit in pensiune agroturistica, amenajare corp 1 si corp 2.

Corpul 1 va avea un regim de inaltime S+P iar corpul 2 un regim de inaltime P.

Din punct de vedere functional corpul 1 are urmatoarea structura functionala: nivelul subsol: 3 beciuri; nivel parter : 3 camere, o camera (locuina personala), receptie, hol, 2 bai, baie (personala), loc pentru servire masa, CT, depozit lenjerie curata, depozit lenjarie murdara si depozit detergenti.

Din punct de vedere functional corpul 2 are urmatoarea structura functionala: nivel parter: bucatarie, baie, living si camera.

Alimentarea cu apa potabila a imobilelor se va realiza din reteaua stradala existenta in localitate, prin bransament PDEI 40 mm. Evacuarea apelor uzate menajere se va face intr-un bazin vidanjabil impermeabil de 40 mc. Incalzirea imobilului se va face centralizat cu combustibil solid (lemn sau peleti).

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. Se vor respecta cu strictete prevederile OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Legea 49/2011;
 2. Organizarea de santier va fi amplasata pe terenul proprietarului, in afara ariei naturale protejate;
 3.  Se vor interzice  folosirii oricărei substanţe cu efect insecticid sau raticid pe amplasament cat si in vecinatate;
 4. Deseurile rezultate pe parcursul executiei lucrarilor vor fi valorificate si/sau eliminate prin agenti economici autorizati in acest sens
 5. Se va pastra vegetatia subarbustiva din jurul amplasamantului pentru a crea loc de cuibărit ptr. anumite specii de pasari de interes comunitar;
 6. Se va evita deranjarea speciilor de pasari (Pernis apivorus – Viespar;Aquila pomarina - Acvilă ţipătoare mică;Picus canus- Ghionoaie sură) în timpul lucrărilor de constructie si întreţinere, cazul în care acesta se hrăneşte în vecinătatea amplasametului.
 7. Se interzice distrugerea tufişurilor şi arbuştilor din vecinătatea amplasamentului si de pe amplasament pentru specia de pasare Lanius collurio- Sfrâncioc roşiatic;
 8. Se interzice orice forma de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vatamre a exemplarelor de pasari aflate in mediul lor natural, in oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

9) Se interzice perturbarea intentionata a speciilor de pasari in perioada de reproducere, de crestere si de migrare;

10) Se interzice deteriorarea, distrugerea si/sau culegerea intentionata a cuiburilor si /sau oualor din natura;

11) Constructorul se va obliga sa foloseasca utilaje silentioase pentru a nu afecta habitatul speciilor de fauna salbatica aflate in apropiere;

12) Se vor respecta conditiile impuse prin acorduri si avize de catre celelalte autoritati;

13) Interzicerea cu desavarsire a arderii vegetatiei uscate;

 1.  Nu se vor plantaspecii arborescente alohtone (specii de arbuşti ornamentale, etc.) şi se va evita introducerea speciilor ierboase adventive sau invasive. O astfel de intervenţie ar putea periclita şi vegetaţia naturală adiacentă;
 2.  Se vor respecta prevederile Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu  modificările si completările ulterioare, privind protectia mediului;
 3. Se vor respecta toate prevederile HG 349/2005,  OUG 78/2000 al MAPM, aprobata cu modificari si completari prin Legea 426/2001, modificata si completata cu OUG 61/2006 si aprobata cu Legea 27/2007 privind regimul deseurilor si HG 856/2002;
 4. In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 privind protectia mediului, cu modificările si completările ulterioare - "Art. 15 alin(2) lit a - «  Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării »;
 5. La finalizarea investitiei veti solicita si obtine autorizatia de mediu.

 

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata.

Prezenta decizie poate fi contestata, in conformitate cu prevederile HG nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

     DIRECTOR EXECUTIV,

       ing. Ciprian BANCILA                                                                                       

 

                                                                                          

            SERVICIUL REGLEMENTARI,  

                                                                                            ing. Alexandrina VASILE

                                                                                                               

 

 

 

 

   Compartiment Evaluare Adecvata,

             ecolog Cristina ALDEA

 

DECIZIA ETAPEI  DE INCADRARE

Proiect

 

            Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresata deSC ENERGOGTI SRL pentru SC MOBILIS SRL,cu sediul in jud. Iasi, municipiul Iasi, Sos. Pacurari nr.138, inregistrata la APM Brasov cu nr.3677 din 15.03.2011, cu completari sub nr.5331 din 20.04.2012, in baza HG nr.445/2009, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, APM Brasov decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Colectivului de Analiza Tehnica, din data de 23.04.2012, ca proiectul „Alimentare cu energie electrica statie de radiocomunicatii”, propus a fi amplasat in judetul Brasov, Poiana Brasov, zona varf Postavarul, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nici evaluarii adecvate.

                       

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt urmatoarele: nu este cazul.

 

II. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare adecvata, sunt urmatoarele:

- proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentul acestuia fiind amplasat partial in interiorul sitului Natura 2000 ROSCI Postavarul;

- lucrarile desfasurate conform datelor tehnice nu vor avea efecte negative semnificative asupra habitatelor de interes comunitar.

            1. Caracteristicile proiectului:

a) marimea proiectului – proiectul propune realizarea unui post de transformare 20/0,4 kV – 2x250 kV, amplasat langa statia RTC, racordat prin LES 20kV de 3,5 km, pe partia de schi Sulinar, la PT 18.01.01 Telecabina Capra si prin LES 20 kV de 0,5 km la PT 18.03.09. Telescaun Ruia.

b) productia de deseuri – nu este cazul (eventualele excavatii se folosesc ca materiale de umplutura);

c) organizarea de santier– se executa trasarea si pichetarea amplasamentului, se organizeaza spatii necesare depozitarii temporare a materialelor, se realizeaza aprovizionarea cu materiale si piese, se amplaseaza containare pentru colectarea deseurilor, se monteaza o baraca si un grup sanitar ecologic pentru muncitori si se stabilesc masuri pentru protectia muncii si prevenirea si stingerea incendiilor.

           

            Conditiile de realizare a proiectului:

- Se vor respecta prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 cu  modificările şi completările ulterioare, privind protecţia mediului;

- Deşeurile rezultate pe parcursul execuţiei lucrărilor vor fi valorificate şi/sau eliminate prin agenţi economici autorizaţi în acest sens.

- Se vor respecta prevederile OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu  modificările si completările ulterioare;

- Se vor respecta condiţiile impuse de către celelalte autorităţi;

- Se va respecta proiectul inaintat spre avizare;

- Se va evita afectarea de către infrastructura temporară, creată în perioada de desfăşurare a proiectului, a altor suprafeţe decât cele pentru care a fost emisă prezenta aprobare de dezvoltare;

- Antreprenorul va delimita zona de lucru pentru a preveni/minimiza distrugerea suprafeţelor vegetale. Se vor restrânge la minimul posibil suprafeţele ocupate de organizarea de şantier;

- Pentru evitarea poluarii accidentale (scurgeri de ulei de la utilaje, etc.) se va evita repararea utilajelor pe santier;

- Se va evita deranjarea speciilor, în cazul în care acestea se hrănesc in zona limitrofă amplasamentului;

- Se va interzice  folosirea oricărei substanţe cu efect insecticid sau raticid atat pe amplasament, cat si in vecinatate;

- Se interzic urmatoarele:

- orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;

- deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

- recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- Drumurile de acces şi tehnologice, toate zonele a căror suprafaţă (învelişul vegetal) a fost afectată, vor fi refăcute şi vor fi redate folosinţelor iniţiale;

- In conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 privind protectia mediului, cu modificările si completările ulterioare - "Art. 15 alin(2) lit a - «Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării»;

 - La finalizarea lucrărilor titularul va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care va face un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de incadrare conform art.49 (3) si (4) din OM nr.135/2010. Procesul verbal de constatare întocmit face parte integranta din procesul verbal de recepţie la terminarea  lucrărilor.

 

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii ei.

Prezenta decizie poate fi contestata, in conformitate cu prevederile HG nr.445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. Ciprian Bancila                                                              SERVICIUL REGLEMENTARI,

                                                                                                           Ing. Alexandrina Vasile

 

 

 

 

INTOCMIT: 

     Consilier Cristina Romete

 

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Proiect

 

            Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresata de SCURTU CRISTINEL VIOREL cu domiciliul in jud. Sibiu, comuna Selimbar, str. Mihai Viteazu nr.38A, bl.1, sc.A, et.3, ap.7, inregistrata la APM Brasov cu nr.5563 din 25.04.2012, in baza HG nr.445/2009, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, APM Brasov decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Colectivului de Analiza Tehnica, din data de 27.04.2012, ca proiectul „Construire pensiune turistica P+1E+M”, propus a fi amplasat în jud. Brasov, comuna Dragus, Zona turistica, teren identificat prin CF nr.100172 si nr.101183, prin fonduri FEADR-masura 3.1.3.-„Incurajarea activitatilor turistice”, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nici evaluarii adecvate.

                       

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt urmatoarele:

- proiectul se incadreaza in prevederile HG 445/2009, Anexa 2, pct.10 lit.b);

- proiectul propune construirea unei cladiri cu destinatia de pensiune turistica, in regim de inaltime P+E+M, cu 11 camere cu bai (pentru 22 de locuri de cazare). Suprafata totala pe care se implementeaza proiectul este de 2003 mp, iar suprafata construita este de 633,62 mp. Alimentarea cu apa se va face din put forat de medie adancime, iar evacuarea apelor uzate in bazin vidanjabil cu V=50 mc;

- in urma analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, prevazute in Anexa 3 din HG nr.445/2009, s-au constatat urmatoarele:

            1. Caracteristicile proiectului:

a) marimea proiectului – suprafata totala pe care se implementeaza proiectul este de 2003 mp, iar suprafata construita este de 633,62 mp.

b) cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale – alimentarea cu apa din put forat de medie adancime;

d) productia de deseuri – nu este cazul (eventualele excavatii se folosesc ca materiale de umplutura);

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort – nu este cazul;

f) riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si de tehnologiile utilizate – nu este cazul;

2. Localizarea proiectelor:

2.1. utilizarea existenta a terenului – nu este cazul;

2.2. relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

a) zonele umede – nu este cazul;

b) zonele costiere –nu este cazul;

c) zonele montane si cele impadurite –nu este cazul;

                  d) parcurile si rezervatiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt:zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc. – proiectul este amplasat in siturile Natura 2000 ROSPA 0098 Piemontul Fagarasului si ROSCI 0122 „Muntii Fagaras”;

f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificari si completari aduse prin OUG nr. 154/2008, sau zonele in care se efectueaza determinari pentru includerea lor in zonele clasificate de ordonanta de urgenta, mentionata anterior, zonele desemnate prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului nationala – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare – proiectul este amplasat in siturile Natura 2000 ROSPA 0098 Piemontul Fagarasului si ROSCI 0122 „Muntii Fagaras”;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite –nu este cazul;

h) ariile dens populate –nu este cazul;

i) peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica –nu este cazul.

      3. Caracteristicile impactului potential

a) extinderea impactului: aria geografica si numarul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

c) marimea si complexitatea impactului – impact redus;

d) probabilitatea impactului – redusa, doar pe perioada executarii lucrarilor de construire;

e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului – durata scurta.

 

II. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare adecvata, sunt urmatoarele:

- proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentul acestuia fiind situat in siturile Natura 2000 ROSPA 0098 Piemontul Fagarasului si ROSCI 0122 „Muntii Fagaras”;

- lucrarile desfasurate conform datelor tehnice nu vor avea efecte negative semnificative asupra habitatelor sau speciilor de pasari de interes comunitar.

           

            Conditiile de realizare a proiectului:

- Se vor respecta prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 cu  modificările şi completările ulterioare, privind protecţia mediului;

- Se vor respecta prevederile OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu  modificările si completările ulterioare;

- Se vor respecta condiţiile impuse de către celelalte autorităţi;

- Se va respecta proiectul inaintat spre avizare;

- Se interzice evacuarea de ape uzate neepurate sau insuficient epurate in apele de suprafata sau in panza freatica, atat pe perioada executarii constructiilor, cat si dupa punerea in functiune a acestora;

- Se va asigura salubrizarea zonei pe toata perioada realizarii lucrarilor;

- Deşeurile rezultate pe parcursul execuţiei lucrărilor vor fi valorificate şi/sau eliminate prin agenţi economici autorizaţi în acest sens;

- Se va evita afectarea de către infrastructura temporară, creată în perioada de desfăşurare a proiectului, a altor suprafeţe decât cele pentru care a fost emisă prezenta aprobare de dezvoltare;

- Antreprenorul va delimita zona de lucru pentru a preveni/minimiza distrugerea suprafeţelor vegetale. Se vor restrânge la minimul posibil suprafeţele ocupate de organizarea de şantier;

- Suprafeţele destinate pentru depozitarea de materiale de construcţii vor fi impermeabilizate în prealabil cu folie de polietilenă;

- Pentru evitarea poluarii accidentale (scurgeri de ulei de la utilaje, etc.) se va evita repararea utilajelor pe santier;

- Se va evita deranjarea speciilor, în cazul în care acestea se hrănesc in zona limitrofă amplasamentului;

- Se va interzice  folosirea oricărei substanţe cu efect insecticid sau raticid atat pe amplasament, cat si in vecinatate;

- Pentru a exclude orice posibilitate de disturbare a speciilor de pasari din vecinatate este recomandat ca lucrarile sa se desfasoare in afara perioadei de cuibarire a speciilor de pasari identificate in vecinatatea proiectului, respectiv incepand din luna iunie;

- Se interzic urmatoarele:

- orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;

- deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

- deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

- recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- deţinerea, transportul, comerţul sau schimburile în orice scop ale exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- Drumurile de acces şi tehnologice, toate zonele a căror suprafaţă (învelişul vegetal) a fost afectată, vor fi refăcute şi vor fi redate folosinţelor iniţiale;

- In conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 privind protectia mediului, cu modificările si completările ulterioare - "Art. 15 alin(2) lit a - «Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării»;

 - La finalizarea lucrărilor titularul va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care va face un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de incadrare conform art.49 (3) si (4) din OM nr.135/2010. Procesul verbal de constatare întocmit face parte integranta din procesul verbal de recepţie la terminarea  lucrărilor.

 

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii ei.

Prezenta decizie poate fi contestata, in conformitate cu prevederile HG nr.445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. Ciprian Bancila                                                              SERVICIUL REGLEMENTARI,

                                                                                                           Ing. Alexandrina Vasile

 

 

 

 

INTOCMIT: 

     Consilier Cristina Romete