Back

Decizii saptamana 29

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRAŞOV

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Proiect

            Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresata deSC ELCATA MHC SRLcu sediul in jud. Brasov, orasul Ghimbav, str. Morii nr.108 pentru proiectul „Amenajare hidroenergetica a raului Breaza pe paraul Brezcioara” propus a fi realizat în jud. Braşov, comuna Lisa, satul Breaza, zona Valea Brezcioara, extravilan, înregistrată la APM Brasov cu nr.6928 din 27.05.2011, cu completari sub nr.8211 din 28.06.2011, in baza HG nr.445/2009, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, APM Brasov decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Colectivului de Analiza Tehnica, din data de 18.07.2011, ca proiectul Amenajare hidroenergetica a raului Breaza pe paraul Brezcioara, propus a fi amplasat in judetul Brasov, comuna Lisa, satul Breaza, zona Valea Brezcioara, extravilan (conform certificatului de urbanism nr.359/29.10.2010, emis de Consiliul Judetean Brasov), nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, dar se supune evaluarii adecvate.

                       Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt urmatoarele:

- proiectul se incadreaza in prevederile HG 445/2009, Anexa nr.2, pct.3, lit.(h);

- proiectul propune valorificarea potentialului hidroenergetic al paraului Brezcioara, intre cotele 900 mdM-cota nivelului de retentie, amonte si 740 mdM-cota platformei microhidrocentralei, aval. Amenajarea hidroenergetica este de tip derivatie, de cadere medie, cu functionare prin preluarea si compensarea debitului natural si se va amenaja pe un sector de aproximativ 2,5 km pe Valea Brezcioara. Fiecare microhidrocentrala va avea o captare (menita sa preia apele raului pe sectorul din amonte), o conducta de aductiune, microhidrocentrala propriu-zisa si legatura (printr-un transformator de tensiune) la linia electrica de racord la sistemul energetic national. Parametrii principali ai proiectului: puterea totala a MHC Brezcioara este de cca.900 kW, caderea bruta amenajata este de cca. 160 m, 1 treapta, generatoare de tip asincron+sincron cuplate  la sistemul national. Captarile si traseul aductiunilor se afla exclusiv in fond forestier. Centrala va fi amplasata pe teren privat, la limita fondului forestier national;

- in urma analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, prevazute in Anexa 3 din HG nr.445/2009, s-au constatat urmatoarele:

            1. Caracteristicile proiectului:

a) marimea proiectului – suprafata terenului pe care se va amplasa proiectul este de 2400 mp definitiv (captare si zona ei de protectie si centrala hidroelectrica cu bazinul de linistire din aval) si 8925 mp temporar (pe toata lungimea aductiunilor);

b) cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale – apa paraului Brezcioara;

d) productia de deseuri – menajere sau reciclabile (carton/hartie, ambalaje de plastic, etc.), care vor fi colectate si predate la societati specializate;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort – nu este cazul;

f) riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si de tehnologiile utilizate – nu este cazul;

2. Localizarea proiectelor:

2.1. utilizarea existenta a terenului – pasune, drumuri forestiere si albia paraului Brezcioara, conform Certificatului de Urbanism nr.359/29.10.2010, eliberat de Consiliul Judetean Brasov;

2.2. relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

a) zonele umede – nu este cazul;

b) zonele costiere –nu este cazul;

c) zonele montane si cele impadurite –nu este cazul;

                  d) parcurile si rezervatiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt:zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;

f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificari si completari aduse prin OUG nr. 154/2008, sau zonele in care se efectueaza determinari pentru includerea lor in zonele clasificate de ordonanta de urgenta, mentionata anterior, zonele desemnate prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului nationala – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare – proiectul se afla in interiorul sitului Natura 2000 ROSCI 0122 „Muntii Fagaras”;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite –nu este cazul;

h) ariile dens populate –nu este cazul;

i) peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica –nu este cazul.

      3.Caracteristicile impactului potential

a) extinderea impactului: aria geografica si numarul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

c) marimea si complexitatea impactului – susceptibil a avea un impact negativ semnificativ;

d) probabilitatea impactului – susceptibil a avea un impact negativ semnificativ;

e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului – durata scurta. 

II. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare adecvata, sunt urmatoarele:

a) proiectul propus intră sub incidenţa art.28 din O.U.G. nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentul acestuia fiind situat în interiorul sitului Natura 2000 ROSCI 0122 „Muntii Fagaras”;

b) proiectul propus, singur sau în combinaţie cu alte planuri sau proiecte, este susceptibil a avea un impact negativ semnificativ asupra ariei naturale protejate de interes comunitar;

c) in perimetrul proiectului exista habitate de interes comunitar;

d) in zona propusa pentru implementarea proiectului este posibila pierderea unor habitate, zone de reproducere, zone de hranire ale speciilor de pasari de interes comunitar pentru care a fost desemnat situl Natura 2000 ROSCI 0122 „Muntii Fagaras”.        

            Proiectul propus necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata, cu intocmirea Studiului de Evaluare Adecvata.

Prezenta decizie poate fi contestata, in conformitate cu prevederile HG nr.445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. 

DIRECTOR EXECUTIV,

      Ing. Ciprian Bancila                                                        SERVICIUL REGLEMENTARI,  

                                                                                                         Ing. Dorin Stoian

INTOCMIT:

     Consilier Cristina Romete 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRAŞOV

                                                             DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Proiect

 

            Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresata deSC ELCATA MHC SRLcu sediul in jud. Brasov, orasul Ghimbav, str. Morii nr.108 pentru proiectul „Amenajare hidroenergetica a raului Breaza pe paraul Pojorta” propus a fi realizat în jud. Braşov, comuna Lisa, satul Breaza, zona Valea Pojorta, extravilan, înregistrată la APM Brasov cu nr.6928 din 27.05.2011, cu completari sub nr.8211 din 28.06.2011, in baza HG nr.445/2009, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, APM Brasov decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Colectivului de Analiza Tehnica, din data de 18.07.2011, ca proiectul Amenajare hidroenergetica a raului Breaza pe paraul Pojorta, propus a fi amplasat in judetul Brasov, comuna Lisa, satul Breaza, zona Valea Pojorta, extravilan (conform certificatului de urbanism nr.359/29.10.2010, emis de Consiliul Judetean Brasov), nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, dar se supune evaluarii adecvate.

                         Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt urmatoarele:

- proiectul se incadreaza in prevederile HG 445/2009, Anexa nr.2, pct.3, lit.(h);

- proiectul propune valorificarea potentialului hidroenergetic al paraului Pojorta, intre cotele 980 mdM-cota nivelului de retentie, amonte si 735 mdM-cota platformei microhidrocentralei, aval. Amenajarea hidroenergetica este de tip derivatie, de cadere medie, cu functionare prin preluarea si compensarea debitului natural si se va amenaja pe un sector de aproximativ 3,3 km pe Valea Pojorta. Fiecare microhidrocentrala va avea o captare (menita sa preia apele raului pe sectorul din amonte), o conducta de aductiune, microhidrocentrala propriu-zisa si legatura (printr-un transformator de tensiune) la linia electrica de racord la sistemul energetic national. Parametrii principali ai proiectului: puterea totala a MHC Pojorta este de cca.1200 kW, caderea bruta amenajata este de cca. 245 m, 1 treapta, generatoare de tip asincron+sincron cuplate  la sistemul national. Captarile si traseul aductiunilor se afla exclusiv in fond forestier. Centrala va fi amplasata pe teren privat, la limita fondului forestier national;

- in urma analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, prevazute in Anexa 3 din HG nr.445/2009, s-au constatat urmatoarele:

            1. Caracteristicile proiectului:

a) marimea proiectului – suprafata terenului pe care se va amplasa proiectul este de 2400 mp definitiv (captare si zona ei de protectie si centrala hidroelectrica cu bazinul de linistire din aval) si 8925 mp temporar (pe toata lungimea aductiunilor);

b) cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale – apa paraului Pojorta;

d) productia de deseuri – menajere sau reciclabile (carton/hartie, ambalaje de plastic, etc.), care vor fi colectate si predate la societati specializate;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort – nu este cazul;

f) riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si de tehnologiile utilizate – nu este cazul;

2. Localizarea proiectelor:

2.1. utilizarea existenta a terenului – pasune, drumuri forestiere si albia paraului Pojorta, conform Certificatului de Urbanism nr.359/29.10.2010, eliberat de Consiliul Judetean Brasov;

2.2. relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

a) zonele umede – nu este cazul;

b) zonele costiere –nu este cazul;

c) zonele montane si cele impadurite –nu este cazul;

                  d) parcurile si rezervatiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt:zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;

f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificari si completari aduse prin OUG nr. 154/2008, sau zonele in care se efectueaza determinari pentru includerea lor in zonele clasificate de ordonanta de urgenta, mentionata anterior, zonele desemnate prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului nationala – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare – proiectul se afla in interiorul sitului Natura 2000 ROSCI 0122 „Muntii Fagaras”;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite –nu este cazul;

h) ariile dens populate –nu este cazul;

i) peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica –nu este cazul.

      3.Caracteristicile impactului potential

a) extinderea impactului: aria geografica si numarul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

c) marimea si complexitatea impactului – susceptibil a avea un impact negativ semnificativ;

d) probabilitatea impactului – susceptibil a avea un impact negativ semnificativ;

e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului – durata scurta.

 

II. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare adecvata, sunt urmatoarele:

a) proiectul propus intră sub incidenţa art.28 din O.U.G. nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentul acestuia fiind situat în interiorul sitului Natura 2000 ROSCI 0122 „Muntii Fagaras”;

b) proiectul propus, singur sau în combinaţie cu alte planuri sau proiecte, este susceptibil a avea un impact negativ semnificativ asupra ariei naturale protejate de interes comunitar;

c) in perimetrul proiectului exista habitate de interes comunitar;

d) in zona propusa pentru implementarea proiectului este posibila pierderea unor habitate, zone de reproducere, zone de hranire ale speciilor de pasari de interes comunitar pentru care a fost desemnat situl Natura 2000 ROSCI 0122 „Muntii Fagaras”.        

            Proiectul propus necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata, cu intocmirea Studiului de Evaluare Adecvata.

Prezenta decizie poate fi contestata, in conformitate cu prevederile HG nr.445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. 

DIRECTOR EXECUTIV,

      Ing. Ciprian Bancila                                                        SERVICIUL REGLEMENTARI,  

                                                                                                         Ing. Dorin Stoian

INTOCMIT:

     Consilier Cristina Romete 

        

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRAŞOV

DECIZIA  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE  - proiect

 Nr.     din   2011

                 Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresat deSC QUICK ZONE SRL  din jud.Brasov, Mun.Brasov, str.Alexandru cel Bun, nr. 5, bl.E 22, sc.C,ap.8, pentru proiectul “Construire retea de canalizare si statie de epurare” in jud.Brasov,Mun.Sacele, str.DJ 103 A(certificat de urbanism nr.556/16.09.2010, emis de Primaria Municipiului Sacele), înregistrată la APM Brasov nr.7622/09.06.2011,

                în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediuluişi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

                Autoritatea competentă pentru protecţia mediului decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 18.07.2011, că proiectul “Construire retea de canalizare si statie de epurare” in jud.Brasov, Mun.Sacele, str.DJ 103 A(certificat de urbanism nr.556/16.09.2010, emis de Primaria Municipiului Sacele),nuse supune evaluarii impactului asupra mediului si nu sesupune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii: 

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul intrăsub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2 la pct.10 f) si 11 c) ; 

1.Caracteristicile proiectului 

a) marimea proiectului –proiectul consta in realizarea colectarii apelor uzate menajere de la imobilele ansamblului rezidential  si de la spalatoria  auto, a colectarii apelor uzate  tehnologice dupa preepurare in separatorul de produde petroliere de la spalatoria auto; ape colectate vor fi conduse la statia de epurare mecano-biologica modulara (echivalenti locuitori cca.100) tip ADIPUR (S2); apele uzate epurate vor fi  deversate  printr-o conducta cu lungimea de 2 km in paraul Durbav.Terenurile afectate de lucari sunt proprietatea beneficiarului si cca 1 km de conducta ape uzate epurate urmeaza traseul DJ 103 A pentru care beneficiarul are avizul Directiei de administrare drumuri si poduri.

b) cumularea cu alte proiecte – Destinatia conform PUZ Sacele aprobat cu HCL 90/1106.2010– zona pentru locuinte, cladiri birouri, prestari servicii, comert si alte dotari;

c) utilizarea resurselor naturale – nu este cazul;

d) productia de deseuri –  terenurile afectate temporar de lucrari vor fi aduse la starea initiala; la faza de functionare- namolurile rezultate de la statia de epurare se vor depozita in intr-un container amplasat pe o platforma betonata; depozitarea finala se va face la o rampa ecologica sau ca fertilizant in agricultura.  

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort: nu este cazul, sau luat toate masurile privind protectia tuturor factorilor de mediu; statia de epurare va fi amplasata pe un teren proprietate  de 5.000 mp  cu incadrare in limitele  distantei impuse  de ORD.536/1997  (300 m) fata de  primele locuinte.

2. Localizarea proiectului

2.1. utilizarea existentă a terenului – nu este cazul;

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora  – nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede – nu este cazul

b) zonele costiere – nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturaleşi bazine piscicole amenajate etc.– nu este cazul;

f)zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificari si completari aduse prin OUG nr. 154/2008, sau zonele in care se efectueaza determinari pentru includerea lor in zonele clasificate de ordonanta de urgenta, mentionata anterior, zonele desemnate prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului nationala – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare- nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;

h) ariile dens populate –nu este cazul;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică- nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura transfrontieră a impactului – nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului- nu este cazul;

d) probabilitatea impactului – redus  cu masuri de limitare pe perioada de executie cat si pe perioada de functionare;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului- impact redus pe prioada de realizare si functionare, deoarece proiectul prevede masuri de micsorare sau eliminare a impactului pe toti factorii de mediu. 

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvata sunt următoarele:-nu este cazul. 

Condiţiile de realizare a proiectului:

1)  Se vor respecta prevederile Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu  modificările si completările ulterioare, privind protectia mediului;

2) Este obligatorie intretinerea corespunzatoare a mijloacelor de transport si a utilajelor  astfel incat substantele poluante pentru atmosfera sa se  incadreze in C.M.A pentru imisii stabilite de STAS 12574/1987 si V.L.E pentru emisii stabilite de Ord. 462/1993 al MAPPM;

4) Se vor respecta toate prevederile HG 349/2005,  OUG 78/2000 al MAPM, aprobata cu modificari si completari prin Legea 426/2001, modificata si completata cu OUG 61/2006 si aprobata cu Legea 27/2007 privind regimul deseurilor si HG 856/2002;

7) Deseurile rezultate pe parcursul demolarii vor fi valorificate si/sau eliminate prin agenti economici autorizati in acest sens.

8)  Se vor respecta conditiile impuse prin acorduri si avize de catre celelalte autoritati;

-beneficiarul si  anteprenorul lucrarii vor urmari indeaproape executare lucrarilor prevazute in documentatia tehnica de fundamentare; 

         In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 privind protectia mediului, cu modificările si completările ulterioare - "Art. 15 alin(2) lit a - «  Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării »;

        La finalizarea lucrărilor titularul va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului care va face un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de incadrare conform art.49 (3) si (4) din OM nr. 135/2010. Procesul verbal de constatare întocmit face parte integranta din procesul verbal de recepţie la terminarea  lucrărilor .

         Inainte de punerea în funcţiune a investiţiilor aferente activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului pentru care s-a obţinut acord de mediu, titularul este obligat să depună solicitarea şi să obţină autorizaţia de mediu. Solicitarea autorizaţiei de mediu se face în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 114/2007 şi O.U.G. nr. 164/2008 şi ale Ordinului nr.1798/20073, pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 Solicintantul este obligat ca la finalizarea investitiei sa notifice Agentia  pentru Protectia  Mediului Brasov si sa solicite autorizatie de mediu . 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

      Ciprian BANCILA                                                                                      

                                                                                                    SERVICIU  REGLEMENTARI,

                                                                                                               Dorin STOIAN   

  INTOCMIT : Consilier  Liliana BARBU