Back

Decizii saptamana 42

 

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE - proiect

Nr. ...... / I din ........

 

 

            Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate ELISEI LUCIAN-CORNEL si ELISEI DANIELA cu domiciliul in jud. Brasov, com. Feldioara, str. Muresului nr. 1, bl. E20, ap. 12, inregistrata la APM Brasov sub nr. 13299 din data de 27.09.2012 si completata sub nr. 14102 din data de 10.10.2012, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

autoritatea competenta pentru protectia mediului Brasov decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 15.10.2012, ca proiectul „Amplasare centrala fotovoltaica”, propus a fi realizat in jud. Brasov, com. Halchiu, extravilan, DE, f.n., amplasament identificat prin extras CF nr. 100731-Halchiu, nr. cad. 100731 si extras CF nr. 100698-Halchiu, nr. cad. 100698,nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

           

            Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt urmatoarele:

- proiectul intrăsub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului in Anexa 2, la pct. 3, lit. a), coroborat cu pct. 10, lit. a);

- prin proiect se propune:

            - construirea unei centrale fotovoltaice cu puterea nominala de 5,480 MWp si capacitatea de productie de max. 4,5 MW;

- montarea a circa 22.832 panouri fotovoltaice, in grupuri de 22 module care vor forma un string, pe un teren cu suprafata totala de 10.000 mp;

- pentru fixarea sistemelor de sustinere a modulelor fotovoltaice se vor monta circa 6.734 piloti infipti in pamant;

- panourile solare se vor amplasa în grupuri de câte 20 de bucăţi, care vor fi ordonate în rânduri paralele;

 - se vor monta pe suportul panourilor 8 invertoare, trifazate, cu puterea nominală de 630 kW, pentru conversia curentului electric din curent continuu, în curent alternativ;

            - inclinaţia optimă a modulelor este de 30º;

- se vor amplasa 4 posturi de transformare dotate cu celule MT si RMU, compacte, cu 2 functii de linie si 1 functie trafo, pe fundatii de piatra si balast;

- pe o fundatie amenajata cu balast si piatra se va amplasa cladirea de comanda a centralei -  un container metalic, care va contine o camera achizitie date si o magazie;

- imprejmuirea se va realizata cu gard de plasa si sarma ghimpata, cu înălţimea de maxim 2,50 m;

- racordarea obiectivului la sistemul energetic se va face printr-un punct de conexiune de 20kV montat la limita de proprietate;

- invertoarele vor fi conectate la modulele fotovoltaice, prin intermediul cutiilor de distributie; invertoarele vor fi grupate cate 2 la un post trafo ridicător de tensiune 0,4/20 KV, de putere nominală 1.250 KVA;

- exploatarea functionarii centralei solare va fi realizata in sistem complet automatizat, prin transmisia datelor la distanta, catre un centru de monitorizare si operare; nu este necesara prezenta personalului de exploatare;

- investitia nu se deruleaza in arie protejata;

- in urma analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, prevazute in Anexa 3 din HG nr.445/2009, s-au constatat urmatoarele:

            1. Caracteristicile proiectului:

a) marimea proiectului – suprafata amplasamentului pe care se va monta parcul fotovoltaic va fi de 10.000mp; cladirea de comanda a centraleiva ocupa suprafata de aproximativ 77 mp; cele 4 posturi de transformare vor ocupa suprafata de 340 mp;

b) cumularea cu alte proiecte – in zona amplasamentului, la aproximativ 500 m, este in constructie o alta centrala fotovoltaica;

c) utilizarea resurselor naturale – radiatia solara;

d) productia de deseuri –deseurile rezultatein perioada de executie a proiectului vor fi valorificate/eliminate cu societati autorizate;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort – pe perioada derularii lucrarilor de construire/amenajare emisiile sunt generate de utilajele de executie/transport; substantele poluante pentru atmosfera se vor incadra in valorile limita ale emisiilor stabilite de Ord. MAPM nr. 462/1993 cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu prevederile Lg. nr. 104/2011, iar nivelul maxim al zgomotului produs se va incadra in limitele impuse de STAS 10.009/1988; in perioada de organizare de santier se vor amenaja spatii pentru stocarea deseurilor rezultare din activitatea de montare a parcului de panouri fotovoltaice;

f) riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si de tehnologiile utilizate – nu este cazul;

2. Localizarea proiectelor:

2.1. utilizarea existenta a terenului – amplasamentul se afla in extravilanul com. Halchiu avand folosinta actuala de “arabil”, conform CU nr. 154/27.04.2012 emis de Consiliul Judetean Brasov;

2.2. relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

a) zonele umede -nu este cazul;

b) zonele costiere -nu este cazul;

c) zonele montane si cele impadurite –nu este cazul;

      d) parcurile si rezervatiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt:zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;

f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si HG nr.930/2005, pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica – nu este cazul ;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite –nu este cazul;

h) ariile dens populate –nu este cazul;

i) peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica –nu este cazul.

            3. Caracteristicile impactului potential

a) extinderea impactului: aria geografica si numarul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

c) marimea si complexitatea impactului – impact redus;

d) probabilitatea impactului – redusa, doar pe perioada executarii lucrarilor de montare/amenajare a obiectivului;

e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului – durata scurta.

 

II. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare adecvata, sunt urmatoarele: nu este cazul.

 

 

            Conditiile de realizare a proiectului:

 1. se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare;
 2. pe tot parcursul derulării lucrărilor de execuţie se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, condiţiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autorităţile implicate şi proiectul înaintat spre avizare;
 3. deşeurile rezultate la faza de construire vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; vor fi evacuate ritmic, fără a bloca căile de acces pietonale şi stradale;
 4. se vor lua masuri pentru evitarea poluării solului prin depozitarea pe suprafeţe impermeabile a materialelor şi a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor;
 5. se interzice circulaţia autovehiculelor încarcate cu materiale de construcţie în afara drumurilor de acces;
 6. se va acorda atenţie manevrării utilajelor în apropierea zonelor locuite;
 7. se va asigura delimitarea zonei de lucru pentru a preveni/minimiza distrugerea suprafeţelor invecinate, distrugerea suprafetelor vegetale, iar terenul afectat temporar de lucrări va fi adus la starea iniţială de utilizare;
 8. se vor restrânge la minim suprafeţele ocupate de organizarea de şantier;
 9. se vor lua măsuri corespunzătoare de a nu degrada, sau ocupa terenul din zona limitrofă;
 10. se va limita în timp execuţia investiţiei şi se vor lua toate măsurile necesare privind nivelul de zgomot, astfel încât acesta să nu depaşească valoarea prevazută de STAS 10.009/1988;
 11. pentru evitarea poluării accidentale cu materiale periculoase (scurgeri accidentale de combustibil, de ulei de motor, etc.) reparaţiile la utilajele şi mijloacele de transport se vor efectua doar cu societăţi autorizate;
 12. in conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005 privind Protectia Mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 15 alin (2) lit a), aveti obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării;
 13. în cazul unor poluări accidentale proiectantul şi constructorul răspund în solidar;
 14. la finalizarea investiţiei aveţi obligaţia de a solicita şi obţine autorizaţie de mediu;

 

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii ei.

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata.

Prezenta decizie poate fi contestata, in conformitate cu prevederile HG nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

   DIRECTOR EXECUTIV,

       Ciprian BANCILA

 

                                                                                              SERVICIUL REGLEMENTARI,

                                                                                                        Alexandrina VASILE

  

             INTOCMIT:

consilier Liana ORLANDEA

 

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE - proiect

Nr. ....../I din ........

 

            Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate SC SIT ROMANIA SRL, cu sediul in jud. Brasov, mun. Brasov, Soseaua Cristianului nr. 34, inregistrata la APM Brasov sub nr. 10591 din 30.07.2012, completata sub nr. 11492 din 16.08.2012 si nr. 13999 din 09.10.2012, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

autoritatea competenta pentru protectia mediului Brasov decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 15.10.2012, ca proiectul „Extindere P+E hala existenta, amenajari exterioare, drumuri si platforme”, propus a fi realizat in jud. Brasov, mun. Brasov, Soseaua Cristianului nr. 34, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

           

            Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt urmatoarele:

- proiectul intrăsub incidenta HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, in Anexa 2, pct. 13, lit. a);

- societatea desfasoara in punctul de lucru din mun. Brasov, Soseaua Cristianului nr. 34 activitatea de asamblare a componentelor de robineti si vane pentru centrale termice, autorizata de APM Brasov sub nr. 124/10.052011;

- prin proiect se propune: extinderea halei de productie existenta, cu un alt corp de cladire cu regim de inaltime P+E;

- atat structura de rezistenta cat si inchiderile extinderii sunt realizate integral din elemente prefabricate de beton armat;

- investitia va fi racordata la utilitatile aflate pe amplasament;

- accesul in incinta se pastreaza urmand a se realiza prelungirea actualei cai de acces in incinta asigurand un inel de circulatie carosabila in jurul halelor; se vor crea spatii de andocare si parcaje auto;

-proiectul se va implementa in zona mixta predominant fiind comertul si serviciile de mica productie;

- functiunile principale adapostite in cladirea existenta si extindere cuprind zone tehnico-sociale, de depozitare materie prima si produse finite, o zona de productie dezvoltata pe 2 niveluri (parter si etaj) si o zona sociala la etaj;

- in urma analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, prevazute in Anexa 3 din HG nr.445/2009, s-au constatat urmatoarele:

            1. Caracteristicile proiectului:

a) marimea proiectului – suprafata extinsa a noului corp de cladire – 2.941,8 mp;

b) cumularea cu alte proiecte – in zona amplasamentului, la momentul verificarii amplasamentului, nu erau in derulare alte proiecte; 

c) utilizarea resurselor naturale – alimentarea cu apa va fi asigurata din sursa proprie existenta pe amplasament – foraj cu adancimea de 85 m – prin racord la reteaua de distributie cu apa existenta pe amplasament; solutia a fost avizata de SGA Brasov conform Avizului de Gospodarire a Apelor nr. 315/05.10.2012;

d) productia de deseuri –deseurile rezultatein perioada de construire/amenajere/functionare vor fi valorificate/eliminate cu societati autorizate;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort – pe perioada derularii lucrarilor de amenajare emisiile sunt generate de utilajele de executie/transport; substantele poluante pentru atmosfera se vor incadra in valorile limita ale emisiilor stabilite de Ord. MAPM nr. 462/1993 cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu Lg. nr. 104/2011, iar nivelul maxim al zgomotului produs se va incadra in limitele impuse de STAS 10.009/1988;

- apele uzate menajere de la grupurile sanitare ale halei noi vor fi descarcate prin intermediul unui camin de racord (existent pe amplasament) in reteaua exterioara de canalizare, care va fi extinsa cu conducta PVC in lungime de 148 m;

f) riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si de tehnologiile utilizate – nu este cazul;

2. Localizarea proiectelor:

2.1. utilizarea existenta a terenului – constructii industriale si teren avand destinatia “zona mixta predominant comert, servicii mica productie” conform CU nr. 1704/26.06.2012 emis de Primaria Brasov;

2.2. relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

a) zonele umede -nu este cazul;

b) zonele costiere -nu este cazul;

c) zonele montane si cele impadurite –nu este cazul;

      d) parcurile si rezervatiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt:zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;

f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si HG nr.930/2005, pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica – nu este cazul ;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite –nu este cazul;

h) ariile dens populate –nu este cazul;

i) peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica –nu este cazul.

     

3. Caracteristicile impactului potential

a) extinderea impactului: aria geografica si numarul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

c) marimea si complexitatea impactului – impact nesemnificativ;

d) probabilitatea impactului – redusa, doar pe perioada executarii lucrarilor de construire/amenajare;

e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului – durata scurta.

 

II. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare adecvata, sunt urmatoarele: nu este cazul.

 

            Conditiile de realizare a proiectului:

 1. se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare;
 2. pe tot parcursul derulării lucrărilor de execuţie se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, condiţiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autorităţile implicate şi proiectul înaintat spre avizare;
 3. substantele poluante pentru atmosfera se vor incadra in valorile limita pentru imisii stabilite de Lg. nr. 104/2011 si STAS 12574/1987 si in valorile limita pentru emisiistabilite de Ord. nr. 462/1993 al MAPM;
 4. deşeurile rezultate la faza de implementare a proiectului vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; vor fi evacuate ritmic, fără a bloca căile de acces pietonale şi stradale;
 5. se vor lua masuri pentru evitarea poluării solului prin depozitarea pe suprafeţe impermeabile a materialelor şi a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor;
 6. se va asigura delimitarea zonei de lucru pentru a preveni/minimiza distrugerea suprafeţelor invecinate, iar terenul afectat temporar de lucrări va fi adus la starea iniţială de utilizare;
 7. se vor lua măsuri corespunzătoare de a nu degrada, sau ocupa terenul din zona limitrofă;
 8. se vor lua toate măsurile necesare privind nivelul de zgomot, astfel încât acesta să nu depaşească valoarea prevazută de STAS 10.009/1988;
 9. pentru evitarea poluării accidentale cu materiale periculoase (scurgeri accidentale de combustibil, de ulei de motor, etc.) reparaţiile la mijloacele de transport se vor efectua doar cu societăţi autorizate;
 10. se vor respecta conditiile impuse prin Avizul de Gospodarire a Apelor nr. 12/26.01.2012 emis de SGA Brasov;
 11. dacă in decursul implementării proiectului intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, sau modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actului de reglementare, aveţi obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului, înainte de realizarea modificării;
 12. în cazul unor poluări accidentale proiectantul şi constructorul răspund în solidar;
 13. la finalizarea integrală a investiţiei aveţi obligaţia de a solicita şi obţine autorizaţia/revizuirea autorizatiei de mediu, dupa caz.

 

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii ei.

Prezenta decizie poate fi contestata, in conformitate cu prevederile HG nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

   DIRECTOR EXECUTIV,

        Ciprian BANCILA                                                              SERVICIUL REGLEMENTARI,

                                                                                                          Alexandrina VASILE

            

                                                                                      

 

           INTOCMIT:

consilier Liana ORLANDEA