Back

DECIZII SAPTAMANA 45

 

 

 

                                                              DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE - proiect

Nr. ....../I din ........

 

            Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate SC UPRUC CTR SA, cu sediul in jud. Brasov, mun. Fagaras, str. Negoiu nr. 1, inregistrata la APM Brasov sub nr. 14010 din 07.11.2011 si completata sub nr. 14134 din data de 08.11.2011, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

autoritatea competenta pentru protectia mediului Brasov decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 09.11.2011, ca proiectul „Imbunatatirea eficientei energetice prin retehnologizarea liniei de productie produse metalice obtinute prin deformare plastica”, propus a fi realizat in jud. Brasov, mun. Fagaras, str. Negoiu nr. 1, proiect finantat prin POS – CCE, Axa prioritara 4, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

           

            Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt urmatoarele:

- proiectul intrăsub incidenta HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, in Anexa 2: pct. 13, lit. a);

- societatea desfasoara in punctul de lucru din mun. Fagaras, str. Negoiu nr. 1 activitatea de fabricare a fitingurilor, autorizata de APM Brasov sub nr. 381/28.06.2007;

- prin proiect se propune:

            - inlocuirea utilajelor vechi, energofage, incluse in fluxul tehnologic existent, cu utilaje noi, certificate CE, performante si eficiente din punct de vedere energetic;

            - imbunatatirea procesului de incalzire a semifabricatelor forjate cu ajutorul unor instalatii de incalzire pe baza de curenti de inalta frecventa (incalzire prin inductie), care determina reducerea substantiala a consumului de energie;

            - montarea unui cuptor de tratament termic (pentru operatia de normalizare), cu incalzirea semifabricatelor forjate pe baza de curent electric;

            - montarea unei instalatii de sablare dotata cu sistem de recirculare a alicelor si cu sistem de exhaustare/filtrare a aerului;

            - montarea unui echipament nou de sablat, cu banda reversibila, care va fi parte componenta a cabinei de sablare existenta;

            - montarea a 3 poduri rulante tip monogrinda;

            - montarea unui centru de prelucrare cu ax vertical si a unui strung cu comanda numerica;

            - achizitionarea unui sistem automat pentru compensarea energiei reactive, echipat cu filtre si a unui transformator trifazic cu releu;

- achizitionarea de cabluri electrice;

- achizitionarea unui sistem “dispecer energetic” in vederea monitorizarii consumului de energie;

- proiectul se va implementa in zona industriala, in hala existenta;

- se va reduce consumul de gaz metan cu 421.380 mc/an si implicit emisiile poluante rezultate din arderea gazului metan;

- se va realiza o economie anuala de energie, rezultata in urma optimizarii echipamentelor si utilajelor electrice, astfel: consumul de enrgie activa se va reduce cu 30,891 MWh, iar consumul de energie reactiva se va reduce cu 2.388  MVahr;

- consumul de energie necesara pentru obtinerea unei piese se reduce de aproximativ 3,7 ori;

- investitia nu se deruleaza in arie protejata;

- in urmaanalizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, prevazute in Anexa 3 din HG nr.445/2009, s-au constatat urmatoarele:

            1. Caracteristicile proiectului:

a) marimea proiectuluisuprafata total construita a halelor existente este de 3.927 mp;

b) cumularea cu alte proiecte – in zona amplasamentului nu sunt in derulare alte proiecte;  

c) utilizarea resurselor naturale – nu este cazul;

d) productia de deseuri –deseurile rezultatein perioada de montare a utilajelor/instalatiilor vor fi valorificate/eliminate cu societati autorizate;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort – pe perioada derularii lucrarilor de amenajare emisiile sunt generate de utilajele de executie/transport;substantele poluante pentru atmosfera se vor incadra in valorile limita ale emisiilor stabilite de Ord. MAPM nr. 462/1993 cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu Lg. nr. 104/2011, iar nivelul maxim al zgomotului produs se va incadra in limitele impuse de STAS 10.009/1988; apele uzate menajere vor fi evacuate in reteaua de canalizare existenta;

f) riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si de tehnologiile utilizate – nu este cazul;

2. Localizarea proiectelor:

2.1. utilizarea existenta a terenului – teren aflat in intravilanul localitatii avand destinatia de “zona industriala” conform CU nr. 193/04.11.2011 emis de Primaria Fagaras;

2.2. relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

a) zonele umede -nu este cazul;

b) zonele costiere -nu este cazul;

c) zonele montane si cele impadurite –nu este cazul;

      d) parcurile si rezervatiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt:zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;

f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si HG nr.930/2005, pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica – nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite –nu este cazul;

h) ariile dens populate –nu este cazul;

i) peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica –nu este cazul.

      3.Caracteristicile impactului potential

a) extinderea impactului: aria geografica si numarul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

c) marimea si complexitatea impactului – impact nesemnificativ;

d) probabilitatea impactului – redusa, doar pe perioada executarii lucrarilor de amenajare a utilajelor/instalatiilor;

e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului – durata scurta.

 

II. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare adecvata, sunt urmatoarele: nu este cazul.

 

            Conditiile de realizare a proiectului:

 1. pe tot parcursul derulării lucrărilor de execuţie se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, condiţiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autorităţile implicate şi proiectul înaintat spre avizare;
 2. deşeurile rezultate la faza de implementare a proiectului vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; vor fi evacuate ritmic, fără a bloca căile de acces pietonale şi stradale;
 3. se vor lua masuri pentru evitarea poluării solului prin depozitarea pe suprafeţe impermeabile a materialelor şi a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor;
 4. se va asigura delimitarea zonei de lucru pentru a preveni/minimiza distrugerea suprafeţelor invecinate, iar terenul afectat temporar de lucrări va fi adus la starea iniţială de utilizare;
 5. se vor lua măsuri corespunzătoare de a nu degrada, sau ocupa terenul din zona limitrofă;
 6. se vor lua toate măsurile necesare privind nivelul de zgomot, astfel încât acesta să nu depaşească valoarea prevazută de STAS 10.009/1988;
 7. pentru evitarea poluării accidentale cu materiale periculoase (scurgeri accidentale de combustibil, de ulei de motor, etc.) reparaţiile la mijloacele de transport se vor efectua doar cu societăţi autorizate;
 8. dacă in decursul implementării proiectului intervin elemente noi, necunoscute la data emiteriiactului de reglementare, sau modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actului de reglementare, aveţi obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului, înainte de realizarea modificării;
 9. în cazul unor poluări accidentale proiectantul şi constructorul răspund în solidar;
 10. la finalizarea integrală a investiţiei aveţi obligaţia de a notifica APM Braşov, în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii;
 11. la finalizarea integrală a investiţiei aveţi obligaţia de a solicita şi obţine autorizaţia/revizuirea autorizatiei de mediu.

 

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii ei.

Prezenta decizie poate fi contestata, in conformitate cu prevederile HG nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

   DIRECTOR EXECUTIV,

        Ciprian BANCILA

                                                                                       SERVICIUL REGLEMENTARI,

                                                                                                  Alexandrina VASILE

 

              INTOCMIT:

consilier Liana ORLANDEA