Back

DECIZII saptamana 32

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE - proiect

Nr. ....../I din ........

 

            Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate SC DASH GLOBAL INVESTMENTS SRL cu sediul social in jud. Brasov, mun. Brasov, str. Avram Iancu nr. 151, inregistrata la APM Brasov sub nr. 7087 din 17.05.2012 si completata sub nr. 10813 din 02.08.2012, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

autoritatea competenta pentru protectia mediului Brasov decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 06.08.2012, ca proiectul „„Retele de apa si canalizare la ansamblu locuinte, DE 966 – DE 988, Halchiu”, propus a fi realizat in jud. Brasov, com. Halchiu, DE 988, DJ 112C, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

           

            Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt urmatoarele:

- proiectul intrăsub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului in Anexa 2, la pct. 10, lit. b);

- investitorul doreste construirea retelelor de alimentare cu apa stradala si a bransamentelor fiecarei locuinte, extinderea retelei de apa pana la punctul de bransare la reteaua de apa centralizata a localitatii, construirea retelelor de canalizare menajera si pluviala, a statiei de epurare ape uzate menajere si a separatorului de produse petroliere pentru reteaua de canalizare pluviala, la care se va bransa un ansamblu de 51 de locuinte;

- in urma analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, prevazute in Anexa 3 din HG nr.445/2009, s-au constatat urmatoarele:

            1. Caracteristicile proiectului:

a) marimea proiectului

- prin proiect se propun urmatoarele:

1.Alimentarea cu apa potabila: se va face prinbransare  la conducta de distributie apa OL Dn 150 mmexistenta pe DJ 112 C, la iesirea spre Satu Nou, (la cca 700 m fata de ansamblul de locuinte).

- se va executa extiderea retelei de apa cu conducte de polietilena de inalta densitate in lungime totala de 602 m, care va fi amplasata in lungul drumului DJ 112 C (430 m ) si a drumului  DE 988 (172 m) pana la caminul de distributie de pe amplasament.

- conducta de apa va supratraversa paraul Clopis, prin fixare pe doi stalpi de sustinere din beton 0,5 x 0,3 x 1,3 m amplasati la 0,50 m de malurile paraului Clopis ; lungimea supratraversarii va fi de 9,0 m.

- reteaua de distributie apa pe amplasament va avea lungimea de 750 m si va fi amplasata in lungul drumurilor de incinta;

2. Evacuarera apelor uzate:

- apele uzate menajere provenite de la fiecare locuinta, vor fi colectate prin retele de canalizare individuale si vor fi deversate in colectoarele de canalizare stradale, care se vor amplasa in lungul celor doua drumuri de incinta, vor avea lungimea totala de 800 m si vor conduce apele uzate menajere intr-o statie de epurare mecanobiologica; 

- apele pluviale posibil impurificate de pe drumurivor fi colectate prin intermediul caminelor de colectare prevazute cu gratar de o retea de canalizare pluviala cu lungimea de 800 m, vor fi trecute printr-un separator de nisip si produse petroliere dupa care vor fi deversate in praraul Clopisu, prin aceeasi gura de varsare cu apele menajere epurate;

- dupa epurare, apele uzate menajere impreuna cu apele pluviale epurate vor fi conduse gravitational, printr-o retea de canalizare cu lungimea de 1.372 m, amplasata in lungul drumurilor de exploatare DE 988 si DE 966, in paraul Clopisu, afluent de stanga al pr. Vulcanita;

- statia de epurare mecano-biologica, va epura apele uzate menajere de la un numar de 51 locuinte, si va fi amplasata pe parcela nr 17;

- gura de varsare va fi amenajata intr-un masiv de beton cu dimensiunile de 2,3 x 0,4 x 0,4 m,  iar taluzul paraului va fi protejat printr-un pereu de piatra, care se va realiza pe o lungime de 5 m (2 m amonte si 3 m aval);

 

3. Statii si instalatii de epurare :

- statie de epurare mecano-biologica tip BRT 200, dimensionata pentru  200 l.e., care consta din 5 cuve independente din polipropilenã  care se vor monta îngropat;

- statia va fi compartimentata in spaţii de tratare astfel:

- compartiment de acumulare ­ egalizare cu volumul de 2,5 mc, prevazut cu pompe tocator si site cu ochiuri de 5 mm pentru retinerea deseurilor grosiere;

- camera de aerare cu un volum de 10 mc, echipata cu suflante si difuzori porosi cu membrana elastica;

- compartiment biorotor cu capacitatea de 8,4 mc, echipat cu rotor din polipropilena;

­ compartiment de sedimentare cu capacitatea de 16 mc;

- camera iesire cu capacitatea de 2 mc;

- statia de epurare va fi complet automatizata, toate comenzile fiind date de un panou de control cu memorie programabila;

- separator de nisip si hidrocarburi petroliere tip AS TOP, avand dimensiunile 3,16 x 3,0 x 1,6 m, prevazut cu camera de namol cu capacitatea de 0,6 mc, camera de stocare hidrocarburi cu capacitatea de 1 mc si filtru de coalescenta; 

b) cumularea cu alte proiecte – proiectul va fi realizat in vederea construirii de locuinte; 

c) utilizarea resurselor naturale – nu este cazul;

d) productia de deseuri –deseurile rezultatein perioada de construire/amenajere/functionare vor fi valorificate/eliminate cu societati autorizate;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort – pe perioada derularii lucrarilor de amenajare emisiile sunt generate de utilajele de executie/transport; substantele poluante pentru atmosfera se vor incadra in valorile limita ale emisiilor stabilite de Ord. MAPM nr. 462/1993 cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu Lg. nr. 104/2011, iar nivelul maxim al zgomotului produs se va incadra in limitele impuse de STAS 10.009/1988; utilajele si instalatiile achizitionate vor avea sisteme de filtrare corespunzatoare astfel incat emisiile sa se incadreze in limitele prevazute de legislatia in vigoare;

f) riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si de tehnologiile utilizate – nu este cazul;

2. Localizarea proiectelor:

2.1. utilizarea existenta a terenului – teren aflat in intravilanul si extravilanul localitatii Halchiu, care apartine domeniului public si proprietarilor particulari, conform CU nr. 14/17.01.2012 emis de Consiliul Judetean Brasov;

2.2. relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

a) zonele umede -nu este cazul;

b) zonele costiere -nu este cazul;

c) zonele montane si cele impadurite –nu este cazul;

      d) parcurile si rezervatiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt:zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;

f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si HG nr.930/2005, pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica – nu este cazul ;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite –nu este cazul;

h) ariile dens populate –nu este cazul;

i) peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica –nu este cazul.

     

3. Caracteristicile impactului potential:

a) extinderea impactului: aria geografica si numarul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

c) marimea si complexitatea impactului – impact nesemnificativ;

d) probabilitatea impactului – redusa, doar pe perioada executarii lucrarilor de construire/amenajare;

e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului – durata scurta.

 

II. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare adecvata, sunt urmatoarele: nu este cazul.

 

            Conditiile de realizare a proiectului:

 1. se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare;
 2. pe tot parcursul derulării lucrărilor de execuţie se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, condiţiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autorităţile implicate şi proiectul înaintat spre avizare;
 3. indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere si pluviale epurate si descarcate inparaul Clopisuse vor incadra in limitele valorilor prevazute in Avizul de Gospodarire a Apelor nr. 84/05.04.2011 emisa de SGA Brasov, respectiv:

Tabelul 1: indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere epurate,

inainte de descarcarea lor in paraul Clopis

 

Nr. crt.

Indicatori de calitate ai apelor uzate menajere epurate, inainte de descarcarea lor in paraul Clopis

 

U.M.

Valori maxim admisibile

1

pH

unităţi pH

6,5 – 8,5

2

Reziduu filtrabil uscat la 105 ºC

mg/l

1.000,00

3

CBO5

mg/l

25,00

4

CCOCr

mg/l

125,00

5

Azot total

mg/l

15,00

6

Fosfor total

mg/l

2,00

7

Sulfuri si hidrogen sulfurat

mg/l

0,50

8

Substante extractibile cu solventi organici

mg/l

20,00

9

Detergenti

mg/l

0,50

 

 

Tabelul 2: indicatorii de calitate ai apelor pluviale epurate,

Inainte de  descarcarea lor in paraul Clopis

 

Nr. crt.

Indicatori de calitate ai apelor pluviale epurate,

inainte de descarcarea lor in paraul Clopis

U.M.

Valori maxim admisibile

1

pH

unităţi pH

6,5 – 8,5

2

Suspensii

mg/l

35,00

3

Substante extractibile cu solventi organici

mg/l

20,00

 

 1. la punerea in functiune a retelelor de canalizare aveti obligatia de a va racorda la acestea, iar statia de epurare va functiona ca o instalatie de preepurare;
 2. se interzice evacuarea de ape uzate neepurate sau insuficient epurate in apele de suprafata sau in panza freatica, atat in perioada executarii constructiilor cat si dupa punerea in functiune a acestora;
 3. substantele poluante pentru atmosfera se vor incadra in valorile limita pentru imisii stabilite de Lg. nr. 104/2011 si STAS 12574/1987 si in valorile limita pentru emisiistabilite de Ord. nr. 462/1993 al MAPM;
 4. deşeurile rezultate la faza de implementare a proiectului vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; vor fi evacuate ritmic, fără a bloca căile de acces pietonale şi stradale;
 5. se vor lua masuri pentru evitarea poluării solului prin depozitarea pe suprafeţe impermeabile a materialelor şi a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor;
 6. se va asigura delimitarea zonei de lucru pentru a preveni/minimiza distrugerea suprafeţelor invecinate, iar terenul afectat temporar de lucrări va fi adus la starea iniţială de utilizare;
 7. se vor lua măsuri corespunzătoare de a nu degrada, sau ocupa terenul din zona limitrofă;
 8. se vor lua toate măsurile necesare privind nivelul de zgomot, astfel încât acesta să nu depaşească valoarea prevazută de STAS 10.009/1988;
 9. pentru evitarea poluării accidentale cu materiale periculoase (scurgeri accidentale de combustibil, de ulei de motor, etc.) reparaţiile la mijloacele de transport se vor efectua doar cu societăţi autorizate;
 10. dacă in decursul implementării proiectului intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, sau modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actului de reglementare, aveţi obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului, înainte de realizarea modificării;
 11. în cazul unor poluări accidentale proiectantul şi constructorul răspund în solidar;
 12. la finalizarea integrală a investiţiei aveţi obligaţia de a solicita şi obţine autorizaţia de mediu.

 

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata.

 

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii ei.

Prezenta decizie poate fi contestata, in conformitate cu prevederile HG nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

   DIRECTOR EXECUTIV,

        Ciprian BANCILA                                                              SERVICIUL REGLEMENTARI,

                                                                                                          Alexandrina VASILE

                                                                                                 

 

 

 

            INTOCMIT:

consilier Liana ORLANDEA

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE - proiect

Nr.  ..... /I din .......

 

            Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate deSC VILA MARIA PREDEAL SRL cu sediul social in jud. Brasov, loc. Predeal, Soseaua Nationala nr. 91, inregistrata la APM Brasov sub nr. 9852 din 13.07.2012 si completata sub nr. 10662 din 31.07.2012, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

autoritatea competenta pentru protectia mediului Brasov decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 06.08.2012, ca proiectul „Construire pensiune turistica, organizare de santier”, propus a fi realizat in jud. Brasov, loc. Predeal, Soseaua Nationala nr. 87,nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

           

            Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt urmatoarele:

- proiectul intrăsub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului in Anexa 2, la pct. 10, alin. b);

- prin proiect se propune construirea unei pensiuni cu regim maxim de inaltime P+1E+M, pe un teren proprietate (conform CF nr. 101200-Predeal, nr. cad. 101200), cu suprafata totala de 460 mp, avand urmatoarea compartimentare:

            - parter compus din: windfang, camera tehnica, loc pentru discutie, chicineta, 3 camere de cazare cu grupuri sanitare proprii, sala de mese cu 18 locuri ;

            - etajul 1 compus din: casa scarii, hol distributie, dressing, 4 camere de cazare cu grupuri sanitare proprii, spatiu tehnic;

            - mansarda compusa din: casa scarii, hol distributie, 4 camere de cazare cu grupuri sanitare proprii;

            - pendiunea va avea in dotare 11 locuri de parcare;

- alimentarea cu apa a pensiunii va fi asigurata din reteaua stradala, iar apele uzate menajere vor fi evacuarea in bazin vidanjabil;

- nu se vor face defrisari;

- investitia nu se deruleaza in arie protejata;

- in urma analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, prevazute in Anexa 3 din HG nr. 445/2009, s-au constatat urmatoarele:

            1. Caracteristicile proiectului:

a) marimea proiectului –pensiunea turistica va avea suprafata construita de 124,2 mp;

b) cumularea cu alte proiecte – in zona nu sunt in derulare alte proiecte;

c) utilizarea resurselor naturale – nu este cazul;

d) productia de deseuri –deseurile rezultatein perioada de executie a proiectului/exploatare a investitiei vor fi valorificate/eliminate cu societati autorizate;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort – pe perioada derularii lucrarilor de construire/functionare emisiile sunt generate de utilajele de executie/transport; substantele poluante pentru atmosfera se vor incadra in valorile limita ale emisiilor stabilite de Ord. MAPM nr. 462/1993 cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu Lg. nr. 104/2011, iar nivelul maxim al zgomotului produs se va incadra in limitele impuse de STAS 10.009/1988;  in perioada de exploatare a investitiei apele uzate menajere vor fi evacuate in bazin vidanjabil betonat cu radierul si peretii impermeabilizati;

f) riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si de tehnologiile utilizate – nu este cazul;

2. Localizarea proiectelor:

2.1. utilizarea existenta a terenului – teren neconstruit, situat in intravilan, avand destinatia “zona pentru locuinte individuale/colective si functiuni complementare” conform CU nr. 118/28.05.2012 emis de Primaria Predeal;

2.2. relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

a) zonele umede -nu este cazul;

b) zonele costiere -nu este cazul;

c) zonele montane si cele impadurite –nu este cazul;

      d) parcurile si rezervatiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt:zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;

f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si HG nr.930/2005, pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica – nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite –nu este cazul;

h) ariile dens populate –nu este cazul;

i) peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica –nu este cazul.

      3. Caracteristicile impactului potential:

a) extinderea impactului: aria geografica si numarul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

c) marimea si complexitatea impactului – impact redus;

d) probabilitatea impactului – redusa, doar pe perioada executarii lucrarilor de construire/amenajare;

e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului – durata scurta.

 

II. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare adecvata, sunt urmatoarele: nu este cazul.

           

            Conditiile de realizare a proiectului:

 1. se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare;
 2. pe tot parcursul derulării lucrărilor de execuţie se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, condiţiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autorităţile implicate şi proiectul înaintat spre avizare;
 3. deşeurile rezultate la faza de construire vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; vor fi evacuate ritmic, fără a bloca căile de acces pietonale şi stradale;
 4. se va asigura vidanjarea bazinului de stocare ape uzate menajere, ori de cate ori este cazul;
 5. se interzice evacuarea de ape uzate neepurate sau insuficient epurate in apele de suprafata sau in panza freatica, atat in perioada executarii constructiilor cat si dupa punerea in functiune a acestora;
 6. in cazul construirii in zona a retelelor de canalizare, aveti obligatia de a va racorda la acestea;
 7. se vor lua măsuri pentru evitarea poluării solului, prin depozitarea pe suprafeţe impermeabile a materialelor şi a deşeurilor rezultate în urma derulării lucrărilor de construire;
 8. deşeurile rezultate la faza de construire vor fi colectate selectiv cu posibilităţii de valorificare/eliminare cu societăţi autorizate;
 9. terenul afectat temporar de lucrări, va fi adus la starea iniţială de utilizare;
 10. se vor lua măsuri corespunzătoare de a nu degrada sau ocupa terenul din zona limitrofă;
 11. se vor lua toate măsurile necesare privind nivelul de zgomot, astfel încât acesta să nu depaşească valoarea prevazută de STAS 10009/1988;
 12. se va acorda atenţie manevrării utilajelor în apropierea zonelor locuite;
 13. se va asigura salubrizarea zonei şi menţinerea curaţeniei pe traseul drumurilor de acces, pe toata perioada realizării construcţiilor;
 14. se va asigura semnalizarea şantierului cu panouri de avertizare corespunzătoare;
 15. se interzice circulaţia autovehiculelor încărcate cu materiale de construcţie în afara drumurilor de acces;
 16. se va asigura delimitarea zonei de lucru pentru a preveni/minimiza distrugerea suprafeţelor vegetale, iar terenul afectat temporar va fi adus la starea iniţială de utilizare;
 17. se vor restrânge la minim suprafeţele ocupate de organizarea de şantier;
 18. suprafeţele a căror înveliş vegetal a fost afectat, vor fi renaturate adecvat şi redate folosinţei lor iniţiale;
 19. in conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005 privind Protectia Mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 15 alin (2) lit a), aveti obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării;
 20. în cazul unor poluări accidentale proiectantul şi constructorul răspund în solidar;
 21. la finalizarea investitiei veti solicita si obtine autorizatia de mediu.

 

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii ei.

Prezenta decizie poate fi contestata, in conformitate cu prevederile HG nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

DIRECTOR EXECUTIV

     Ciprian BANCILA

                                                                                             SERVICIUL REGLEMENTARI,

                                                                                                             Alexandrina VASILE

 

 

INTOCMIT: consilier Liana ORLANDEA