Back

Decizii saptamana 30

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRAŞOV

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE - proiect

Nr. ...... din ........

 

            Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate SC AGROLA COM SRLcu sediul in jud. Brasov, com. Crizbav, sat Crizbav, str. Principala nr. 159, inregistrata la APM Brasov sub nr. 6515 din 16.05.2011 si completata sub nr. 9402 din data de 25.07.2011, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

autoritatea competenta pentru protectia mediului Brasov decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Colectivului de Analiza Tehnica, din data de 25.07.2011, ca proiectul „Plantatie de arbusti fructiferi (catina)”, propus a fi amplasat in jud. Brasov, com. Crizbav, amplasament identificat prin extraseCF nr. 103490-Crizbav, nr. cad. 103490 si CF nr. 103497-Crizbav, nr. cad. 103497,finantat cu fonduri FEADR, in cadrul masurii “Modernizarea exploatatilor agricole”, cod masura 1.2.1,nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

           

            Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt urmatoarele:

- proiectul intră sub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, in Anexa 2, pct. 1, alin. b);

- prin proiect se propune:

- amenajarea unei plantatii de arbusti fructiferi – catina, pe un teren cu suprafata totala de 2,9 ha, aflat in proprietatea sociertatii;

- construirea unui corp administrativ cu regim de inaltime P+M cu functiunea de: sortare a fructelor de catina, ambalarea si depozitarea in spatii de frig a lor; depozitare utilaje, laborator, atelier reparatii caserole si spatiu sanitar;

- imprejmuirea incintei, care se va realiza la interax de 2,50 m, la h=2,00 m, din stalpi de metal ? 50 inglobati in fundatii de beton 40/40/80 cm + panouri de plasa sudata protejata cu gard viu;

- nu se vor face defrisari;

- investitia nu se deruleaza in arie protejata;

- in urmaanalizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, prevazute in Anexa 3 din HG nr.445/2009, s-au constatat urmatoarele:

            1. Caracteristicile proiectului:

a) marimea proiectului – suprafata construita a corpului administrativ va fi de 183 mp, iar inaltimea maxima de 8,50 m; terenul amenajat  si terasat pentru plantatia arbustilor de catina reprezinta cca  70% (2,10 ha) din suprafata totala (2,9 ha) a amplasamentului;

b) cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale – alimentarea cu apa a corpului administrativ se va realiza din fut forat cu adancimea de cca. 12 m; solutia a fost avizata de Sistemul de Gospodarirea Apelor Brasov conform Avizului de Gospodarire a Apelor pentru Situatie Exceptionala nr.165/30.05.2011;

d) productia de deseuri –deseurile rezultatein perioada de executie a proiectului vor fi valorificate/eliminate cu societati autorizate;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort – pe perioada derularii lucrarilor de construire/amenajare emisiile sunt generate de utilajele de executie/transport;substantele poluante pentru atmosfera se vor incadra in valorile limita ale emisiilor stabilite de Ord. MAPM nr. 462/1993 cu modificarile si completarile ulterioare, iar nivelul maxim al zgomotului produs se va incadra in limitele impuse de STAS 10.009/1988; apele uzate menajere din perioada de exploatare a investitiei vor fi stocate in bazin vidanjabil cu capacitatea de 15 mc;

f) riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si de tehnologiile utilizate – nu este cazul;

2. Localizarea proiectelor:

2.1. utilizarea existenta a terenului – teren aflat in extravilanul localitatii Crisbav avand folosinta actuala cu destinatia de faneata si teren arabil, extraselor CFnr. 103490-Crizbav, nr. cad. 103490 si CF nr. 103497-Crizbav, nr. cad. 103497 si conform CU nr. 144/21.05.2010 emis de Consiliul Judetean Brasov, cu termen de valabilitate 21.05.2012;

2.2. relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – apa potabila constituie resursa relativ abundenta;

2.3. capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

a) zonele umede -nu este cazul;

b) zonele costiere -nu este cazul;

c) zonele montane si cele impadurite –nu este cazul;

      d) parcurile si rezervatiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt:zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;

f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si HG nr.930/2005, pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica – nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite –nu este cazul;

h) ariile dens populate –nu este cazul;

i) peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica –nu este cazul.

      3.Caracteristicile impactului potential

a) extinderea impactului: aria geografica si numarul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

c) marimea si complexitatea impactului – impact redus;

d) probabilitatea impactului – redusa, doar pe perioada executarii lucrarilor de construire/amenajare;

e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului – durata scurta.

 

II. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare adecvata, sunt urmatoarele: nu este cazul.

 

            Conditiile de realizare a proiectului:

 1. pe tot parcursul derulării lucrărilor de execuţie se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, condiţiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autorităţile implicate şi proiectul înaintat spre avizare;
 2. deşeurile rezultate la faza de construire vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; vor fi evacuate ritmic, fără a bloca căile de acces pietonale şi stradale;
 3. se vor respecta condiţiile impuse prin Avizul de gospodarire a apelor pentru situatie exceptionala nr. 165/30.05.2011, emis de SGA Braşov;
 4. se va asigura vidanjarea periodica a bazinului de stocare ape uzate menajere, cu societati autorizate;
 5. este interzisă evacuarea apelor uzate neepurate sau insuficient epurate în cursuri de apă, rigole stradale, sau în pânza freatică;
 6. în cazul realizării în zonă a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare, aveţi obligaţia să vă racordaţi la acestea;
 7. se vor lua masuri pentru evitarea poluării solului prin depozitarea pe suprafeţe impermeabile a materialelor şi a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor;
 8. se interzice circulaţia autovehiculelor încarcate cu materiale de construcţie în afara drumurilor de acces;
 9. se va acorda atenţie manevrării utilajelor în apropierea zonelor locuite;
 10. se va asigura delimitarea zonei de lucru pentru a preveni/minimiza distrugerea suprafeţelor invecinate, distrugerea suprafetelor vegetale, iar terenul afectat temporar de lucrări va fi adus la starea iniţială de utilizare;
 11. se vor restrânge la minim suprafeţele ocupate de organizarea de şantier;
 12. se vor lua măsuri corespunzătoare de a nu degrada, sau ocupa terenul din zona limitrofă;
 13. se va limita în timp execuţia investiţiei şi se vor lua toate măsurile necesare privind nivelul de zgomot, astfel încât acesta să nu depaşească valoarea prevazută de STAS 10.009/1988;
 14. pentru evitarea poluării accidentale cu materiale periculoase (scurgeri accidentale de combustibil, de ulei de motor, etc.) reparaţiile la utilajele şi mijloacele de transport se vor efectua doar cu societăţi autorizate;
 15. dacă in decursul implementării proiectului intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, sau modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actului de reglementare, aveti obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului, înainte de realizarea modificării;
 16. în cazul unor poluări accidentale proiectantul şi constructorul răspund în solidar.
 17.  

 

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata. 

Prezenta decizie poate fi contestata, in conformitate cu prevederile HG nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

   DIRECTOR EXECUTIV,

      Ciprian BANCILA                                                                SERVICIUL REGLEMENTARI,

                                                                                                          Dorin STOIAN

  

             INTOCMIT:

consilier Liana ORLANDEA

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRAŞOV

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE - proiect

Nr. ...... din ........

 

            Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate SC LEFRUMARIN SRLcu sediul in jud. Brasov, mun. Sacele, str. Avram Iancu nr. 62, inregistrata la APM Brasov sub nr. 8571 din 05.07.2011 si completata sub nr. 9274 din data de 20.07.2011, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

autoritatea competenta pentru protectia mediului Brasov decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Colectivului de Analiza Tehnica, din data de 25.07.2011, ca proiectul „Legalizare hala depozit carne”, propus a fi amplasat in jud. Brasov, mun. Sacele, str. Avram Iancu nr. 62,nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

           

            Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt urmatoarele:

- proiectul intrăsub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului in Anexa 2, la pct. 13, alin. a);

- societatea desfasoara in punctul de lucru din jud. Brasov, mun. Sacele, str. Avram Iancu nr. 62, activitatea de fabricare a preparatelor din carne si fabricarea painii, autorizata de APM Brasov sub nr. 115/20.02.2007, revizuita la data de 28.07.2008;

- prin proiect se propune legalizarea constructiei cu destinatia de hala depozitare carne, care are regim de inaltime P, structura in cadre metalice, acoperis tip sarpanta, invelitoare din panouri tristrat si izolatii de spuma poliuretanica; pe latura scurta a halei panourile sunt termoizolate cu vata minerala; inchiderile laterale sunt din panouri isopan de 6 cm si de 15 cm grosime, asezate pe partea interioara a structurii; inaltimea la streasina este de 5,20 m iar la coama 6,95 m; hala este compusa din doua incaperi pentru depozitarea carnii cu suprafete de 83,30 mp si de 172,95mp si un hol pentru livrarea marfii cu suprafata de 47,25 mp; usile de intrare sunt din profile de alumuniu termoizolat;

- agregatul de racire functioneaza pe baza de freon ecologic 404 A in cantitate totala de 800 l, care se inlocuieste o data la 20 ani si se completeaza daca este cazul;

- in urmaanalizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, prevazute in Anexa 3 din HG nr.445/2009, s-au constatat urmatoarele:

            1. Caracteristicile proiectului:

a) marimea proiectului – suprafata construita a halei este de 350,35 mp;

b) cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale – nu este cazul;

d) productia de deseuri –nu este cazul;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort – nu este cazul;

f) riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si de tehnologiile utilizate – nu este cazul;

2. Localizarea proiectelor:

2.1. utilizarea existenta a terenului – hala s-a construit in zona cu functiuni agricole, industriale si echipamente tehnico-edilitare;

2.2. relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

a) zonele umede -nu este cazul;

b) zonele costiere -nu este cazul;

c) zonele montane si cele impadurite –nu este cazul;

      d) parcurile si rezervatiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt:zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;

f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si HG nr.930/2005, pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica – nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite –nu este cazul;

h) ariile dens populate –nu este cazul;

i) peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica –nu este cazul.

      3.Caracteristicile impactului potential

a) extinderea impactului: aria geografica si numarul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

c) marimea si complexitatea impactului – nu este cazul;

d) probabilitatea impactului – nu este cazul;

e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului – nu este cazul.

 

II. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare adecvata, sunt urmatoarele: nu este cazul. 

            Conditiile de realizare a proiectului:

 1. aveti obligatia de a solicita si obtine revizuirea autorizatie de mediu sau autorizatie de mediu, dupa caz.

 

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata.

 

Prezenta decizie poate fi contestata, in conformitate cu prevederile HG nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

   DIRECTOR EXECUTIV,

      Ciprian BANCILA

                                                                                            SERVICIUL REGLEMENTARI,

                                                                                                          Dorin STOIAN

   

INTOCMIT: consilier Liana ORLANDEA