Back

DECIZII SAPTAMANA 49

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE - proiect

            Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate deFUNDATIA TABALUGA, cu sediul in jud. Brasov, com. Bunesti, sat Roades, str. Principala, nr. 73, inregistrata la APM Brasov sub nr. 7887 din 16.06.2011 si completata sub nr. 14911 din 28.11.2011, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

autoritatea competenta pentru protectia mediului Brasov decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Colectivului de Analiza Tehnica, din data de 05.12.2011, ca proiectul „Renovare generala, modernizare, amenajare casa si anexe”, propus a fi amplasat in jud. Brasov, com. Bunesti, sat Viscri, str. Bisericii, nr.48, amplasament identificat prin extras CF nr. 100106Bunesti, nr. top. 563 si 564,nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

           

Justificarea prezentei decizii:

 

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul nu intrăsub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, Anexa 1 si 2;

            1. Caracteristicile proiectului:

a) marimea proiectului –situatia existenta - casa existenta se compune dintr-un corp de cladire principal ce se continua in lungul parcelei cu doua anexe de dimensini mai mici si o sura amplasata perpendicular pe lungul parcelei; curtea principala mai contine un spatiu acoperit din structura din lemn ce se alipeste zidului sud-vestic si sud-estic, spatiu ce contine urme ale unei vetre de cuptor ce se doreste a fi reconstruita; inaltimile incaperilor se mentin in functie de nivel, respectiv la nivelul demisolului, casa are o inaltime libera de 1.60m sub grinzile de planseu, la nivelul parterului o inaltime libera de 2.30m si la nivelul podului o inaltime libera de 1.65m pana la nivelul clestilor;  anexele se limiteaza la o inaltime libera de 2.40-2.60m, avand cota interioara a pardoselilor apropiata de cota terenului amenajat, fara a prezenta elemente de garda, sau rigole de indepartare a apelor pluviale; circulatia pe verticala se realizeaza pe o scara interioara din lemn masiv din stejar, de la nivelul terenului amenajat pana la nivelul parterului, avand o diferenta de nivel de 1.32m.

Situatia propusa- casa existenta va suporta interventii de reabilitare structurala in zona de alipire cu anexa 4, fapt ce permite si realizarea unei strapungeri pentru o comunicare eficienta intre spatiul locuibil existent si cel propus spre refunctionalizare din cadrul anexei 1; conversia functionala a anexelor, prin reabilitari structurale presupunand refacerea completa a zidariilor ce sunt afectate de infiltratii si nu au o talpa de fundare suficienta pentru asigurarea rezistentei structurale, va completa spatiile locuibile si va eficientiza circulatiile dintre acestea; spatiile destinate adapostiri animalelor, ce se vor reabilita, se vor igeniza in totalitate; circulatia pe verticala se realizeaza pe scari cu o singura rampa, executate din lemn. 

 

b) cumularea cu alte proiecte – proiectul se va implementa in intravilanul com. Bunesti, sat Viscri, in zona puternic antropizata;

c) utilizarea resurselor naturale – efectuarea legaturilor de racord la reteaua de apa-canal se va realiza in urma finalizarii de catre furnizor a lucrarilor zonale de aductie apa curenta si canalizare, lucrari ce sunt planificate a se incheia la sfarsitul lunii august 2011;

d) productia de deseuri – deseurile rezultatein perioada de executie a proiectului/exploatare a investitiei vor fi valorificate/eliminate cu societati autorizate;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort – pe perioada derularii lucrarilor de reconstruire emisiile sunt generate de utilajele de executie/transport; substantele poluante pentru atmosfera se vor incadra in valorile limita ale emisiilor stabilite de Ord. MAPM nr. 462/1993 cu modificarile si completarile ulterioare, iar nivelul maxim al zgomotului produs se va incadra in limitele impuse de STAS 10.009/1988;

f) riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si de tehnologiile utilizate – nu este cazul;

 

II. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare adecvata, sunt urmatoarele:

 1. proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentul acestuia fiind situat în Sit Natura 2000 ROSPA 0099 “ Podisul Hartibaciului”;
 2. investitia nu va afecta speciile de pasari si habitatele acestora, pentru care situl Natura 2000 a fost desemnat, datorita faptului ca investitia se desfasoara in intravilanul com. Bunesti, sat Viscri, str. Bisericii, nr. 48, zona de locuinte.

 

Conditiile de realizare a proiectului:

 1. Antreprenorul va delimita zona de lucru pentru a preveni/minimiza distrugerea suprafetelor vegetale;
 2. Se interzice afectarea de către infrastructura temporară, creată în perioada de desfăşurare a proiectului, a altor suprafeţe decât cele pentru care a fost întocmit prezentul studiu;
 3. suprafeţele ocupate de organizarea de şantier vor fi reduse la strictul necesar;
 4. organizarea generală de şantier va fi localizată numai pe suprafaţa analizată în prezentul studiu, iar accesul utilajelor de constructie pe amplasament se va face exclusiv pe drumul de acces existent;
 5. dupa finalizarea constructiei invelisul vegetal afectat va fi renaturat iar pentru a evita introducerea de specii invazive pe pasunea din imediata apropiere, se va folosi stratul ierbos de decoperta. Acolo unde acest lucru nu este posibil inierbarea va fi realizata sub coordonarea unui specialist biolog in scopul evitarii insamantarii de plante de provenienta alohtona;
 6. se interzice depozitarea de materialelor de construcţie şi a deşeurilor în afara perimetrului destinat proiectului;
 7. se va evita amplasarea directa pe sol a materialelor de construcţie şi a deşeurilor, depozitarea temporara a acestora se va face doar după ce suprafeţele destinate au fost impermeabilizate;
 8. pentru a exclude orice posibilitate de disturbare a speciilor de pasari din vecinatate este recomandat ca lucrarile sa se desfasoare in afara perioadei de cuibarire a speciilor de pasari identificate in vecinatatea proiectului, respectiv incepand din luna iunie;
 9. pe timpul noptii nu vor fi permise depasiri ale nivelului de decibeli generat de activitatile antropice;
 10. este interzisa deteriorarea si/sau culegerea cuiburilor si/sau a oualor (chiar daca sunt goale);
 11. se va evita conturbarea speciilor in cazul in care acestea se hranesc pe amplasament sau in vecinatatea acestuia;
 12. se interzice cu desavarsire arderea vegetatiei uscate;

 

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata.

Prezenta decizie poate fi contestata, in conformitate cu prevederile HG nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

  ing. Ciprian BANCILA                                                                                      

SERVICIUL REGLEMENTARI,  

 ing. Alexandrina VASILE

                                                       

Compartiment Evaluare Adecvata,   

       ecolog Cristina ALDEA

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE - proiect

Nr. ......../I din ..............

 

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate deSC ELCATA MHC SRL pentruF.D.E.E. ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA SUD SA, cu sediul in jud. Brasov, or. Ghimbav, str. Morii nr. 108, inregistrata la APM Brasov sub nr. 13223 din 13.10.2011, completata sub nr. 14830 din 24.11.2011,

in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

autoritatea competenta pentru protectia mediului Brasov decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 05.12.2011, ca proiectul „Racordare la RED – reteaua electrica de distributie a microhidrocentralei Sebes 3 (MHC 3)”, propus a fi realizat in jud. Brasov, com. Harseni, extravilan, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

           

            Justificarea prezentei decizii:

I.Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt urmatoarele:

- proiectul intrăsub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului in Anexa 2, la pct. 3, lit. b);

- prin proiect se propune:

            - asigurarea transportului energiei electrice produse de MHC 3 Sebes (construita in baza deciziei APM Brasov nr. 72/26.05.2009 si a Notificarii B emisa de APM Brasov nr. 5012/25.06.2009) si introducerea in sistemul electroenergetic national;

            - se vor monta 38 de stalpi (construiti din beton armat, vibrati si centrifugati), cu inaltimea de la sol de 10 m, in gropi individuale cu dimensiuni de 2,00x2,00x3,00 m fiecare realizate mecanizat, care vor fi incastrati in fundatie de beton, pe o lungime de 2.470 m, de-a lungul drumului de exploatare DE 1241; pe acesti stalpi se va monta cablul electric si cel de fibra optica;

            - in sapatura (efectuata manual) se va monta cablul electric pentru LES si cel de fibra optica necesar colectarii de date privind functionarea MHC 3 Sebes, pe o lungime de 1.300 m, de-a lungul drumului de exploatare DE 1241; santul va avea latimea de 0,30-0,40 m si adancimea de 0,80-1,00m; cablul electric va fi montat la o adancime de 0,80 m, iar cel de fibra optica la adancimea de 0,40 m, intre ele aplicandu-se o folie izolatoare;

- cablurile care se vor monta, in LEA  si LES vor fi de tip torsadat, izolate;

- posturile de transformare a curentului electric dezvoltat de generator (PT) si postul de conexiune cu linia electrica proiectata (PC) se vor realiza in incinta MHC 3 Sebes;

- nu se vor face defrisari;

- in urma analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, prevazute in Anexa 3 din HG nr. 445/2009, s-au constatat urmatoarele:

            1. Caracteristicile proiectului:

a) marimea proiectului – vor fi montati 38 stalpi in LEA pe o lungime de 2.470 m; cablul electric LES si cablul optic vor fi montate intr-un sant cu lungimea de 1.300 m, latimea de 0,30-0,40m si adancimea de 0,80-1,00 m;

b) cumularea cu alte proiecte – in zona amplasamentului nu sunt in derulare alte proiecte; MHC 3 Sebes este construita;

c) utilizarea resurselor naturale – nu este cazul;

d) productia de deseuri –deseurile rezultatein perioada de executie a proiectului vor fi valorificate/eliminate cu societati autorizate;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort: pe perioada derularii lucrarilor de construire/amenajare emisiile sunt generate de utilajele de executie/transport; substantele poluante pentru atmosfera se vor incadra in valorile limita ale emisiilor stabilite de Ord. MAPM nr. 462/1993 cu modificarile si completarile ulterioare corobrat cu Lg. nr. 104/2011, iar nivelul maxim al zgomotului produs se va incadra in limitele impuse de STAS 10.009/1988;

f) riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si de tehnologiile utilizate: nu este cazul;

2. Localizarea proiectelor:

2.1. utilizarea existenta a terenului – domeniul public, conform CU nr. 309/07.10.2011 emis de Consiliul Judetean Brasov;

2.2. relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

a) zonele umede -nu este cazul;

b) zonele costiere-nu este cazul;

c) zonele montane si cele impaduriteproiectul se va implementa de-a lungul drumului de exploatare;

d) parcurile si rezervatiile naturalenu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt:zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc.proiectul se va implementa in interiorul sitului Natura 2000 ROSPA 0098 “Piemontul Fagaras”, iar capatul amonte LES (PC) se va amplasa si in ROSCI 0122 “Muntii Fagaras”;

f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si HG nr.930/2005, pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologicaproiectul se va implementa in interiorul sitului Natura 2000 ROSPA 0098 “Piemontul Fagaras”, iar capatul amonte LES (PC) se va amplasa si in ROSCI 0122 “Muntii Fagaras”;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasitenu este cazul;

h) ariile dens populatenu este cazul;

i) peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologicanu este cazul.

      3. Caracteristicile impactului potential:

a) extinderea impactului: aria geografica si numarul persoanelor afectatenu este cazul;

b) natura transfrontiera a impactuluinu este cazul;

c) marimea si complexitatea impactuluiimpact redus;

d) probabilitatea impactuluiredusa, doar pe perioada executarii lucrarilor de construire/amenajare;

e) durata, frecventa si reversibilitatea impactuluidurata scurta.

 

II. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare adecvata, sunt urmatoarele:

1.proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentul acestuia fiind situat in interiorul sitului Natura 2000 ROSPA 0098 “Piemontul Fagaras”, iar capatul amonte LES (PC) este ampasat si in ROSCI 0122 “Muntii Fagaras”;

2.proiectul propus, singur sau în combinaţie cu alte proiecte, nu este susceptibil a avea un impact negativ semnificativ asupra ariei naturale protejate de interes comunitar;

3. proiectul a fost avizat favorabil de administratorul sitului Natura 2000 ROSPA 0098 “Piemontul Fagaras”si ROSCI 0122 “Muntii Fagaras”, conform Avizului nr. 461/AMFPF/28.11.2011;

4. investitia nu va afecta speciile de pasari sau habitatele de interes comunitar, pentru care au fost desemnate siturile Natura 2000.

            Conditiile de realizare a proiectului:

 1. pe tot parcursul derulării lucrărilor de execuţie se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, condiţiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autorităţile implicate şi proiectul înaintat spre avizare;
 2. deşeurile rezultate la faza de construire vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; vor fi evacuate ritmic, fără a bloca căile de acces pietonale şi stradale;
 3. este interzisă evacuarea apelor uzate neepurate sau insuficient epurate în cursuri de apă, rigole stradale, sau în pânza freatică;
 4. se vor lua măsuri pentru evitarea poluării solului, prin depozitarea pe suprafeţe impermeabile a materialelor şi a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor;
 5. se vor lua măsuri corespunzătoare de a nu degrada sau ocupa terenul din zona limitrofă;
 6. se vor lua toate măsurile necesare privind nivelul de zgomot, astfel încât acesta să nu depaşească valoarea prevazută de STAS 10.009/1988;
 7. se va acorda atenţie manevrării utilajelor în apropierea zonelor locuite;
 8. se va asigura salubrizarea zonei şi menţinerea curaţeniei pe traseul drumurilor de acces, pe toata perioada implementarii proiectului;
 9. se va asigura semnalizarea şantierului cu panouri de avertizare corespunzătoare;
 10. pentru a evita conturbarea păsărilor din zonă, se recomandă ca implementarea proiectului să se desfăşoare în intervalele de timp ce nu se suprapun cu perioadele de imperechere/cuibărire a acestora;
 11. se va asigura delimitarea zonei de lucru pentru a preveni/minimiza distrugerea suprafeţelor vegetale, iar terenul afectat temporar va fi adus la starea iniţială de utilizare;
 12. se vor restrânge la minim suprafeţele ocupate de organizarea de şantier;
 13. suprafeţele a căror înveliş vegetal a fost afectat, vor fi renaturate adecvat şi redate folosinţei lor iniţiale;
 14. este interzisa deteriorarea si/sau culegerea cuiburilor si/sau a oualor (chiar daca sunt goale);
 15. se va evita conturbarea speciilor in cazul in care acestea se hranesc pe amplasament sau in vecinatatea acestuia;
 16. se va pastra vegetatia subarbusitva din jurul investitiei si fragmentele de cenoze naturale si seminaturale existente pe amplasament;
 17. in conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005 privind Protectia Mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 15 alin (2) lit a), aveti obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării;
 18. în cazul unor poluări accidentale proiectantul şi constructorul răspund în solidar.

 

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata.

 

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii ei.

Prezenta decizie poate fi contestata, in conformitate cu prevederile HG nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

DIRECTOR EXECUTIV

     Ciprian BANCILA

SERVICIUL REGLEMENTARI,

   Alexandrina VASILE 

           INTOCMIT:

consilier Liana ORLANDEA (EI)

 consilier Cristina ROMETE (EA)