Back

DECIZII saptamana 21

 

 

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE - proiect

Nr. ....../I din ........

 

            Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate SC AB CONSTRUCT SRL, prin Coriu Aurelian, cu sediul in jud. Brasov, mun. Brasov, str. Carpatilor nr. 60, inregistrata la APM Brasov sub nr. 12413 din 29.09.2011 si completata sub nr. 6742/11.05.2012, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

autoritatea competenta pentru protectia mediului Brasov decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 21.05.2012, ca proiectul „Reparare si modernizare spatiu spalatorie auto si vulcanizare”, propus a fi realizat in jud. Brasov, mun. Brasov, str. Carpatilor nr. 60, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

           

            Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt urmatoarele:

- proiectul intrăsub incidenta HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, in Anexa 2: pct. 13, lit. a);

- prin proiect se propune:

            - reamenajarea halei existente, constructie cu regim de inaltime P, intr-o spalatorie auto si vulcanizare;

            - spalatoria auto va cuprinde, la parter, 2 locuri de spalare si 2 locuri de uscare, iar supanta cladirii va cuprinde o terasa, un vestiar, un birou, o sala de asteprare si un grup sanitar;

            - in incinta proprietatii se vor amenaja 4 locuri de parcare;

- investitia se va realiza in zona destinata activitatilor productive si de servicii;

            - in urma analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, prevazute in Anexa 3 din HG nr.445/2009, s-au constatat urmatoarele:

           

1. Caracteristicile proiectului:

a) marimea proiectului – suprafata construita a spalatoriei va fi de 8,50 m x 18,50 m (152,25 mp);

b) cumularea cu alte proiecte – la momentul verificarii amplasamentului, nu erau in derulare alte proiecte; 

c) utilizarea resurselor naturale – nu este cazul; alimentarea cu apa se va realiza prin bransare la conducta de distributie existenta pe platforma industriala METROM;

d) productia de deseuri –deseurile rezultatein perioada de construire/amenajere/functionare vor fi valorificate/eliminate cu societati autorizate;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort – pe perioada derularii lucrarilor de amenajare emisiile sunt generate de utilajele de executie/transport; substantele poluante pentru atmosfera se vor incadra in valorile limita ale emisiilor stabilite de Ord. MAPM nr. 462/1993 cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu Lg. nr. 104/2011, iar nivelul maxim al zgomotului produs se va incadra in limitele impuse de STAS 10.009/1988;

- in perioada de functionare a investitiei:

- apele uzate menajere vor fi colectate si descarcate in colectorul de canalizare existent pe platforma industriala METROM, care este racordat la reteaua de canalizare administrata de SC Compania Apa Brasov SA;

- apele tehnologice uzate, provenite de la spalarea autoturismelor, vor fi descarcate in colectorul de canalizare existent pe platforma industriala METROM, dupa ce au fost trecute prin separator de nisip si hidrocarburi petroliere, prevazut cu trapa de namol, filtru coalescent, by – pass si obturator automat;

- slamurile de namol, hidrocarburi petroliere si uleiuri rezultate de la curatirea separatorului de hidrocarburi vor fi predate unei societati autorizate;

- societatea a obtinut Aviz de Gospodarire a Apelor nr. 12/26.01.2012 emis de SGA Brasov;

f) riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si de tehnologiile utilizate – nu este cazul;

2. Localizarea proiectelor:

2.1. utilizarea existenta a terenului – teren aflat in intravilanul localitatii avand destinatia “subzona activitati productive si de servicii” conform CU nr. 2116/26.07.2011 emis de Primaria Brasov;

2.2. relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

a) zonele umede -nu este cazul;

b) zonele costiere -nu este cazul;

c) zonele montane si cele impadurite –nu este cazul;

      d) parcurile si rezervatiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt:zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;

f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si HG nr.930/2005, pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica – nu este cazul ;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite –nu este cazul;

h) ariile dens populate –nu este cazul;

i) peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica –nu este cazul.

     

3. Caracteristicile impactului potential

a) extinderea impactului: aria geografica si numarul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

c) marimea si complexitatea impactului – impact nesemnificativ;

d) probabilitatea impactului – redusa, doar pe perioada executarii lucrarilor de construire/amenajare;

e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului – durata scurta.

 

II. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare adecvata, sunt urmatoarele: nu este cazul.

 

           

 

Conditiile de realizare a proiectului:

 1. se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare;
 2. pe tot parcursul derulării lucrărilor de execuţie se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, condiţiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autorităţile implicate şi proiectul înaintat spre avizare;
 3. substantele poluante pentru atmosfera se vor incadra in valorile limita pentru imisii stabilite de Lg. nr. 104/2011 si STAS 12574/1987 si in valorile limita pentru emisiistabilite de Ord. nr. 462/1993 al MAPM;
 4. deşeurile rezultate la faza de implementare a proiectului vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; vor fi evacuate ritmic, fără a bloca căile de acces pietonale şi stradale;
 5. se vor lua masuri pentru evitarea poluării solului prin depozitarea pe suprafeţe impermeabile a materialelor şi a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor;
 6. se vor lua măsuri corespunzătoare de a nu degrada, sau ocupa terenul din zona limitrofă;
 7. se vor lua toate măsurile necesare privind nivelul de zgomot, astfel încât acesta să nu depaşească valoarea prevazută de STAS 10.009/1988;
 8. se vor respecta conditiile impuse prin Notificarea pentru inceperea executiei nr. 09/26.01.2012 emisa de SGA Brasov;
 9. dacă in decursul implementării proiectului intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, sau modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actului de reglementare, aveţi obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului, înainte de realizarea modificării;
 10. în cazul unor poluări accidentale proiectantul şi constructorul răspund în solidar;
 11. la finalizarea integrală a investiţiei aveţi obligaţia de a solicita şi obţine autorizaţia de mediu.

 

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii ei.

Prezenta decizie poate fi contestata, in conformitate cu prevederile HG nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

 

   DIRECTOR EXECUTIV,

        Ciprian BANCILA                                                              SERVICIUL REGLEMENTARI,

                                                                                                          Alexandrina VASILE

                                                                                                  

 

 

 

 

             INTOCMIT:

 consilier Liana ORLANDEA