Back

Decizii saptamana 6

 

 DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Proiect

 

            Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresata deFUNDATIA TABALUGA cu sediul in jud. Brasov, comuna Bunesti, satul Roades nr.73, inregistrata la APM Brasov cu nr.17122 din 17.12.2012, cu completari sub nr.1392 din 29.01.2013, in baza HG nr.445/2009, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, APM Brasov decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Colectivului de Analiza Tehnica, din data de 04.02.2013, ca proiectul „Construire atelier pentru reparatii utilaje agricole in regim nonprofit”, propus a fi amplasat în jud. Brasov, comuna Bunesti, satul Roades nr.60, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nici evaluarii adecvate.

                       

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt urmatoarele: nu este cazul.

 

II. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare adecvata, sunt urmatoarele:

- proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentul acestuia fiind in situl Natura 2000 ROSCI0227 Sighisoara – Tarnava Mare;

- lucrarile desfasurate conform datelor tehnice nu vor avea efecte negative semnificative asupra habitatelor sau speciilor de pasari de interes comunitar.

            1. Caracteristicile proiectului:

a) marimea proiectului – proiectul propune construirea unui atelier pentru repararea utilajelor agricole, in regim de inaltime P+Pod partial, cu o suprafata de 486,30 mp, pe o suprafata totala de 3110 mp. Alimentarea cu apa se va face din doua puturi sapate cu adancimea de 7m, iar evacuarea apelor uzate menajere, se va face intr-un bazin vidanjabil cu V=16 mp.

b) productia de deseuri – nu este cazul (eventualele excavatii se folosesc ca materiale de umplutura);

           

            Conditiile de realizare a proiectului:

- Se vor respecta prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 cu  modificările şi completările ulterioare, privind protecţia mediului;

- Se vor respecta prevederile OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu  modificările si completările ulterioare;

- Se vor respecta condiţiile impuse de către celelalte autorităţi;

- Se va respecta proiectul inaintat spre avizare;

- Se interzice evacuarea de ape uzate neepurate sau insuficient epurate in apele de suprafata sau in panza freatica, atat pe perioada executarii constructiilor, cat si dupa punerea in functiune a acestora;

- Se va asigura salubrizarea zonei pe toata perioada realizarii lucrarilor;

- Deşeurile rezultate pe parcursul execuţiei lucrărilor vor fi valorificate şi/sau eliminate prin agenţi economici autorizaţi în acest sens;

- Se va evita afectarea de către infrastructura temporară, creată în perioada de desfăşurare a proiectului, a altor suprafeţe decât cele pentru care a fost emisă prezenta aprobare de dezvoltare;

- Antreprenorul va delimita zona de lucru pentru a preveni/minimiza distrugerea suprafeţelor vegetale. Se vor restrânge la minimul posibil suprafeţele ocupate de organizarea de şantier;

- Suprafeţele destinate pentru depozitarea de materiale de construcţii vor fi impermeabilizate în prealabil cu folie de polietilenă;

- Pentru evitarea poluarii accidentale (scurgeri de ulei de la utilaje, etc.) se va evita repararea utilajelor pe santier;

- Se interzic urmatoarele:

- orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;

- deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

- deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

- recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- deţinerea, transportul, comerţul sau schimburile în orice scop ale exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- Drumurile de acces şi tehnologice, toate zonele a căror suprafaţă (învelişul vegetal) a fost afectată, vor fi refăcute şi vor fi redate folosinţelor iniţiale;

- In conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 privind protectia mediului, cu modificările si completările ulterioare - "Art. 15 alin(2) lit a - «Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării»;

 - La finalizarea lucrărilor titularul va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care va face un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de incadrare conform art.49 (3) si (4) din OM nr.135/2010. Procesul verbal de constatare întocmit face parte integranta din procesul verbal de recepţie la terminarea  lucrărilor.

 

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare adecvata si evaluare a impactului asupra mediului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii ei.

Prezenta decizie poate fi contestata, in conformitate cu prevederile HG nr.445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 p. DIRECTOR EXECUTIV,

Claudia David                                                                     SEF SERVICIU A.A.A.,

                                                                                                        Ciprian Bancila

   

INTOCMIT: 

     Consilier Cristina Romete

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE - proiect

Nr.  ..... /I din .......

 

            Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate S.C. BUMA S.R.L. cu sediul social in jud. Brasov, mun. Brasov, str. Crisana, nr. 7, ap. 31 înregistrata la APM Brasov cu nr. 16298 din 04.12.2012 in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

autoritatea competenta pentru protectia mediului Brasov decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 04.02.2013, ca proiectul „Construire cabana, anexe amenajare drum si racord utilitati”, propus a fi realizat in jud. jud. Brasov, oras Rasnov, str. Glajerie, nr. F.N., inscris in C.F. nr. 107006 - Rasnov, nr. cad. 1284, nr. Topo. ( 7066/1/4/2; 7066/1/4/3) /1/2, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

           

            Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt urmatoarele:

- proiectul intrăsub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului in Anexa 2, la pct. 10, alin. b);

- prin proiect se propune construirea unei pensiuni cu regim maxim de inaltime P+E+M, pe un teren proprietate (conform extras CF pentru informare nr. 107006, cu numar topo (7066/1/4/2, 7066/1/4/3)/1/2 (cad 1284), cu suprafata totala  de 1545 mp, avand urmatoarea compartimentare:

- Parter: cu suprafata utila de 183,71 mp si cuprinde:living, loc de luat masa bucatarie, camara, holuri, SPA, baie, deposit lenjerie, spalatorie, trei camere de cazare mp cu baie si hol, doua terase,

- Etaj : cu suprafata utila totala de 142,67 mp, din care: sase camere de cazare, holuri ,  balcon cu;

- Mansarda : cu suprafata utila totala de 91,13 mp, din care:trei camere de cazare cu suprafata, holuri, bai, balcon

-alimentarea cu apa se va realiza din sursa proprie, put sapat, avand adancimea H = 8 m, amplasat in incinta proprietatii, echipat cu pompa hidrofor 

- constructia va fi racordata la retelele existente in zona, conform contractelor cu furnizorii.;

-energia termica si apa calda vor fi asigurate de la centrala termica existenta, care va functiona cu lemne

 

- in urma analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, prevazute in Anexa 3 din HG nr. 445/2009, s-au constatat urmatoarele:

           

1. Caracteristicile proiectului:

a) marimea proiectului –pensiunea turistica va avea suprafata construita de 419.51 mp;

b) cumularea cu alte proiecte – in zona nu sunt in derulare alte proiecte;

c) utilizarea resurselor naturale – nu este cazul;

d) productia de deseuri –deseurile rezultatein perioada de executie a proiectului/exploatare a investitiei vor fi valorificate/eliminate cu societati autorizate;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort – pe perioada derularii lucrarilor de construire/functionare emisiile sunt generate de utilajele de executie/transport; substantele poluante pentru atmosfera se vor incadra in valorile limita ale emisiilor stabilite de Ord. MAPM nr. 462/1993 cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu Lg. nr. 104/2011, iar nivelul maxim al zgomotului produs se va incadra in limitele impuse de STAS 10.009/1988;  in perioada de exploatare a investitiei apele uzate menajere vor fi evacuate in bazin vidanjabil betonat cu radierul si peretii impermeabilizati;

f) riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si de tehnologiile utilizate – nu este cazul;

2. Localizarea proiectelor:

2.1. utilizarea existenta a terenului – terenul, este amplasat in intravilanul orasului Rasnov, UTR 18 – trup Glajarie, cu destinatia de : Construire cabana turistica si case de vacanta, stabilita prin PUD aprobat cu HCL nr. 235/30.10.2007.

2.2. relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

a) zonele umede -nu este cazul;

b) zonele costiere -nu este cazul;

c) zonele montane si cele impadurite –nu este cazul;

      d) parcurile si rezervatiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt:zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;

f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si HG nr.930/2005, pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica – nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite –nu este cazul;

h) ariile dens populate –nu este cazul;

i) peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica –nu este cazul.

      3. Caracteristicile impactului potential:

a) extinderea impactului: aria geografica si numarul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

c) marimea si complexitatea impactului – impact redus;

d) probabilitatea impactului – redusa, doar pe perioada executarii lucrarilor de construire/amenajare;

e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului – durata scurta.

 

 

 

 

 

II. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare adecvata, sunt urmatoarele: nu este cazul.

           

           

 

Conditiile de realizare a proiectului:

 1. se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare;
 2. pe tot parcursul derulării lucrărilor de execuţie se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, condiţiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autorităţile implicate şi proiectul înaintat spre avizare;
 3. deşeurile rezultate la faza de construire vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; vor fi evacuate ritmic, fără a bloca căile de acces pietonale şi stradale;
 4. se va asigura vidanjarea bazinului de stocare ape uzate menajere, ori de cate ori este cazul;
 5. se interzice evacuarea de ape uzate neepurate sau insuficient epurate in apele de suprafata sau in panza freatica, atat in perioada executarii constructiilor cat si dupa punerea in functiune a acestora;
 6. in cazul construirii in zona a retelelor de canalizare, aveti obligatia de a va racorda la acestea;
 7. se vor lua măsuri pentru evitarea poluării solului, prin depozitarea pe suprafeţe impermeabile a materialelor şi a deşeurilor rezultate în urma derulării lucrărilor de construire;
 8. deşeurile rezultate la faza de construire vor fi colectate selectiv cu posibilităţii de valorificare/eliminare cu societăţi autorizate;
 9. terenul afectat temporar de lucrări, va fi adus la starea iniţială de utilizare;
 10. se vor lua măsuri corespunzătoare de a nu degrada sau ocupa terenul din zona limitrofă;
 11. se vor lua toate măsurile necesare privind nivelul de zgomot, astfel încât acesta să nu depaşească valoarea prevazută de STAS 10009/1988;
 12. se va acorda atenţie manevrării utilajelor în apropierea zonelor locuite;
 13. se va asigura salubrizarea zonei şi menţinerea curaţeniei pe traseul drumurilor de acces, pe toata perioada realizării construcţiilor;
 14. se va asigura semnalizarea şantierului cu panouri de avertizare corespunzătoare;
 15. se interzice circulaţia autovehiculelor încărcate cu materiale de construcţie în afara drumurilor de acces;
 16. se va asigura delimitarea zonei de lucru pentru a preveni/minimiza distrugerea suprafeţelor vegetale, iar terenul afectat temporar va fi adus la starea iniţială de utilizare;
 17. se vor restrânge la minim suprafeţele ocupate de organizarea de şantier;
 18. suprafeţele a căror înveliş vegetal a fost afectat, vor fi renaturate adecvat şi redate folosinţei lor iniţiale;
 19. in conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005 privind Protectia Mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 15 alin (2) lit a), aveti obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării;
 20. în cazul unor poluări accidentale proiectantul şi constructorul răspund în solidar;
 21. la finalizarea investitiei veti solicita si obtine autorizatia de mediu.

 

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata.

 

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii ei.

Prezenta decizie poate fi contestata, in conformitate cu prevederile HG nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 DIRECTOR EXECUTIV

     Laudia David

                                                                                          SEF   SERVICIU A.A.A.,

                                                                                                             Ciprian Bancila

 

 INTOCMIT: consilier Dan-Sava Muresan

                                                                                                                                                        

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov

 

DECIZIA  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE

Nr.     Î din                                                                      

                  Ca urmare a solicitării depuse de  ICCO PARC INDUSTRIAL  S.R.L cu sediul in  jud. Brasov, mun. Brasov,  str. Scolii, nr. 8, pentru proiectul  „Extindere depozit materiale – H 5-C4”, propus a fi amplasat   în Jud. Brasov, oras Ghimbav, str. Aeroportului, nr. 6  (certificat de urbanism nr. 207/24.09.2012 emis de Primaria Ghimbav), înregistrata la APM Brasov cu  nr. 16233/03.12.2012,  si completari cu nr. 1406/29.01.2013.

            In baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiectepublice şi private asupra mediuluişi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

 Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Brasov decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de  07.02.2012, că proiectul „Extindere depozit materiale – H 5-C4 ”,  propus a fi amplasat   în oras Ghimbav, str. Aeroportului, nr. 6, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele: - proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, în Anexa nr.2, pct.13 a)– Orice modificari sau extinderi , altele decat cele prevazute la pct.22 din Anexa 1, sau in prezenta anexa, autorizate, executate  sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului  ;

1.Caracteristicile proiectului 

a) marimea proiectului  :  proiectul prevede extinderea halei de productie pe terenul cu o S= 9642mp proprietatea SC Unicredit leasing corporation IFN SA avand ca utilizator SC ICCO PARC INDUSTRIAL SRL conform extras CF 100623 Ghimbav, nr top 100623..

Extinderea propusa va fi o constructie in regim de inaltime parter inalt sub forma unei constructii dreptunghiulare in plan si se dezvolta in sens transversal pe o latime de aprox. 24 m si in sens longitudinal pe o lungime de aprox 25 m.Structural, hala este alcatuita dintr-un singur corp de cladire separat de hala existenta prin intermediul unui rost seismic menit sa nu tulbure comportarea structurilor existente. Extinderea propusa se va executa in vecinatatea halei existente la distanta de aprox. 3m de aceasta.Culoarul ramas intre cele 2 hale se va acoperi prin intermediul unui acoperis in consola ce va avea grinzi din profile tip “IPE” si a carui structura secundara va fi realizata similar cu structura acoperisului halei.Hala de depozitare este executata din panouri tip sandwich cu pardoseala din beton.Suprafata interioara ocupata de noua extindere va fi de 606,38 mp iar suprafata

construita va fi de 620mp.

Noua constructie va fi destinata depozitarii de materii prime si material si asamblarii componentelor electrice si electronice, producerii prin injectare de mase plastice a componentelor pentru industria auto si lacuirea  componentelor din plastic.Apa potabila furnizata de operator este captata prin puturi de adancime.Apele menajere si pluviale uzate sunt evacuate prin sistemul de canalizare si prelucrate in statia de filtrare si epurare a parcului industrial.Alimentarea cu energie electrica se va face printr-un racord dimensionat la consumurile din spatiile respective.

b) cumularea cu alte proiecte –nu e cazul

c) utilizarea resurselor naturale – nu e cazul

d) productia de deseuri – in perioada executarii lucrarilor si pe perioada de exploatare deseurile vor fi  gestionate in conformitate cu prevederile Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor si HG 856/2002- privind evidenta gestiunii deseurilor ;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort : in faza deexecutie si pe perioada de exploatare – monitorizate:

f) riscul de accident tinandu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizat–  nu este cazul

2. Localizarea proiectului

2.1. utilizarea existentă a terenului – zona de mica industrie, depozite

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, capacitatea regenerativă a lor – nu este cazul

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede – nu este cazul;

b) zonele costiere – nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 462/2001, cu modificările şi completările ulterioare, sau zonele în care se efectuează determinări pentru includerea lor în zone clasificate de ordonanţa de urgenţă menţionată anterior, zonele desemnate prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare – 

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite - nu este cazul;

h) ariile dens populate– nu este cazul ;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică- nu se deruleaza in zona cu semnificatie istorica, culturala si arheologica;

 

3. Caracteristicile impactului potenţial

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate –

b) natura transfrontieră a impactului – nu este cazul; 

c) mărimea şi complexitatea impactului – impact nesemnificativ

d) probabilitatea impactului– redus pe perioada executiei;  monitorizat - pe perioada de functionare-

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului - impact redus pe prioada de realizare si functionare,  deoarece proiectul prevede masuri de micsorare sau eliminare a impactului pe toti factorii de mediu

 

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Condiţiile de realizare a proiectului:

-  Se vor respecta prevederile Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu  modificările si completările ulterioare, privind protectia mediului;

-   Substantele poluante pentru atmosfera se vor incadra in C.M.A pentru imisii stabilite de STAS 12574/1987 si V.L.E pentru emisii stabilite de Ord. 462/1993 al MAPPM coroborat cu Legea nr.104/2011;

-   Se vor respecta prevederile Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor si HG 856/2002- privind evidenta gestiunii deseurilor ;

-   Se vor respecta toate conditiile impuse de ANAR – ABA Olt – SGA Brasov  prin Autorizatia de gospodarire aapelor nr. 29/2008;-   Se vor respecta prevederile  Legii Apelor nr.107/1996, modificata si completata cu Legea 310/2004 si Legea 112/2006 si OUG nr. 3/2010

- Titularul de proiect are obligaţia ca, în cazul apariţiei oricărei modificări faţă de situaţia prezentată depusa pentru obţinerea prezentei decizii, să  solicite revizuirea acesteia;

- La finalizarea lucrărilor titularul va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului care va face un control de specialitate pentru verificarea respectării tuturor condiţiilor impuse prin decizie conform art. 53 alin. (2) din OM nr. 860/2002.

   -  Înainte de punerea în funcţiune a investiţiilor  pentru care s-a obţinut prezenta decizie, titularul este obligat să depună solicitarea pentru obtinerea/ revizuirea autorizaţiei de mediu. Solicitarea  autorizaţiei se face în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 114/2007 şi O.U.G. nr. 164/2008 şi ale Ordinului nr.1798/2007, cu modificarile si completarile ulterioare pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.

 

Prezenta decizie isi pastreaza valabilitatea  pe toata perioada punerii in aplicare a proiectului.În cazul în care proiectul suferă modificări, titularul este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV

Claudia DAVID

                                                                                                     SEF SERVICIU A.A.A

                                                                                               Ciprian BANCILA

 

 

INTOCMIT:

Consilier  Dan-Sava Muresan