Back

DECIZII SAPTAMANA 44

PROIECTUL DECIZIEI  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE

 

     Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de P.F. Păştină Valentin Gabriel, cu domiciliul in  Jud. Braşov, oraşul Victoria, str. Negoiu bl. 5, et. 2, ap.8 pentru proiectul „Construire casă de vacanţă P+E”propus a fi realizat în Jud. Braşov, com. Sâmbăta de Sus, sat Sâmbăta de Sus-Zona turistică,  înregistrată la APM Braşov cu nr. 11074 din 27.09.2010,

                în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediuluişi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

                autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Braşov decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 01.11.2010, că proiectul „Construire casă de vacanţă P+E”, propus a fi realizat în Jud. Braşov, com. Sâmbăta de Sus, sat Sâmbăta de Sus-Zona turistică(certificat de urbanism nr.21/25.05.2010, emis de Primăria comunei Sâmbăta de Sus),nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

 I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele: Nu este cazul

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvata sunt următoarele:

 1. proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentul acestuia fiind situat în Sit Natura 2000 ROSPA 0098  “Piemontul Făgăraş”,
 2. în perimetrul proiectului nu au fost semnalate specii de păsări cuibăritoare de interes comunitar;
 3. în zonele adiacente s-au observat specii de păsări de interes comunitar, fără a fi deranjate de viitorul proiect;
 4. pierderea suprafeţei de teren din sit , nu reprezintă un impact negativ pentru speciile de păsări de interes comunitar pentru care s-a declarat acest sit Natura 2000.
 5. proiectul propus va fi implementat in intravilanul localitătii Sâmbăta de Sus , într-o zonă turistică, puternic antropizată.

 

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

1)  Se vor respecta prevederile Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu  modificările si completările ulterioare, privind protectia mediului;

2) Este obligatorie intretinerea corespunzatoare a autovehiculelor si utilajelor astfel incat substantele poluante pentru atmosfera sa se  incadreze in C.M.A pentru imisii stabilite de STAS 12574/1987 si V.L.E pentru emisii stabilite de Ord. 462/1993 al MAPPM;

3) Se vor respecta toate prevederile HG 349/2005,  OUG 78/2000 al MAPM, aprobata cu modificari si completari prin Legea 426/2001, modificata si completata cu OUG 61/2006 si aprobata cu Legea 27/2007 privind regimul deseurilor si HG 856/2002;

4) Deseurile rezultate pe parcursul executiei lucrarilor vor fi valorificate si/sau eliminate prin agenti economici autorizati in acest sens.

5) Se vor respecta prevederile Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu  modificările si completările ulterioare;

6)  Se vor respecta conditiile impuse prin acorduri si avize emise de catre celelalte autoritati;

7)  Se va restrange suprafata santierului si depozitelor de materiale la minimul posibil;

8) Se va evita afectarea de către infrastructura temporară, creată în perioada de desfăşurare a proiectului, a altor suprafeţe decât cele pentru care a fost emisa aceasta aprobare de dezvoltare a proiectului

9) Antreprenorul va delimita zona de lucru pentru a preveni/ minimiza distrugerea suprafeţelor vegetale. Se vor restrânge la minimul posibil suprafeţele ocupate de organizarea de şantier;

10) Suprafeţele destinate pentru depozitarea de materiale de construcţii vor fi impermeabilizate în prealabil cu folie de polietilenă;

11) Constructorul se va obliga sa foloseasca utilaje silentioase pentru a nu afecta habitatul pasarilor aflate in apropiere;

12) Pentru evitarea poluarii accidentale ( scurgeri de ulei de la utilaje etc) se va evita repararea utilajelor pe santier;

13) Se va evita deplasarea utilajelor in afara drumului de acces la santier si in zona santierului

14) Se va evita deranjarea speciilor de pasari  în timpul lucrărilor de constructie si întreţinere, cazul în care acestea se hrănesc în vecinătatea amplasamentului.

Se interzic urmatoarele:

a) orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

    b) perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;

    c) deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

    d) deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

    e) recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a plantelor protejate în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

    f) deţinerea, transportul, comerţul sau schimburile în orice scop ale exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.

15) Se va interzice  folosirea oricărei substanţe cu efect ierbicid, fungicid, insecticid sau raticid pe amplasament, cat si in vecinatate;

16) Se interzice distrugerea tufişurilor şi arbuştilor din vecinătatea amplasamentului deoarece acestea constituie loc de cuibarire pentru anumite specii de pasari

17) Evitarea, pe cât posibil, a impactului de lungă durată cauzat de infrastructura temporară creată în perioada de construcţie şi amenajare a proiectului, a drumurilor de acces asupra habitatelor naturale şi semi-naturale din incinta SPA-ului;

18) Drumurile de acces şi tehnologice, toate zonele a căror suprafaţă (învelişul vegetal) a fost afectată, vor fi refăcute şi vor fi redate folosinţelor iniţiale;

19) Interzicerea cu desăvârşire a arderii vegetaţiei uscate.

20)  In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 privind protectia mediului, cu modificările si completările ulterioare - "Art. 15 alin(2) lit a - «  Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării »;

 21)  La finalizarea lucrărilor titularul va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului care va efectua un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de incadrare conform art. 49 (3) si (4) din OM nr. 135/2010. Procesul verbal de constatare întocmit face parte integranta din procesul verbal de recepţie la terminarea  lucrărilor .

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

DIRECTOR EXECUTIV

Ciprian BĂNCILĂ

 

SERVICIUL ACC                                                                                                          SEF SERVICIU I.P.M.

Sorin HORNOIU                                                                                                                     Emilian GHIOC

 

INTOCMIT:

Consilier Viorel MAREAN

Consilier Liliana BARBU

 

 

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

proiect

 

            Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresata deCOMUNA CRIZBAV prin PRIMAR BALASI SORIN,cu sediul in judetul Brasov, comuna Crizbav, str. Principala nr.141, inregistrata la APM Brasov cu nr.11967 din 15.10.2010, in baza HG nr.445/2009, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, APM Brasov decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Colectivului de Analiza Tehnica, din data de 01.11.2010, ca proiectul „Alimentare cu energie electrica pompe apa din Valea Mare”, propus a fi amplasat in judetul Brasov, comuna Crizbav, DE 264 – DE 299, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nici evaluarii adecvate.

           

            Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt urmatoarele:

- proiectul se incadreaza in prevederile HG 445/2009, Anexa 2, pct.3 (b);

- proiectul propune construirea unei LEA de cca. 4,2 km, racordata la linia existenta in zona, amenajarea a 4 posturi de transformare si retele electrice pe stalpi intre posturi, pentru alimentarea cu energie electrica a celor 4 statii de pompare apa ale comunei Crizbav;

- in urma analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, prevazute in Anexa 3 din HG nr.445/2009, s-au constatat urmatoarele:

            1. Caracteristicile proiectului:

a) marimea proiectului – suprafata terenului pe care se va amplasa proiectul este 2000 mp, iar lungimea traseului LEA de 4,2 km;

b) cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale – nu este cazul;

d) productia de deseuri – deseuri menajere colectate in containere;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort – nu este cazul;

f) riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si de tehnologiile utilizate – nu este cazul;

2. Localizarea proiectelor:

2.1. utilizarea existenta a terenului – conform Certificatului de Urbanism nr.228 din 20.07.2010 – domeniu public (drumuri de exploatatie agricola);

2.2. relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

a) zonele umede – nu este cazul;

b) zonele costiere –nu este cazul;

c) zonele montane si cele impadurite –nu este cazul;

                  d) parcurile si rezervatiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt:zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;

f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificari si completari aduse prin OUG nr. 154/2008, sau zonele in care se efectueaza determinari pentru includerea lor in zonele clasificate de ordonanta de urgenta, mentionata anterior, zonele desemnate prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului nationala – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare – nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite –nu este cazul;

h) ariile dens populate –nu este cazul;

i) peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica –nu este cazul.

      3.Caracteristicile impactului potential

a) extinderea impactului: aria geografica si numarul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

c) marimea si complexitatea impactului – impact redus;

d) probabilitatea impactului – impact redus;

e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului – durata scurta.

 

II. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare adecvata, sunt urmatoarele: - nu este cazul.

           

            Conditiile de realizare a proiectului:

- se vor respecta prevederile legislatiei de mediu, in vigoare;

- se va respecta proiectul inaintat spre avizare;

- se vor respecta conditiile impuse de ceilalti avizatori;

- se va asigura salubrizarea zonei pe toata perioada realizarii lucrarilor.

 

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Prezenta decizie poate fi contestata, in conformitate cu prevederile HG nr.445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

DIRECTOR EXECUTIV,

 Ing. Ciprian Bancila

                                                                                                            SERVICIUL A.C.C.,  

                                                                                                                  Ing. Sorin Hornoiu

   INTOCMIT:

  Consilier Cristina Romete

 

 

 

DECIZIA  ETAPEI DE ÎNCADRARE - PROIECT

Nr.................

 

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC SOHIPI SRL  cu sediul în com. Ghimbav str. Stefan cel Mare nr.584, înregistrată la APM Brasov cu nr. 5257/29.04.2010, completata sub nr.8442/14.07.2010 si nr.12074/20.10.2010, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediuluişi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului Brasovdecide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 19.07.2010 că proiectul  „Construirea unei centrale  de producere prin cogenerare de energie electrica si termica  din biogazpropus a fi realizat în intravilanul municipiului Codlea, DJ 112 A,   se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) încadrarea proiectului:

- proiectul intră sub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2 la  pct.3 a)- instalaţii industriale pentru producerea energiei electrice, termice şi a aburului tehnologic, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;

- activitatea se incadrează si în Anexa 1 a OUG 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al paluării la : - punctul 6.5 – instalaţii pentru eliminarea sauvalorificarea  carcaselor de animale şi a deşeurilor de animale , având o capacitate de tratare ce depăşeşte10 t/zi

b)marimea proiectului:consta in realizarea unei instalatii de producere a energiei electrice si termice pe un teren proprietate cu suprafata de 28900 mp, din urmatoarele materii prime:

- dejectii vaci : 16000 t/an (43,83 t/zi);

- planta energetica insilozata : 23000 t/an (63,01 t/zi).

Prosusele obtinute sunt: energie electrica: 11088,51 MW/an, energie termica: 10319,46 MW/an, material solid fertilizant: 61,37 t/an, material lichid fertilizant: 26875 t/an. Puterea energetica a centralei este sub 10 MW.

Pe teren se vor amplasa urmatoarele:

 • cladire tehnica cu Sc=375 mp;
 • rezervor dejectii cu V=714 mc;
 • 2 buc.fermentatoare cu V=4651 mc fiecare;
 • 3 buc.rezervoare material fermentat cu V=4651 mc fiecare;
 • 2 buc.silozuri cu V=1190 mc fiecare;
 • container grup cogenerare;
 • cantar bascula;
 • casa poarta;
 • gospodaria de apa (sursa proprie-put forat si statie de epurare);
 • imprejmuire incinta;
 • drumuri si alei cu S=4760 mp;
 • platforme betonate cu S=698 mp;
 • post trafo;
 • retele exterioare.

c) cumularea cu alte proiecte- in zona exista activitatea de productie a SC Protan SA;

d) utilizarea resurselor naturale – nu este cazul;

e) producţia de deşeuri – atat in faza de constructie cat si in faza de exploatare, deseurile rezultate se vor colecta selectiv, pe categorii, in pubele separate si se vor preda firmelor specializate pe baza de contract;

f) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort-se vor detalia in Raportul la studiul de evaluare al impactului asupra mediului;

g) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substantele şi de tehnologiile utilizate- se vor detalia in Raportul la studiul de evaluare al impactului asupra mediului;

2. Localizarea proiectului

    Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

2.1. utilizarea existenta a terenului: conform zonificarii mun. Codlea, aprobata cu HCL nr.146/2006;

2.2. relativă abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea şi capacitatea regenerativa a acestora- nu e cazul;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

    a) zonele umede- nu e cazul;

    b) zonele costiere- nu e cazul;

    c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

    d) parcurile şi rezervaţiile naturale-nu este cazul;

    e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare: nu este cazul;

    f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin OUG 154/2008, sau zonele în care se efectuează determinări pentru includerea lor în zone clasificate de ordonanta de urgenta menţionată anterior, zonele desemnate prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare: nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depasite-nu e cazul;

 h) ariile dens populate- nu e cazul;

 i) peisajele cu semnificatie istorica, culturală şi arheologică- nu e cazul.

 3. Caracteristicile impactului potenţial: se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, cu accent deosebit pe:

    a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate- se vor detalia in Raportul la studiul de evaluare al impactului asupra mediului;

    b) natura transfrontiera a impactului- nu e cazul;

    c) mărimea şi complexitatea impactului- se vor detalia in Raportul la studiul de evaluare al impactului asupra mediului;

    d) probabilitatea impactului- se vor detalia in Raportul la studiul de evaluare al impactului asupra mediului;

    e) durata, frecventa şi reversibilitatea impactului- se vor detalia in Raportul la studiul de evaluare al impactului asupra mediului;

-proiectul poate avea impact semnificativ asupra mediului, dupa parcurgerea listelor de control pentru etapa de incadrare  rezulta un impact semnificativ asupra factorilor de mediu;

-titularul  si APM Brasov au mediatizat in presa locala, la sediul administratiei publice locale, la sediul firmei cat si pe pagina web atat depunerea solicitarii acordului cat si decizia etapei de incadrare.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:-

Condiţiile de realizare a proiectului (generale):

-respectarea legislaţiei de mediu în vigoare, a condiţiilor impuse de ceilalţi avizatori şi a proiectului înaintat spre avizare;

-deşeurile rezultate la faza de construire vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; se va avea o deosebita atentie la manipularea carburantilor la alimentarea utilajelor.

- se va evita alimentarea cu combustibil in zona de lucru;

-in conformitate cu prevederile OUG 164/2008 "Art. 15 alin(2) lit a - «  Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării »;

- nu se va depasi perimetrul detinut de titularul proiectului;

- nu se vor face depozite de materii prime, materiale sau deseuri in afara perimetrului detinut de titularul proiectului;

- pe parcursul derularii proiectului, emisiile de poluanti in mediu  se vor incadra in limitele impuse de legislatia in vigoare;

- echipamentele, utilajele si instalatiile folosite vor asigura incadrarea emisiilor in limitele prevazute de legislatia in vigoare;

- emisiile de poluanti in aer se vor incadra in limitele prevazute de Ord.462/1993 si STAS 12574/1987;

- nivelul de zgomot se va incadra in prevederile STAS 10009/1988;

- organizarea de santier se va realiza in perimetrul detinut de titularul proiectului cu respectarea prevederilor din memoriul tehnic;

- la punerea in functiune a obiectivului veti solicita si obtine autorizatie de mediu.

Conditiile particulare privind realizarea proiectului vor fi specificate in Acordul de mediu.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediuluişi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

DIRECTOR EXECUTIV,

        Ing.  Ciprian Bancila                                                  SERVICIUL A.C.C.,

                                                                                        Ing. Sorin Hornoiu

 

INTOCMIT : Consilier Catalin Stanculescu