Back

DECIZII saptamana 35

 

DECIZIA  ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr.       / I din        .2012

 

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de MUNICIPUL SACELE cu sediul în municipiul Sacele, str.Libertatii, nr.17, judeţul Brasov, înregistrată la APM Brasov cu nr. 11613/20.08.2012, completata sub nr.11666 din 22.08.2012, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediuluişi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului Brasovdecide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 27.08.2012 că proiectul „Decolmatrea paraului Garcin prin exploatare agregate minerale, perimetrul temporar de exploatare Valea Garcinului, hm 122”,propus a fi realizat in intravilan Mun. Sacle, amonte 1 km fata de DN 1 A Brasov- Cheia, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediuluisunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr.2, pct.10, lit.(f);

b)se propune  decolmatrea paraului Garcin, la cca. 1,7 km nord-vest de centrul Mun.Sacele. Perimetrul solicitat in vederea decolmatarii albiei minore a pr. Garcin are o lungime de cca. 280 m, o latime de  cca. 12 m si o admacine de 1,16 m. Adancimea de exploatare nu va depasi cota talvegului, Suprafata perimetrului temporar de exploatare va fi de 0, 33 ha de unde se vor extrage cca. 2224 mc agregate minerale (nisip, pietris). Metoda de exploatare  a zacamantului se va face intr-o singura treapta avand in vedere grosimea  de 1,16 m  a stratului de aluviuni.Exploatarea se va realiza complet mecanizat cu un excavator cu cupa si un buldozer , materialul excavat va fi incarcat in 2 basculante de 16 mc si  transportat la lucrari de reparatii si intretinere a drumurilor aflate in administrarea Municipiului Sacele.Drumul de exploatare pe care este posibil accesul strabate cartierul garcin pana la DN 1 A Brasov Cheia. In exploatare se va pastra pilierii de protectie a malurilor cu latimea de 2 m , pe toata lungimea perimetrului , precum si panta taluzelor de 1: 2 pentru stabilitatea acestora.

c) cumularea cu alte proiecte- nu este cazul;

d) utilizarea resurselor naturale – se exploateaza resursele naturale de nisip si pietris;

e) producţia de deşeuri – nu este cazul;

f) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort-reduse, doar la faza de lucrari;

g) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substantele şi de tehnologiile utilizate- nu e cazul;

2. Localizarea proiectului

    Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

    2.1. utilizarea existenta a terenului- terenul unde se va realiza investitia are situat in albia minora a paraului Garcin;

    2.2. relativă abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea şi capacitatea regenerativa a acestora- proiectul  va utiliza resursele naturale din zona conform studiului preliminar;

    2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

    a) zonele umede- nu e cazul;

    b) zonele costiere- nu e cazul;

    c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

    d) parcurile şi rezervaţiile naturale-nu este cazul;

    e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare: nu este cazul;

    f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin OUG 154/2008, sau zonele în care se efectuează determinări pentru includerea lor în zone clasificate de ordonanta de urgenta menţionată anterior, zonele desemnate prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare: nu este cazul;

     g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depasite-nu e cazul;

     h) ariile dens populate- nu e cazul;

     i) peisajele cu semnificatie istorica, culturală şi arheologică- nu e cazul.

3. Caracteristicile impactului potenţial: se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, cu accent deosebit pe:

    a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate- nu e cazul;

    b) natura transfrontiera a impactului- nu e cazul;

    c) mărimea şi complexitatea impactului- impact  nesemnificativ;

    d) probabilitatea impactului- nu e cazul;

    e) durata, frecventa şi reversibilitatea impactului- nu e cazul;

-proiectul nu va avea impact semnificativ asupra mediului, dupa parcurgerea listelor de control pentru etapa de incadrare nu rezulta un impact semnificativ asupra factorilor de mediu;

-titularul  si APM Brasov au mediatizat in presa locala cat si pe pagina web atat depunerea solicitarii acordului cat si decizia etapei de incadrare.

 

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvatăsunt următoarele:- nu este cazul

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

-respectarea legislaţiei de mediu în vigoare, a condiţiilor impuse de ceilalţi avizatori şi a proiectului înaintat spre avizare;

-se va avea o deosebita atentie la manipularea carburantilor la alimentarea utilajelor.

-se va evita alimentarea cu combustibil in zona de lucru;

-nu se va exploata balast sub adancimea stabilita prin actele de reglementare;

-se vor intretine permanent drumurile de acces; se vor tranzita numai drumurile pentru care s-a obtinut acordul scris al autoritatilor locale;

-nu se va realiza parcarea utilajelor si a mijloacelor de transport in albia minora a pr.Garcin;

-nu se va depasi perimetrul si cantitatea de exploatare prevazuta in actele de reglementare;

-pentru suplimentarea cantitatii de agregate minerale veti solicita si obtine un nou acord de mediu;

-in conformitate cu prevederile OUG 164/2008 "Art. 15 alin(2) lit a - «  Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării »;

- nu se va depasi perimetrul detinut de titularul proiectului;

- nu se vor face depozite de materii prime, materiale sau deseuri in afara perimetrului detinut de titularul proiectului;

- pe parcursul derularii proiectului, emisiile de poluanti in mediu  se vor incadra in limitele impuse de legislatia in vigoare;

- echipamentele, utilajele si instalatiile folosite vor asigura incadrarea emisiilor in limitele prevazute de legislatia in vigoare;

- emisiile de poluanti in aer se vor incadra in limitele prevazute de Ord.462/1993 si STAS 12574/1987;

- nivelul de zgomot se va incadra in prevederile STAS 10009/1988.

 

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare  a impactului  asupra mediului si de evaluare adecvată.

 

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediuluişi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

DIRECTOR EXECUTIV,

      Ciprian BANCILA

                                                                                        SERVICIUL REGLEMENTARI,

                                                                                                               Alexandrina VASILE

 

 

INTOCMIT: Consilier Liliana BARBU