Back

Decizii saptamana 3 / 2012

Nr.4863/17.01.2012

 

Către,

SIMO PETRU

Mun. Codlea,Str.Garii, nr.1, jud. Braşov

 

 

Prin  prezenta vă transmitem decizia de emitere a avizului de mediu pentru planul Planul Urbanistic Zonal – „Construire case de vacanta” în intravilan trup izolat nr. 16, Mun. Codlea, zona Geamana, jud. Braşov, pe o suprafaţă totală de 19.800 mp, titular de planSIMO PETRU, decizie luată în cadrul Comisiei Interne de Analiză al A.P.M. Brasov, ca urmare a analizei efectuate în cadrul Comitetului Special Constituit al A.P.M. Braşov din data de 16.01.2012.

 

 

DECIZIE PRIVIND EMITEREA AVIZULUI DE MEDIU

Pentru

Plan Urbanistic Zonal  - care creează cadrul pentruconstruire CASE DE VACANTA

amplasament:Mun.Codlea intravilan trup izolat nr. 16, Mun. Codlea, zona Geamana, jud. Braşov, pe o suprafaţă totală de 19.800 mp,

Titular de plan –SIMO PETRU

 

Decizia s-a luat avându-se în vedere prevederile:

 • H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;
 • O. M. nr. 117/2006 pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;
 • O. M. nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa H.G. nr. 1076/2004;
 • Concluziile consultărilor din şedinţele Comitetului Special Constituit.

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Brasov decide:

Emiterea avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal - care creează cadrul pentru  Construire case de vacanta” în intravilan trup izolat nr. 16, Mun. Codlea, zona Geamana, jud. Braşov, CF 103017, cu o suprafaţă totală de 19.800 mp, titular de planSIMO PETRU,

Decizia de emitere a avizului de mediu a fost luată ca urmare a analizării documentelor depuse, a parcurgerii etapelor procedurale prevăzute în H.G. nr. 1076/2004, a informării şi consultării publicului, a examinării punctelor de vedere transmise de autorităţile membre ale comitetului special constituit, cât şi

a analizării raportului de mediu si a completărilor aduse ulterior raportului de mediu, la solicitarea autorităţilor de mediu.

Decizia de emitere a avizului de mediu se bazează pe respectarea cerinţelor legislative privind integrarea în plan a consideraţiilor de mediu, identificarea problemelor de mediu rezultate ca efect a implementării planului, consultarea autorităţilor şi a publicului interesat posibil a fi afectat de implementarea acestuia.

Planul Urbanistic Zonal propus - creează cadrul pentru  „Construire case de vacanta” în intravilan trup izolat nr. 16, Mun. Codlea, zona Geamana, jud. Braşov, CF 103017, cu o suprafaţă totală de 19.800 mp

Obiectivele urmărite prin implementarea PUZ - ului sunt:

 • organizarea arhitectural urbanistică a zonei;
 • schimbarea categoriei de folosinţă a terenului, din teren pasune, intravilan  în teren de construcţie;
 • amplasarea construcţiilor ce vor fi prevăzute în zonă ;
 • completarea infrastructurii tehnico-edilitare;
 • unitatea ansamblului;
 • organizarea circulaţiei carosabile şi pietonale ;
 • aspectele relevante ale stării actuale a mediului;
 • integrarea prevederilor prevăzute de alte planuri, programe şi acte normative comunitare Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane - cu transpunere în legislaţia românească, prevederile Directivei Habitatelor , Planul Judeţean de Gestiune a Deşeurilor.
 • măsuri avute în vedere pentru monitorizarea efectelor semnificative ale implementării planului

 

Consideraţiile ce au stat la baza luării deciziei:

  -  asigurarea amplasamentului, şi a utilităţilor  necesare;

  - organizarea circulaţiei carosabile şi pietonale; asigurarea unor accese carosabile şi pietonale directe şi uşoare;

  - completarea structurii tehnico–edilitare: în conformitate cu cerinţele Avizului de Gospodărire a Apelor nr. 275 din 22.09.2011, emis de Administraţia Naţională „APELE ROMANE” Direcţia Apelor Olt – Sistemul de Gospodărire a Apelor Braşov;

  - valorificarea cadrului natural, al reliefului în vederea realizării unui ansamblu închegat, armonizat;

  - poziţia bună avută în teren din punct de vedere al cadrului natural;

  - planul nu implică lucrări de defrişare, zona amplasamentului  este  pasune;

  - a fost emis Avizului favorabil de către  SC DORIPESCO SA, SOCIETATEA ORNITOLOGICA ROMANA-SUCURSALA BRASOV, OCOLUL SILVIC „CODRII CETATILOR” RA, ASOCIATIA GREENCOD, in calitate de custozi ai Sitului Natura 2000 ROSPA 0037 DUMBRAVITA-ROTBAV-MAGURA CODLEI, privind aprobarea PUZ cu   respectarea obligatorie a tuturor conditiilor si masurilor impuse in Raportul de Mediu intocmit  de PFA ecolog  Nicoara Alexandru si ecolog Druga Marius.

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului a asigurat şi garantat accesul liber la informaţie a publicului şi participarea  acestuia  la luarea  deciziei  în  etapa de definitivare şi avizare din punct de vedere al protecţiei mediului a planului. Astfel au fost mediatizate prin anunţuri în presa locală: elaborarea planului şi solicitarea de obţinere a avizului de mediu, încadrarea planului în categoria celor ce necesită efectuarea evaluării de mediu, finalizarea raportului de mediu şi organizarea dezbaterii publice a acestuia. Documentaţia a fost accesibilă publicului la sediul  APM Braşov, pe durata derulării procedurii.

            Decizia de emitere a avizului de mediu se publică în mass media de către titular: SIMO PETRU şi se afişează pe pagina web a APM Brasov  office @ apmbv.anpm.ro.

 

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 1076/2004, titularul planului are obligaţia de a face publică această decizie în termen de 5 zile de la publicarea ei de către A.P.M. Brasov pe internet, printr-un anunţ în mass-media cu următorul conţinut, urmând a transmite către A.P.M. Brasov documente doveditoare privind mediatizarea anunţului:

 

“Agenţia pentru Protecţia Mediului Brasov anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal - „Construire case de vacanta  ”  în   intravilan trup izolat nr. 16, Mun. Codlea, zona Geamana, jud. Braşov, CF 103017, cu o suprafaţă totală de 19.800 mp,titular de plan Simo Petru, conform prevederilor H.G. nr. 1076/2004. Decizia de emitere a avizului de mediu a fost luată în şedinţa Comitetului Special Constituit care s-a desfăşurat la sediul A.P.M. Braşov în data de 16.01.2011, în urma analizării documentaţiei şi a desfăşurării consultărilor publice, potrivit reglementărilor în vigoare.

Decizia de emitere a avizului de mediu se va afişa la la sediul A.P.M. Brasov Str. Politehnicii nr. 3 jud. Brasov, şi pe pagina de internet a A.P.M. Brasov   office @ apmbv.anpm.ro.

 

 

      De asemenea, vă solicităm să achitaţi:

-suma de 500 RON reprezentand tarif  pentru analiza calitatii raportului, conform Ord. 890/2009;

- suma de 25 RON reprezentând taxa pentru emiterea avizului de mediu în contul (IBAN) RO 92 TREZ 7065017XXX000155 deschis la Trezoreria Sector 6 Bucureşti, cod fiscal 14715650, stabilită conform H.G. nr. 1076/2004.

Copiile ordinelor/chitantelor de plată şi ziarul cu anunţul se vor transmite către A.P.M. Brasov.

Achitarea  tarifului si taxei precum şi transmiterea către A.P.M. Brasov a copiei ordinelor  de plată este condiţie obligatorie pentru emiterea avizului de mediu.

 

DIRECTOR EXECUTIV

    Ciprian Bancila                                                              SERVICIU  REGLEMENTARI

                                                                                                Alexandrina Vasile

 

INTOCMIT:  Liliana Barbu

 

PROIECTUL DECIZIEI  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresat de BANCIU DOMNICA, cu domiciliul in jud. Brasov, mun. Brasov, str. Zizinului, nr.38, bl.32, sc. B, ap.1, pentru proiectul „Construire imobil locuinte P+2E+M”, propus a fi amplasat în jud. Brasov, mun.Brasov, str. Constantin Dobrogeanu Gherea, nr.38, înregistrată la APM Brasov cu nr. 14824 din 24.11.2011,

                în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediuluişi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

                Autoritatea competentă pentru protecţia mediului decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 16.01.2012, că proiectul „Construire imobil locuinte”,propus a fi realizat în jud. Braşov, mun.Brasov, str. Constantin Dobrogeanu Gherea, nr.38(Certificat de Urbanism nr.2573/22.08.2011, emis de Primaria Municipiului Brasov), nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul nu intrăsub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, Anexa 1 si 2 ;

 

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvata sunt următoarele:

1.Caracteristicile proiectului: Proiectul este localizat la limita cu situl Natura 2000 ROSCI0120 “Tampa” si Rezervatia naturala Muntele Tampa; Suprafata totala a terenului este de 498mp (conf. Extrasului de CF 108723, nr. topo 6668/2/2-6669/2), suprafata construita este de 144,67mp, suprafata utila este de 457,44mp si suprafata locuibila totala este de 259,76mp/17 camere. Proiectul propune construirea unui imobil de locuinte  cu un regim de inaltime P+2E+M; Descrierea imobilului propus la nivelul parterului: camera de zi (2 buc.), bucatarie (2 buc.), dormitor (2 buc.), baie (2 buc.), hol + casa scarii si hol (2 buc.); la etajul 1 compartimentarea se face dupa cum urmeaza: camera de zi (3 buc.), bucatarie (3 buc.), dormitor (3 buc.), baie (3 buc.), hol + casa scarii si hol (3 buc.); la etajul 2 compartimentarea se face dupa cum urmeaza: camera de zi (3 buc.), bucatarie (3 buc.), dormitor (3 buc.), baie (3 buc.), hol + casa scarii si hol (3 buc.) iar la mansarda sunt prevazute urmatoarele: o baie, o camera si un balcon. Imobilul va fi racordat la sistemul de canalizare si alimentare cu apa potabila a mun. Brasov iar incalzirea se va realiza cu ajutoul unei centrale termice pe gaz.

Motivele:

 1. proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentul acestuia fiind situat al limita cu situl Natura 2000 ROSCI0120 “Tampa”;
 2. proiectul nu este susceptibil sa afecteze habitatele de interes comunitar pentru care s-au desemnat acest situl Natura 2000, pentru ca se afla in intravilanul mun. Brasov, in zona deja antropizata de cauza dezvoltarii urbane existente in zona;

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. Se vor respecta cu strictete prevederile OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Legea 49/2011;
 2. Organizarea de santier va fi amplasata pe terenul proprietarului, in afara ariei naturale protejate;
 3.  Se vor interzice  folosirii oricărei substanţe cu efect insecticid sau raticid pe amplasament cat si in vecinatate;
 4. Deseurile rezultate pe parcursul executiei lucrarilor vor fi valorificate si/sau eliminate prin agenti economici autorizati in acest sens
 5. Se va pastra vegetatia subarbustiva din jurul amplasamantului pentru a crea loc de cuibărit ptr. anumite specii de interes comunitar;
 6. Se va evita afectarea de catre infrastructura temporara, creata in perioada de desfasurare a proiectului, a altor suprafete decat cele pentru care a fost emis acest aviz;
 7. Constructorul se va obliga sa foloseasca utilaje silentioase pentru a nu afecta habitatul speciilor de fauna salbatica aflate in apropiere;
 8. Se vor respecta conditiile impuse prin acorduri si avize de catre celelalte autoritati
 9. Interzicerea cu desavarsire a arderii vegetatiei uscate;
 10. Nu se vor plantaspecii arborescente alohtone (specii de arbuşti ornamentale, etc.) şi se va evita introducerea speciilor ierboase adventive sau invasive. O astfel de intervenţie ar putea periclita şi vegetaţia naturală adiacentă;
 11. Se vor respecta prevederile Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu  modificările si completările ulterioare, privind protectia mediului;
 12. Se vor respecta toate prevederile HG 349/2005,  OUG 78/2000 al MAPM, aprobata cu modificari si completari prin Legea 426/2001, modificata si completata cu OUG 61/2006 si aprobata cu Legea 27/2007 privind regimul deseurilor si HG 856/2002;
 13. In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 privind protectia mediului, cu modificările si completările ulterioare - "Art. 15 alin(2) lit a - «  Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării »;
 14. Se vor respecta conditiile impuse in avizul favorabil emis de custodele ariei naturale protejate (ROSCI0120 Tampa si rezervatia naturala Muntele Tampa) nr.6/12.01.2012 – Agentia Metropolitana Brasov.
 15. Data fiind prezenta unui exemplar de Juglans regia (nuc comun) la limita cu amplasament studiat, este necesar sa respectati prevederile Legii Pomiculturii nr.348/2003, republicata, in eventualitatea extragerii acestui exemplar.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata.

Prezenta decizie poate fi contestata, in conformitate cu prevederile HG nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

     DIRECTOR EXECUTIV,

       ing. Ciprian BANCILA                                                                                      

 

                                                                                           

            SERVICIUL REGLEMENTARI,  

                                                                                            ing. Alexandrina VASILE

                                                                                                                

    Compartiment Evaluare Adecvata,

             ecolog Cristina ALDEA

 

 

 

 

PROIECTUL DECIZIEI  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresat de BORZEA VASILE, cu domiciliul in jud. Brasov, orasul Victoria, str. Albota, bl.9, etj.2, ap.22, pentru proiectul „Construire casa de locuit D+P+M”, propus a fi amplasat în jud. Brasov, com.Vistea, sat Vistea de Sus, nr.209, înregistrată la APM Brasov cu nr. 15701 din 13.12.2011,

                în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediuluişi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

                Autoritatea competentă pentru protecţia mediului decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 16.01.2012, că proiectul „Construire casa de locuit D+P+M”,propus a fi realizat în jud. Braşov, com.Vistea, sat Vistea de Sus, nr.209(Certificat de Urbanism nr.25/22.08.2011, emis de Primaria Comunei Vistea), nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul nu intrăsub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, Anexa 1 si 2 ;

 

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvata sunt următoarele:

1.Caracteristicile proiectului: Proiectul este localizat in situl Natura 2000 ROSPA0098 Piemontul Fagaras; Suprafata totala a terenului este de 828mp (conf. Extraselor CF 100728, nr. topo 242/1, 243/1 si CF 100727, nr. topo 242/2, 243/2), suprafata construita este de 321.86mp si suprafata utila este de 261,34mp. Proiectul propune construirea unui imobil care va avea functiunea de locuinta permanenta cu un regim de inaltime D+P+E; Din punct de vedere functional locuinta D+P+E are urmatoarea structura functionala: nivelul demisol: 3 beciuri, hol, spatiu tehnic cu acees din depozitul sitat la parter si scara acces; nivel parter : living , bucatarie, hol + C.S, debara, camara, depozit si terasa, iar la etaj compartimentarea se face dupa cum urmeaza: 3 dormitore; hol + casa scarii, dus, balcon si logie. Alimentarea cu apa potabila a imobilului se va realiza prin executarea unui bransament la reteaua stradala existenta. Incalzirea imobilului se va face centralizat cu combustibil solid (lemn sau peleti).

 Motivele:

 1. proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentul acestuia fiind situat in situl Natura 2000 ROSPA0098 Piemontul Fagaras;
 2. proiectul nu este susceptibil sa afecteze speciile de pasari de interes comunitar pentru care s-au desemnat acest situl Natura 2000, pentru ca se afla in intravilanul com.Vistea, sat Vistea de Sus, categoria de folosinta a terenului fiind curti si constructii, zona deja antropizata din cauza dezvoltarii comunitatii locale;

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. Se vor respecta cu strictete prevederile OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Legea 49/2011;
 2. Organizarea de santier va fi amplasata pe terenul proprietarului, in afara ariei naturale protejate;
 3.  Se vor interzice  folosirii oricărei substanţe cu efect insecticid sau raticid pe amplasament cat si in vecinatate;
 4. Deseurile rezultate pe parcursul executiei lucrarilor vor fi valorificate si/sau eliminate prin agenti economici autorizati in acest sens
 5. Se va pastra vegetatia subarbustiva din jurul amplasamantului pentru a crea loc de cuibărit ptr. anumite specii de pasari de interes comunitar;
 6. Se va evita deranjarea speciilor de pasari (Pernis apivorus – Viespar;Aquila pomarina - Acvilă ţipătoare mică;Picus canus- Ghionoaie sură) în timpul lucrărilor de constructie si întreţinere, cazul în care acesta se hrăneşte în vecinătatea amplasametului.
 7. Se interzice distrugerea tufişurilor şi arbuştilor din vecinătatea amplasamentului si de pe amplasament pentru specia de pasare Lanius collurio- Sfrâncioc roşiatic;
 8. Se interzice orice forma de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vatamre a exemplarelor de pasari aflate in mediul lor natural, in oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

9) Se interzice perturbarea intentionata a speciilor de pasari in perioada de reproducere, de crestere si de migrare;

10) Se interzice deteriorarea, distrugerea si/sau culegerea intentionata a cuiburilor si /sau oualor din natura;

11) Constructorul se va obliga sa foloseasca utilaje silentioase pentru a nu afecta habitatul speciilor de fauna salbatica aflate in apropiere;

12)  Se vor respecta conditiile impuse prin acorduri si avize de catre celelalte autoritati;

13) Interzicerea cu desavarsire a arderii vegetatiei uscate;

 1. Nu se vor plantaspecii arborescente alohtone (specii de arbuşti ornamentale, etc.) şi se va evita introducerea speciilor ierboase adventive sau invasive. O astfel de intervenţie ar putea periclita şi vegetaţia naturală adiacentă;
 2. Se vor respecta prevederile Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu  modificările si completările ulterioare, privind protectia mediului;
 3. Se vor respecta toate prevederile HG 349/2005,  OUG 78/2000 al MAPM, aprobata cu modificari si completari prin Legea 426/2001, modificata si completata cu OUG 61/2006 si aprobata cu Legea 27/2007 privind regimul deseurilor si HG 856/2002;
 4. In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 privind protectia mediului, cu modificările si completările ulterioare - "Art. 15 alin(2) lit a - «  Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării »;
 5. Se vor respecta conditiile impuse in avizul favorabil emis de Administratia Siturilor Natura 2000 Muntii Fagaras si Piemontul Fagaras nr.462/AMFPF/28.11.2011.

 

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata.

Prezenta decizie poate fi contestata, in conformitate cu prevederile HG nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

     DIRECTOR EXECUTIV,

       ing. Ciprian BANCILA                                                                                      

 

                                                                                          

            SERVICIUL REGLEMENTARI,  

                                                                                            ing. Alexandrina VASILE

                                                                                                         

  

   Compartiment Evaluare Adecvata,

             ecolog Cristina ALDEA