Back

Decizii saptamana 38

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE - proiect

Nr. ..../I din ...........

 

            Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate COMUNA VULCAN cu sediul social in jud. Brasov, com. Vulcan, sat Vulcan, str. Principala nr. 1, inregistrata la APM Brasov sub nr. 10622 din 31.07.2012 si completata sub nr. 12628 din 11.09.2012, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

autoritatea competenta pentru protectia mediului Brasov decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 17.09.2012, ca proiectul Retea de canalizare, comuna Vulcan, judetul Brasov”, propus a fi realizat in jud. Brasov, mun./com. Codlea/Vulcan, extravilan si intravilan, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

           

            Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt urmatoarele:

- proiectul intrăsub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului in Anexa 2, la pct. 10, lit. b);

- captarea, tratarea si distributia apei in comuna Vulcan se face in baza Autorizatia de Mediu nr. 258/15.09.2009 emisa de APM Brasov;

- prin proiect se propune construirea retelelor de canalizare menajera in comuna Vulcan, sat Vulcan, cu transportul acestora spre statia de epurare zonala Feldioara;

- in urma analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, prevazute in Anexa 3 din HG nr.445/2009, s-au constatat urmatoarele:

            1. Caracteristicile proiectului:

a) marimea proiectului:

- reteaua de canalizare se va realiza in sistem separativ; apele uzate menajere vor fi colectate prin retele ampalasate pe toate strazile si vor fi transportate spre statia de epurare zonala Feldioara, printr-un colector avand traseul paralel cu DJ 112A, care se va descarca in caminul de racord din mun. Codlea;

- lungimea total a retelei de canalizare va fi de 15.770 ml, va fi compusa din mai multe tronsoane si va fi prevazuta cu 356 camine de vizitare + 2 statii de pompare, astfel:

- colectorul de canalizare gravitational Vulcan – Codlea, structurat pe 4 tronsoane, va avea lungimea de 5.033 ml si va fi pozitionat de la iesirea din loc. Vulcan, in lungul DJ 112A Vulcan-Codlea, pana la reteaua de canalizare a mun. Codlea;

- reteaua de canalizare in loc. Vulcan va avea lungimea totala de 10.586 ml;

- cele doua statii de pompare vor fi dotate cu 2 pompe tocator fiecare;

- in loc. Vulcan reteaua de canalizare traverseaza in solutie aeriana paraul Vulcanita, pe o lungime de 6 ml;

- colectorul de canalizare Vulcan-Codlea traverseaza derivatia Barsa-Vulcanita si digul de aparare impotriva inundatiilor de pe malul stang, in solutie subterana, pe o lungime totala de 60ml;

b) cumularea cu alte proiecte – nu este cazul; 

c) utilizarea resurselor naturale – nu este cazul;

d) productia de deseuri –deseurile rezultatein perioada de construire/amenajere/functionare vor fi valorificate/eliminate cu societati autorizate;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort – pe perioada derularii lucrarilor de amenajare emisiile sunt generate de utilajele de executie/transport; substantele poluante pentru atmosfera se vor incadra in valorile limita ale emisiilor stabilite de Ord. MAPM nr. 462/1993 cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu Lg. nr. 104/2011, iar nivelul maxim al zgomotului produs se va incadra in limitele impuse de STAS 10.009/1988; utilajele si instalatiile achizitionate vor avea sisteme de filtrare corespunzatoare astfel incat emisiile sa se incadreze in limitele prevazute de legislatia in vigoare;

f) riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si de tehnologiile utilizate – nu este cazul;

2. Localizarea proiectelor:

2.1. utilizarea existenta a terenului – teren aflat in intravilanul si extravilanul mun. Codlea si com. Vulcan, care apartine domeniului public si proprietarilor particulari, conform CU nr. 20/23.01.2012 emis de Consiliul Judetean Brasov;

2.2. relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora: nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

a) zonele umede -nu este cazul;

b) zonele costiere -nu este cazul;

c) zonele montane si cele impadurite –nu este cazul;

      d) parcurile si rezervatiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt:zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;

f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si HG nr.930/2005, pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica – nu este cazul ;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite –nu este cazul;

h) ariile dens populate –nu este cazul;

i) peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica –nu este cazul.

     

3. Caracteristicile impactului potential:

a) extinderea impactului: aria geografica si numarul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

c) marimea si complexitatea impactului – impact nesemnificativ;

d) probabilitatea impactului – redusa, doar pe perioada executarii lucrarilor de construire/amenajare;

e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului – durata scurta.

 

II. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare adecvata, sunt urmatoarele: nu este cazul.

 

            Conditiile de realizare a proiectului:

 1. se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare;
 2. pe tot parcursul derulării lucrărilor de execuţie se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, condiţiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autorităţile implicate şi proiectul înaintat spre avizare;
 3. se vor respecta conditiile prevazute in Avizul de Gospodarire a Apelor nr. 255/26.07.2012 emis de SGA Brasov;
 4. se interzice evacuarea de ape uzate neepurate sau insuficient epurate in apele de suprafata sau in panza freatica, atat in perioada executarii constructiilor cat si dupa punerea in functiune a acestora;
 5. substantele poluante pentru atmosfera se vor incadra in valorile limita pentru imisii stabilite de Lg. nr. 104/2011 si STAS 12574/1987 si in valorile limita pentru emisiistabilite de Ord. nr. 462/1993 al MAPM;
 6. deşeurile rezultate la faza de implementare a proiectului vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; vor fi evacuate ritmic, fără a bloca căile de acces pietonale şi stradale;
 7. se vor lua masuri pentru evitarea poluării solului prin depozitarea pe suprafeţe impermeabile a materialelor şi a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor;
 8. se va asigura delimitarea zonei de lucru pentru a preveni/minimiza distrugerea suprafeţelor invecinate, iar terenul afectat temporar de lucrări va fi adus la starea iniţială de utilizare;
 9. se vor lua măsuri corespunzătoare de a nu degrada, sau ocupa terenul din zona limitrofă;
 10. se vor lua toate măsurile necesare privind nivelul de zgomot, astfel încât acesta să nu depaşească valoarea prevazută de STAS 10.009/1988;
 11. pentru evitarea poluării accidentale cu materiale periculoase (scurgeri accidentale de combustibil, de ulei de motor, etc.) reparaţiile la mijloacele de transport se vor efectua doar cu societăţi autorizate;
 12. dacă in decursul implementării proiectului intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, sau modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actului de reglementare, aveţi obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului, înainte de realizarea modificării;
 13. în cazul unor poluări accidentale proiectantul şi constructorul răspund în solidar;
 14. la finalizarea integrală a investiţiei aveţi obligaţia de a solicita şi obţine autorizaţia de mediu/revizuirea autorizatiei de mediu, dupa caz.

 

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata.

 

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii ei.

Prezenta decizie poate fi contestata, in conformitate cu prevederile HG nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

   DIRECTOR EXECUTIV,

        Ciprian BANCILA                                                              SERVICIUL REGLEMENTARI,

                                                                                                          Alexandrina VASILE

                                                                                                  

 

 

 

            INTOCMIT:

consilier Liana ORLANDEA