Back

Decizii saptamana 27

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRAŞOV

DECIZIA  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE –proiect

Nr.  din       07.2011

 

                 Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresat deSC AEROMOLD SRL  din jud.Brasov, Mun.Brasov, str.13 Decembrie, nr.94, pentru proiectul “Construire hala si birouri; Desfiintare rezervor carburant” in jud.Brasov,Mun.Brasov, str.13 Decembrie, nr.94, intravilan (certificat de urbanism nr.674/21.03.2011, emis de Primaria Municipiului Brasov), înregistrată la APM Brasov nr.7791/15.06.2011,

                în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediuluişi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

                Autoritatea competentă pentru protecţia mediului decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 04.07.2011, că proiectul “Construire hala si birouri; Desfiintare rezervor carburant” in jud.Brasov, Mun.Brasov, str.13 Decembrie, nr.94, intravilan (certificat de urbanism nr.674/21.03.2011, emis de Primaria Municipiului Brasov),nuse supune evaluarii impactului asupra mediului si nu sesupune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii: 

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul intrăsub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2 la pct.10 a) ; 

1.Caracteristicile proiectului 

a) marimea proiectului –Suprafata totala 1500 mp folosinta  actuala rezervor carburanti , depozit si teren, teren pe care dupa demolare se va  amplasa o hala  care cuprinde la subsol : magazie piese prefabricate de 357,10 mp; vestiar barbati de 10,07 mp si vestiar femei de 10,07 mp; la parter hala productie subansamble matrite (mase plastice) de 468 mp, birou de 29,92 mp si grup sanitar de 8,46 mp.

b) cumularea cu alte proiecte – Destinatia conform PUZ Brasov /2009– zona unitati industriale;

c) utilizarea resurselor naturale – nu este cazul;

d) productia de deseuri –  La data prezentei din rezervorul  de carburanti nu mai exista decat basa betonata.Deseurile rezultate la faza de igenizare/demolare a rezervorului de carburant cat si deseurile din  constructie vor fi colectare separat in vederea eliminarii/valorificarii cu societati autorizate,La faza de functionare deseurile colectare se vor depozita temporar in spatiile special amenajate si se vor preda societatilor autorizate pe baza de contract in vederea eliminarii/valorificarii.

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort: nu este cazul, sau luat toate masurile privind protectia tuturor factorilor de mediu, activitatea viitoare va consta in asamblarea si ajustarea matritelor uzinate, precum si realizarea probelor prin turnare si injectie poliuretan si placi termoformare.

Alimentarea cu apa potabila si  evacuarea apei uzate menajere se realizeaza din si in cele existente pe str. 13 Decembrie nr. 94, proprietatea SC Tractor Proiect Construct SRL(conform  aviz favorabil nr. 19/04.07.2011 al acestuia). 

2. Localizarea proiectului

2.1. utilizarea existentă a terenului – nu este cazul;

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora  – nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede – nu este cazul

b) zonele costiere – nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturaleşi bazine piscicole amenajate etc.– nu este cazul;

f)zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificari si completari aduse prin OUG nr. 154/2008, sau zonele in care se efectueaza determinari pentru includerea lor in zonele clasificate de ordonanta de urgenta, mentionata anterior, zonele desemnate prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului nationala – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare- nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;

h) ariile dens populate –nu este cazul;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică- nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura transfrontieră a impactului – nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului- nu este cazul;

d) probabilitatea impactului – redus  cu masuri de limitare pe perioada de executie cat si pe perioada de functionare;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului- impact redus pe prioada de realizare si functionare, deoarece proiectul prevede masuri de micsorare sau eliminare a impactului pe toti factorii de mediu.

 II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvata sunt următoarele:-nu este cazul. 

Condiţiile de realizare a proiectului:

1)  Se vor respecta prevederile Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu  modificările si completările ulterioare, privind protectia mediului;

2) Este obligatorie intretinerea corespunzatoare a mijloacelor de transport si a utilajelor  astfel incat substantele poluante pentru atmosfera sa se  incadreze in C.M.A pentru imisii stabilite de STAS 12574/1987 si V.L.E pentru emisii stabilite de Ord. 462/1993 al MAPPM;

4) Se vor respecta toate prevederile HG 349/2005,  OUG 78/2000 al MAPM, aprobata cu modificari si completari prin Legea 426/2001, modificata si completata cu OUG 61/2006 si aprobata cu Legea 27/2007 privind regimul deseurilor si HG 856/2002;

7) Deseurile rezultate pe parcursul demolarii vor fi valorificate si/sau eliminate prin agenti economici autorizati in acest sens.

8)  Se vor respecta conditiile impuse prin acorduri si avize de catre celelalte autoritati;

-beneficiarul si  anteprenorul lucrarii vor urmari indeaproape executare lucrarilor prevazute in documentatia tehnica de fundamentare; 

         In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 privind protectia mediului, cu modificările si completările ulterioare - "Art. 15 alin(2) lit a - «  Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării »;

        La finalizarea lucrărilor titularul va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului care va face un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de incadrare conform art.49 (3) si (4) din OM nr. 135/2010. Procesul verbal de constatare întocmit face parte integranta din procesul verbal de recepţie la terminarea  lucrărilor .

         Inainte de punerea în funcţiune a investiţiilor aferente activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului pentru care s-a obţinut acord de mediu, titularul este obligat să depună solicitarea şi să obţină autorizaţia de mediu. Solicitarea autorizaţiei de mediu se face în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 114/2007 şi O.U.G. nr. 164/2008 şi ale Ordinului nr.1798/20073, pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

Solicintantul este obligat ca la finalizarea investitiei sa notifice Agentia  pentru Protectia  Mediului Brasov si sa solicite autorizatie de mediu .  

DIRECTOR EXECUTIV,

      Ciprian BANCILA                                                                                      

                                                                                                    SERVICIU  REGLEMENTARI,

                                                                                                               Dorin STOIAN 

  INTOCMIT : Consilier  Liliana BARBU

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRAŞOV

 DECIZIA  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE –proiect

 Nr.  din       07.2011

                  Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresat de MIHALACHE MARINELA LENUTA  din jud.Brasov, Mun.Brasov, str. Sitarului, nr.23, bl.D9, sc.B, ap.1, pentru proiectul “Construire sediu firma, imprejmuire teren, platforma betonata, montare rezervor hidrocarburi, cladiri birouri, garaje, rezervor colectare grasimi, depozit colectare ulei uzat” in jud.Brasov,Mun.Sacele,zona Ecologistilor, f.n., intravilan (certificat de urbanism nr.645/26.10.2010, emis de Primaria Municipiului Sacele), înregistrată la APM Brasov nr.7536/08.06.2011,

                în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediuluişi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

                Autoritatea competentă pentru protecţia mediului decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 04.07.2011, că proiectul “Construire sediu firma, imprejmuire teren, platforma betonata, montare rezervor hidrocarburi, cladiri birouri, garaje, rezervor colectare grasimi, depozit colectare ulei uzat” in jud.Brasov,Mun.Sacele,zona Ecologistilor, f.n., intravilan (certificat de urbanism nr.645/26.10.2010, emis de Primaria Municipiului Sacele),nuse supune evaluarii impactului asupra mediului si nu sesupune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii: 

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul intrăsub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2 la pct.10 a) ;

 1.Caracteristicile proiectului 

a) marimea proiectului –Suprafata totala 2500 mp pe care sunt amplasate urmatoarele:

-cladire principala-sediu firma care cuprinde : -parter cu suprafata de 234,59 mp : garaj pentru 2 camioane mari, vestiar, garaj pentru camioane mici, atelier reparatii, depozit uleiuri ;

etaj  cu suprafata de 104,5 mp : doua birouri, secretariat, grup sanitar, garsoniera cu baie si terasa ;

-rezervor metalic subteran pentru colectarea hidrocarburilor cu capacitatea de 60 mc ce se va amplasa intr-o cuva din beton. Pe conturul exterior al cuvei se va realiza un bazin de retentie  cu grosimea peretelui de 7,5 cm, acoperit cu placi din beton armat si prevazut cu hidroizolatii si polistiren de 5 cm ;

-rezervor de grasimi suprateran cu capacitatea de 15 mc, realizat din fibra de sticla, amplasat pe o paltforma betonata in suprafata de 12 mp si inchisa cu plasa metalica ;

- depozit de uleiuri uzate, amplasat la parterul imobilului , intr-un spatiu de 24, 45 mp, prevazut cu rafturi ; Uleiurile sunt colectate in butoiae cu capacitatea de 100 l si 200 l ;

- imprejmuirea terenuluicu  gard.

b) cumularea cu alte proiecte – Destinatia conform PUZ zona langa CET  Brasov – zona destinata constructiilor pentru mica industrie, prestari servicii,etc., si conform Avizului unic favorabil nr. 49/30.05.2011 eliberat  de Consiliul Judetean Brasov-D.I.U.A.T.-Compartimentul Urbanism si Amenajarea Teritoriului-PUZ-Construire sediu firma, rezervoare hidrocarburi si colectare grasimi, depozit colectare ulei uzat.

c) utilizarea resurselor naturale – nu este cazul;

d) productia de deseuri –   Deseurile rezultate la faza de constructie eliminate cu societati autorizate prin grija constructorului, iar la faza de functionare deseurile colectare se vor depozita temporar in spatiile special amenajate si se vor preda societatilor autorizate pe baza de contract in vederea eliminarii/valorificarii.

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort: nu este cazul, sau luat toate masurile privind protectia tuturor factorilor de mediu. Nu se realizeaza procese tehnologice, activitatea viitoare va consta in depozitare temporara a deseurilor colectare pana la predarea lor societatilor autorizate pentru aliminare/valorificare.

Alimentarea cu apa  se realizeaza dintr-o conducta noua deapa ce se va racorda la cea existenta pe str. Ecologistilor.

Evacuarea apei uzate menajere se realizeaza in bazin de stocare vidanjabil de 18 mc.

2. Localizarea proiectului

2.1. utilizarea existentă a terenului – nu este cazul;

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora  – nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede – nu este cazul

b) zonele costiere – nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturaleşi bazine piscicole amenajate etc.– nu este cazul;

f)zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificari si completari aduse prin OUG nr. 154/2008, sau zonele in care se efectueaza determinari pentru includerea lor in zonele clasificate de ordonanta de urgenta, mentionata anterior, zonele desemnate prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului nationala – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare- nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;

h) ariile dens populate –nu este cazul;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică- nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura transfrontieră a impactului – nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului- nu este cazul;

d) probabilitatea impactului – redus  cu masuri de limitare pe perioada de executie cat si pe perioada de functionare;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului- impact redus pe prioada de realizare si functionare, deoarece proiectul prevede masuri de micsorare sau eliminare a impactului pe toti factorii de mediu. 

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvata sunt următoarele:-nu este cazul. 

Condiţiile de realizare a proiectului:

1)  Se vor respecta prevederile Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu  modificările si completările ulterioare, privind protectia mediului;

2) Este obligatorie intretinerea corespunzatoare a mijloacelor de transport si a utilajelor  astfel incat substantele poluante pentru atmosfera sa se  incadreze in C.M.A pentru imisii stabilite de STAS 12574/1987 si V.L.E pentru emisii stabilite de Ord. 462/1993 al MAPPM;

4) Se vor respecta toate prevederile HG 349/2005,  OUG 78/2000 al MAPM, aprobata cu modificari si completari prin Legea 426/2001, modificata si completata cu OUG 61/2006 si aprobata cu Legea 27/2007 privind regimul deseurilor si HG 856/2002;

7) Deseurile rezultate pe parcursul demolarii vor fi valorificate si/sau eliminate prin agenti economici autorizati in acest sens.

8)  Se vor respecta conditiile impuse prin acorduri si avize de catre celelalte autoritati;

-beneficiarul si  anteprenorul lucrarii vor urmari indeaproape executare lucrarilor prevazute in documentatia tehnica de fundamentare; 

         In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 privind protectia mediului, cu modificările si completările ulterioare - "Art. 15 alin(2) lit a - «  Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării »;

        La finalizarea lucrărilor titularul va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului care va face un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de incadrare conform art.49 (3) si (4) din OM nr. 135/2010. Procesul verbal de constatare întocmit face parte integranta din procesul verbal de recepţie la terminarea  lucrărilor .

         Inainte de punerea în funcţiune a investiţiilor aferente activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului pentru care s-a obţinut acord de mediu, titularul este obligat să depună solicitarea şi să obţină autorizaţia de mediu. Solicitarea autorizaţiei de mediu se face în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 114/2007 şi O.U.G. nr. 164/2008 şi ale Ordinului nr.1798/20073, pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

Solicintantul este obligat ca la finalizarea investitiei sa notifice Agentia  pentru Protectia  Mediului Brasov si sa solicite autorizatie de mediu .  

DIRECTOR EXECUTIV,

      Ciprian BANCILA                                                                                  

                                                                                                    SERVICIU  REGLEMENTARI,

                                                                                                               Dorin STOIAN  

  INTOCMIT : Consilier  Liliana BARBU

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRAŞOV 

PROIECTUL DECIZIEI  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE

 

Ca urmare a solicitării depuse de PAROHIA ORTODOXA BUZAEL din  mun. Brasov, str. Tampei nr. 13, bl. D1, jud. Brasov, pentru proiectul„Construire biserica, paraclis, birou parohial, cimitir” propus a fi realizat în com. Vama Buzaului, sat Buzael f.n., jud. Brasov, inregistrată la APM Brasov cu nr.4700/06.04.2011,

                în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediuluişi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

                 autoritatea competentă pentru protecţia mediuluiBrasov decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 27.06.2011, că proiectul” Construire biserica, paraclis, birou parohial, cimitir”, propus a se realiza în, com. Vama Buzaului, sat Buzael f.n., jud. Brasov inregistrată la APM Brasov,   nuse supune evaluarii impactului asurpa mediului si nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul intrăsub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în  Anexa 2,  pct.10, lit.b)-Proiecte de dezvoltare urbana...;

1.Caracteristicile proiectului 

a) marimea proiectului: suprafata totala pe care se realizeaza proiectul este de 2376,20 m2. Prin proiect se propune construirea unei biserici in regim de parter cu Sc=123,60 m2, cu structura de rezistenta din zidarie de caramida, cu o capacitate de maxim 70 persoane. Paraclisul va fi construit cu suprastructura de lemn si va avea o suprafata construita de 70 m2 . Casa si biroul parohial vor avea regimul de inaltime P+E si Sc=33.4 m2: la parter birou si vestibul, la etaj 2 dormitoare. Se va amenaja un cimitir cu 96 locuri, marginit cu o perdea de arbori de inaltime medie, pastrandu-se distanta minima intre limita de proprietate si cavouri de 300 m, conform normelor sanitare in vigoare si a legii privind cimitirele si serviciile funerare.

b) cumularea cu alte proiecte –

c) utilizarea resurselor naturale –

d) productia de deseuri – deseurile rezultate in timplul executarii lucrarilor sunt deseuri menajere, beton, deseuri din lemn, deseuri din sapaturi; depozitarea deseurilor se va face corespunzatoar, si vor fi preluate de catre societati autorizate;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:  in perioada de executie a lucrarilor, emisiile poluante in aer si zgomotul sunt generate de utilajele folosite si de mijloacele de transport materiale de constructie si forta de munca, pentru care  se vor lua masuri de reducere ;

f) riscul de accident tinandu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizate–pe perioada de executie a lucrarilor se iau masuri de reducere a riscului;

2. Localizarea proiectului

2.1. utilizarea existentă a terenului –folosinta actuala :faneata cu St=2376,20 m2.

 2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora  – nu este cazul

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

  a) zonele umede – nu este cazul

  b) zonele costiere – nu este cazul;

  c) zonele montane şi cele împădurite- nu este cazul;

  d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

  e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturaleşi bazine piscicole amenajate etc.– nu este cazul;

   f)zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificari si completari aduse prin OUG nr. 154/2008, sau zonele in care se efectueaza determinari pentru includerea lor in zonele clasificate de ordonanta de urgenta, mentionata anterior, zonele desemnate prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului nationala – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare– nu este cazul.

   g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul

   h) ariile dens populate –

   i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică- nu este cazul

3. Caracteristicile impactului potenţial

    a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – nu este cazul;

    b) natura transfrontieră a impactului – nu este cazul;

    c) mărimea şi complexitatea impactului-redus;

    d) probabilitatea impactului -mica pe perioada de executie;

    e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului- impact redus pe prioada de executie. 

Condiţiile de realizare a proiectului:

1) Se vor respecta prevederile Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu  modificările si completările ulterioare, privind protectia mediului;

2) Substantele poluante pentru atmosfera se vor incadra in C.M.A pentru imisii stabilite de STAS 12574/1987 si V.L.E pentru emisii stabilite de Ord. 462/1993 al MAPPM;

3) Se vor respecta prevederile HG 349/2005,  OUG 78/2000 al MAPM, aprobata cu modificari si completari prin Legea 426/2001, modificata si completata cu OUG 61/2006 si aprobata cu Legea 27/2007 privind regimul deseurilor si HG 856/2002;

4) Se vor respecta conditiile impuse prin acorduri si avize de catre celelalte autoritati;

5) Este obligatorie intretinerea corespunzatoare a autovehiculelor si utilajelor, pentru a nu se produce poluari ale solului prin pierderi de uleiuri; autovehiculele care deservesc activitatea vor fi curatate la iesirea din incinta pentru a nu murdari drumurile publice;

6)Nivelul de zgomot maxim admis va fi la limita unitatii, conform STAS 10009/1988;

7) Deseurile rezultate pe parcursul executiei lucrarilor se vor depozita la rampe autorizate de catre societati autorizate.

8) Suprafeţele ocupate de organizarea de şantier vor fi reduse la strictul necesar; 

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata. 

       Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

       Preznta Decizie a etapei de incarare isi pastreaza valabilitatea pe toata perioada punerii in aplicare a proiectului. 

DIRECTOR EXECUTIV

 Ciprian BANCILA

                                                                                                          SERVICIU REGLEMENTARI

                                                                                                           Dorin STOIAN 

INTOCMIT : Consilier: Adriana BOERIU

                                            AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRAŞOV 

PROIECTUL DECIZIEI  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE

 

Ca urmare a solicitării depuse de SC FLODEM MOBIL SRLdin  mun. Sacele, str. Alunis f. n., jud. Brasov pentru proiectulConstruire extindere pensiune existenta” propus a fi realizat în mun. Sacele, str. Alunis f. n. jud. Brasov, inregistrată la APM Brasov cu nr.7881/16.06.2011,

                în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediuluişi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

                 autoritatea competentă pentru protecţia mediuluiBrasov decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 27.06.2011, că proiectul, „Construire extindere pensiune existenta”, propus a se realiza în mun. Sacele, str. Alunis f. n. jud. Brasov, inregistrată la APM Brasov,   nuse supune evaluarii impactului asurpa mediului si nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul intrăsub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în  Anexa 2,  pct.13, lit.a)-Orice modificari sau extindri...;

1.Caracteristicile proiectului 

a) marimea proiectului: prin proiect se propune extinderea pensiunii existente cu un imobil cu regim de inaltime P+E  in care se vor amenaja 20 camere de cazare turisti, cate 10 camere la fiecare nivel, pe o suprafata de teren de 2000 m2. Alimentarea cu apa se va face din foraj de mica adancime echipat cu pompa sumersibila; evacuarea apelor uzate menajere s va face intr-o statie de epurare mecano-biologicatip Mono Fluido Rewatec. Dupa epurare, apele vor fi evacuate printr-o conducta pana la punctul de deversare in paraul Chiba, afluent al pr. Timis.

b) cumularea cu alte proiecte – zona pentru constructii turistice, vile, case de vacanta, pensiuni si dotari turistice;

c) utilizarea resurselor naturale –

d) productia de deseuri – deseurile rezultate in timplul executarii lucrarilor sunt deseuri menajere, beton, deseuri din sapaturi; depozitarea deseurilor se va face corespunzatoar, si vor fi preluate de catre societati autorizate;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:  in perioada de executie a lucrarilor, emisiile poluante in aer si zgomotul sunt generate de utilajele folosite si de mijloacele de transport materiale de constructie si forta de munca, pentru care  se vor lua masuri de reducere ;

f) riscul de accident tinandu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizate–pe perioada de executie a lucrarilor se iau masuri de reducere a riscului;

2. Localizarea proiectului

2.1. utilizarea existentă a terenului –folosinta actuala :pensiune si teren faneata in suprafata de 2000 m2.

 2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora  – nu este cazul

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

  a) zonele umede – nu este cazul

  b) zonele costiere – nu este cazul;

  c) zonele montane şi cele împădurite- nu este cazul;

  d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

  e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturaleşi bazine piscicole amenajate etc.– nu este cazul;

   f)zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificari si completari aduse prin OUG nr. 154/2008, sau zonele in care se efectueaza determinari pentru includerea lor in zonele clasificate de ordonanta de urgenta, mentionata anterior, zonele desemnate prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului nationala – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare– nu este cazul.

   g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul

   h) ariile dens populate –

   i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică- nu este cazul

3. Caracteristicile impactului potenţial

    a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – nu este cazul;

    b) natura transfrontieră a impactului – nu este cazul;

    c) mărimea şi complexitatea impactului-redus;

    d) probabilitatea impactului -mica pe perioada de executie;

    e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului- impact redus pe prioada de executie.

 Condiţiile de realizare a proiectului:

1) Se vor respecta prevederile Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu  modificările si completările ulterioare, privind protectia mediului;

2) Substantele poluante pentru atmosfera se vor incadra in C.M.A pentru imisii stabilite de STAS 12574/1987 si V.L.E pentru emisii stabilite de Ord. 462/1993 al MAPPM;

3) Se vor respecta prevederile HG 349/2005,  OUG 78/2000 al MAPM, aprobata cu modificari si completari prin Legea 426/2001, modificata si completata cu OUG 61/2006 si aprobata cu Legea 27/2007 privind regimul deseurilor si HG 856/2002;

4) Se vor respecta conditiile impuse prin acorduri si avize de catre celelalte autoritati;

5) Este obligatorie intretinerea corespunzatoare a autovehiculelor si utilajelor, pentru a nu se produce poluari ale solului prin pierderi de uleiuri; autovehiculele care deservesc activitatea vor fi curatate la iesirea din incinta pentru a nu murdari drumurile publice;

6)Nivelul de zgomot maxim admis va fi la limita unitatii, conform STAS 10009/1988;

7) Deseurile rezultate pe parcursul executiei lucrarilor se vor depozita la rampe autorizate de catre societati autorizate.

8) Antreprenorul va delimita zona de lucru pentru a preveni/minimiza distrugerea suprafeţelor vegetale;

9) Suprafeţele ocupate de organizarea de şantier vor fi reduse la strictul necesar; 

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata. 

       Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

       Preznta Decizie a etapei de incarare isi pastreaza valabilitatea pe toata perioada punerii in aplicare a proiectului.

 DIRECTOR EXECUTIV

 Ciprian BANCILA

                                                                                                          SERVICIU REGLEMENTARI

                                                                                                           Dorin STOIAN 

INTOCMIT : Consilier: Adriana BOERIU