Back

Decizii saptamana 27

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Proiect

 

            Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresata de SC VIS SOLARIS 2011 SRL prin BLAJ CRISTIAN cu sediul in jud. Brasov, municipiul Brasov, str. Carierei nr.127, inregistrata la APM Brasov cu nr.3359 din 09.03.2012, cu completari sub nr.8979 din 29.06.2012, in baza HG nr.445/2009, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, APM Brasov decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Colectivului de Analiza Tehnica, din data de 02.07.2012, ca proiectul „Amplasare centrala fotovoltaica”, propus a fi amplasat în jud. Brasov, comuna Hoghiz, terenuri identificate prin CF nr.100384, 100383, 100473, 100472, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nici evaluarii adecvate.

                       

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt urmatoarele:

- proiectul se incadreaza in prevederile HG 445/2009, Anexa 2, pct.3 lit.a);

- proiectul propune construirea unei centrale fotovoltaice de 17886 kWp cu panouri fotovoltaice din siliciu cristalin pe sistem de montare fix, pe o suprafata de 29,3 ha. Lucrarile constau in decaparea si indreptarea terenului, montarea a 24544 piloti infipti in pamant, construirea unui gard de plasa si sarma ghimpata cu inaltimea de 2-2,5 m, amenajarea unui sistem de protectie impotriva descarcarilor atmosferice, montarea unui container metalic de cca.284 mp cu destinatia de centru de comanda centrala fotovoltaica, montarea a 67496 buc. panouri de tip sticla cu Tedlar pe spate, de putere 265Wp, in grupuri de cate 22 module si 767 invertoare pentru conversia curentului electric din curent continuu in curent alternativ. Modulele se vor monta in siruri orizontale, pe directie est-vest, cu o inclinare de 30°. Centrala va avea drum de acces si alei catre modulele fotovoltaice. Invertoarele vor fi conectate la 6 posturi trafo, prin intermediul cutiilor de distributie, legaturile electrice se vor face prin cablu subteran, iar racordarea la sistemul electric national se face prin intermediul unui Punct de Conexiune, montat la limita de proprietate. Alimentarea cu apa potabila a centrului de comanda se va face din put forat, iar evacuarea apelor uzate intr-un bazin vidanjabil;

- in urma analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, prevazute in Anexa 3 din HG nr.445/2009, s-au constatat urmatoarele:

            1. Caracteristicile proiectului:

a) marimea proiectului – suprafata totala pe care se implementeaza proiectul este de 29,3 ha.

b) cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale – alimentarea cu apa din put forat;

d) productia de deseuri – nu este cazul (eventualele excavatii se folosesc ca materiale de umplutura);

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort – nu este cazul;

f) riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si de tehnologiile utilizate – nu este cazul;

2. Localizarea proiectelor:

2.1. utilizarea existenta a terenului – nu este cazul;

2.2. relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

a) zonele umede – nu este cazul;

b) zonele costiere –nu este cazul;

c) zonele montane si cele impadurite –nu este cazul;

                  d) parcurile si rezervatiile naturale – proiectul se afla partial inclus in Rezervatia naturala de interes national “Microcanionul in bazalt de la Hoghiz”;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt:zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;

f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificari si completari aduse prin OUG nr. 154/2008, sau zonele in care se efectueaza determinari pentru includerea lor in zonele clasificate de ordonanta de urgenta, mentionata anterior, zonele desemnate prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului nationala – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare – proiectul se afla partial inclus in Rezervatia naturala de interes national “Microcanionul in bazalt de la Hoghiz”;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite –nu este cazul;

h) ariile dens populate –nu este cazul;

i) peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica –nu este cazul.

      3. Caracteristicile impactului potential

a) extinderea impactului: aria geografica si numarul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

c) marimea si complexitatea impactului – impact redus;

d) probabilitatea impactului – redusa, doar pe perioada executarii lucrarilor de construire;

e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului – durata scurta.

 

II. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare adecvata, sunt urmatoarele:nu este cazul.

           

            Conditiile de realizare a proiectului:

- Se vor respecta prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, privind protecţia mediului;

- Se vor respecta condiţiile impuse de către celelalte autorităţi;

- Se va respecta proiectul inaintat spre avizare;

- Se interzice evacuarea de ape uzate neepurate sau insuficient epurate in apele de suprafata sau in panza freatica, atat pe perioada executarii constructiilor, cat si dupa punerea in functiune a acestora;

- Se va asigura salubrizarea zonei pe toata perioada realizarii lucrarilor;

- Deşeurile rezultate pe parcursul execuţiei lucrărilor vor fi valorificate şi/sau eliminate prin agenţi economici autorizaţi în acest sens;

- Se va evita afectarea de către infrastructura temporară, creată în perioada de desfăşurare a proiectului, a altor suprafeţe decât cele pentru care a fost emisă prezenta aprobare de dezvoltare;

- Antreprenorul va delimita zona de lucru pentru a preveni/minimiza distrugerea suprafeţelor vegetale. Se vor restrânge la minimul posibil suprafeţele ocupate de organizarea de şantier;

- Suprafeţele destinate pentru depozitarea de materiale de construcţii vor fi impermeabilizate în prealabil cu folie de polietilenă;

- Se vor respecta conditiile impuse in Avizul favorabil eliberat de custodele rezervatiei naturale “Microcanionul in bazalt de la Hoghiz”,Asociatia Geopark Persani:

  • In timpul realizarii lucrarilor de constructie, executantii vor respecta urmatoarele:
  • Setul minim de masuri de conservare pentru aria geologica protejata de importanta nationala Microcanionul in bazalt de la Hoghiz, documentatie depusa la Ministerul Mediului si Padurilor, pentru aprobare;
  • Regulamentul ariei Microcanionul in bazalt de la Hoghiz, depus spre aprobare la Ministerul Mediului si Padurilor;
  • In timpul realizarii lucrarilor de constructie si in timpul existentei si functionarii centralei fotovoltaice, personalul care va lucra in zona ariei geologice protejate va respecta prevederile capitolului 3 (Masuri de atenuare a impactului antropic asupra ariei naturale geologice) precizate in Raportul de evaluare al Asociatiei Geopark Persani privind investitia „Centrala electrica fotovoltaica, de putere 16MWp in localitatea Hoghiz, jud. Brasov”, documentatie elaborata de custode, care fundamenteaza si insoteste prezentul acord;
  • La inceperea lucrarilor executantul va anunta custodele si ii va furniza acestuia un exemplar al planului de actiune pentru situatii de urgenta (in special pentru cazul de poluare accidentala a mediului).

- La finalizarea proiectului suprafetele de teren utilizate se vor readuce la starea naturala;

- In conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 privind protectia mediului, cu modificările si completările ulterioare - "Art. 15 alin(2) lit a - «Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării»;

 - La finalizarea lucrărilor titularul va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care va face un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de incadrare conform art.49 (3) si (4) din OM nr.135/2010. Procesul verbal de constatare întocmit face parte integranta din procesul verbal de recepţie la terminarea  lucrărilor.

 

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii ei.

Prezenta decizie poate fi contestata, in conformitate cu prevederile HG nr.445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. Ciprian Bancila                                                              SERVICIUL REGLEMENTARI,

                                                                                                           Ing. Alexandrina Vasile

 

 

 

 

 

INTOCMIT: 

     Consilier Cristina Romete