Back

DECIZII SAPTAMANA 4

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRAŞOV

 

 

 

 

 
 

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

PROIECT

 

            Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresata deSC RASARIT DE SOARE SRL,cu sediul in judetul Brasov, comuna Feldioara, sat Rotbav nr.360, inregistrata la APM Brasov cu nr.14525 din 14.12.2010, in baza HG nr.445/2009, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, APM Brasov decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Colectivului de Analiza Tehnica, din data de 24.01.2011, ca proiectul „Construire pensiune S+P+M”, propus a fi amplasat in judetul Brasov, comuna Feldioara, sat Rotbav nr.360, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nici evaluarii adecvate.

           

            Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt urmatoarele:

- proiectul se incadreaza in prevederile HG 445/2009, Anexa 2, pct.10 (b);

- proiectul propune construirea unei pensiuni, in regim de inaltime S+P+M, cu spatii de circulatie si parcare, pe o suprafata de cca.494 mp din suprafata totala de 14666 mp. Alimentarea cu apa se va face din put sursa proprie (put forat de adancime medie), iar evacuarea apelor uzate in bazin vidanjabil cu V=60 mc, conform Avizului de gospodarire a apelor nr.582/19.12.2008, emis de SGA Brasov;

- in urma analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, prevazute in Anexa 3 din HG nr.445/2009, s-au constatat urmatoarele:

            1. Caracteristicile proiectului:

a) marimea proiectului – suprafata terenului, pe care se va amplasa proiectul este de 14666 mp, suprafata construita este de cca. 494 mp, iar suprafata de spatiu verde este de cca. 11576 mp.

b) cumularea cu alte proiecte – zona are destinatie turistica, conform PUZ aprobat;

c) utilizarea resurselor naturale – apa subterana prin put forat, pentru alimentarea cu apa;

d) productia de deseuri – nu este cazul (eventualele excavatii se folosesc ca materiale de umplutura);

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort – nu este cazul;

f) riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si de tehnologiile utilizate – nu este cazul;

2. Localizarea proiectelor:

2.1. utilizarea existenta a terenului – zona de turism conform PUZ avizat de Consiliul Judetean Brasov cu avizul nr.95 din 15.10.2010;

2.2. relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

a) zonele umede – nu este cazul;

b) zonele costiere –nu este cazul;

c) zonele montane si cele impadurite –nu este cazul;

                  d) parcurile si rezervatiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt:zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;

f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificari si completari aduse prin OUG nr. 154/2008, sau zonele in care se efectueaza determinari pentru includerea lor in zonele clasificate de ordonanta de urgenta, mentionata anterior, zonele desemnate prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului nationala – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare – nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite –nu este cazul;

h) ariile dens populate –nu este cazul;

i) peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica –nu este cazul.

      3.Caracteristicile impactului potential

a) extinderea impactului: aria geografica si numarul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

c) marimea si complexitatea impactului – impact redus;

d) probabilitatea impactului – redusa, doar pe perioada executarii lucrarilor de construire;

e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului – durata scurta.

 

II. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare adecvata, sunt urmatoarele: - nu este cazul.

           

            Conditiile de realizare a proiectului:

- se vor respecta prevederile legislatiei de mediu, in vigoare;

- se va respecta proiectul inaintat spre avizare;

- se interzice evacuarea de ape uzate neepurate sau insuficient epurate in apele de suprafata sau in panza freatica, atat pe perioada executarii constructiilor, cat si dupa punerea in functiune a acestora;

- se va asigura salubrizarea zonei pe toata perioada realizarii lucrarilor;

- la finalizarea investitiei, aveti obligatia de a solicita si obtine autorizatie de mediu.

 

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata.

Prezenta decizie poate fi contestata, in conformitate cu prevederile HG nr.445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

DIRECTOR EXECUTIV,

      Ing. Ciprian Bancila                                                        SERVICIUL REGLEMENTARI,  

                                                                                                         Ing. Sorin Hornoiu

 

 

 

 

 

 

INTOCMIT:

     Consilier Cristina Romete