Back

DECIZII SAPTAMANA 48

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRAŞOV

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE - proiect

Nr. ...... din ........

 

            Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate SC CITY CAR GROUP SRL cu sediul in jud. Brasov, mun. Brasov, str. De Mijloc nr. 93, ap. 2, inregistrata la APM Brasov sub nr. 14663 din 18.11.2011 si completata sub nr. 14850 din data de 25.11.2011, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

autoritatea competenta pentru protectia mediului Brasov decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 28.11.2011, ca proiectul „Construire ferma piscicola”, propus a fi amplasat in jud. Brasov, com. Harman, DE 591/2, proiect finantat prin POP, cod masura 2.1., amplasament care face obiectul antecontractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 441/11.03.2011 de BNPA Bera Violeta-Adrina si Tamas Alina, din Brasov B-dul Grivitei nr. 85, sc. G, ap. 1, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

           

            Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt urmatoarele:

- proiectul intră sub incidenta HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, in Anexa 2: pct. 1, lit. f);

- proiectul nu se deruleaza in arie protejata;

- prin proiect se propune construirea unei unitati piscicole compusa din:

- 2 bazine pentru cresterea crapului (1 bazin pentru crap mare si 1 bazin pentru crap mic), 10 bazine pentru cresterea pastravilor, 5 bazine pentru cresterea puietului de pastrav, 1 bazin pentru reproducatori;

- construirea unui corp pentru incubatie si cresterepuiet pastrav,cu regim de inaltime P, compus din: zona casa de incubatie si precrestere, sas si terasa; in acest corp vor fi amplasate 10 troci cu incubatoare pentru incubarea icrelor si 16 bazine de precrestere a puietului pana la varsata de 2 luni;

- construirea unei cladiri administrative cu regim de inaltime P alcatuita din birou admistratie, camera frigorifica, depozit, farmacie, vestiar, grup sanitar

- alimentarea cu energie electrica a corpului administrativ si a corpului pentru incubatie si precrestere puiet pastrav se va asigura cu ajutorul unui microhidroagregat destinat producerii de energie electrică pe retea izolata, care va produce exclusiv curentul electric necesar obiectivelor din incinta amplasamentului;

- alimentarea cu apa a corpului administrativ va fi asigurata din put forat, iar apele uzate menajere provenite de la grupul sanitar amplasat in cadrul acestuia vor fi colectate in bazin etans vidanjabil cu capacitatea de 6,5 mc ;

- alimentarea cu apa a unitatii piscicole va fi asigurata din canalul de desecare CCN 589/1 (Sprenghiul Mare), urmand ca evacuarea lor sa se realizeze in acelasi canal, dupa trecerea prin stavilare de deversare amplasate la capatul bazinelor; 

- investitia se va derula pe un teren cu suprafata totala de 16.063 mp, obiect al antecontractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 441/11.03.2011 de BNPA Bera Violeta-Adrina si Tamas Alina, din Brasov B-dul Grivitei nr. 85, sc. G, ap. 1;

- in urmaanalizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, prevazute in Anexa 3 din HG nr.445/2009, s-au constatat urmatoarele:

            1. Caracteristicile proiectului:

a) marimea proiectului:

- bazinul pentru cresterea crapului mare va avea suprafata luciulu de apa de 2.729,80 mp;

- bazinul pentru cresterea crapului mic va avea suprafata luciulu de apa de 741,58 mp;

- bazinele de crestere a pastravilor (1 bazin reproducatori, 5 bazine puiet si 10 bazinepentru cresterea pastravilor) vor avea suprafata luciulu de apa de 3.473,76 mp;

-  corp pentru incubatie si cresterepuietului de pastrav va avea suprafata construita de 211,61 mp;

- cladirea administrativa va avea suprafata construita de 66,93 mp;

b) cumularea cu alte proiecte – la data efectuării verificarii amplasamentului nu erau în derulare alte proiecte;

c) utilizarea resurselor naturale – alimentarea cu apa a bazinelor se va realiza din canalul de desecare CNN 589/1 numit „Sprenghiul Mare”, iar alimentarea cu apa a cladirii administrative va fi asigurata din sursa proprie; solutiile au fost avizate de Sistemul de Gospodarirea Apelor Brasov conform Avizului de gospodarire a apelor pentru situatie exceptionala nr.317/24.11.2011;

d) productia de deseuri –deseurile rezultatein perioada de executie a proiectului vor fi valorificate/eliminate cu societati autorizate;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort – pe perioada derularii lucrarilor de construire/amenajare emisiile sunt generate de utilajele de executie/transport;substantele poluante pentru atmosfera se vor incadra in valorile limita ale emisiilor stabilite de Ord. MAPM nr. 462/1993 cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu Lg. nr. 104/2011, iar nivelul maxim al zgomotului produs se va incadra in limitele impuse de STAS 10.009/1988; in perioada de exploatare a investitiei apele uzate menajere vor fi evacuate in bazin vidanjabil cu capacitatea de 6,5 mc;

f) riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si de tehnologiile utilizate – nu este cazul;

2. Localizarea proiectelor:

2.1. utilizarea existenta a terenului – teren aflat in extravilanul lacalitatii Harman, avand folosinta actuala de “teren teren arabil” conform CU nr. 145/10.05.2011 emis de Consiliul Judetean Brasov; zona a fost studiata din punct de vedere urbanistic conform PUZ aprobat de Consiliul Judetean Brasov prin Aviz Unic nr. 84/23.09.2011 si Consiliul Local Harman prin HCL nr. 61/09.11.2011;

2.2. relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – apa constituie resursa relativ abundenta;

2.3. capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

a) zonele umede -nu este cazul;

b) zonele costiere -nu este cazul;

c) zonele montane si cele impadurite –nu este cazul;

      d) parcurile si rezervatiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt:zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;

f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si HG nr.930/2005, pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica – nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite –nu este cazul;

h) ariile dens populate –nu este cazul;

i) peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica –nu este cazul.

      3.Caracteristicile impactului potential

a) extinderea impactului: aria geografica si numarul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

c) marimea si complexitatea impactului – impact redus;

d) probabilitatea impactului – redusa, doar pe perioada executarii lucrarilor de construire/amenajare;

e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului – durata scurta.

 

II. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare adecvata, sunt urmatoarele: nu este cazul.

 

            Conditiile de realizare a proiectului:

 1. pe tot parcursul derulării lucrărilor de execuţie se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, condiţiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autorităţile implicate şi proiectul înaintat spre avizare;
 2. deşeurile rezultate la faza de construire vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; vor fi evacuate ritmic, fără a bloca căile de acces pietonale şi stradale;
 3. se vor lua masuri pentru evitarea poluării solului prin depozitarea pe suprafeţe impermeabile a materialelor şi a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor;
 4. se va asigura vidanjarea periodica a bazinului de stocare ape uzate menajere;
 5. se interzice circulaţia autovehiculelor încarcate cu materiale de construcţie în afara drumurilor de acces;
 6. se va acorda atenţie manevrării utilajelor în apropierea zonelor locuite;
 7. se va asigura delimitarea zonei de lucru pentru a preveni/minimiza distrugerea suprafeţelor invecinate, distrugerea suprafetelor vegetale, iar terenul afectat temporar de lucrări va fi adus la starea iniţială de utilizare;
 8. se vor restrânge la minim suprafeţele ocupate de organizarea de şantier;
 9. se vor lua măsuri corespunzătoare de a nu degrada, sau ocupa terenul din zona limitrofă;
 10. se va limita în timp execuţia investiţiei şi se vor lua toate măsurile necesare privind nivelul de zgomot, astfel încât acesta să nu depaşească valoarea prevazută de STAS 10.009/1988;
 11. se interzice circulaţia autovehiculelor încarcate cu materiale de construcţie în afara drumurilor de acces;
 12. pentru evitarea poluării accidentale cu materiale periculoase (scurgeri accidentale de combustibil, de ulei de motor, etc.) reparaţiile la utilajele şi mijloacele de transport se vor efectua doar cu societăţi autorizate;
 13. se vor respecta condiţiile impuse prin Avizul de Gospodărire a Apelor nr. 66/17.03.2011 emis de SGA Braşov;
 14. dacă in decursul implementării proiectului intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, sau modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actului de reglementare, aveti obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului, înainte de realizarea modificării;
 15. la finalizarea investitiei aveti obligatia de a solicita si obtine autorizatia de mediu.

 

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii ei.

 

Prezenta decizie poate fi contestata, in conformitate cu prevederile HG nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

   DIRECTOR EXECUTIV,

     Ciprian BANCILA

 

                                                                                            SERVICIUL REGLEMENTARI,

                                                                                                          Alexandrina VASILE

 

  

            INTOCMIT:

consilier Liana ORLANDEA

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRAŞOV

 

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE - proiect

Nr. ...... din ........

 

            Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate deSandu Constantin pentru SC TRANSMAR SA, cu domiciliul in jud. Buzau, loc. Buzau, str. Ostrovului nr. 16, inregistrata la APM Brasov sub nr. 8244 din 29.06.2011 si completata sub nr. 14381 din 11.11.2011, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

autoritatea competenta pentru protectia mediului Brasov decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 28.11.2011, ca proiectul „Construire pensiune”, propus a fi amplasat in jud. Brasov, loc. Poiana Brasov, Vila Faget, amplasament identificat prin extrase CF nr. 101963-Brasov, nr. top. 14201/1/2/2/1/1/1/1/2/1 si nr. 102581-Brasov, nr. top. 14201/1/2/2/1/1/2,nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

           

            Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt urmatoarele:

- proiectul intră sub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului in Anexa 2, la pct. 10, alin. b);

- prin proiect se propune construirea unei pensiuni cu regim maxim de inaltime S+D+P+2E+M, cu 14 camere de cazare dotate cu grupuri sanitare, sala de conferinte, sala de mese, adapost ALA, spatii tehnice, centrala termica pe baza de gaz metan cu tiraj natural si cu puterea de 100 kW, pe un teren proprietate cu suprafata totala de 1.228 mp;

- nu se vor face defrisari;

- investitia nu se deruleaza in arie protejata;

- in urma analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, prevazute in Anexa 3 din HG nr. 445/2009, s-au constatat urmatoarele:

            1. Caracteristicile proiectului:

a) marimea proiectului –pensiunea turistica va avea suprafata construita de 276,19 mp, si inaltimea maxima de +16,60 m fat ade cota ±0,00;

b) cumularea cu alte proiecte – in zona nu sunt in derulare alte proiecte; proiectul se va implementain intravilanul loc. Poiana Brasov;

c) utilizarea resurselor naturale – nu este cazul;

d) productia de deseuri –deseurile rezultatein perioada de executie a proiectului/exploatare a investitiei vor fi valorificate/eliminate cu societati autorizate;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort – pe perioada derularii lucrarilor de construire/functionare emisiile sunt generate de utilajele de executie/transport;substantele poluante pentru atmosfera se vor incadra in valorile limita ale emisiilor stabilite de Ord. MAPM nr. 462/1993 cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu Lg. nr. 104/2011, iar nivelul maxim al zgomotului produs se va incadra in limitele impuse de STAS 10.009/1988; apele uzate menajere din perioada de exploatare a investitiei vor fi evacuate in reteaua de canalizare existenta in zona;

f) riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si de tehnologiile utilizate – nu este cazul;

2. Localizarea proiectelor:

2.1. utilizarea existenta a terenului – vila Faget si teren conform CU nr. 1815/08.07.2010 emis de Primaria Brasov, cu termen de valabilitate 08.07.2012;

2.2. relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

a) zonele umede -nu este cazul;

b) zonele costiere -nu este cazul;

c) zonele montane si cele impadurite –nu este cazul;

      d) parcurile si rezervatiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt:zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;

f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si HG nr.930/2005, pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica – nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite –nu este cazul;

h) ariile dens populate –nu este cazul;

i) peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica –nu este cazul.

      3.Caracteristicile impactului potential:

a) extinderea impactului: aria geografica si numarul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

c) marimea si complexitatea impactului – impact redus;

d) probabilitatea impactului – redusa, doar pe perioada executarii lucrarilor de construire/amenajare;

e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului – durata scurta.

 

II. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare adecvata, sunt urmatoarele: nu este cazul.

           

            Conditiile de realizare a proiectului:

 1. pe tot parcursul derulării lucrărilor de execuţie se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, condiţiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autorităţile implicate şi proiectul înaintat spre avizare;
 2. deşeurile rezultate la faza de construire vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; vor fi evacuate ritmic, fără a bloca căile de acces pietonale şi stradale;
 3. apele uzate de la bucătărie vor fi trecute prin separator de grăsimi;
 4. se vor lua măsuri pentru evitarea poluării solului, prin depozitarea pe suprafeţe impermeabile a materialelor şi a deşeurilor rezultate în urma derulării lucrărilor de construire;
 5. deşeurile rezultate la faza de construire vor fi colectate selectiv cu posibilităţii de valorificare/eliminare cu societăţi autorizate;
 6. terenul afectat temporar de lucrări, va fi adus la starea iniţială de utilizare;
 7. se vor lua măsuri corespunzătoare de a nu degrada sau ocupa terenul din zona limitrofă;
 8. se vor lua toate măsurile necesare privind nivelul de zgomot, astfel încât acesta să nu depaşească valoarea prevazută de STAS 10009/1988;
 9. se va acorda atenţie manevrării utilajelor în apropierea zonelor locuite;
 10. se va asigura salubrizarea zonei şi menţinerea curaţeniei pe traseul drumurilor de acces, pe toata perioada realizării construcţiilor;
 11. se va asigura semnalizarea şantierului cu panouri de avertizare corespunzătoare;
 12. se interzice circulaţia autovehiculelor încărcate cu materiale de construcţie în afara drumurilor de acces;
 13. se va asigura delimitarea zonei de lucru pentru a preveni/minimiza distrugerea suprafeţelor vegetale, iar terenul afectat temporar va fi adus la starea iniţială de utilizare;
 14. se vor restrânge la minim suprafeţele ocupate de organizarea de şantier;
 15. suprafeţele a căror înveliş vegetal a fost afectat, vor fi renaturate adecvat şi redate folosinţei lor iniţiale;
 16. in conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005 privind Protectia Mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 15 alin (2) lit a), aveti obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării;
 17. în cazul unor poluări accidentale proiectantul şi constructorul răspund în solidar.

 

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata.

 

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii ei.

 

Prezenta decizie poate fi contestata, in conformitate cu prevederile HG nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

  DIRECTOR EXECUTIV,

      Ciprian BANCILA                                                                                       

                                                                                                  SERVICIUL REGLEMENTARI,  

                                                                                                      Sanda VASILE

                                                                                                              

 

 

 

 

            INTOCMIT:

consilier Liana ORLANDEA

 

 

 

DECIZIA  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE proiect

Nr.       /  I / din         2011

 

                 Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresat deSC COMPANIA APA BRASOV  SA  din jud.Brasov, Mun.Brasov, str.Tepes, nr.13, pentru proiectul “Statie de epurare Hoghiz” in jud.Brasov,Com.Ungra, str.DN 13, identificat prin CF nr. 100181(certificat de urbanism nr.375/11.11.2011, emis de Consiliul Judetean Brasov), înregistrată la APM Brasov nr.14421/11.11.2011 cu completari sub nr.14928/28.11.2011,

                în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediuluişi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

               

              Autoritatea competentă pentru protecţia mediului decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 28.11.2011, că proiectul “Statie de epurare Hoghiz” in jud.Brasov,Com.Ungra, str.DN 13,identificat prin CF nr. 100181(certificat de urbanism nr.375/11.11.2011, emis de Consiliul Judetean Brasov),nuse supune evaluarii impactului asupra mediului si nu sesupune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul intrăsub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2 la pct.10 f) si 11 c) ;

 

1.Caracteristicile proiectului 

a) marimea proiectului –proiectul consta in realizarea colectarii  si epurarii apelor uzate menajere  rezultate de la aglomerarea Rupea (Or.Rupea-cartierul Rupea Gara, localitati Hoghiz si Homorod).Populatia luata in calcul la dimensionarea statiei de epurare este de 22.200 locuitori.Terenul de 6000 mp. pe care este amplasata statia este in extravilanul comunei Ungra pentru care societatea a obtinut aviz de mediu si are HCL Ungra nr.24/22.11.2011 de aprobarea PUZ-ului.Statia de epurare mecano-biologica de tratare prin activare cu aerare in sistem intermitent dezvoltata pe 2 linii (tehnologie ICEAS). Debitele de apa uzata ce intra in statie pe fiecare linie sunt:Q zi med.=3,467 mc/zi;Q zi max.=4,501 mc/zi.S-a optat  pentru o statie de epurare bazata pe tehnologia ICEAS (nitrificare-denitrificare biolohica si desfosforizare chimica), du 2 linii compacte de epurare biologica in paralel.Integ procesul de epurare are loc intr-un singur bazin, chiar si in timpul fazelor de sedimentare si decantare ale ciclului de epurare.Acest proces este un sistem complet automatizat care raspunde la variatiile de debit si incarcari influente in statia de epurare, este usor de extins si produce un efluent de calitate superioara.Procesul ICEAS necesita o suprafata mai mica de teren si mai putin echipament, prin urmare vor rezulta costuri reduse de exploatare si pentru amenajari.

b) cumularea cu alte proiecte – Destinatia conform PUZ aprobat cu HCL com.Ungra nr.24/22.11.2011– zona statie epurare Hoghiz cu vecinatatile sud si est  terenuri agricole, la nord zona inundabila HB 828, la vest canal CCN 825 si DN 13;

c) utilizarea resurselor naturale – nu este cazul;

d) productia de deseuri –  terenurile afectate temporar de lucrari vor fi aduse la starea initiala; la faza de functionare- namolul  cca. 209,4 mc/zi ce va ajunge in linia de uscare ce va avea continut de substanta uscata de 22 %.Namolul deshidratat este descarcat  cu ajutorul unor transportoare in containere sau este depozitat  pentru 168 de zile in depozitul temporar a namolului deshidratat,dupa care se va transporta cu societati autorizate la o rampa ecologica sau ca fertilizant in agricultura. 

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort: nu este cazul, sau luat toate masurile privind protectia tuturor factorilor de mediu; statia de epurare va fi amplasata pe un teren aflat in administratia Comunei Ungra  de 600 mp  cu incadrare in limitele  distantei impuse  de ORD.536/1997  (600 m) fata de  primele locuinte.

 

2. Localizarea proiectului

2.1. utilizarea existentă a terenului – ******statia de epurare va fi amplasata pe terenul societatii, teren identificat in  CF 103022 nr.topo  2982/1/2/1/2, 2984/1/1/2/1/2, 2984/2/1/2/1/2  referinta id A.874/41/2/2;

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora  – nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede – nu este cazul

b) zonele costiere – nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturaleşi bazine piscicole amenajate etc.– nu este cazul;

f)zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificari si completari aduse prin OUG nr. 154/2008, sau zonele in care se efectueaza determinari pentru includerea lor in zonele clasificate de ordonanta de urgenta, mentionata anterior, zonele desemnate prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului nationala – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare- nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;

h) ariile dens populate –nu este cazul;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică- nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura transfrontieră a impactului – nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului- nu este cazul;********statia de epurare are dimensiuni mici, se amplaseaza in continuarea bazinului de stocare existent ,iar conducta de evacuare apa uzata epurata  are o lungime de 15 m va fi pozata la 0,70 m pe pat de nisip , umplutura de pamant se va executa fara deterioarea conductelor  si numai dupa efectuarea probelor de etanseitate.Terenul va fi adus la starea initiala .

d) probabilitatea impactului – redus  cu masuri de limitare pe perioada de executie cat si pe perioada de functionare;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului- impact redus pe prioada de realizare si functionare, deoarece proiectul prevede masuri de micsorare sau eliminare a impactului pe toti factorii de mediu.

 

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvata sunt următoarele:-nu este cazul.

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

1)  Se vor respecta prevederile Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu  modificările si completările ulterioare, privind protectia mediului;

2) Este obligatorie intretinerea corespunzatoare a mijloacelor de transport si a utilajelor  astfel incat substantele poluante pentru atmosfera sa se  incadreze in C.M.A pentru imisii stabilite de STAS 12574/1987 si V.L.E pentru emisii stabilite de Ord. 462/1993 al MAPPM;

4) Se vor respecta toate prevederile HG 349/2005,  OUG 78/2000 al MAPM, aprobata cu modificari si completari prin Legea 426/2001, modificata si completata cu OUG 61/2006 si aprobata cu Legea 27/2007 privind regimul deseurilor si HG 856/2002;

7) Deseurile rezultate pe parcursul functionarii ( namol) vor fi  eliminate prin agenti economici autorizati in acest sens.

8)  Se vor respecta conditiile impuse prin acorduri si avize de catre celelalte autoritati;

-beneficiarul si  anteprenorul lucrarii vor urmari indeaproape executare lucrarilor prevazute in documentatia tehnica de fundamentare;

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Solicintantul este obligat ca la finalizarea investitiei sa notifice Agentia  pentru Protectia  Mediului Brasov si sa solicite autorizatie de mediu . 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

      Ciprian BANCILA    

                                                                                                    SERVICIU  REGLEMENTARI,

                                                                                                       Alexandrina VASILE

 

INTOCMIT : Consilier  Liliana BARBU

 

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE - proiect

Nr. ......../I din ..............

 

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate deCOMUNA BRAN prin Primar Gheorghe Hermeneanu cu sediul in jud. Brasov, com. Bran, str. Piata I.G. Stoian nr. 1, inregistrata la APM Brasov sub nr. 12138 din 21.09.2011, completata sub nr. 14631 din 17.11.2011,

in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

autoritatea competenta pentru protectia mediului Brasov decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 28.11.2011, ca proiectul „Captarea si extinderea sistemului de alimentare cu apa comuna Bran, sat Sohodol”, propus a fi realizat in jud. Brasov, com. Bran, sat Poarta si sat Sohodol, amplasament identificat prin extrase CF nr. 101420-Bran, nr. cad. 101420 si CF nr. 102223-Rasnov, nr. top. 6488/1/2, 6488/2/2, 6490/2, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si se supune evaluarii adecvate.

           

            Justificarea prezentei decizii:

I.Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt urmatoarele:

- proiectul intrăsub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului in Anexa 2, la pct. 10, alin. b);

- prin proiect se propune:

            - suplimentarea debitului de apa in localitatea Sohodol prin captarea a doua izvoare aflate pe Valea Opris, la poalele muntilor Clincea;

            - camerele de captare pentru cele doua surse vor fi bicompartimentate, realizate din beton armat, amplasate la cota 1.258,87 mdMN (C1) si cota 1216,85 mdMN (C2), pe teritoriul satului Poarta din com. Bran, in interiorul Parcului Natural Bucegi si in interiorul sitului Natura 2000 RO SCI 0013 Bucegi;

            - primul compartiment al camerelor de captare va avea destinatia de primire si desnisipare, va fi prevazut cu conducta de preaplin si golire, cu descarcare in vechea albie formata de izvoarele captate si cu dimensiuni de 2,00x1,20x2,00 m;

- in al doilea compartiment al camerelor de captare – compartimentul vanelor – vor fi montate dispozitivele de manevra + conducta de aductiune si va avea dimensiuni de 1,00x0,90x2,50 m;

- camerele de captare se vor imprejmui cu panouri de sarma asigurandu-se zona de protectie sanitara cu regim sever de 50 m amonte, 20 m lateral de o parte si alta a captarii si 20 m in aval;

            - din camerele de captare apa va fi condusa printr-o conducta de polietilena de inalta densitate cu lungimea de 3.460 m intr-un rezervor R1, care va avea volumul util de 50 mc si va fi amplasat la cota 1.006,55 mdMN (langa rezervorul existent care are un volum de 75 mc si este amplasat in zona Bradul Inalt, la cota 1.006,85 mdMN); rezervorul de stocare va avea forma circulara, va fi din polistif, va fi amplasat semiingropat si va fi echipat cu toate instalatiile hidraulice (conducta de distributie, conducta de preaplin, conducta de golire cu armaturile aferente si conducta de echilibrare a volumului de apa din cele doua rezervoare – cel proiectat si cel existent);

            - pe conducta de aductiune, inainte de intrarea in rezervor, se va amenaja un camin in care se vor cupla conducta de aductiune proiectata si conducta de aductiune existenta, printr-o conducta care va alimenta cele 2 rezervoare (cel proiectat si cel existent) si pe traseul careia se va monta o pompa dozatoare de hipoclorit de sodiu (dozarea hipocloritului de sodiu se face computerizat) si un debitmetru; cele 2 rezervoare vor functiona concomitent;

            - pe traseul conductei de aductiune se vor amenaja: 2 camine de rupere a presiunii, 4 camine de golire si 2 camine de aerisire, realizate din polietilena, avand diametrul de 1,1 m si adancimea de 1,5 m fiecare;

- traseul conductei de aductiune va fi urmatorul:

- primul tronson al aductiunii, cu o lungime de 520 m se va executa pe marginea drumului comunal ce leaga Bradul Inalt, din Sohodol, de Valea Glajeriei din Rasnov;

- al doilea tronson al aductiunii, cu o lungime de 2040 m se va executa pe marginea drumurilor de expoatare forestiera trecand prin zona Varforas apoi urmand acostamentul drumului forestier catre Valea Opris unde sunt localizate cele 2 izvoare;

- al treilea tronson al aductiunii, cu o lungime de 480 m se va realiza in zona forestiera, in interiorul Parcului Natural Bucegi si in interiorul sitului Natura 2000 RO SCI 0013 Bucegi;

- al patrulea tronson al aductiunii, cu o lungime de 420 m se va executa pe marginea Vaii Opris pana la locul de izvorare a celor 2 izvoare principale unde se vor realiza captarile ; si acest ultim tronson se afla in interiorul Parcului Natural Bucegi si in interiorul sitului Natura 2000 RO SCI 0013 Bucegi;

- nu se vor face defrisari;

- lucrarile de sapatura vor fi executate manual pe tronsoanele de aductiune 2, 3 si 4, respectiv mecanizat pe tronsonul 1;

- in urma analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, prevazute in Anexa 3 din HG nr. 445/2009, s-au constatat urmatoarele:

            1. Caracteristicile proiectului:

a) marimea proiectului – conducta de aductiune va avea lungimea totala de 3.460 m; rezervorul proiectat pentru inmagazinarea apei va avea volumul util de 50 mc; primul compartiment al camerelor de captare va avea dimensiunile de 2,00x1,20x2,00 m, iar al doilea compartiment al camerelor de captare va avea dimensiunile de 1,00x0,90x2,50 m; caminele de rupere a presiunii, camine de golire si camine de aerisire vor avea diametrul de 1,1 m si adancimea de 1,5 m fiecare ;

b) cumularea cu alte proiecte – in zona amplasamentului nu sunt in derulare alte proiecte;

c) utilizarea resurselor naturale – suplimentarea debitului de apa a localitatii Sohodol se va realiza prin captarea a 2 izvoare aflate pe valea Opris, la poalele muntilor Clincea; solutia a fost avizata de SGA Brasov conform Avizului de Gospodarire a Apelor nr. 214/17.08.2011;

d) productia de deseuri –deseurile rezultatein perioada de executie a proiectului vor fi valorificate/eliminate cu societati autorizate;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort: pe perioada derularii lucrarilor de construire/amenajare emisiile sunt generate de utilajele de executie/transport; substantele poluante pentru atmosfera se vor incadra in valorile limita ale emisiilor stabilite de Ord. MAPM nr. 462/1993 cu modificarile si completarile ulterioare corobrat cu Lg. nr. 104/2011, iar nivelul maxim al zgomotului produs se va incadra in limitele impuse de STAS 10.009/1988;

f) riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si de tehnologiile utilizate: nu este cazul;

2. Localizarea proiectelor:

2.1. utilizarea existenta a terenului – folosinta actuala a terenului este “pasune, padurte si teren”, conform CU nr. 92/31.05.2011 emis de Primaria Bran;

2.2. relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – conform Avizului de Gospodarire a Apelor nr. 214/17.08.2011 emis de SGA Brasov investitia nu va influenta negativ regimul de scurgere al apelor subterane si de suprafata ;

2.3. capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

a) zonele umede -nu este cazul;

b) zonele costiere-nu este cazul;

c) zonele montane si cele impaduriteconducta de aductiune va fi “pozata” de-a lungul drumului comunal, de-a lungul drumului forestier, de-a lungul drumului de exploatare si de-a lungul potecii existente; camerele de captare vor fi amplasate pe teritoriul satului Poarta din com. Bran, fara a se executa defrisare de material lemnos pe suprafata studiata;

d) parcurile si rezervatiile naturaleal treilea tronson al aductiunii, al patrulea tronson al aductiunii si cele doua camere de captare se vor realiza in interiorul Parcului Natural Bucegi;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt:zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc.al treilea tronson al aductiunii, al patrulea tronson al aductiunii si cele doua camere de captare vor fi amplasate in interiorul sitului Natura 2000 “ROSPA 0013 Bucegi”;

f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si HG nr.930/2005, pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologicaal treilea tronson al aductiunii, al patrulea tronson al aductiunii si cele doua camere de captare vor fi amplasate in interiorul Parcului Natural Bucegi  si in interiorul sitului Natura 2000 “ROSPA 0013 Bucegi”;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasitenu este cazul;

h) ariile dens populatenu este cazul;

i) peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologicanu este cazul.

      3. Caracteristicile impactului potential:

a) extinderea impactului: aria geografica si numarul persoanelor afectatenu este cazul;

b) natura transfrontiera a impactuluinu este cazul;

c) marimea si complexitatea impactuluiimpact redus;

d) probabilitatea impactuluiredusa, doar pe perioada executarii lucrarilor de construire/amenajare;

e) durata, frecventa si reversibilitatea impactuluidurata scurta.

 

II. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare adecvata, sunt urmatoarele:

1.o parte din proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv captarea a doua izvoare in vederea suplimentarii debitului de apa si o portiune din conducta de aductiune, care vor fi amplasate in sit Natura 2000 RO SCI 0013 Bucegi;

2.proiectul propus, singur sau în combinaţie cu alte proiecte, este susceptibil a avea un impact negativ semnificativ asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, cu pierderea unor habitate, iar pentru acest lucru se va continua procedura cu intocmirea Studiu de Evaluare Adecvata;

3. în zonele adiacente proiectului au fost observate habitate de interes comunitar pentru care s-a desemnat acest sit Natura 2000;

4.o parte din proiectul propus va fi implementat in interiorul Parcului Natural Bucegi, si din acet motiv trebuie tinut seama de obiectivele de conservare prevazute in Planul de Management al parcului.

 

Proiectul propus necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata (se va intocmi Studiu de Evaluare Adecvata).

 

Prezenta decizie poate fi contestata, in conformitate cu prevederile HG nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV

     Ciprian BANCILA

                                                                                             SERVICIUL REGLEMENTARI,

                                                                                                             Alexandrina VASILE

 

 

 

 

 

 

 

          INTOCMIT:

consilier Liana ORLANDEA (EI)

 

consilier Cristina ALDEA (EA)

 

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE - proiect

Nr. ..... /I din ........

 

            Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de SC LOEDIGE MACHINE SRL prin PETER MRASS domiciliul in jud. Brasov, mun. Brasov, str. Cezar Boliac nr. 15, inregistrata la APM Brasov sub nr. 13353 din 18.10.2011, completata sub nr. 14901 din data de 28.11.2011 si nr. 15328 din data de 06.12.2011, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

autoritatea competenta pentru protectia mediului Brasov decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 28.11.2011, ca proiectul „Construire hala confectii metalice cu corp administrativ si vopsitorie, parcaje, drumuri de incinta si platforme, steaguri, imprejmuire, racorduri si bransamente la retelele tehnico-edilitare, organizare de santier”, propus a fi amplasat in jud. Brasov, com. Prejmer, sat Prejmer, str. Bruxelles f.n., amplasament identificat prin extrase CF nr. 102804 – Prejmer, nr. cad. 2012, CF nr. 102810 – Prejmer, nr. cad. 2011 si CF nr. 102832 – Prejmer, nr. cad. 102832, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

           

            Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt urmatoarele:

- proiectul intrăsub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului in Anexa 2, la pct. 10, lit. a);

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

- prin proiect se propune:

- construirea unei hale in care se vor produce diverse subansamble metalice, dupa un proces tehnologic bine definit, care va include operatii de prelucrare mecanica si de tratare a suprafetelor (degresare/fosfatare/spalare/vopsire);

- construirea magaziei destinate depozitarii vopselelor si materialelor auxiliare;

- construirea unui corp de cladire in care se vor stoca diverse deseuri rezultate in urma desfasurarii proceselor tehnologice, dotat cu instalatie de ventilare/exhaustare/filtrare;

- construirea unui corp administrativ;

- construirea parcajelor, drumurilor de incinta si platformelor;

- bransarea constructiilor la retelele de utilitati apartinand Parcului Industrial Prejmer;

- imprejmuirea perimetrului;

- atat hala cat si cladirea administrativa vor avea structura de rezistenta din stalpi metalici si grinzi metalice, montati/montate pe fundatii izolate din beton armat; fundatiile izolate vor fi legate intre ele (perimetral) cu grinzi de fundare;

- inchiderile exterioare vor fi realizate din panouri tip sanwich termoizolate, vopsite in camp electrostatic cu grosimea de 100 mm pentru cladirea administrativa si 80 mm in cazul halei industriale; tamplariile exterioare vor fi executate din aluminiu cu geam termopan cu protectie UV, iar usile halei vor fi executate din panouri termoizolante, cu sistem de culisare in plan vertical si partial orizontal, accesele pietonale fiind asigurate prin usi de serviciu separate;

- in incinta halei se va desfasura activitatea de fabricare a echipamentelor de ridicat si manipulat, in serii limitate, din profile de otel;

- PROCESE TEHNOLOGICE CARE SE VOR DESFASURAconstau in principal din urmatoarele operatii: debitare, ambutisare, indreptare, prelucrare mecanica prin aschiere, sudare, montaj, degresare/fosfatare/spalare/uscare, vopsire, montaj final si ambalare:

A -debitarea/ambutisarea/indreptarea se va realiza cu urmatoarele dispozitive: fierastrau manual pentru metale, polizor unghiular echipat cu disc de debitare, ghilotina hidraulica, foarfecă mecanica combinata, fierastrau mecanic cu banda, fierastrau mecanic cu disc, masina de debitat oxi-gaz cu CNC, masina de indoit hidraulica (tip Abkant), presa hidraulica;

            B - prelucrarea mecanica prin aschierese va realiza cu urmatoarele utilaje: strung normal, strung cu comanda numerica, masina de gaurit radiala, masina de gaurit cu coloana, masina de frezat universala;

            C - operatiile de sudare vor fi execuatate cu dispozitive tip MIG/MAG;

            D - montajul subansamblelor va fi executat utilizand truse de asamblare, chei, surubelnite si daca este cazul prin sudare cu dispozitive tip MIG/MAG;

            E - degresarea/fosfatarea/spalarea/uscarea subansamblelor va fi executata cu urmatoarele mijloace tehnice: aparat pentru pulverizarea solutiei de degresare/fosfatare direct pe piese, care va executa si operatia de spalare; bazin suprateran cu solutie de degresare/fosfatare cu capacitatea 5 mc, bazin supraterancu apa pentru spalare (clatire) cu capacitatea de 2 mc, statie de neutralizare ape uzate rezultate din procesul de degresare/fosfatare; cabina de vopsit dotata cu instalatie de tratare a aerului in care se vor executa si operatii de uscare rapida cu aer cald;

            -  solutia chimicacare se va utiliza (Eskaphor W604; producator Haug Chemie GmbH, Germania) realizeaza degresarea/fosfatarea otelului prin procesul “degresare-fosfatare cu fier”; prin fosfatare se formeaza un strat protector cristalin de fosfat de fier, care se leaga stabil de stratul de baza al metalului si formeazã o piedica reala in calea coroziunii, imbunatatind aderenta vopselei;

- piesele vor fi lotizate si aduse pe europaleti in zona de degresare/fosfatare/spalare, de unde se vor ridica manual sau cu monorailul (electropalan) si se vor amplasa direct pe gratarul din otel zincat al basei de colectare (cuva cu un volum de cca. 10 mc care va fi amplasata in pardoseala, va fi executata din beton armat si finisata cu rasini epoxidice, care vor asigura etanseitate completa, avand dimensiuni de cca. lungime 8 m x latime 4 m x adancime 0,30 m) sau se va agata de carligul monorail (in functie de marimea piesei ce se va spala);

- procesul de degresare-fosfatareconsta in pulverizarea pieselor din otel cu solutia de degresare/fosfatare din rezervorul suprateran de 5 mc;

- procesul de spalare (clatire)cu apa curata de la retea (din rezervorul suprateran de 2 mc) urmeaza procesului de degresare-fosfatare descris si incheie astfel procesul de curatare si pregatire a pieselor pentru vopsire; apa pulverizata in cursul spalarii pieselor se aduna in aceeasi basa de  colectare, impreuna cu solutia de degresare/fosfatare – care se vor pompa catre rezervorul suprateran de 5 mc.;

- tratamentul de uscarecu aer cald, care urmeaza procesului de spalare, se va desfasura in spatiu cabinei de vopsit, prevazut cu o unitate de tratare a aerului ce permite si uscarea.

 

Degresarea/fosfatarea/spalarea (clatirea) se va realizeaza cu un aparat (tip HDS 801-4 E) legat prin furtune flexibile atat la solutia de degresare/fosfatare, cat si la apa de clatire. Trecerea de la solutiea de degresare/fosfatare la apa de clatire se face prin comutator.

Solutia de degresare/fosfatare va fi stocata in rezervorul suprateran din material plastic cu capacitatea de 5 mc, amplasat in apropierea basei de colectare, legat cu aceasta prin conducta de recirculare/pompare.

Rezervorul substantei chimice de degresare/fosfatare(Eskaphor W 604)este legat cu rezervorul solutiei de degresare/fosfatare si alimenteaza solutia de degresare/fosfatarein functie de valoarea pH-ului acesteia; cantitatea maxima (in momentul in care rezervorul suprateran de 5 mc este plin) de Eskaphor W 604 din solutia de degresare/fosfatare va fi de cca. 8,5-10 litri. Valoarea pH in momentul in care solutia nu mai poate fi folosita pentru degresare/fosfatare si trebuie inlocuita, se situeaza in jurul valorii de pH 6,5.

In basa de colectare din pardoseala se scurge atat solutia de degresare/fosfatare cat si apa de clatire (apa preluata din reteaua platformei), care se pompeaza in rezervorul de 5 mc, dupa trecerea ecestora printr-un separator de uleiuri si grasimi si printr-o instalatie de centrifugare, care are rolul de a separa particulele solide din soluitie (impuritati materiale tip tunder, stropi de sudură, slametc.) Slamul rezultat dupa centrifugare va fi evacuat direct in containere metalice care se inchid cu capac si care se vor stoca in spatiu special amenajat.

Punerea in functiune a circuitului degresare/fosfatare/spalare se realizeaza doar cu o cantitate minima de 1 mc solutie de degresare/fosfatare, procesul de clatire marind gradat volumul lichidului din rezervorul cu capacitatea de 5 mc, pana la umplerea acestuia.

In rezervorul suprateran de 5 mc se va monitoriza permanent nivelul PH-ului; in masura in care nivelul PH-ului nu mai corespunde cerintelor de degresare/fosfatare, se va doza in mod automat substanta chimica Eskaphor W 604.  

Solutia de degresare/fosfatare care nu mai indeplineste cerintele de calitate, se pompeaza in bazinul de 6 mc al statiei de neutralizare. Bazinul de neutralizare este legat la diferite rezervoare de reactivi, care asigura neutralizarea solutiei conform unei proceduri automatizate.

In urma procesului de precipitare, namolulul din solutia neutralizata se va depune in partea de jos a bazinului de neutralizare, astfel incat dupa perioada de precipitare se poate trece la evacuarea apei rezultate direct in canalizarea Parcului Industrial. Namolul rezultat va fi pompat catre instalatia de centrifugare existenta pe circuitul basa colectare solutie de degresare/fosfatare/spalare – rezervor suprateran de 5 mc si va fi colectat in recipienti cu capac, apa rezultata reintrand in circuitul de degresare/fosfatare.

Dupa aplicarea operatiilor dedegresare/fosfatare/spalare (clatire), piesele vor fi transportate cu monorailul catre cabina de vopsit (spatiu inchis), unde se supun unui proces de uscare cu un aer cald generat de circuitul de tratare a aerului aferent cabinei; aerul este introdus in zona de incalzire prin filtrul principal de prefiltrare dupa care este dirijat mai departe in cabina propriu-zisa prin filtrele de tavan si pereti; temperatura maxima de lucru a instalatiei de tratare a aerului va fi de cca 80ºC.

F - vopsirea/usacrea subansamblelor se va realiza doar in cadrul cabinei de vopsit, un spatiu inchis ce prezinta instalatii speciale de tratare/incalzire a aerului, instalatii de introducere si evacuare a aerului,  echipamente de puverizare a pieselor care se vopsesc (pistol de vopsit).

- cabina de vopsire/uscare inchisa:

- va avea dimensiunide 20,1 m x 6,1 m x 5,8 m (Lxlxh) si urmatoarele caracteristicitehnice: incalzire pe gaz metan – consum de 40 mc/ora, puterea de incalzire a arzatorului 370 kW, consum de energie electrica a cabinei: 24 kWh, volum de aer exhaustat 35.000 mc/ora;

- va fi dotata cu:

- circuitde introducere a aerului proaspat de compensare si circuit de exhaustare si filtrare a noxelor, avandlaguriledeintroducereaaeruluifiltreschimbabile, filtre devopsea/noxe montate in tavan, in podea si subcabina;

- program computerizat de vopsire separat de functia de uscare;

- uscatorintegrat cu program computerizat de uscare separatde functia de vopsire;

              - instalatie de exhaustare/introducere aer de compensare cu dimensiuni de 4,07 m x 1,51 m x  2,55 m (Lxlxh), dotata cu filtre;

- tipuri de filtre (filtrare uscata) la instalatia de exhaustare/introducere aer de compensare:

            - pre-filtrare(introducere aer): 2 filtre sac, tip VF-560/630, clasa de filtare G4, suprafata totala de 11 mp;

- post-filtrare (exhaustare aer): 24 de filtre panou, tip Amerglas 5700,  clasa de filtare G3, suprafata totala 5.5 mp;

- filtru de exhaustare (la cabina de vopsire-tip labirint), colector de praf si de vopsea, montat in nisa din podea, care se schimba dupa cca. 50 de operatiuni de vopsire;

- filtrul fata (la cabina de vopsire), sac, tip CC-600G , clasa de filtare F5 care se schimba dupa cca. 12 luni, in functie de gradul de incarcare;

- cosuri etanse de dispersie a noxelor la un nivel de +7m fata de sol, fabricate din tabla   galvanizata;

- cosuri de admisie aer proaspat (de compensare);

- sistem dual de circulare a aerului – recirculare si ventilare:

- la recirculare, aerul din cabina de vopsire este reintrodus prin filtrele din tavan, un mic volum de aer proaspat fiind adus in cabina in acelasi timp; acest mod de recirculare se se va folosi numai in procesul de uscare;

- la ventilare, aerul proaspat din exterior este adus in cabina de vopsire prin filtrele montate in tavan; aerul contaminat este extras prin nisele din podea si de la baza cabinei si apoi evacuat in atmosfera prin cosurile de exhaustare; acest mod de ventilare se va folosi la vopsire;

- controlcomputerizatalparametrilor tehnologici (vopsire, incalzire, exhaustare, uscare, sisteme de siguranta);

            G – asamblarea si montajul final al reperelor executate se va face, conform desenelor de montaj, cu suruburi, nituri, sudura etc., in functie de produsul finit, cu ajutorul truselor complete de lacatuserie, a dispozitivelor manuale de pozitionare si stringere, a aparatelor de sudura MIG/MAG, a dispozitivelor si instrumentelor de masura si control;

H – ambalareapieselor finitein vederea expedierii catre client se va realiza utilizind, folie de protectie, hartie, carton, clesti speciali pentru benzi metalice.

- utilitatile vor fi asigurate din retelele centralizate ale Parcului Industrial Prejmer;

- in urma analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, prevazute in Anexa 3 din HG nr.445/2009, s-au constatat urmatoarele:

            1. Caracteristicile proiectului:

a) marimea proiectului – suprafata construita a corpului administrativ va fi de 774 mp, suprafata construita a halei destinata desfasurarii tuturor proceselor industriale va fi de 4.406 mp, magazia pentru depozitarea vopselelor si materialelor auxiliare va avea suprafata de 12 mp, corpul de cladire in care se vor depozita diferite deseuri rezultate din procesul tehnologic va avea suprafata de 12 mp, suprafata destinata parcajelor, drumurilor de incinta si platformelor va fi de 7.380 mp, iar imprejmuirea terenului se va realiza pe o lungime de 585 m;

b) cumularea cu alte proiecte – la data efectuării verificarii amplasamentului nu erau in derulare alte proiecte;

c) utilizarea resurselor naturale – nu este cazul;

d) productia de deseuri –deseurile rezultatein perioada de executie a proiectului vor fi valorificate/eliminate cu societati autorizate;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort – pe perioada derularii lucrarilor de construire/amenajare/functionare emisiile sunt generate de utilajele de executie/transport/aplicarea procesului de vopsire; substantele poluante pentru atmosfera se vor incadra in valorile limita ale emisiilor stabilite de Ord. MAPM nr. 462/1993 cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu prevederile Lg. nr. 104/2011; nivelul maxim al zgomotului produs se va incadra in limitele impuse de STAS 10.009/1988; apele uzate menajere vor fi descarcate in reteau de canalizare a Parcului Industrial Prejmer; apele uzate rezultate in urma procesului de degresare/fosfatare/spalare vor fi pompate intr-un bazin de neutralizare cu capacitatea de 6 mc, dupa care vor fi evacuate in reteaua de canalizare a Parcului Industrial Prejmer; apele pluviale de pe aleile carosabile si parcari vor fi trecute prin separator de nisip si produse petroliere si vor fi evacaute in reteaua de canalizare pluviala a Parcului Industrial;

f) riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si de tehnologiile utilizate – nu este cazul;

2. Localizarea proiectelor:

2.1. utilizarea existenta a terenului – teren aflat in intravilanul localitatii Prejmer, avand destinatia de “zona pentru mica industrie si prestari servicii” conform CU nr. 136/05.09.2011 emis de Primaria Prejmer, cu suprafata totala de 20.746 mp, aflat in proprietatea societatii;

2.2. relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

a) zonele umede -nu este cazul;

b) zonele costiere -nu este cazul;

c) zonele montane si cele impadurite –nu este cazul;

      d) parcurile si rezervatiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt:zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;

f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si HG nr.930/2005, pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica – nu este cazul ;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite –nu este cazul;

h) ariile dens populate –nu este cazul;

i) peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica –nu este cazul.

      3. Caracteristicile impactului potential

a) extinderea impactului: aria geografica si numarul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

c) marimea si complexitatea impactului – impact redus;

d) probabilitatea impactului – redusa, doar pe perioada executarii lucrarilor de construire/amenajare;

e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului – durata scurta.

 

II. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare adecvata, sunt urmatoarele: nu este cazul.

 

            Conditiile de realizare a proiectului:

 1. pe tot parcursul derulării lucrărilor de execuţie se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, condiţiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autorităţile implicate şi proiectul înaintat spre avizare;
 2. deşeurile rezultate la faza de construire vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; vor fi evacuate ritmic, fără a bloca căile de acces pietonale şi stradale;
 3. se vor lua masuri pentru evitarea poluării solului prin depozitarea pe suprafeţe impermeabile a materialelor şi a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor;
 4. se va acorda atenţie manevrării utilajelor în apropierea zonelor locuite;
 5. se va asigura delimitarea zonei de lucru pentru a preveni/minimiza distrugerea suprafeţelor invecinate, distrugerea suprafetelor vegetale, iar terenul afectat temporar de lucrări va fi adus la starea iniţială de utilizare;
 6. se vor restrânge la minim suprafeţele ocupate de organizarea de şantier;
 7. se vor lua măsuri corespunzătoare de a nu degrada, sau ocupa terenul din zona limitrofă;
 8. se va limita în timp execuţia investiţiei şi se vor lua toate măsurile necesare privind nivelul de zgomot, astfel încât acesta să nu depaşească valoarea prevazută de STAS 10.009/1988;
 9. se interzice circulaţia autovehiculelor încarcate cu materiale de construcţie în afara drumurilor de acces;
 10. pentru evitarea poluării accidentale cu materiale periculoase (scurgeri accidentale de combustibil, de ulei de motor, etc.) reparaţiile la utilajele şi mijloacele de transport se vor efectua doar cu societăţi autorizate;
 11. se interzice evacuarea de efluenti tehnologici neepurati sau insuhicienti epurati, in retelele centralizate de canalizare;
 12. indicatorii de calitate a apelor uzate neutralizate inainte de descarcarea lor in caminul de racord al retelei de canalizare ape menajere si tehnologice preepurate a Parcului Industrial Prejmer se vor incadralimitele maxim admise prevazute pin Avizul de Gospodarire a Apelor nr. 329/06.12.2011 emis de SGA Brasov, respectiv:

 

 

Nr. crt.

Indicatori de calitate a apelor uzate neutralizate, evacuate in reteaua de canalizare

U.M.

Valori

maxim admise

1.

pH

unitaţi pH

6,5 – 8,5

2.

Fosfor total

mg/l

5,0

 

Fier total

mg/l

5,0

 

Substante extractibile cu solventi organici

mg/l

30,0

 

Detergenti sintetici

mg/l

25,0

 

Uleiuri minerale si hidrocarburi petroliere

mg/l

0,1

 

 1. aveti obligatia de a asigura conditiile de monitorizare a efluentului evacuat;
 2. dacă in decursul implementării proiectului intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, sau modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actului de reglementare, aveti obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului, înainte de realizarea modificării;
 3. la finalizarea integrala a investitiei aveti obligatia de a solicita si obtine autorizatie de mediu.

 

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata.

 

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii ei.

Prezenta decizie poate fi contestata, in conformitate cu prevederile HG nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

DIRECTOR EXECUTIV

     Ciprian BANCILA

                                                                                             SERVICIUL REGLEMENTARI,

                                                                                                             Alexandrina VASILE

 

 

 

          INTOCMIT:

consilier Liana ORLANDEA