Back

DECIZII saptamana 40

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRAŞOV

                                                             DECIZIA  ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 554 /I din 06.09.2011

           

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC F-METAL SRL cu sediul în Fagaras str.Negoiu nr.1, jud.Brasov,înregistrată la APM Brasov cu nr.6368/12.05.20011, cu completari nr.8241/29.06.2011,în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediuluişi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului Brasovdecide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 25.07.2011 că proiectul “ Amenajarea si echiparea atelierului de topire,  turnare deseuri de aluminiu, in cladire existenta propus a fi realizat în incinta UPRUC Fagaras , str. Negoiu nr.1, jud.Brasov, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr.2, pct.13,lit.a si pct.,lit.d;

b) se propunedeschiderea unei noi investitii cu obiectul de activitate “ recuperarea aluminiului din deseuri prin topire-turnare “ avand in vedere existenta unor spatii libere in halele industriale existente. Procesul tehnologic consta in sortarea si pregatirea deseurilor de aluminiu, topirea acestora si turnarea in lingotiere sub forma de lingouri.

Lucrarile pentru realizarea investitiei vor fi derulate in doua etape si anume:

Etapa I: Montarea si punerea in functiune a liniei de recuperare deseuri de aluminiu formata din 2 cuptoare cu creuzet, cu capacitatea de 0,75 t/buc.

                Montarea si punerea in functiune a liniei de recuperare a aluminiului din zgurile de aluminiu rezultate, formata dintr-o moara cu bile si un sistem pneumatic de separare.

Etapa a II-a: Completarea liniei de recuperare aluminiu cu un cuptor basculant cu tambur rotativ cu capacitatea de 3 t

Capacitatea maxima zilnica de topire-turnare Al este: 4,8 t (in cuptorul de 3 t) + 2 buc. x 1,8 t (in 2 cuptoare de 0,75 t) = 8,4 t/zi

In faza de constructii se vor efectua urmatoarele categorii de lucrari, in halele industriale existente:

 • Salubrizarea si igienizarea halelor si grupurilor sociale
 • Completarea ferestrelor cu geamuri
 • Refacerea racordurilor la instalatiile sanitare
 • Turnarea fundatiilor pentru utilaje si pentru instalatia de absorbtie si retinere emisii
 • Efectuarea racordului la reteaua de gaz metan
 • Fixarea instalatiilor, utilajelor si dispozitivelor pe pozitii tehnologice

c)cumularea cu alte proiecte – Toate activitatile atelierului se vor desfasura in spatii dezafectate si neutilizate din cadrul unor hale existente, dupa cum urmeaza:

- Depozitarea, sortarea si pregatirea deseurilor de aluminiu pentru turnare se vor efectua in Hala Depozitare Materiale, cu nr. topo 2971/1/198, cu suprafata de 3665 m², in zona libera, neutilizata, unde se vor amenaja spatii speciale (halele).

- Activitatea principala de topire-turnare aluminiu se va efectua in Hala Turnatorie I, cu nr. topo 2971/1/197, cu suprafata de 4240 m², in incintele:

-Statiei de preparare amestec pamant pentru formare, cu suprafata de 216 m², dezafectata si neutilizata

-Magazia de modele, cu suprafata de 225 m², neutilizata

-Depozitarea produsului finit se va face in Magazia cu nr. topo 2971/1/200 cu suprafata de 40 m²

d) utilizarea resurselor naturale – Aceste cladiri industriale sunt alimentate cu energie electrica de la reteaua locala de distributie a energiei electrice prin cel mai apropiat post TRAFO aflat in vecinatatea Atelierului Turnatorie I, tensiunea de alimentare fiind de 380/220 V cu 50 HZ.

Alimentarea cu apa potabila este asigurata de la reteaua oraseneasca prin contract incheiat cu SC APA CANAL SIBIU SA si este utilizata la grupurile sanitare.

Deversarea apelor menajere se face in reteaua de canalizare uzinala a platformei UPRUC, care le deverseaza mai departe prin decantorul IMHOFF in reteaua municipala administrata de SC APA CANAL SIBIU pe baza de contract.

e) producţia de deşeuri – in faza de constructie deseurile de moloz de la lucrarile efectuate se vor

colecta in containere separate si se vor preda firmelor specializate pe baza de contract; Deseurile de zguri de aluminiu se vor macina inainte de faza de topire. Toate platformele (atat in hale cat si in exterior) sunt betonate.

f) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort –

  Sistemul de absorbtie si retinere emisii poluante se va monta in spatiul de lucru si se va executa in ambele hale mentionate mai sus. Pentru procesul tehnologic de topire a deseurilor si turnarea in lingotiere metalice, se utilizeaza drept conbustibil gazul metan.

   Poluantii rezultati din arderea lor sunt: CO, NOX, SO2 si pulberi. Din zgura care se formeaza pe suprafata baii de metal lichid sunt antrenate pulberi de oxizi de aluminiu.

   Toate emisiile rezultate in procesul de topire-turnare sunt colectate prin hotele amplasate deasupra fiecarui cuptor si transportate prin conducte la instalatia de filtrare prevazuta cu cos de dispersie cu tiraj fortat. Filtrul cu saci (FU) este compus din 3 module identice → tip JET PULSE FILTER UNIT conectate in paralel, cu o capacitate de 5350 m³/h, cu aria totala de filtrare de 55 m², cu 36 buc. cartuse de filtrare, emisia la iesire prevazuta a fi de 15 mg/m³.

   Pulberile de la moara cu bile sunt colectate de un sistem individual de ventilatie, constand dintr-o camera de depunere si un filtru cu saci. In moara se macina zgurile rezultate in urma topirii, in scopul reintroducerii in procesul tehnologic. Cosul de evacuare al tuturor emisiilor rezultate din procesul tehnologic are un diametru de  0,7 m si o inaltime de 10 m.

   Instalatia  de absorbtie si epurare noxe cuprinde, pe langa filtrul uscat, si hote plasate deasupra surselor de poluare, unde la nivelul acestora se absoarbe si o cantitate mare de aer „fals” care dilueaza noxele si le reduce substantial. De la nivelul acestora, noxele sunt transportate printr-un sistem convergent de conducte si conduse spre filtrul uscat.

   In filitrul uscat, noxele sunt trecute prin elementele de filtrare care retin particulele fine, acestea fiind colectate in buncarul filtrului, de unde sunt apoi preluate in recipienti si intoarse in procesul de topire, sau predate la firme autorizate in vederea recuperarii sau eliminarii.

   In procesul tehnologic nu se utilizeaza apa potabila sau industriala, decat pentru grupurile sociale, apele menajere rezultate fiind deversate in reteaua uzinala existenta si mai departe – in reteaua de canalizare a mun. Fagaras.

g) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substantele şi de tehnologiile utilizate – nu este  cazul ;

2. Localizarea proiectului

Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

2.1. utilizarea existenta a terenului - atelierul de topire-turnare deseuri de Al se amanajeaza pe platforma industriala UPRUC, situate in intravilanul mun. Fagaras, in hala industriala existenta. ;

  Cele doua hale (Turnatorie I si Depozitare Materiale) sunt cladiri industriale prevazute cu stalpi de rezistenta din beton armat, cu pereti ziditi si chesoane, acoperis din ferme de beton armat si chesoane, dotat cu luminatoare.

Inaltimea halelor este de 12 m, ferestrele sunt din tamplarie metalica cu geam de sticla, usile sunt metalice, iar pardoseala este betonata. Pe stalpii halelor sunt montate cate doua poduri rulante.

  Magazia de depozitare lingouri de Al este o constructie din caramida, cu fundatie din beton armat, are inaltime de 3 m, ferestrele si usa sunt din tamplarie metalica cu geam de sticla. Pardoseala este din beton, iar accesul la cladire se face pe drum uzinal betonat.

2.2. relativă abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea şi capacitatea regenerativa a acestora: pentru obtinerea energiei necesare topirii deseurilor de Al, in cuptoarele prevazute in proiect, se foloseste gazul metan, cu puterea calorifica de 8500 kcal/m³.

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

a) zonele umede- nu e cazul;

b) zonele costiere- nu e cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale-nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare: nu este cazul;

f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si HG nr.930/2005, pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologicazonele de protectie speciala:   - nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depasite-nu e cazul;

h) ariile dens populate- zona industriala;

i) peisajele cu semnificatie istorica, culturală şi arheologică- nu e cazul.

3. Caracteristicile impactului potenţial: se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, cu accent deosebit pe:

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate- nu e cazul;

b) natura transfrontiera a impactului- nu e cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului- impact  nesemnificativ;

d) probabilitatea impactului- nu e cazul;

e) durata, frecventa şi reversibilitatea impactului- nu e cazul;

-proiectul nu va avea impact semnificativ asupra mediului, dupa parcurgerea listelor de control pentru etapa de incadrare nu rezulta un impact semnificativ asupra factorilor de mediu;

-titularul  si APM Brasov au mediatizat in presa locala cat si pe pagina web atat depunerea solicitarii acordului cat si decizia etapei de incadrare.

 

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: -

Condiţiile de realizare a proiectului:

-respectarea legislaţiei de mediu în vigoare, a condiţiilor impuse de ceilalţi avizatori şi a proiectului înaintat spre avizare;

-deşeurile rezultate la faza de construire si functionare vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; se va avea o deosebita atentie la manipularea substatelor folosite.

- nu se vor face depozite de materii prime, materiale sau deseuri in afara perimetrului detinut de titularul proiectului;

- pe parcursul derularii proiectului, emisiile de poluanti in mediu  se vor incadra in limitele impuse de legislatia in vigoare;

- echipamentele, utilajele si instalatiile folosite vor asigura incadrarea emisiilor in limitele prevazute de legislatia in vigoare;

- emisiile de poluanti in aer se vor incadra in limitele prevazute de Ord.462/1993 si STAS 12574/1987, coroborat cu Legea 104/2011;

- nivelul de zgomot se va incadra in prevederile STAS 10009/1988;

 

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

 

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

 

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea competenta pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Brasov urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin. (3) din HG nr.  445/2009.

 

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediuluişi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 DIRECTOR  EXECUTIV

                 Ciprian BANCILA                              

                                                                              SEF   SERVICIU  REGELEMENTARI,

                                                                     Dorin       STOIAN                                                                                             

 

 

INTOCMIT: Consilier Alexandrina VASILE 

                                      AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRAŞOV

DECIZIA  ETAPEI DE ÎNCADRARE-proiect

Nr.  din .2011

 

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de GHITA VASILE, cu domiciliul in mun. Sacele, str.Ady Endre nr.110, înregistrată la APM Brasov cu nr.12071 din 20.09.2011,  completata sub nr.12394/29.09.2011, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediuluişi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului Brasovdecide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 03.10.2011 că proiectul „Amenajare captare apa pentru uz gospodaresc pana la 2 l/s”,propus a fi amplasat în jud. Brasov, com. Tarlungeni, CF 102060, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr.2, pct.3, lit.h);

b)prin proiect se propun urmatoarele:

- Suprafata efectiva de teren ocupata de lucrarile de constructii este de 240mp.

- Din suprafata totala ocupata de lucraril de constructii 95 mp,respectiv captarea de apa si aductiunea la bazinele de stocare,sunt amplasate in fond forestier, proprietate publica a comunei Tarlungeni.Bazinele de stocare,aductiunea intre bazine si turbina si cladirea microhidrocentralei vor fi amplasate pe terenul proprietate Ghita Vasile.

 - Captarea de apa are inaltimea elevatiei de 1.0 m,se va executa din beton si va fi echipata cu lucrari de amenajarea biefului aval (radier, piunten, anrocament din piatra bruta) pentru protejarea impotriva afuierilor, cu urmatoarele caracteristici:

 1.  Prag deversor
  • Lungime: 7.00m;
  • Latime prag deversor: B=1.0m(cota: 810.76m),b=0.85(cota 811.76m),h elevatie= 1.0m,h fundatie:1.50m(cota 809.26m)
 2. Priza de apa este o priza de apa laterala dimensionata pentru un debit de 0.12mc/s cu caracteristicile:
  •  Lungime:7.00
  •  Latime: B=1.65 m,b=0.50 m, h elevatie: 1.50 m,h fundatie: 1.90m

Pragul deversor va fi legat de pragul prizei de apa  prin intermediul unui canal din beton armat cu lungimea de 4.35m si latimea de 7.00m,grosime 0.70m ,avand ziduri din beton cu h=1.30m,b=0.30m pe ambele maluri.

Priza de apa va fi echipata o podina de lemn peste decantor cu dimensiunile: 3.0x1.50m,gratar metalic pentru oprirea plutitorilor cu dimensiunile:  1.50 x1.50m.

Priza de apa va fi prevazuta cu priza de iarna echipata cu stavila din lemn cu dimensiunile 4.76m x 5.00m actionata manual.

In aval de priza se va amenaja albia paraului Putreda pe o lungime de 6.00m pentru protectia impotriva afuierilor (latime 6.00 m) prin pereu de beton C8/10

 1. Aductiunea de apa intre desnisipatorul lucrarii de captare a apei si bazinele de stocare a apei,va avea o lungime de 66.6m si un diametru de 250mm.Aceasta va fi realizata din tevi pentru aductiuni de apa cu De250x14.2
 2. Pentru stocarea apei se vor realiza doua bazine din beton cu dimensiunile de 18x4m.Primul bazin in care este receptionata apa provenita de la priza,va avea adancime de 1.5m.In capatul din aval va fi prevazut cu o basa pentru retinerea sedimentelor si un sistem de golire  cu calugar pentru reglarea debitului si golirea bazinului.

Racordul intre calugarul bazinului si albia pr. Putreda va fi asigurat printr-un canal pereat cu latimea de 1.0m si adancimea de 0.5m ,lungime 10m(cf.plan situatie sc 1.500).aldoilea bazin,care va alimenta aductiunea de apa catre generator,va avea adancimea de 2.0m.La capatul din aval va fi prevazut cu un  preaplin trapeizoidal pentru evacuarea 

excesului de apa catre pr. Putreda printr-un canal pereat L=6.15m,H=0.50m.Legatura intre cele doua bazine va fi realizata prin intermediul unei conducte cu diametru De 250mm, L=5.0m.

 1. Aductiunea intre bazinul de stocare si generator va fi realizata cu teava PEHD Dn 9.1mm,cu lungimea de 49.60m ingustata la capatul din aval pe o lungime de 2.m la De 90mm(PEHD Dn90 x 5.1mm) pentru sporirea vitezei apei.La iesirea din bazinul de stocare va fi amplasata o vana de reglare a debitului intr-un camin 1x1.2m.fata de amplasamentul actual al generatorului va fi asigurata o inaltime de cadere a apei de 1.0m( la un debit asigurat conform unei deschideri 1/8 a vanei de 2l/s)
 2. Evacuarea apei in emisar se va face prin intermediul unui canal cu latimea la baza de 0.4m, inaltime 0.3 m si inclinarea taluzului de 0.1 m
 3. Generatorul de curent este un dinam de tractor 12V, regulatorul de tensiune si tabloul cu sigurante vor fi amplasate intr-o casuta tip DH6x8.  

c) cumularea cu alte proiecte-proiectul va fi realizat intr-o zona unde nu exista alte proiecte;

d) utilizarea resurselor naturale – nu este cazul;

e) producţia de deşeuri – atat in faza de constructie cat si in faza de exploatare, deseurile rezultate se vor colecta selectiv, pe categorii, in pubele separate si se vor preda firmelor specializate pe baza de contract;

f) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: utilajele si instalatiile achizitionate vor avea sisteme de filtrare corespunzatoare astfel incat emisiile sa se incadreze in limitele prevazute de legislatia in vigoare.

g) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substantele şi de tehnologiile utilizate- nu e cazul;

2. Localizarea proiectului

Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geogr.posibil afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

2.1. utilizarea existenta a terenului – zona unde nu exista alte proiecte;

2.2. relativă abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea şi capacitatea regenerativa a acestora- nu e cazul;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

    a) zonele umede- nu e cazul;

    b) zonele costiere- nu e cazul;

    c) zonele montane şi cele împădurite – nu se va interveni asupra vegetatiei forestiere;

    d) parcurile şi rezervaţiile naturale-nu este cazul;

    e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare: nu este cazul;

    f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin OUG 154/2008, sau zonele în care se efectuează determinări pentru includerea lor în zone clasificate de ordonanta de urgenta menţionată anterior, zonele desemnate prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional –

Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare: nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depasite-nu e cazul;

 h) ariile dens populate- nu e cazul;

 i) peisajele cu semnificatie istorica, culturală şi arheologică- nu e cazul.

 3. Caracteristicile impactului potenţial: se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, cu accent deosebit pe:

    a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate- nu e cazul;

    b) natura transfrontiera a impactului- nu e cazul;

    c) mărimea şi complexitatea impactului- impact  nesemnificativ;

    d) probabilitatea impactului- nu e cazul;

    e) durata, frecventa şi reversibilitatea impactului- nu e cazul;

-proiectul nu va avea impact semnificativ asupra mediului, dupa parcurgerea listelor de control pentru etapa de incadrare nu rezulta un impact semnificativ asupra factorilor de mediu;

-titularul  si APM Brasov au mediatizat in presa locala cat si pe pagina web atat depunerea solicitarii acordului cat si decizia etapei de incadrare.

II.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:-

Condiţiile de realizare a proiectului:

-respectarea legislaţiei de mediu în vigoare, a condiţiilor impuse de ceilalţi avizatori şi a proiectului înaintat spre avizare;

-deşeurile rezultate la faza de construire vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate;

-in conformitate cu prevederile OUG 164/2008 "Art. 15 alin(2) lit a – „Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării”;

- nu se va depasi perimetrul detinut de titularul proiectului;

- nu se vor face defrisari;

- nu se vor face depozite de materii prime, materiale sau deseuri in afara perimetrului detinut de titularul proiectului;

- pe parcursul derularii proiectului, emisiile de poluanti in mediu se vor incadra in limitele impuse de legislatia in vigoare;

- echipamentele, utilajele si instalatiile folosite vor asigura incadrarea emisiilor in limitele prevazute de legislatia in vigoare;

 - emisiile de poluanti in aer se vor incadra in limitele prevazute de Legea 104/2011 coroborata cu Ord.462/1993 si STAS

12574/1987;

- nivelul de zgomot se va incadra in prevederile STAS 10009/1988;

- se vor respecta prevederile Avizului de gospodarire a apelor nr.266/09.09.2011 eliberat de SGA Brasov.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediuluişi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

           

DIRECTOR EXECUTIV,

     Ciprian BANCILA                                                            SEF SERVICIU REGLEMENTARI,

                                                                                                                Dorin STOIAN

 

 INTOCMIT: Consilier Catalin STANCULESCU

                                      AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRAŞOV

DECIZIA  ETAPEI DE ÎNCADRARE-proiect

Nr.  din .2011

 

 

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC DUVENBECK IMOBILIARE SRL, cu sediul in com. Cristian, str.Aleea Duvenbeck nr.1,   înregistrată la APM Brasov cu nr.12111 din 21.09.2011,  completata sub nr.12518/03.10.2011, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediuluişi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului Brasovdecide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 03.10.2011 că proiectul „Betonare parcare auto si construire atelier intretinere parc auto”,propus a fi amplasat în jud. Brasov, com. Cristian, str.Aleea Duvenbeck nr.1, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr.2, pct.10, lit.b);

b)prin proiect se propun urmatoarele:

– Betonare parcare auto-camioane

Lucrarile de betonare parcare autocamioane prevad realizarea suprafetei carosabile si colectarea / preepurarea apelor pluviale de pe aceasta. Suprafata carosabila a incintei se va realiza din pavele prefabricate din beton, autoblocate pe strat suport din beton in grosime de 20cm (BC 16/20). Substraturile se vor realiza dintr-un strat de piatra sparta compactata (20cm), respectiv strat balast compactat (30cm). Apele pluviale de la nivelul platformei carosabile a incintei vor fi colectate printr-un sistem de rigole si vor fi deversate in doua bazine de retentie si dispersie, acoperite, cu fund absorbant dupa ce au fost trecute printr-un dezinisipator si un filtru de hidrocarburi. Suprafata de teren de pe care sunt colectate apele pluviale este de S = 12662,60 mp, aceasta suprafata este impartita in doua zone cu suprafetele S1 = 8019.50 mp si S2 = 4643.10 mp. De pe suprafata S1 apele pluviale sant colectate prin doua rigole, iar de pe suprafata S2 apele pluviale sunt colectate printr-o rigola. Inainte de a fi evacuate in bazinele de retentie si dispersie, apele pluviale sunt preepurate local prin intermediul a 3 separatoare de nisip si hidrocarburi amplasate pe fiecare rigola.

Debit de apa pluviala :

Debit total de apa pluviala:

Q pt = 159,12 l/s din care:

Debit de apa pluviala evacuat de pe suprafata S1

Q ps1 = 95,0 l/s

Debit de apa pluviala evacuat de pe suprafata S2

Q ps2 = 65,0 l/s

Volumul bazinelor de retentie si dispersie

VBR-1 = 250 mc ( volum util )

VBR-2 = 200 mc ( volum util )

La bazinul 1 de retentie si dispersie (VBR-1) se vor monta doua separatoare de nisip si hidrocarburi cu urmatoarele specificatii:

1. Separator de nisip si hidrocarburi cu filtru coalescent din poliesteri armati cu fibra de sticla P.A.F.S. Debit Q=20l/s; volum namol 4000 l; volum total 10000 l; diametru D=2m; Lungime L=3,5m.

2. Separator de nisip si hidrocarburi cu filtru coalescent din poliesteri armati cu fibra de sticla P.A.F.S. Debit Q=50l/s (Q=75l/s); volum trapa de namol 15000 l; volum separator 10000l; volum total 25000 l; diametru D=2,5m; Lungime L=5,4m.

La bazinul 2 de retentie si dispersie (VBR-2) se va monta un separatoar de nisip si hidrocarburi cu urmatoarele specificatii: 

1. Separator de nisip si hidrocarburi cu filtru coalescent din poliesteri armati cu fibra de sticla P.A.F.S. Debit Q=50l/s (Q=75l/s); volum trapa de namol 15000 l; volum separator 10000l; volum total 25000 l; diametru D=2,5m; Lungime L=5,4m.

Platforma carosabila a incintei se amenajeaja cu urmatoarea structura:

- 8 cm dale din beton autoblocate

- 2-3 cm nisip

- 20cm placa beton BC16/20

- folie de separare

- 20 cm piatra sparta

- 30 cm strat balast compactat.

- Amenajarea atelierului de intretinere parc auto

Construirea atelierului de intretinere parc auto se materializeaza prin realizarea unui imobil cu un regim de inaltime P+1E, avand o suprafata construita la sol de 595,83 mp. Lucrarile de reparatii ce se vor realiza in acest atelier vor fi de mica amploare, vizand activitati de intretinere curenta si verificare a starii de functionare a camioanelor din parcului auto. Acest atelier va adaposti trei posturi de lucru cu dimensiunea de 6m x 24m / post de lucru.In atelier se prevede amplasarea unui stand de verificare a sistemului de franare si a unui canal de verificare a autocamioanelor. Deasemenea atelierul va fi dotat cu patru sisteme de evacuare a gazelor de esapament si un sistem de evacuare a noxelor rezultate in urma operatiilor ocazionale de sudura. Atelierul va fi dotat si cu un compresor ce va fi montat intr-o incapere speciala – camera compresor. Natura operatiilor de intretinere nu necesita amplasarea altor utilaje.

Toate deseurile petroliere rezultate in urma operatiunilor de verificare si intretinere a parcului auto vor fi colectare in recipienti speciali, conform normelor in vigoare, si vor fi preluate spre valorificare de catre o firma specializata, in baza unui contract de prestari servicii.

Alimentarea cu apa pentru consum curent a atelierului de reparatii auto se va face din caminul existent in care este prevazuta o rezerva D=32 mm HDPE. Se mentioneaza ca datorita executarii bazinului de retentie pentru apa pluviala acest camin se va desfinta si se va construi un camin nou care va fi amplast conform planului de situatie , realizandu-se totodata devierea unui tronson din conducta existenta D= 32 mm HDPE. De la caminul de vane nou proiectat se va face o extindere de retea D=32 mm HDPE pana la atelierul de intretinere auto.

De la atelierul de intretinere auto provin doua categorii de apa uzata:

- apa uzata menajera provenita de la obiectele sanitare;

- apa uzata  provenita de la intretinerea pardoselii si a canalului de vizitare.

Aceste categorii de apa uzata sunt evacuate la exterior prin doua conducte de canalizare separate. Printr-o conducta sunt evacuate apele menajere, iar prin cealalta conducta sunt evacuate celelalte apele uzate. Apele uzate menajere sunt evacuate direct in bazinul vidanjabil, iar celelalte apele uzate impure sunt preepurate local prin intermediul unui separator de nisip si hidrocarburi si numai dupa aceea sunt evacuate la bazinul vidanjabil.

c) cumularea cu alte proiecte-proiectul va fi realizat intr-o zona constructii mica industrie, sedii de firma, prestari servicii;

d) utilizarea resurselor naturale – nu este cazul;

e) producţia de deşeuri – atat in faza de constructie cat si in faza de exploatare, deseurile rezultate se vor colecta selectiv, pe categorii, in pubele separate si se vor preda firmelor specializate pe baza de contract;

f) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: utilajele si instalatiile achizitionate vor avea sisteme de filtrare corespunzatoare astfel incat emisiile sa se incadreze in limitele prevazute de legislatia in vigoare.

g) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substantele şi de tehnologiile utilizate- nu e cazul;

2. Localizarea proiectului

Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geogr.posibil afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

2.1. utilizarea existenta a terenului – zona constructii mica industrie, sedii de firma, prestari servicii;

2.2. relativă abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea şi capacitatea regenerativa a acestora- nu e cazul;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

    a) zonele umede- nu e cazul;

    b) zonele costiere- nu e cazul;

    c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

    d) parcurile şi rezervaţiile naturale-nu este cazul;

    e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare: nu este cazul;

    f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin OUG 154/2008, sau zonele în care se efectuează determinări pentru includerea lor în zone clasificate de ordonanta de urgenta menţionată anterior, zonele desemnate prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional –

 Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare: nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depasite-nu e cazul;

 h) ariile dens populate- nu e cazul;

 i) peisajele cu semnificatie istorica, culturală şi arheologică- nu e cazul.

 3. Caracteristicile impactului potenţial: se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, cu accent deosebit pe:

    a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate- nu e cazul;

    b) natura transfrontiera a impactului- nu e cazul;

    c) mărimea şi complexitatea impactului- impact  nesemnificativ;

    d) probabilitatea impactului- nu e cazul;

    e) durata, frecventa şi reversibilitatea impactului- nu e cazul;

-proiectul nu va avea impact semnificativ asupra mediului, dupa parcurgerea listelor de control pentru etapa de incadrare nu rezulta un impact semnificativ asupra factorilor de mediu;

-titularul  si APM Brasov au mediatizat in presa locala cat si pe pagina web atat depunerea solicitarii acordului cat si decizia etapei de incadrare.

II.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:-

Condiţiile de realizare a proiectului:

-respectarea legislaţiei de mediu în vigoare, a condiţiilor impuse de ceilalţi avizatori şi a proiectului înaintat spre avizare;

-deşeurile rezultate la faza de construire vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate;

-in conformitate cu prevederile OUG 164/2008 "Art. 15 alin(2) lit a – „Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării”;

- nu se va depasi perimetrul detinut de titularul proiectului;

- nu se vor face depozite de materii prime, materiale sau deseuri in afara perimetrului detinut de titularul proiectului;

- pe parcursul derularii proiectului, emisiile de poluanti in mediu se vor incadra in limitele impuse de legislatia in vigoare;

- echipamentele, utilajele si instalatiile folosite vor asigura incadrarea emisiilor in limitele prevazute de legislatia in vigoare;

- emisiile de poluanti in aer se vor incadra in limitele prevazute de Legea 104/2011 coroborata cu Ord.462/1993 si STAS 12574/1987;

- nivelul de zgomot se va incadra in prevederile STAS 10009/1988;

- se vor respecta prevederile Autorizatiei de gospodarire a apelor nr.70/17.05.2011 eliberata de SGA Brasov.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediuluişi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

           

DIRECTOR EXECUTIV,

     Ciprian BANCILA                                                            SEF SERVICIU REGLEMENTARI,

                                                                                                                Dorin STOIAN

 

INTOCMIT: Consilier Catalin STANCULESCU