Back

Decizii saptamana 19

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRAŞOV

 

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE - proiect

Nr. ....../I din ........

 

            Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate deAMPELOMOS MIHAELA prin MARCO ZSLOTcu domiciliul in domiciliul in jud. Brasov, mun. Brasov, str. Maramures nr. 7, ap. 1, inregistrata la APM Brasov sub nr. 4850 din 08.04.2011 si completata sub nr. 5658 din 29.04.2011, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

autoritatea competenta pentru protectia mediului Brasov decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 09.05.2011, ca proiectul Construire ansamblu de locuinte colective si dotari complementare, propus a fi amplasat in jud. Brasov, mun. Brasov, str. 13 Decembrie f.n., amplasament identificat prin extras CF nr. 119002-Brasov, nr. cad. 119002,nuse supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

           

            Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt urmatoarele:

- proiectul se incadreaza in Anexa 2, la pct. 10, lit. b) a HG 445/2009;

- prin proiect se propune construirea a patru blocuri de locuinte, cu regim de inaltime P+4E, pe o suprafata studiata de 9.936 mp, aflata in proprietate, cu parcare supraterana aferenta fiecarui imobil;

- imobilele se vor bransa la toate retelele de utilitati (apa/canal, energie electrica, gaz);

- nu se vor face defrisari;

- investitia nu se deruleaza in arie protejata;

- in urma analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, prevazute in Anexa 3 din HG nr. 445/2009, s-au constatat urmatoarele:

            1. Caracteristicile proiectului:

a) marimea proiectului – suprafata construita este de 696,60 mp pentru 2 dintre imobile cu un numar de 45 apartamente fiecare si de 557, 46 pentru celelalte doua imobile cu un numar de35 apartamente fiecare; parcarea va fi asigurata pentru 166 autovehicule;

b) cumularea cu alte proiecte – in zona nu sunt in derulare alte proiecte; proiectul se va implementain zona de locuinte colective;

c) utilizarea resurselor naturale – nu este cazul;

d) productia de deseuri –deseurile rezultatein perioada de executie a proiectului/exploatare a investitiei vor fi valorificate/eliminate cu societati autorizate;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort – pe perioada derularii lucrarilor de construire/functionare emisiile sunt generate de utilajele de executie/transport;substantele poluante pentru atmosfera se vor incadra in valorile limita ale emisiilor stabilite de Ord. MAPM nr. 462/1993 cu modificarile si completarile ulterioare, iar nivelul maxim al zgomotului produs se va incadra in limitele impuse de STAS 10.009/1988;

f) riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si de tehnologiile utilizate – nu este cazul;

2. Localizarea proiectelor:

2.1. utilizarea existenta a terenului – „teren”conform CU nr. 3217/09.12.2010 emis de Primaria Brasov; zona a fost studiata din punct de vedere urbanistic, iar destinatia conform PUZ este de “zona de locuinte colective” (PUZ TRACTORU VII);

2.2. relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

a) zonele umede -nu este cazul;

b) zonele costiere -nu este cazul;

c) zonele montane si cele impadurite –nu este cazul;

      d) parcurile si rezervatiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt:zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;

f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si HG nr.930/2005, pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica – nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite –nu este cazul;

h) ariile dens populate –nu este cazul;

i) peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica –nu este cazul.

      3.Caracteristicile impactului potential:

a) extinderea impactului: aria geografica si numarul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

c) marimea si complexitatea impactului – impact redus;

d) probabilitatea impactului – redusa, doar pe perioada executarii lucrarilor de construire/amenajare;

e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului – durata scurta.

 

II. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare adecvata, sunt urmatoarele: nu este cazul.

           

            Conditiile de realizare a proiectului:

 1. pe tot parcursul derulării lucrărilor de execuţie se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, condiţiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autorităţile implicate şi proiectul înaintat spre avizare;
 2. deşeurile rezultate la faza de construire vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; vor fi evacuate ritmic, fără a bloca căile de acces pietonale şi stradale;
 3. apele pluviale de pe parcări vor fi trecute prin separatoare de nisip şi produse petroliere, înainte de deversarea lor în canalizare;
 4. se vor lua măsuri pentru evitarea poluării solului, prin depozitarea pe suprafeţe impermeabile a materialelor şi a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor;
 5. deşeurile rezultate la faza de construire vor fi colectate selectiv cu posibilităţii de valorificare/eliminare cu societăţi autorizate;
 6. terenul afectat temporar de lucrări, va fi adus la starea iniţială de utilizare;
 7. se vor lua măsuri corespunzătoare de a nu degrada sau ocupa terenul din zona limitrofă;
 8. se vor lua toate măsurile necesare privind nivelul de zgomot, astfel încât acesta să nu depaşească valoarea prevazută de STAS 10009/1988;
 9. se va acorda atenţie manevrării utilajelor în apropierea zonelor locuite;
 10. se va asigura salubrizarea zonei şi menţinerea curaţeniei pe traseul drumurilor de acces, pe toata perioada realizării construcţiilor;
 11. se va asigura semnalizarea şantierului cu panouri de avertizare corespunzătoare;
 12. se interzice circulaţia autovehiculelor încărcate cu materiale de construcţie în afara drumurilor de acces;
 13. se vor restrânge la minim suprafeţele ocupate de organizarea de şantier;
 14. suprafeţele a căror înveliş vegetal a fost afectat, vor fi renaturate adecvat şi redate folosinţei lor iniţiale;
 15. in conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005 privind Protectia Mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 15 alin (2) lit a), aveti obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării;
 16. în cazul unor poluări accidentale proiectantul şi constructorul răspund în solidar.

 

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata.

 

Prezenta decizie poate fi contestata, in conformitate cu prevederile HG nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

DIRECTOR EXECUTIV,

     Ciprian BANCILA                                                                                      

                                                                                                  SERVICIUL REGLEMENTARI,  

                                                                                                     Dorin STOIAN

                                                                                                           

 

         INTOCMIT:

consilier Liana ORLANDEA

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRAŞOV

 

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE - proiect

Nr. ....../I din ........

 

            Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate deRETEGAN ADRIAN si RETEGAN DANIELA STEFANIA cu domiciliul in domiciliul in jud. Brasov, mun. Brasov, str. Salviei nr. 6, bl. 9A, ap. 12, inregistrata la APM Brasov sub nr. 5516 din 26.04.2011 si completata sub nr. 5892 din 04.05.2011, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

autoritatea competenta pentru protectia mediului Brasov decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 09.05.2011, ca proiectul „Extindere si refunctionalizare magazin”, propus a fi amplasat in jud. Brasov, mun. Sacele, str. Viitorului nr. 15,nuse supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

           

            Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt urmatoarele:

- proiectul se incadreaza in HG nr. 445/2009, Anexa 2, pct. 10, lit. b) coroborat cu pct. 13, lit. a) ;

- prin proiect se propune extinderea magazinului existent, la nivelul parterului pe un teren aflat in proprietate cu suprafata totala de 1.500 mp; pe una din laturi extinderea va avea functiunea de depozit produse alimentare, iar pe celelalte trei laturi spatii de vanzare;

- imobilul este bransat la toate retelele de utilitati (apa/canal, energie electrica, gaz);

- se va asigura parcarea pentru 13 autovehicule;

- investitia nu se deruleaza in arie protejata;

- in urma analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, prevazute in Anexa 3 din HG nr. 445/2009, s-au constatat urmatoarele:

            1. Caracteristicile proiectului:

a) marimea proiectului – suprafata construita existenta este de 345,50 mp, suprafata propusa pentru extindere este de 587,11 mp, iar suprafata total construita a magazinului va fi de 932,61 mp;

b) cumularea cu alte proiecte – in zona nu sunt in derulare alte proiecte; proiectul se va implementain zona de locuinte si dotari de interes orasenesc;

c) utilizarea resurselor naturale – nu este cazul;

d) productia de deseuri –deseurile rezultatein perioada de executie a proiectului/exploatare a investitiei vor fi valorificate/eliminate cu societati autorizate;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort – pe perioada derularii lucrarilor de construire/functionare emisiile sunt generate de utilajele de executie/transport;substantele poluante pentru atmosfera se vor incadra in valorile limita ale emisiilor stabilite de Ord. MAPM nr. 462/1993 cu modificarile si completarile ulterioare, iar nivelul maxim al zgomotului produs se va incadra in limitele impuse de STAS 10.009/1988;

f) riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si de tehnologiile utilizate – nu este cazul;

 

 

2. Localizarea proiectelor:

2.1. utilizarea existenta a terenului – gradina si complex comercialconform CU nr. 45/26.01.2011 emis de Primaria Sacele;

2.2. relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

a) zonele umede -nu este cazul;

b) zonele costiere -nu este cazul;

c) zonele montane si cele impadurite –nu este cazul;

      d) parcurile si rezervatiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt:zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;

f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si HG nr.930/2005, pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica – nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite –nu este cazul;

h) ariile dens populate –nu este cazul;

i) peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica –nu este cazul.

      3.Caracteristicile impactului potential:

a) extinderea impactului: aria geografica si numarul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

c) marimea si complexitatea impactului – impact redus;

d) probabilitatea impactului – redusa, doar pe perioada executarii lucrarilor de construire/amenajare;

e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului – durata scurta.

 

II. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare adecvata, sunt urmatoarele: nu este cazul.

           

            Conditiile de realizare a proiectului:

 1. pe tot parcursul derulării lucrărilor de execuţie se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, condiţiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autorităţile implicate şi proiectul înaintat spre avizare;
 2. deşeurile rezultate la faza de construire vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; vor fi evacuate ritmic, fără a bloca căile de acces pietonale şi stradale;
 3. se vor lua măsuri pentru evitarea poluării solului, prin depozitarea pe suprafeţe impermeabile a materialelor şi a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor;
 4. deşeurile rezultate la faza de construire vor fi colectate selectiv cu posibilităţii de valorificare/eliminare cu societăţi autorizate;
 5. terenul afectat temporar de lucrări, va fi adus la starea iniţială de utilizare;
 6. se vor lua măsuri corespunzătoare de a nu degrada sau ocupa terenul din zona limitrofă;
 7. se vor lua toate măsurile necesare privind nivelul de zgomot, astfel încât acesta să nu depaşească valoarea prevazută de STAS 10009/1988;
 8. se va acorda atenţie manevrării utilajelor în apropierea zonelor locuite;
 9. se va asigura salubrizarea zonei şi menţinerea curaţeniei pe traseul drumurilor de acces, pe toata perioada realizării construcţiilor;
 10. se va asigura semnalizarea şantierului cu panouri de avertizare corespunzătoare;
 11. se interzice circulaţia autovehiculelor încărcate cu materiale de construcţie în afara drumurilor de acces;
 12. se vor restrânge la minim suprafeţele ocupate de organizarea de şantier;
 13. suprafeţele a căror înveliş vegetal a fost afectat, vor fi renaturate adecvat şi redate folosinţei lor iniţiale;
 14. in conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005 privind Protectia Mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 15 alin (2) lit a), aveti obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării;
 15. la finalizarea investitiei veti solicita si obtine autorizatia de mediu;
 16. în cazul unor poluări accidentale proiectantul şi constructorul răspund în solidar.

 

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata.

 

Prezenta decizie poate fi contestata, in conformitate cu prevederile HG nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

DIRECTOR EXECUTIV,

     Ciprian BANCILA                                                                                      

                                                                                                  SERVICIUL REGLEMENTARI,  

                                                                                                     Dorin STOIAN

                                                                                                             

         INTOCMIT:

consilier Liana ORLANDEA

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRAŞOV

 DECIZIA  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE - proiect

 

 

                 Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresat de DUMITRESCU MARIA, cu domiciliul inBucuresti, sector 3, str. Sos. Mihail Bravu, nr.315, bl.SB, sc.A, etj. 10, ap.54, pentru proiectul Construire casa de vacanta P+M”,propus a fi realizat în jud. Braşov, com. Dragus, sat Dragus, înregistrată la APM Brasov cu nr.5384 din 19.04.2011, cu completarile ulterioare nr.5935/05.05.2011

                în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediuluişi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

                Autoritatea competentă pentru protecţia mediului decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 09.05.2011, că proiectul „Construire casa de vacanta P+M”,propus a fi realizat în jud. Braşov, com. Dragus, sat Dragus, (Certificat de Urbanism nr.18/04.04.2011, emis de Primaria comunei Dragus), nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul nu intrăsub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, Anexa 1 si 2 ;

1.Caracteristicile proiectului 

a) marimea proiectului – Suprafata totala a terenului este de 976mp (conf. Extrasului de CF 100264, nr. topo 100264). Proiectul propune construirea unei case de vacanta, avand un regim de inaltime parter si mansarda; suprafata desfasurata este de 81 mp iar suprafata construita la sol este de 52 mp. Compartimentarea locuintei la nivelul parterului consta in: living, grup sanitar, bucatarie, boxa alimente si vestiar. La nivelul mansardei compartimentarea va fi:2 dormitoare cu un grup sanitar.

b) cumularea cu alte proiecte – Destinatia conform PUG Dragus nr.9/09.06.2006 – zona constructii turistice, pensiuni turistice, pensiuni agroturistice;

c) utilizarea resurselor naturale – nu este cazul;

d) productia de deseuri –  nu este cazul

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort: nu este cazul

2. Localizarea proiectului

 1. Proiectul este localizat in situl Natura 2000 ROSCI0122 “Muntii Fagaras” si situl Natura 2000 ROSPA0098 „ Piemontul Fagaras”;

 

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvata sunt următoarele:

 1. proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentul acestuia fiind situat în Sit Natura 2000 ROSPA 0098 “ Piemontul Fagaras” si situl Natura 2000 ROSCI0122 “Muntii Fagaras”;
 2. proiectul nu este susceptibil sa afecteze speciile de pasari/habitate pentru care s-au desemnat aceste situri Natura 2000 pentru ca se afla in intravilanul comunei Dragus, in zona turistica, zona deja antropizata.

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

1) Se va evita deranjarea speciilor de pasari (Pernis apivorus – Viespar;Aquila pomarina - Acvilă ţipătoare mică;Picus canus- Ghionoaie sură) în timpul lucrărilor de constructie si întreţinere, cazul în care acesta se hrăneşte în vecinătatea amplasametului.

2) Se vor interzice  folosirii oricărei substanţe cu efect insecticid sau raticid pe amplasament cat si in vecinatate;

3) Se interzice distrugerea tufişurilor şi arbuştilor din vecinătatea amplasamentului si de pe amplasament pentru specia de pasare Lanius collurio- Sfrâncioc roşiatic

4) Se va pastra vegetatia subarbustiva din jurul amplasamantului pentru a crea loc de cuibărit ptr. Anumite specii de interes comunitar;

5) Interzicerea cu desavarsire a arderii vegetatiei uscate;

6) Drumurile de acces şi tehnologice, toate zonele a căror suprafaţă (învelişul vegetal) a fost afectată, vor fi refăcute şi vor fi redate folosinţelor iniţiale;

7) Nu se vor plantaspecii arborescente alohtone (salcâm, pin negru, arţar american, specii de arbuşti ornamentale, etc.) şi se va evita introducerea speciilor ierboase adventive sau invasive. O astfel de intervenţie ar putea periclita şi vegetaţia naturală adiacentă.

8) Se interzice orice forma de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vatamre a exemplarelor de pasari aflate in mediul lor natural, in oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

9) Se interzice perturbarea intentionata a speciilor de pasari in perioada de reproducere, de crestere si de migrare;

10) Se interzice deteriorarea, distrugerea si/sau culegerea intentionata a cuiburilor si /sau oualor din natura;

11) Se interzice detinerea, transportul, comertul sau schimburile in orice scop a exemplarelor luate din natura, in oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

12) Se vor respecta prevederile Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu  modificările si completările ulterioare, privind protectia mediului;

13) Se vor respecta toate prevederile HG 349/2005,  OUG 78/2000 al MAPM, aprobata cu modificari si completari prin Legea 426/2001, modificata si completata cu OUG 61/2006 si aprobata cu Legea 27/2007 privind regimul deseurilor si HG 856/2002;

14)   In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 privind protectia mediului, cu modificările si completările ulterioare - "Art. 15 alin(2) lit a - «  Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării »;

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata.

 

Prezenta decizie poate fi contestata, in conformitate cu prevederile HG nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

  ing. Ciprian BANCILA                                                                                       

 

                                                                                                            SERVICIUL REGLEMENTARI,  

                                                                                                            ing. Dorin STOIAN

                                                                                                               

 

 

 

 

Compartiment Evaluare Adecvata,

        ecolog Cristina ALDEA

 

 

 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRAŞOV

 

 

 

 DECIZIA  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE - proiect

 

 

                 Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresat de SC DORIPESCO SA, cu domiciliul injud. Brasov, com .Halchiu, str. Bisericii, nr.224, pentru proiectul Amplasare a 7 panouri publicitare DN 13”,propus a fi realizat în jud. Braşov, intre com. Feldioara si com. Maierus, pe DN 13, km 22+890 dreapta, km 25+100 stanga, km 27+480 stanga, km 32+050 dreapta, km 33+690 stanga, km 34+250 stanga si km 34+870 dreapta înregistrată la APM Brasov cu nr.4341 din 31.03.2011,

                în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediuluişi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

                Autoritatea competentă pentru protecţia mediului decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 09.05.2011, că proiectul „Amplasare a 7 panouri publicitare DN 13”,propus a fi realizat în jud. Braşov, intre com. Feldioara si com. Maierus, pe DN 13, km 22+890 dreapta, km 25+100 stanga, km 27+480 stanga, km 32+050 dreapta, km 33+690 stanga, km 34+250 stanga si km 34+870 dreapta (Certificat de Urbanism nr.399/03.12.2010, emis de Consiliul Judetean Brasov21), nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul nu intrăsub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, Anexa 1 si 2 ;

 

1.Caracteristicile proiectului 

a) marimea proiectului – Proiectul propune amplasarea a 7 panouri publicitare cu dimensiuni de 8,00x4,00 m realizate din confectii metalice, fetele panourilor fiind realizate din materiale de afisaj textile impregnate, cu inscriptionari color. Panourile publicitare vor fi de 3 tipuri: tip 1 – 3 bucati, tip 2 – 3 bucati si tip 3 – o bucata.

b) cumularea cu alte proiecte – nu este cazul

c) utilizarea resurselor naturale – nu este cazul;

d) productia de deseuri –  nu este cazul

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort: nu este cazul

2. Localizarea proiectului

 1. Proiectul este localizat in situl Natura 2000 ROSCI00137 “Padurea Bogatii”, situl Natura 2000 ROSPA0093 „ Padurea Bogata” si Rezervatia Naturala Padurea Bogatii;

 

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvata sunt următoarele:

a)  proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentele acestor panouri fiind situate în situl Natura 2000 ROSCI00137 “Padurea Bogatii”, situl Natura 2000 ROSPA0093 „ Padurea Bogata” si Rezervatia Naturala Padurea Bogatii;

 1. proiectul nu este susceptibil sa afecteze speciile de pasari/habitate pentru care s-au desemnat aceste situri Natura 2000, pentru ca proiectul este amplasat de-a lungul drumului DN 13 de o parte si de alta a drumului.

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

1) Se interzice distrugerea tufişurilor şi arbuştilor din vecinătatea amplasamentului si de pe amplasament pentru speciile de pasari.

2) Se va pastra vegetatia subarbustiva din jurul amplasamantului pentru a crea loc de cuibărit ptr. anumite specii de pasari de interes comunitar;

3) Interzicerea cu desavarsire a arderii vegetatiei uscate;

4) Drumurile de acces şi tehnologice, toate zonele a căror suprafaţă (învelişul vegetal) a fost afectată, vor fi refăcute şi vor fi redate folosinţelor iniţiale;

5) Se interzice orice forma de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vatamre a exemplarelor de pasari aflate in mediul lor natural, in oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

6) Se interzice perturbarea intentionata a speciilor de pasari in perioada de reproducere, de crestere si de migrare;

7) Se interzice deteriorarea, distrugerea si/sau culegerea intentionata a cuiburilor si /sau oualor din natura;

8) Se vor respecta prevederile Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu  modificările si completările ulterioare, privind protectia mediului;

9) Se vor respecta toate prevederile HG 349/2005,  OUG 78/2000 al MAPM, aprobata cu modificari si completari prin Legea 426/2001, modificata si completata cu OUG 61/2006 si aprobata cu Legea 27/2007 privind regimul deseurilor si HG 856/2002;

10)   In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 privind protectia mediului, cu modificările si completările ulterioare - "Art. 15 alin(2) lit a - «  Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării »;

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata.

 

Prezenta decizie poate fi contestata, in conformitate cu prevederile HG nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

  ing. Ciprian BANCILA                                                                                      

 

                                                                                                            SERVICIUL REGLEMENTARI,  

                                                                                                            ing. Dorin STOIAN

                                                                                                               

 

 

 

 

Compartiment Evaluare Adecvata,

        ecolog Cristina ALDEA

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRAŞOV

 

 

 

 DECIZIA  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE - proiect

 

 

                 Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresat de SC DORIPESCO SA, cu domiciliul injud. Brasov, com .Halchiu, str. Bisericii, nr.224, pentru proiectul Amplasare panou publicitar pe DN 13”,propus a fi realizat în jud. Braşov, com. Maierus, pe DN 13, km 33+500 dreapta, înregistrată la APM Brasov cu nr.5873 din 04.05.2011,

                în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediuluişi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

                Autoritatea competentă pentru protecţia mediului decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 09.05.2011, că proiectul „Amplasare panou publicitar pe DN 13”,propus a fi realizat în jud. Braşov, com. Maierus, pe DN 13, km 33+500 dreapta (Certificat de Urbanism nr.21/03.02.2011, emis de Consiliul Judetean Brasov), nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul nu intrăsub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, Anexa 1 si 2 ;

1.Caracteristicile proiectului 

a) marimea proiectului – Proiectul propune amplasarea unui panou publicitar cu dimensiuni de 4,00x3,00 m realizate din confectii metalice, fetele panourilor fiind realizate din tabla neagra de 1,5 mm, pe care se va aplica fata-verso, autocolant PVC color, printat cu cerneala pe baza de ecosolvent.

b) cumularea cu alte proiecte – nu este cazul

c) utilizarea resurselor naturale – nu este cazul;

d) productia de deseuri –  nu este cazul

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort: nu este cazul

2. Localizarea proiectului

 1. Proiectul este localizat in situl Natura 2000 ROSCI00137 “Padurea Bogatii”, situl Natura 2000 ROSPA0093 „ Padurea Bogata” si Rezervatia Naturala Padurea Bogatii;

 

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvata sunt următoarele:

a)  proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentele acestor panouri fiind situate în situl Natura 2000 ROSCI00137 “Padurea Bogatii”, situl Natura 2000 ROSPA0093 „ Padurea Bogata” si Rezervatia Naturala Padurea Bogatii;

 1. proiectul nu este susceptibil sa afecteze speciile de pasari/habitate pentru care s-au desemnat aceste situri Natura 2000, pentru ca proiectul este amplasat de-a lungul drumului DN 13 de o parte si de alta a drumului.

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

1) Se interzice distrugerea tufişurilor şi arbuştilor din vecinătatea amplasamentului si de pe amplasament pentru speciile de pasari.

2) Se va pastra vegetatia subarbustiva din jurul amplasamantului pentru a crea loc de cuibărit ptr. anumite specii de pasari de interes comunitar;

3) Interzicerea cu desavarsire a arderii vegetatiei uscate;

4) Drumurile de acces şi tehnologice, toate zonele a căror suprafaţă (învelişul vegetal) a fost afectată, vor fi refăcute şi vor fi redate folosinţelor iniţiale;

5) Se interzice orice forma de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vatamre a exemplarelor de pasari aflate in mediul lor natural, in oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

6) Se interzice perturbarea intentionata a speciilor de pasari in perioada de reproducere, de crestere si de migrare;

7) Se interzice deteriorarea, distrugerea si/sau culegerea intentionata a cuiburilor si /sau oualor din natura;

8) Se vor respecta prevederile Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu  modificările si completările ulterioare, privind protectia mediului;

9) Se vor respecta toate prevederile HG 349/2005,  OUG 78/2000 al MAPM, aprobata cu modificari si completari prin Legea 426/2001, modificata si completata cu OUG 61/2006 si aprobata cu Legea 27/2007 privind regimul deseurilor si HG 856/2002;

10)   In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 privind protectia mediului, cu modificările si completările ulterioare - "Art. 15 alin(2) lit a - «  Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării »;

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata.

 

Prezenta decizie poate fi contestata, in conformitate cu prevederile HG nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

  ing. Ciprian BANCILA                                                                                      

 

                                                                                                            SERVICIUL REGLEMENTARI,  

                                                                                                            ing. Dorin STOIAN

                                                                                                                

 

 

 

 

Compartiment Evaluare Adecvata,

        ecolog Cristina ALDEA