Back

DECIZII saptamana 19

DECIZIA ETAPEI  DE INCADRARE

Proiect

 

            Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresata de PRIMARIA COMUNEI SINCA NOUA,cu sediul in jud. Brasov, comuna Sinca Noua, str. Principala nr.358, inregistrata la APM Brasov cu nr.5498 din 24.04.2012, cu completari sub nr.6197 din 07.05.2012, in baza HG nr.445/2009, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, APM Brasov decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Colectivului de Analiza Tehnica, din data de 07.05.2012, ca proiectul „Realizare retea de distributie, retea de iluminat public si retea de curenti slabi (telefonie, televiziune in cablu si internet) cu bransamentele aferente pe strada Principala”, propus a fi amplasat in judetul Brasov, comuna Sinca Noua, str. Principala, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nici evaluarii adecvate.

                       

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt urmatoarele: nu este cazul.

 

II. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare adecvata, sunt urmatoarele:

- proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentul acestuia fiind situat in situl Natura 2000 ROSPA 0098 Piemontul Fagarasului;

- lucrarile desfasurate conform datelor tehnice nu vor avea efecte negative semnificative asupra speciilor de pasari de interes comunitar sau a habitatelor acestora, deoarece amplasamentul proiectului se afla in intravilanul comunei.

            1. Caracteristicile proiectului:

a) marimea proiectului – proiectul propune realizarea retelei de energie electrica si iluminat public (prin demontarea conductoarelor aeriene si a corpurilor de iluminat public, montarea cablurilor electrice subterane, bransarea benefeciarilor, montarea de stalpi pentru iluminat public) si si a retelei de curenti slabi – telefonie, televiziune prin cablu, internet (prin refacerea bransamentelor existente si bransarea beneficiarilor) pe strada Principala din comuna Sinca Noua, pe o lungime de cca.7 km.

b) productia de deseuri – nu este cazul (eventualele excavatii se folosesc ca materiale de umplutura).

           

            Conditiile de realizare a proiectului:

- Se vor respecta prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 cu  modificările şi completările ulterioare, privind protecţia mediului;

- Deşeurile rezultate pe parcursul execuţiei lucrărilor vor fi valorificate şi/sau eliminate prin agenţi economici autorizaţi în acest sens.

- Se vor respecta prevederile OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu  modificările si completările ulterioare;

- Se vor respecta condiţiile impuse de către celelalte autorităţi;

- Se va respecta proiectul inaintat spre avizare;

- Se va evita afectarea de către infrastructura temporară, creată în perioada de desfăşurare a proiectului, a altor suprafeţe decât cele pentru care a fost emisă prezenta aprobare de dezvoltare;

- Antreprenorul va delimita zona de lucru pentru a preveni/minimiza distrugerea suprafeţelor vegetale. Se vor restrânge la minimul posibil suprafeţele ocupate de organizarea de şantier;

- Pentru evitarea poluarii accidentale (scurgeri de ulei de la utilaje, etc.) se va evita repararea utilajelor pe santier;

- Se va evita deranjarea speciilor, în cazul în care acestea se hrănesc in zona limitrofă amplasamentului;

- Se va interzice  folosirea oricărei substanţe cu efect insecticid sau raticid atat pe amplasament, cat si in vecinatate;

- Pentru a exclude orice posibilitate de disturbare a speciilor de pasari din vecinatate este recomandat ca lucrarile sa se desfasoare in afara perioadei de cuibarire a speciilor de pasari identificate in vecinatatea proiectului, respectiv incepand din luna iunie;

- Se interzic urmatoarele:

- orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;

- deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

- deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

- recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- deţinerea, transportul, comerţul sau schimburile în orice scop ale exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- Drumurile de acces şi tehnologice, toate zonele a căror suprafaţă (învelişul vegetal) a fost afectată, vor fi refăcute şi vor fi redate folosinţelor iniţiale;

- In conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 privind protectia mediului, cu modificările si completările ulterioare - "Art. 15 alin(2) lit a - «Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării»;

 - La finalizarea lucrărilor titularul va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care va face un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de incadrare conform art.49 (3) si (4) din OM nr.135/2010. Procesul verbal de constatare întocmit face parte integranta din procesul verbal de recepţie la terminarea  lucrărilor.

 

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii ei.

Prezenta decizie poate fi contestata, in conformitate cu prevederile HG nr.445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. Ciprian Bancila                                                              SERVICIUL REGLEMENTARI,

                                                                                                           Ing. Alexandrina Vasile 

 

INTOCMIT: 

     Consilier Cristina Romete

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Proiect

 

            Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresata de CIOPASU GRATIAN reprezentant al SC CASA ROGER SRL cu sediul in jud. Ilfov, comuna Gruiu, sat Silistea Snagovului, str. Drumul Coadelor nr.118, inregistrata la APM Brasov cu nr.5475 din 24.04.2012, cu completari sub nr.5940 din 04.05.2012, in baza HG nr.445/2009, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, APM Brasov decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Colectivului de Analiza Tehnica, din data de 07.05.2012, ca proiectul „Infiintare pensiune turistica”, propus a fi amplasat în jud. Brasov, comuna Vistea, sat Vistisoara, teren identificat prin CF nr.100274 Vistea, prin fonduri FEADR-masura 3.1.3.-„Incurajarea activitatilor turistice”, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nici evaluarii adecvate.

                       

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt urmatoarele:

- proiectul se incadreaza in prevederile HG 445/2009, Anexa 2, pct.10 lit.b);

- proiectul propune construirea unei cladiri cu destinatia de pensiune turistica, in regim de inaltime P+E partial, cu 5 camere cu bai (pentru 10 de locuri de cazare). Suprafata totala pe care se implementeaza proiectul este de 1920 mp, iar suprafata construita este de 258,5 mp. Alimentarea cu apa se va face din put forat, iar evacuarea apelor uzate prin intermediul unei statii de epurare cu descarcare in bazin vidanjabil;

- in urma analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, prevazute in Anexa 3 din HG nr.445/2009, s-au constatat urmatoarele:

            1. Caracteristicile proiectului:

a) marimea proiectului – suprafata totala pe care se implementeaza proiectul este de 1920 mp, iar suprafata construita este de 258,5 mp.

b) cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale – alimentarea cu apa din put forat;

d) productia de deseuri – nu este cazul (eventualele excavatii se folosesc ca materiale de umplutura);

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort – nu este cazul;

f) riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si de tehnologiile utilizate – nu este cazul;

2. Localizarea proiectelor:

2.1. utilizarea existenta a terenului – nu este cazul;

2.2. relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

a) zonele umede – nu este cazul;

b) zonele costiere –nu este cazul;

c) zonele montane si cele impadurite –nu este cazul;

                  d) parcurile si rezervatiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt:zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc. – proiectul este amplasat in situl Natura 2000 ROSPA 0098 Piemontul Fagarasului;

f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificari si completari aduse prin OUG nr. 154/2008, sau zonele in care se efectueaza determinari pentru includerea lor in zonele clasificate de ordonanta de urgenta, mentionata anterior, zonele desemnate prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului nationala – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare – proiectul este amplasat in situl Natura 2000 ROSPA 0098 Piemontul Fagarasului;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite –nu este cazul;

h) ariile dens populate –nu este cazul;

i) peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica –nu este cazul.

      3. Caracteristicile impactului potential

a) extinderea impactului: aria geografica si numarul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

c) marimea si complexitatea impactului – impact redus;

d) probabilitatea impactului – redusa, doar pe perioada executarii lucrarilor de construire;

e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului – durata scurta.

 

II. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare adecvata, sunt urmatoarele:

- proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentul acestuia fiind situat in situl Natura 2000 ROSPA 0098 Piemontul Fagarasului;

- lucrarile desfasurate conform datelor tehnice nu vor avea efecte negative semnificative asupra habitatelor sau speciilor de pasari de interes comunitar.

           

            Conditiile de realizare a proiectului:

- Se vor respecta prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, privind protecţia mediului;

- Se vor respecta prevederile OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu  modificările si completările ulterioare;

- Se vor respecta condiţiile impuse de către celelalte autorităţi;

- Se va respecta proiectul inaintat spre avizare;

- Se interzice evacuarea de ape uzate neepurate sau insuficient epurate in apele de suprafata sau in panza freatica, atat pe perioada executarii constructiilor, cat si dupa punerea in functiune a acestora;

- Se va asigura salubrizarea zonei pe toata perioada realizarii lucrarilor;

- Deşeurile rezultate pe parcursul execuţiei lucrărilor vor fi valorificate şi/sau eliminate prin agenţi economici autorizaţi în acest sens;

- Se va evita afectarea de către infrastructura temporară, creată în perioada de desfăşurare a proiectului, a altor suprafeţe decât cele pentru care a fost emisă prezenta aprobare de dezvoltare;

- Antreprenorul va delimita zona de lucru pentru a preveni/minimiza distrugerea suprafeţelor vegetale. Se vor restrânge la minimul posibil suprafeţele ocupate de organizarea de şantier;

- Suprafeţele destinate pentru depozitarea de materiale de construcţii vor fi impermeabilizate în prealabil cu folie de polietilenă;

- Pentru evitarea poluarii accidentale (scurgeri de ulei de la utilaje, etc.) se va evita repararea utilajelor pe santier;

- Se va evita deranjarea speciilor, în cazul în care acestea se hrănesc in zona limitrofă amplasamentului;

- Se va interzice  folosirea oricărei substanţe cu efect insecticid sau raticid atat pe amplasament, cat si in vecinatate;

- Pentru a exclude orice posibilitate de disturbare a speciilor de pasari din vecinatate este recomandat ca lucrarile sa se desfasoare in afara perioadei de cuibarire a speciilor de pasari identificate in vecinatatea proiectului, respectiv incepand din luna iunie;

- Se interzic urmatoarele:

- orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;

- deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

- deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

- recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- deţinerea, transportul, comerţul sau schimburile în orice scop ale exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- Drumurile de acces şi tehnologice, toate zonele a căror suprafaţă (învelişul vegetal) a fost afectată, vor fi refăcute şi vor fi redate folosinţelor iniţiale;

- In conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 privind protectia mediului, cu modificările si completările ulterioare - "Art. 15 alin(2) lit a - «Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării»;

 - La finalizarea lucrărilor titularul va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care va face un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de incadrare conform art.49 (3) si (4) din OM nr.135/2010. Procesul verbal de constatare întocmit face parte integranta din procesul verbal de recepţie la terminarea  lucrărilor.

 

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii ei.

Prezenta decizie poate fi contestata, in conformitate cu prevederile HG nr.445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. Ciprian Bancila                                                              SERVICIUL REGLEMENTARI,

                                                                                                           Ing. Alexandrina Vasile

 

 INTOCMIT: 

     Consilier Cristina Romete

 

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE - proiect

Nr. ...... / I din ........

 

 

            Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate SC BIO VOLT SRL cu sediul social in jud. Brasov, com. Ucea, sat Ucea de Sus nr. 242, inregistrata la APM Brasov sub nr. 3715 din data de 16.03.2012 si completata sub nr. 5470 din data de 24.04.2012, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

autoritatea competenta pentru protectia mediului Brasov decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 07.05.2012, ca proiectul „Construire centrala electrica fotovoltaica – Ucea si imprejmuire”, propus a fi amplasat in jud. Brasov, com. Ucea, extravilan, amplasament identificat prin extras CF nr. 105653-Ucea, nr. cad. 105653,nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

           

            Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt urmatoarele:

- proiectul intrăsub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului in Anexa 2, la pct. 3, lit. a), coroborat cu pct. 10, lit. a);

- prin proiect se propune:

- montarea a circa 43.340 panouri fotovoltaice, cu puterea electrica total instalata de 10MW pe un teren cu suprafata totala de 250.000 mp;

- panourile vor fi montate in siruri paralele departate la 15 m unul de altul, pe confectii metalice laminate din otel zincat, prefabricate, la 1 m de cota terenului;

- confectiile metalice se asambleaza prin imbinari cu suruburi, iar suporturile panourilor se asambleaza pe piloti din otel fixati in teren prin insurubare;

- panourile vor fi orientate spre sud, vor avea inclinere variabila, in functie de inaltimea soarelui; reglajul se va face automat, cu ajutorul procesoarelor montate in posturile de transformare si prin intermediul punctului de conexiune central;

- energia electrică în curent continuu produsă de panouri se colectează, de la cutiile de conexiuni, prin cabluri electrice instalate îngropat, la 10 containere prefabricate care conţin fiecare câte 2 invertoare de 500 kW şi un transformator 0,4/20 kV, 1000 kVA ;

- containerele se vor amplasa pe teren, fără fundaţie din beton.

- invertoarele transformă energia electrica produsă din curent continuu, în curent alternativ trifazat, 3*400/230 V, 50 Hz;

- transformatoarele transformă energia electrică curent alternativ de la tensiunea 3*400/230 V la tensiunea 3*20/12 kV, tensiunea reţelei electrice de distribuţie publică;

- containerele, denumite generic posturi de transformare, se vor racorda radial cu cabluri electrice subterane de 12/20 kV la un punct de conexiune central, prin care centrala electrică fotovoltaică se va conecta la reţeaua electrică de distribuţie publică (obiectul altui proiect);

- parcul fotovoltaic va conţine o instalaţie complexă pentru protecţia împotriva electrocutărilor, priză de pământ îngropată în pământ, protecţie împotriva loviturilor directe de trăsnet;

- funcţionarea ansamblului va fi controlată şi monitorizată prin automate inteligente, procesoare, interconectate cu cabluri pentru transmitere date;

- funcţionarea centralei nu necesită personal de exploatare, intervenţia personalului va fi solicitată prin semnalizarea automata la distanţă;

- centrala electrică fotovoltaică se va îngrădi cu un gard din plasă metalică, pe fundaţii uşoare din beton;

- exploatarea functionarii centralei solare va fi realizata in sistem complet automatizat, prin transmisia datelor la distanta, catre un centru de monitorizare si operare; nu este necesara prezenta personalului de exploatare;

- investitia nu se deruleaza in arie protejata;

- implementarea proiectului nu va determina schimbarea categoriei de folosinta a terenului – faneata;

- in urma analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, prevazute in Anexa 3 din HG nr.445/2009, s-au constatat urmatoarele:

            1. Caracteristicile proiectului:

a) marimea proiectului – suprafata totala care va fi afectata de pilotii suporturilor panourilopr va fi de aproximativ 500 mp; suprafata afectata de containerele in care sunt montate invertoarele si transformatoarele va fi de 200 mp;  

b) cumularea cu alte proiecte – in zona amplasamentului nu sunt in derulare alte proiecte;

c) utilizarea resurselor naturale – radiatia solara;

d) productia de deseuri –deseurile rezultatein perioada de executie a proiectului vor fi valorificate/eliminate cu societati autorizate;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort – pe perioada derularii lucrarilor de construire/amenajare emisiile sunt generate de utilajele de executie/transport; substantele poluante pentru atmosfera se vor incadra in valorile limita ale emisiilor stabilite de Ord. MAPM nr. 462/1993 cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu prevederile Lg. nr. 104/2011, iar nivelul maxim al zgomotului produs se va incadra in limitele impuse de STAS 10.009/1988; pe durata montajului se vor amplasa 2 toalete ecologice;

f) riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si de tehnologiile utilizate – nu este cazul;

2. Localizarea proiectelor:

2.1. utilizarea existenta a terenului – amplasamentul se afla in extravilanul com. Ucea avand folosinta actuala “teren agricol de categorie faneata”, conform CU nr. 66/05.03.2012 emis de Consiliul Judetean Brasov;

2.2. relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

a) zonele umede -nu este cazul;

b) zonele costiere -nu este cazul;

c) zonele montane si cele impadurite –nu este cazul;

      d) parcurile si rezervatiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt:zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;

f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si HG nr.930/2005, pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica – nu este cazul ;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite –nu este cazul;

h) ariile dens populate –nu este cazul;

i) peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica –nu este cazul.

            3. Caracteristicile impactului potential

a) extinderea impactului: aria geografica si numarul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

c) marimea si complexitatea impactului – impact redus;

d) probabilitatea impactului – redusa, doar pe perioada executarii lucrarilor de montare/amenajare a obiectivului;

e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului – durata scurta.

 

II. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare adecvata, sunt urmatoarele: nu este cazul.

 

 

            Conditiile de realizare a proiectului:

 1. se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare;
 2. pe tot parcursul derulării lucrărilor de execuţie se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, condiţiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autorităţile implicate şi proiectul înaintat spre avizare;
 3. deşeurile rezultate la faza de construire vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; vor fi evacuate ritmic, fără a bloca căile de acces pietonale şi stradale;
 4. se vor lua masuri pentru evitarea poluării solului prin depozitarea pe suprafeţe impermeabile a materialelor şi a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor;
 5. se interzice circulaţia autovehiculelor încarcate cu materiale de construcţie în afara drumurilor de acces;
 6. se va acorda atenţie manevrării utilajelor în apropierea zonelor locuite;
 7. se va asigura delimitarea zonei de lucru pentru a preveni/minimiza distrugerea suprafeţelor invecinate, distrugerea suprafetelor vegetale, iar terenul afectat temporar de lucrări va fi adus la starea iniţială de utilizare;
 8. se vor restrânge la minim suprafeţele ocupate de organizarea de şantier;
 9. se vor lua măsuri corespunzătoare de a nu degrada, sau ocupa terenul din zona limitrofă;
 10. se va limita în timp execuţia investiţiei şi se vor lua toate măsurile necesare privind nivelul de zgomot, astfel încât acesta să nu depaşească valoarea prevazută de STAS 10.009/1988;
 11. pentru evitarea poluării accidentale cu materiale periculoase (scurgeri accidentale de combustibil, de ulei de motor, etc.) reparaţiile la utilajele şi mijloacele de transport se vor efectua doar cu societăţi autorizate;
 12. in conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005 privind Protectia Mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 15 alin (2) lit a), aveti obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării;
 13. în cazul unor poluări accidentale proiectantul şi constructorul răspund în solidar;
 14. la finalizarea investiţiei aveţi obligaţia de a solicita şi obţine autorizaţie de mediu;

 

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii ei.

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata.

Prezenta decizie poate fi contestata, in conformitate cu prevederile HG nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

   DIRECTOR EXECUTIV,

       Ciprian BANCILA

                                                                                              SERVICIUL REGLEMENTARI,

                                                                                                        Alexandrina VASILE

  

             INTOCMIT:

consilier Liana ORLANDEA