Back

Decizii saptamana 26

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRAŞOV

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE - proiect

Nr. ...... din ........

            Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de SC INTERSNACK ROMANIA SRL cu sediul in Bucuresti, Calea Vitan nr. 23 C, et. 6, inregistrata la APM Brasov sub nr. 5262 din 15.04.2011 si completata sub nr. 7890 din data de 16.06.2011, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

autoritatea competenta pentru protectia mediului Brasov decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Colectivului de Analiza Tehnica, din data de 27.06.2010, ca proiectul „Extindere si remodelare hala de productie”, propus a fi amplasat in jud. Brasov, loc. Ghimbav, str. Aeroportului nr. 3, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.          

            Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt urmatoarele:

- proiectul intrăsub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului in Anexa 2, la pct. 10, lit. a), coroborat cu pct. 13, lit. a);

- societatea desfasoara in punctul de lucru din jud. Brasov, loc. Ghimbav, str. Aeroportului nr. 3 activitatea de fabricare a produselor alimentare tip snacks-uri sarate, autorizata de APM Brasov sub nr. 111/21.06.2010;

- prin proiect se propune:

- extinderea halei existente si crearea spatiului de depozitare a produselor finite corespunzatoare fiecarei linii de fabricatie (linia de fabricare a produselor alimentare de tip snacks-uri sarate si linia de coacere-ambalare a semintelor de floarea soarelui);

- introducerea a 2 linii de coaceresi ambalare seminte de floarea soarelui in coaja si decorticate formata din: 6 cuptoare pentru coacereseminte de floarea soarelui, care vor fi incalzite cu gaz metan din reteaua existenta; 6 masini automate de ambalat; un rezervor de stocare azot lichid cu capacitatea de 5 mc, folosit la procesul de ambalare; un malaxor si o instalatie de saramurare; utilajele vor fi amplasate in actualul spatiu de depozitare al produselor finite;

- procesul tehnologic de coacere si ambalare a semintelor de floarea soarelui consta in: prepararea solutiei de apa+sare, sortarea preliminara a semintelor inainte de prajire, mixarea timp de 2 minute in malaxor cu adaugarea treptata a solutiei de apa+sare, coacerea lor la temperatura de 195° C – 215° C aproximativ 30 min., sortarea manuala a semintelor coapte,  ambalarea lor in pungi de plastic si cutii de carton si depozitarea in spatiu special amenajat;

- utilitatile vor fi asigurate prin racordare la retelele halei existente;

- exista si se va remodela: zona de depozitare a materiei prime seminte, de depozitare a ambalajelor, de depozitare a cartofilor murdari, zona de productie si ambalare chips+popcorn+pelete, birouri, grupuri sanitare, oficiu sanitar;

- exista si ramine neschimbat: amplasarea centralelor termice, a tancurilor de ulei, zona de depozitare a materiei prime chips+popcorn+peleti, cantina, sala de sedinte, sala de conferinte, birou manager, secretariat, financiar/arhiva, departament tehnic, manager productie, resurse umane, protectia muncii, vizitatori, camera server;

- in urmaanalizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, prevazute in Anexa 3 din HG nr.445/2009, s-au constatat urmatoarele:

            1. Caracteristicile proiectului:

a) marimea proiectului – extinderea halei existente care are suprafata de 8.486 mp se va face pe o suprafata construita de 1.753 mp; regim de inaltime P+E partial; capacitatea de productie va fi de 8.500 t/an seminte floarea soarelui in coaja si de 1.000 t/an seminte floarea soarelui decorticate;

b) cumularea cu alte proiecte – in zona nu sunt in derulare alte proiecte;

c) utilizarea resurselor naturale – hala exisenta este alimentata cu apa din subteran paraul Ghimbasel; prin proiect se va executa extinderea retelei interioare de distributie a apei potabile si tehnologice;

d) productia de deseuri –deseurile rezultatein perioada de executie a proiectului/exploatare a investitiei vor fi valorificate/eliminate pe baza de contracte cu societati autorizate;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort – pe perioada derularii lucrarilor de construire/amenajare emisiile sunt generate de utilajele de executie/transport;substantele poluante pentru atmosfera se vor incadra in valorile limita ale emisiilor stabilite de Ord. MAPM nr. 462/1993 cu modificarile si completarile ulterioare, iar nivelul maxim al zgomotului produs se va incadra in limitele impuse de STAS 10.009/1988;

- pentru factorul de mediu apa:

- apele uzate menajere sunt preluate printr-o retea de canalizare cu descarcare in bazinul colector cu capacitatea de 60 mc, dupa care sunt evacuate prin pompare in statia de epurare apartinand SC RAPTRONIC SRL impreuna cu apele uzate tehnologice preepurate;

- apele tehnologice din hala de productie existenta sunt trecute printr-o instalatie de preepurare (decantor centrifugal, instalatie de sitare, colector de aluviuni, separator de grasimi), sunt conduse la un bazin colector, dupa care sunt evacuate prin pompare in statia de epurare echipata cu treapta chimica (unitate de flotatie), mecanica si biologica  apartinand SC RAPTRONIC SRL;

- apele pluviale de pe acoperisuri, alei, carosabile si parcari sunt trecute printr-un separator de nisip si hidrocarburi, dupa care sunt deversate in paraul Ghimbasel;

- in urma implementarii proiectului:

            - se va extinde reteaua interioara de distributie a apei potabile si tehnologice;

            - nu se modifica reteaua de canalizare a apelor uzate menajere;

            - apele tehnologice uzate (rezultate din procesul tehnologic de coacere si ambalare a semintelor de floarea soarelui) vor fi colectate de un sistem format din 2 rigole, cu gratare metalice si conducte de canalizare, care se va racorda la canalizarea tehnologica existenta;

            - apele pluviale provenite de pe extinderea halei vor fi colectate si dirijate spre colectorul pluvial al platformei;

- pentru factorul de mediu aer:

hala este dotata cu:

            - 2 centrale termice tip Ferolli, cu puterea instalata de 320 kw fiecare, conectate la un singur cos de evacuare a gazelor arse, care depaseste cota cladirii cu min. 2 m;

            - 2 centrale AURA, cu puterea instalata de 3.500 kw si respectiv 200 kw, fiecare cu cos de evacuare a gazelor arse, care depaseste cota cladirii cu min. 2 m;

- in urma implementarii proiectului se propune:

            - conectarea celor doua linii de coacere si ambalare a semintelor de floarea soareluila reteaua de gaz existenta;

            - o linie de coacere seminte are puterea instalata de 500 kw si 2 cosuri de dispersie a gazelor arse, care depasesc cota cladirii cu min. 2 m,iar a doua linie de coacere seminteare puterea instalata de 1.000 kw cu 2 cosuri de dispersie a gazelor arse, care depasesc cota cladirii cu min. 2 m si un cos de evacuare a aerului de racire a produsului (semintele  coapte);

- pentru factorul de mediu sol:

            - toate spatiile in care se vor desfasura activitatile vor fi izolate de sol;

f) riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si de tehnologiile utilizate – nu este cazul;

2. Localizarea proiectelor:

2.1. utilizarea existenta a terenului – teren aflat in intravilan avand destinatia de “zona de mica industrie, prestari servicii, depozite” conform CU nr. 55/11.04.2011 emis de Primaria Ghimbav;

2.2. relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – apa potabila constituie resursa relativ abundenta; societatea a obtinut Notificare pentru incepere executie nr. 91/08.06.2011 emisa de SGA Brasov;

2.3. capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

a) zonele umede -nu este cazul;

b) zonele costiere -nu este cazul;

c) zonele montane si cele impadurite –nu este cazul;

      d) parcurile si rezervatiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt:zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;

f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si HG nr.930/2005, pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica – nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite –nu este cazul;

h) ariile dens populate –nu este cazul;

i) peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica –nu este cazul.

      3.Caracteristicile impactului potential

a) extinderea impactului: aria geografica si numarul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

c) marimea si complexitatea impactului – impact redus;

d) probabilitatea impactului – redusa, doar pe perioada executarii lucrarilor de construire/amenajare;

e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului – durata scurta. 

II. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare adecvata, sunt urmatoarele: nu este cazul. 

            Conditiile de realizare a proiectului:

 1. pe tot parcursul derulării lucrărilor de execuţie se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, condiţiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autorităţile implicate şi proiectul înaintat spre avizare;
 2. deşeurile rezultate la faza de construire vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; vor fi evacuate ritmic, fără a bloca căile de acces pietonale şi stradale;
 3. se vor lua masuri pentru evitarea poluării solului prin depozitarea pe suprafeţe impermeabile a materialelor şi a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor;
 4. se interzice circulaţia autovehiculelor încarcate cu materiale de construcţie în afara drumurilor de acces;
 5. se va acorda atenţie manevrării utilajelor în apropierea zonelor locuite;
 6. se va asigura delimitarea zonei de lucru pentru a preveni/minimiza distrugerea suprafeţelor invecinate, distrugerea suprafetelor vegetale, iar terenul afectat temporar de lucrări va fi adus la starea iniţială de utilizare;
 7. se vor restrânge la minim suprafeţele ocupate de organizarea de şantier;
 8. se vor lua măsuri corespunzătoare de a nu degrada, sau ocupa terenul din zona limitrofă;
 9. se va limita în timp execuţia investiţiei şi se vor lua toate măsurile necesare privind nivelul de zgomot, astfel încât acesta să nu depaşească valoarea prevazută de STAS 10.009/1988;
 10. se interzice circulaţia autovehiculelor încarcate cu materiale de construcţie în afara drumurilor de acces;
 11. pentru evitarea poluării accidentale cu materiale periculoase (scurgeri accidentale de combustibil, de ulei de motor, etc.) reparaţiile la utilajele şi mijloacele de transport se vor efectua doar cu societăţi autorizate;
 12. indicatorii de calitate a apelor uzate menajere si tehnologice preepurate, care vor fi deversate in statia de epurare a SC RAPTRONIC SRL se vor incadralimitele maxim admise prevazute pin Autorizatia de gospodarire a apelor nr. 15/03.02.2010 emisa de SGA Brasov si Autorizatia de mediu nr. 111/21.03.2010 emisa de APM Brasov;
 13. dacă in decursul implementării proiectului intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, sau modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actului de reglementare, aveti obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului, înainte de realizarea modificării;
 14. la finalizarea integrala a investitiei aveti obligatia de a solicita si obtine autorizatie de mediu/revizuirea autorizatiei de mediu.

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata. 

Prezenta decizie poate fi contestata, in conformitate cu prevederile HG nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. 

   DIRECTOR EXECUTIV,

       Ciprian BANCILA                                                                   SERVICIUL REGLEMENTARI,

                                                                                                           Dorin STOIAN 

             INTOCMIT:

consilier Liana ORLANDEA

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRAŞOV

 

DECIZIA  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE  -proiect

Nr.  din   07.2011

 

                 Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresat deSC ELGOM  din jud.Brasov, Mun.Brasov, B-dul Grivitei, nr.16, pentru proiectul “ Construire sediu  de firma, birouri, depozit, asamblare componente electrice si imprejmuire” situat in Mun.Brasov, str.Lanii, nr.49,înregistrată la APM Brasov cu  nr.7909/17.06.2011,

                în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediuluişi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

                Autoritatea competentă pentru protecţia mediului decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 27.06.2011, că proiectul „Construire sediu  de firma, birouri, depozit, asamblare componente electrice si imprejmuire” situat in Mun.Brasov, str.Lanii, nr.49, (certificat de urbanism nr.1374/18.05.2010, emis de Primaria Municipiului Brasov),nuse supune evaluarii impactului asupra mediului si nu sesupune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul intrăsub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2 la pct.10 a) ;

1.Caracteristicile proiectului 

a) marimea proiectului –Suprafata totala 1000 mp, hala metalica Parter  de 343 mp si  Etaj  1  partial de 165,70 mp   (conform  CF 101915).Destinatia spatiilor va fi urmatoarea :birouri, 5 grupuri sanitare, vestiar, atelier montaj, spatiu tehnic, depozit materiale, sala de sedinte, spatiu pentru chillere, sala de expozitie.Accesul auto si pietonal  din str.Lanii.

b) cumularea cu alte proiecte – Destinatia conform PUZ/2008 Brasov – zona mixta mica productie, sedii firma servicii.

c) utilizarea resurselor naturale – nu este cazul;

d) productia de deseuri –   Deseurile rezultate la faza de constructie eliminate cu societati autorizate prin grija constructorului, iar la faza de functionare se vor produce numai deseuri menajere ce se vor elimina cu societati autorizate pe baza de contract.

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort: nu este cazul, sau luat toate masurile privind protectia tuturor factorilor de mediu. Nu se realizeaza procese tehnologice, activitatea viitoare va consta in asamblarea de componente electrice. Alimentarea cu apa  se realizeaza din reteaua municipala iar evacuarea apei uzate menajere se realizeaza in bazin de stocare vidanjabil de 18 mc.

2. Localizarea proiectului

2.1. utilizarea existentă a terenului – nu este cazul;

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora  – nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede – nu este cazul

b) zonele costiere – nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturaleşi bazine piscicole amenajate etc.– nu este cazul;

f)zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificari si completari aduse prin OUG nr. 154/2008, sau zonele in care se efectueaza determinari pentru includerea lor in zonele clasificate de ordonanta de urgenta, mentionata anterior, zonele desemnate prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului nationala – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare- nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;

h) ariile dens populate –nu este cazul;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică- nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura transfrontieră a impactului – nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului- nu este cazul;

d) probabilitatea impactului – redus  cu masuri de limitare pe perioada de executie cat si pe perioada de functionare;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului- impact redus pe prioada de realizare si functionare, deoarece proiectul prevede masuri de micsorare sau eliminare a impactului pe toti factorii de mediu. 

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvata sunt următoarele:-nu este cazul. 

Condiţiile de realizare a proiectului:

1)  Se vor respecta prevederile Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu  modificările si completările ulterioare, privind protectia mediului;

2) Este obligatorie intretinerea corespunzatoare a mijloacelor de transport si a utilajelor  astfel incat substantele poluante pentru atmosfera sa se  incadreze in C.M.A pentru imisii stabilite de STAS 12574/1987 si V.L.E pentru emisii stabilite de Ord. 462/1993 al MAPPM;

4) Se vor respecta toate prevederile HG 349/2005,  OUG 78/2000 al MAPM, aprobata cu modificari si completari prin Legea 426/2001, modificata si completata cu OUG 61/2006 si aprobata cu Legea 27/2007 privind regimul deseurilor si HG 856/2002;

7) Deseurile rezultate pe parcursul demolarii vor fi valorificate si/sau eliminate prin agenti economici autorizati in acest sens.

8)  Se vor respecta conditiile impuse prin acorduri si avize de catre celelalte autoritati;

-beneficiarul si  anteprenorul lucrarii vor urmari indeaproape executare lucrarilor prevazute in documentatia tehnica de fundamentare; 

         In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 privind protectia mediului, cu modificările si completările ulterioare - "Art. 15 alin(2) lit a - «  Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării »;

        La finalizarea lucrărilor titularul va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului care va face un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de incadrare conform art.49 (3) si (4) din OM nr. 135/2010. Procesul verbal de constatare întocmit face parte integranta din procesul verbal de recepţie la terminarea  lucrărilor .

         Inainte de punerea în funcţiune a investiţiilor aferente activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului pentru care s-a obţinut acord de mediu, titularul este obligat să depună solicitarea şi să obţină autorizaţia de mediu. Solicitarea autorizaţiei de mediu se face în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 114/2007 şi O.U.G. nr. 164/2008 şi ale Ordinului nr.1798/20073, pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. Ciprian Bancila                                                                                      

                                                                                                           SERVICIU  REGLEMENTARI,

                                                                                                                Ing. Dorin Stoian

   INTOCMIT : Consilier  Liliana Barbu

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRAŞOV

 DECIZIA  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE  -proiect

Nr.  din   07.2011

                  Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresat de SC MAXI DESIGN SRLpentru C.N.A.D.N.R.-D.R.D.P BRASOV, din jud.Ilfov, Com.Voluntari,  str. Galata, nr.46, bl.2, et.3, ap.46, pentru proiectul „Consolidare DN 73 A,km 0+050-4+400; km 4+450-5+820;km 10+700-10+750”, propus a fi amplasat în jud.Brasov, localitatile Predeal- Rasnov, DN 73 A, înregistrata la APM Brasov cu nr.6480 din 16.05.2011,

                în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediuluişi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

                Autoritatea competentă pentru protecţia mediului decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 27.06.2011, că proiectul „Consolidare DN 73 A km 0+050-4+400; km 4+450-5+820; km 10+700-10+750”, propus a fi amplasat în jud.Brasov, localitatile Predeal- Rasnov, DN 73 A, (certificat de urbanism nr.51/03.03.2011, emis de Consiliul Judetean  Brasov),nuse supune evaluarii impactului asupra mediului si nu sesupune evaluării adecvate. 

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul intrăsub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2 la pct.10 e) ;

1.Caracteristicile proiectului 

a) marimea proiectului – Drumul national DN 73A face legatura intre localitatile Predeal, Paraul Rece, Rasnov, Zarnesti, Poiana Marului, Sinca Noua, Sinca Veche si Sercaia. Sectorul de drum analizat, respectiv de la km 0+050 la km 10+750 este amplasat in judetul Brasov si face legatura intre localitatile Predeal si Paraul Rece. Lungimea totala a sectorului analizat este de  5,77 km.

Suprafata ocupata definitiv este de 5,77 km x 14 m = 80.780 mp care include partea carosabila, acostamentele, santurile, rigolele si lucrarile de consolidare. Traseul pe care este amplasat drumul este in proprietatea Ministerului Transporturilor - CNADNR.Nu sunt necesare ocupari suplimetare definitive de teren.

Realizarea modernizarii drumurilor va cuprinde următoarele lucrări:

 • Realizarea propriu zisa a lucrarilor pentru consolidarea corpului drumului;
 • Asigurarea descărcării apelor meteorice prin realizarea de:
 • Santuri  si rigole betonate;
 • podete transversale si longitudinale pentru asigurarea continuizarii santurilor in zonele de acces catre proprietati si zona drumurilor laterale;
 • Lucrări de siguranţa circulaţiei;

LUCRARI DE CONSOLIDARE CORP DRUM

 

Camasuire zid de sprijin existent de piatra bruta

45

Camasuire zid de spijin existent din beton

15

Refacere elevatie zid de piatra bruta

60

Desfacere zid de spijin din piatra bruta si inlocuire cu zid de sprijin de beton

70

Refacere zid de sprijin de gabioane

115

Realizare zid nou din beton

50

Consolidare corp drum Hrambleu>3,00m

90

Realizare zid nou din beton fundat pe piloti D=1080 (lungime reala datorita curburii drumului)

28

Siguranta circulatiei

            Pentru asigurarea unor conditii optime de fluenta a circulatiei si evitarea accidentelor rutiere s-a prevazut instalarea de parapete noi de tip semigreu si inlocuirea parapetilor din beton existenti.

PODURI

POD PE D.N.73A, PREDEAL-RASNOV, KM.1+337, PESTE VALEA RASNOAVEI SI POD  KM.1+887, PESTE PARAUL BRADET LA PREDEAL

            Drumul Naţional 73 A traversează la km 1+337 Valea Râşnoavei pe un pod în aliniament cu o singură deschidere de 7,90 m si lungimea totala de 14,00 m si la  km 1+887 pârâul Sanatoriu pe un pod în aliniament cu o singură deschidere de 7,00 m si lungimea totala de 13,04 m.

               Reabilitarea acestora consta in desfacerea cale de pod si parapet pietonal, refacere antrezoanelor, largirea si consolidarea podurilor la clasa E de incarcare prin aplicarea unei placi de suprabetonare asigurand o parte carosabila de 7,8-8,40 m  si doua trotuare  cu latimea de 1 m fiecare; refacerea rosturilor dintre fasiile cu goluri, executarea de goluri de aerisire in fasii ; camasuirea elevatiilor culeelor- 15 cm; suprainaltarea si amenajarea zidului de garda pentru montarea placilor de racordare la terasamente; prevederea de ziduri intoarse in concordanta cu suprastructura; refacerea drenurilor din spatele cileelor; executarea hidroizolatiei, suportul si protectia acestei, calea si trotuarelor si lucrari hidrotehnice ce constau in aparari de mal cu gabioane;

b) cumularea cu alte proiecte – Destinatia conform PUZ/2008 Brasov – zona mixta mica productie, sedii firma servicii ;

c) utilizarea resurselor naturale – nu este cazul;

d) productia de deseuri –   Deseurile rezultate la faza de constructie eliminate cu societati autorizate prin grija constructorului, iar la faza de functionare se vor produce numai deseuri menajere ce se vor elimina cu societati autorizate pe baza de contract;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

Lucrarea de reabilitare implica deschiderea unei organizari de santier, amplasata in vecinatatea drumului national.

            Pentru lucrarile de consolidare desi o parte se desfasoara in contact cu apa,  nu exista pericolul poluarii cursurilor de apa urmare a executiei lucrarilor descrise mai sus. Procesul tehnologic implica folosirea de materiale, aplicate direct in lucrare, fara a fi in contact direct cu mediul inconjurator. Se exclude astfel existenta unor surse de poluanti.

            Apele pluviale vor fi directionate in santuri, rigole de descarcare si dirijate catre podurile si podetele existente, respectandu-se modul de scurgere actual al acestora.

            Nu se depoziteaza  materiale de constructie in apropierea cursului  de apa sau direct pe suprafata solului.

            Deseurile menajere din organizarea de santier, precum si cele inerente rezultate din tehnologiile de executie, se vor depozita in spatii special amenajate, urmand a fi transportate prin intermediul serviciilor specializate la cele mai apropiate platforme de colectare a deseurilor.

            Lucrările de reabilitare propuse satisfac reglementările de mediu naţionale (Legea 137/1995 privind protecţia mediului ; Ordinul 44/1998 pentru aprobarea Normelor privind protecţia mediului ca urmare a impactului drum-mediu înconjurător) precum şi cerinţele legislaţiei Europene în domeniul mediului.  

2. Localizarea proiectului

2.1. utilizarea existentă a terenului – nu este cazul;

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora  – nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede – nu este cazul;

b) zonele costiere – nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturaleşi bazine piscicole amenajate etc.– nu este cazul;

f)zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificari si completari aduse prin OUG nr. 154/2008, sau zonele in care se efectueaza determinari pentru includerea lor in zonele clasificate de ordonanta de urgenta, mentionata anterior, zonele desemnate prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului nationala – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare- nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;

h) ariile dens populate –nu este cazul;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică- nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura transfrontieră a impactului – nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului- nu este cazul;

d) probabilitatea impactului – redus  cu masuri de limitare pe perioada de executie cat si pe perioada de functionare;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului- impact redus pe prioada de realizare si functionare, deoarece proiectul prevede masuri de micsorare sau eliminare a impactului pe toti factorii de mediu. 

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvata sunt următoarele:-nu este cazul. 

Condiţiile de realizare a proiectului:

1)  Se vor respecta prevederile Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu  modificările si completările ulterioare, privind protectia mediului;

2) Este obligatorie intretinerea corespunzatoare a mijloacelor de transport si a utilajelor  astfel incat substantele poluante pentru atmosfera sa se  incadreze in C.M.A pentru imisii stabilite de STAS 12574/1987 si V.L.E pentru emisii stabilite de Ord. 462/1993 al MAPPM;

4) Se vor respecta toate prevederile HG 349/2005,  OUG 78/2000 al MAPM, aprobata cu modificari si completari prin Legea 426/2001, modificata si completata cu OUG 61/2006 si aprobata cu Legea 27/2007 privind regimul deseurilor si HG 856/2002;

7) Deseurile rezultate pe parcursul demolarii vor fi valorificate si/sau eliminate prin agenti economici autorizati in acest sens.

8)  Se vor respecta conditiile impuse prin acorduri si avize de catre celelalte autoritati;

-beneficiarul si  anteprenorul lucrarii vor urmari indeaproape executare lucrarilor prevazute in documentatia tehnica de fundamentare; 

         In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 privind protectia mediului, cu modificările si completările ulterioare - "Art. 15 alin(2) lit a - «  Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării »;

        La finalizarea lucrărilor titularul va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului care va face un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de incadrare conform art.49 (3) si (4) din OM nr. 135/2010. Procesul verbal de constatare întocmit face parte integranta din procesul verbal de recepţie la terminarea  lucrărilor .

         Inainte de punerea în funcţiune a investiţiilor aferente activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului pentru care s-a obţinut acord de mediu, titularul este obligat să depună solicitarea şi să obţină autorizaţia de mediu. Solicitarea autorizaţiei de mediu se face în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 114/2007 şi O.U.G. nr. 164/2008 şi ale Ordinului nr.1798/20073, pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

DIRECTOR EXECUTIV,

        Ciprian BANCILA                                                                       

                                                                                                    SERVICIU  REGLEMENTARI,

                                                                                                                 Dorin STOIAN 

INTOCMIT : Consilier  Liliana BARBU