Back

DECIZII saptamana 31

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE-proiect

Nr.    /I din          2012

 

            Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate SC SOLAR PARK BRASOV SRL cu sediul in Mun.Brasov, str.Carierei, nr.127, inregistrata la APM Brasov sub nr. 8858 din data de 26.06.2012  si completata sub nr.9944 din data de 17.07.2012, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

autoritatea competenta pentru protectia mediului Brasov decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 30.07.2012, ca proiectul „Alimentare cu energie electrica servicii interne a centralei fotovoltaice Parau”, propus a fi amplasat in jud. Brasov, com.Paraului,  in extravilan, pe teritoriu administrativ al comunei,nu se supune evaluarii impactului asupra mediului.

           

            Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt urmatoarele:

- proiectul intrăsub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului in Anexa 2, la pct. 3, lit.b);

- prin proiect se propune: Pentru alimentarea cu energie electrică a serviciilor interne a centralei fotovoltaice Parau se va construi o linie de alimentare LEA - LES racordată la derivatia Grid, (LEA 20kV Sercaia – Hoghiz).

Lucrarile necesare realizarii alimentarii cu energie electrica sunt urmatoarele:

 • Construirea unei reţele aeriene LEA 20 kV cu conductor torsadat 20 kV tip TA2X(FL)2Y-OL 3x1x95+50 Ol, între stâlpul 43 a proiectat in derivatia Grid, in apropierea PTA 2 Grid (LEA 20kV Sercaia – Hoghiz) şi stalpul  37 proiectat, în lungime de 2600 m;
 • Montare separator tripolar de exterior, STEPn 24kV, In=400A,  montaj vertical ,cu izolaţie compozit cu CLP, cu doua tije de acţionare, pe stalpul 1 al LEA 20kV proiectat, separator ce va deservi  derivatia proiectata;
 • Montare separator tripolar de exterior, STEPn 24kV, In=400A,  montaj vertical ,cu izolaţie compozit cu CLP, cu doua tije de acţionare, pe stalpul 37 proiectat , separator ce va deservi LES 20kV directia Statia 110/20kV proiectata;
 • Se va construi o reţea subterană de 20kV, LES 20kV, cablu tip 3 x A2XS(Fl)2Y150/25mmp (lungime 240 m)  între LEA  20kV stalpul 37 proiectat si PT 20/0,4kV proiectat;
 • Se va construi o reţea subterană de 20kV, LES 20kV, cablu tip 3 x A2XS(Fl)2Y150/25mmp (lungime 430 m)  între PT 20/0,4kV proiectat si Statia 110/20kV proiectata;
 • Montarea unui  post trafo compact 20/0,4kV  (de reţea) pe domeniu privat. Anvelopa va fi dimensionată corespunzător a unui trafo de 400 kVA. Postul trafo  va fi echipat cu:
 • Doua celule linie de 24 kV , cu separator de sarcină 630A, în hexaflorură de sulf (SF6), cu CLP şi ansamblu semnalizare prezenţă tensiune, ansamblu semnalizare scurtcircuit mono şi polifazat, cu motorizare la 24Vcc;
 • O celulă de transformator 24 kV , cu separator de sarcină 200 A, în hexaflorură de sulf ( SF 6 ), cu siguranţe cu percutor de  6,3A;
 • O  unitate transformator  20/0,4kV de 100 kVA, etanş, în ulei , cu pierderi electrice reduse ;
 • Un tablou de distributie de 0,4kV (800A) echipat cu întreruptor automat de 160A,debrosabiltripolar (cu DPST-total trafo,protectie la intreruperea nulului, protecţie la suprasarcină.,protecţie la scurtcircuit,protecţie la scurtcircuit sever), 6 plecări pentru utilizari prevăzute cu siguranţe tip separator de 400A;
 • Un grup de măsură total post echipat cu TC 150/5A, clasa 0,5 S de precizie şi contor electronic,  de energie electrică activă şi reactivă cu In=5 A, Imax= 20A, de 3x230/400 Vca, cu 4 fire ,clasa 0,5S de precizie, alimentare de rezervă, curbă sarcină, interfaţă comunicare RS 485, contor cu modem inclus;
 • Un ansamblu redresor automat 230 V c.a./24 V.c.c., 15 A si baterie stationara capsulata de 24 V.c.c. 100Ah tip acid cu plumb;
 • Pregătire UCMT pt integrare în SAD,(cu preluare mărimi conform ST 92,ST 93).

Delimitarea instalatiilor se va face la iesirea din grupul de masura al PT 20/0,4kV proiectat.

- in urma analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, prevazute in Anexa 3 din HG nr.445/2009, s-au constatat urmatoarele:

            1. Caracteristicile proiectului:

a) marimea proiectului –suprafata de teren pe care se va derula peoiectul estede 1840 mp prin echivalarea unui ml de retea cu 0,4 mp si este situata pe drumurile DE 2279, DE 2277/7; DE 2274; DE 2259;DCL 2309;DCL 2315:DCL 2351;DE 2270:DE 2265:DE 2251.

b) cumularea cu alte proiecte – in zona amplasamentului este in derulare  proiectul parc fotovoltaic cu statie de transformare;

c) utilizarea resurselor naturale – radiatia solara;

d) productia de deseuri –deseurile rezultatein perioada de executie a proiectului vor fi valorificate/eliminate cu societati autorizate;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort – pe perioada derularii lucrarilor de construire/amenajare emisiile sunt generate de utilajele de executie/transport; substantele poluante pentru atmosfera se vor incadra in valorile limita ale emisiilor stabilite de Ord. MAPM nr. 462/1993 cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu prevederile Lg. nr. 104/2011, iar nivelul maxim al zgomotului produs se va incadra in limitele impuse de STAS 10.009/1988; in perioada de organizare de santier se vor amenaja spatii pentru stocarea deseurilor rezultare din activitatea de montare a centralei solare;

f) riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si de tehnologiile utilizate – nu este cazul;

2. Localizarea proiectelor:

2.1. utilizarea existenta a terenului – amplasamentul se afla in extravilanul Com.Parau, domeniu public avand folosinta actuala de “drumuri de exploatare”, conform CU nr. 229/31.05.2012 emis de Consiliul Judetean Brasov;

2.2. relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

a) zonele umede -nu este cazul;

b) zonele costiere -nu este cazul;

c) zonele montane si cele impadurite –nu este cazul;

      d) parcurile si rezervatiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt:zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;

f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si HG nr.930/2005, pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica –nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite –nu este cazul;

h) ariile dens populate –nu este cazul;

i) peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica –nu este cazul.

            3. Caracteristicile impactului potential

a) extinderea impactului: aria geografica si numarul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

c) marimea si complexitatea impactului – impact redus;

d) probabilitatea impactului – redusa, doar pe perioada executarii lucrarilor de montare/amenajare a obiectivului;

e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului – durata scurta.

 II. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare adecvata, sunt urmatoarele: -

             Conditiile de realizare a proiectului:

-Se vor respecta prevederile Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu  modificările si completările ulterioare, privind protectia mediului;

-Substantele poluante pentru atmosfera se vor incadra in C.M.A pentru imisii stabilite de STAS 12574/1987 si V.L.E pentru emisii stabilite de Ord. 462/1993 al MAPPM coroborat cu Legea nr.104/2011;

-Se vor respecta prevederile Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor si HG 856/2002- privind evidenta gestiunii deseurilor ;

-Titularul de proiect are obligaţia ca, în cazul apariţiei oricărei modificări faţă de situaţia prezentată depusa pentru obţinerea prezentei decizii, să  solicite revizuirea acesteia;

-Înainte de punerea în funcţiune a investiţiilor  pentru care s-a obţinut prezenta decizie, titularul este obligat să depună solicitarea pentru emitera autorizaţiei de mediu. Solicitarea autorizaţiei se face în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 114/2007 şi O.U.G. nr. 164/2008 şi ale Ordinului nr.1798/2007, pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.

 

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii ei.

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului de mediu si de evaluare adecvata.

Prezenta decizie poate fi contestata, in conformitate cu prevederile HG nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

   DIRECTOR EXECUTIV,

       Ciprian BANCILA

                                                                                              SERVICIU REGLEMENTARI,

                                                                                                        Alexandrina VASILE

   INTOCMIT:Liliana BARBU