Back

DECIZII SAPTAMANA 8

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Proiect

 

            Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresata deP.F.A CIOCAN IOAN LUCIANsediul in jud. Brasov, com. Recea, sat Recea, nr. 313A pentru proiectul „Realizare plantatie afini si capsuni, Berivoi, jud. Brasov ” propus a fi realizat în jud. Braşov, com. Recea, extravilan, înregistrată la APM Brasov cu nr.4937 din 19.04.2010, cu completari sub nr.579 din 13.01.2011, in baza HG nr.445/2009, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, APM Brasov decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Colectivului de Analiza Tehnica, din data de 17.01.2011, ca proiectul Realizare plantatie afini si capsuni, Berivoi, jud. Brasov, propus a fi amplasat in judetul Brasov, com. Recea,extravilan (conform certificatului de urbanism nr.145/25.05.2010, emis de Consiliul Judetean Brasov), nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, dar se supune evaluarii adecvate.

           

            Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt urmatoarele:

- proiectul se incadreaza in prevederile HG 445/2009, Anexa nr.2, pct.1, lit.(b) si art.5, alin.1;

- proiectul propune realizarea unei plantatii de afini si capsuni pe o suprafata de 3,5 ha, din totalul suprafetei de teren de 4,75 ha, teren preluat prin contract de arendare nr.129/14.04.2010, situat pe tarlaua 46, parcelele A1535/3/13 – A1535/3/25 in extravilanul comunei Recea.Investitia constadin: realizarea plantatiei de afin; imprejmuirea terenului; realizarea alimentarii cu apa si a sistemului de irigatii cu picatura; construirea unei cladiri administrative; asigurarea alimentarii cu energie electrica, a unui sistem de protectie si paza; realizarea de drumuri tehnologice in plantatie;

- in urma analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, prevazute in Anexa 3 din HG nr.445/2009, s-au constatat urmatoarele:

            1. Caracteristicile proiectului:

a) marimea proiectului – suprafata terenului, pe care se va amplasa proiectul este de 4,75 ha, iar suprafata plantata este de cca. 3,5 ha;

b) cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale – apa pentru irigatii din put de captare de 50 m;

d) productia de deseuri – menajere sau reciclabile (carton/hartie, ambalaje de plastic, etc.), care vor fi colectate si predate la societati specializate;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort – nu este cazul;

f) riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si de tehnologiile utilizate – nu este cazul;

2. Localizarea proiectelor:

2.1. utilizarea existenta a terenului – teren arabil, situat in extravilanul comunei Recea, conform Certificatului de Urbanism nr.145/25.05.2010, eliberat de Consiliul Judetean Brasov;

2.2. relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

a) zonele umede – nu este cazul;

b) zonele costiere –nu este cazul;

c) zonele montane si cele impadurite –nu este cazul;

                  d) parcurile si rezervatiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt:zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;

f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificari si completari aduse prin OUG nr. 154/2008, sau zonele in care se efectueaza determinari pentru includerea lor in zonele clasificate de ordonanta de urgenta, mentionata anterior, zonele desemnate prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului nationala – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare – proiectul se afla in interiorul sitului Natura 2000 ROSPA0098 „Piemontul Fagaras”;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite –nu este cazul;

h) ariile dens populate –nu este cazul;

i) peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica –nu este cazul.

      3.Caracteristicile impactului potential

a) extinderea impactului: aria geografica si numarul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

c) marimea si complexitatea impactului – impact redus;

d) probabilitatea impactului – redusa, doar pe perioada executarii lucrarilor de construire;

e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului – durata scurta.

 

II. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare adecvata, sunt urmatoarele:

a) proiectul propus intră sub incidenţa art.28 din O.U.G. nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentul acestuia fiind situat în interiorul sitului Natura 2000 ROSPA0098 „Piemontul Fagaras”;

b) proiectul propus, singur sau în combinaţie cu alte planuri sau proiecte, este susceptibil a avea un impact negativ semnificativ asupra ariei naturale protejate de interes comunitar;

c) in perimetrul proiectului ar putea exista specii de pasari cuibaritoare de interes comunitar;

d) in zona propusa pentru implementarea proiectului este posibila pierderea unor habitate, zone de reproducere, zone de hranire ale speciilor de pasari de interes comunitar pentru care a fost desemnat situl ROSPA0098 Piemontul Fagaras.

        

            Proiectul propus necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata, cu intocmirea Studiului de Evaluare Adecvata.

Prezenta decizie poate fi contestata, in conformitate cu prevederile HG nr.445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 DIRECTOR EXECUTIV

Ing. Ciprian Bancila

 SERVICIU REGLEMENTARI

  Ing. Dorin Stoian

INTOCMIT: Consilier Cristina Romete 

 

 

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Proiect

 

            Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresata deORASUL PREDEAL prin PRIMAR IONEL GOIDESCU,cu sediul in judetul Brasov, orasul Predeal, str. Mihail Saulescu nr.127, inregistrata la APM Brasov cu nr.13645 din 26.11.2010, cu completari sub nr.2187 din 16.02.2011, in baza HG nr.445/2009, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, APM Brasov decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Colectivului de Analiza Tehnica, din data de 21.02.2011, ca proiectul Construire centru agrement si SPA, propus a fi amplasat in judetul Brasov, orasul Predeal, str. Libertatii f.n., nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nici evaluarii adecvate.

           

            Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt urmatoarele:

- proiectul se incadreaza in prevederile HG 445/2009, Anexa 2, pct.10 (b);

- proiectul propune construirea unui centru SPA, in regim de inaltime S+P+E, cu 5 corpuri, pe o suprafata de cca.4177 mp din suprafata totala de 30630 mp. Alimentarea cu apa se va face din reteaua centralizata locala, iar evacuarea apelor uzate in reteaua centralizata de canalizare a orasului;

- in urma analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, prevazute in Anexa 3 din HG nr.445/2009, s-au constatat urmatoarele:

            1. Caracteristicile proiectului:

a) marimea proiectului – suprafata terenului, pe care se va amplasa proiectul este de 30630 mp, suprafata construita este de cca. 4177 mp (la care se adauga o sala de sport existenta cu o suprafata construita de cca. 1128 mp), iar suprafata de spatiu verde este de cca. 25325 mp.

b) cumularea cu alte proiecte – pe amplasament se mai afla o sala de sport;

c) utilizarea resurselor naturale – alimentarea cu apa din reteaua centralizata locala;

d) productia de deseuri – nu este cazul (eventualele excavatii se folosesc ca materiale de umplutura);

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort – nu este cazul;

f) riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si de tehnologiile utilizate – nu este cazul;

2. Localizarea proiectelor:

2.1. utilizarea existenta a terenului – zona spatiilor verzi, parcuri, recreere, dotari sportive si agrement si zona verde neamenajata, plantatii de protectie, conform PUG Predeal;

2.2. relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

a) zonele umede – nu este cazul;

b) zonele costiere –nu este cazul;

c) zonele montane si cele impadurite –nu este cazul;

                  d) parcurile si rezervatiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt:zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;

f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificari si completari aduse prin OUG nr. 154/2008, sau zonele in care se efectueaza determinari pentru includerea lor in zonele clasificate de ordonanta de urgenta, mentionata anterior, zonele desemnate prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului nationala – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare – nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite –nu este cazul;

h) ariile dens populate –nu este cazul;

i) peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica –nu este cazul.

      3.Caracteristicile impactului potential

a) extinderea impactului: aria geografica si numarul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

c) marimea si complexitatea impactului – impact redus;

d) probabilitatea impactului – redusa, doar pe perioada executarii lucrarilor de construire;

e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului – durata scurta.

 

II. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare adecvata, sunt urmatoarele: - nu este cazul.

           

            Conditiile de realizare a proiectului:

- se vor respecta prevederile legislatiei de mediu, in vigoare;

- se va respecta proiectul inaintat spre avizare;

- se interzice evacuarea de ape uzate neepurate sau insuficient epurate in apele de suprafata sau in panza freatica, atat pe perioada executarii constructiilor, cat si dupa punerea in functiune a acestora;

- se va asigura salubrizarea zonei pe toata perioada realizarii lucrarilor.

 Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata.

Prezenta decizie poate fi contestata, in conformitate cu prevederile HG nr.445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 DIRECTOR EXECUTIV

Ing. Ciprian Bancila

 SERVICIU REGLEMENTARI

  Ing. Dorin Stoian

INTOCMIT:

     Consilier Cristina Romete 

 

 

PROIECTUL DECIZIEI  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE

 

             Ca urmare a solicitării depuse de IANCU EUGEN si IANCU MIOARA din Fagaras str.Doamna Stanca nr.134 A, jud.Brasov, pentru proiectul “Construire hala pentru montaj parbrize” in FAGARAS str.Doamna Stanca nr.134A, jud.Brasov înregistrată la APM Brasov nr. 1244/02.02.2011

            In baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiectepublice şi private asupra mediuluişi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

 Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Brasov decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 21.02.2011, că proiectul “Construire hala pentru montaj parbrize”in FAGARAS str.Doamna Stanca nr.134A, jud.Brasov (certificat de urbanism nr.13/25.01.2011, emis de Primaria Fagaras), nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:  - proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr.2 la  pct.10 a) – proiecte de dezvoltare a unitatilor industriale

1.Caracteristicile proiectului 

a) marimea proiectului – Proiectul prevede realizarea unei hale pentru montaj parbrize  cu regimul de inaltime P, avand suprafata construita de 81,41 mp. Alimentarea cu apa potabila si  evacuarea apelor uzate menajere se va realiza din si in retelele centralizate existente in zona.

b) cumularea cu alte proiecte – nu este cazul.

c) utilizarea resurselor naturale –

d) productia de deseuri – in perioada executarii lucrarilor si pe perioada de exploatare, deseurile vor fi  gestionate in conformitate cu prevederile HG 349/2005,  OUG 78/2000 al MAPM, aprobata cu modificari si completari prin Legea 426/2001, modificata si completata cu OUG 61/2006 si aprobata cu Legea 27/2007 privind regimul deseurilor si HG 856/2002- privind evidenta gestiunii deseurilor;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort : in faza de executie si pe perioada de exploatare - monitorizate.

f) riscul de accident tinandu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizat–  nu este cazul

2. Localizarea proiectului

2.1. utilizarea existentă a terenului –  nu este cazul

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, capacitatea regenerativă a lor –nu este cazul

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede – nu este cazul;

b) zonele costiere – nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul

 

 

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. –

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 462/2001, cu modificările şi completările ulterioare, sau zonele în care se efectuează determinări pentru includerea lor în zone clasificate de ordonanţa de urgenţă menţionată anterior, zonele desemnate prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare –  nu este cazul;  g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite- nu este cazul;

h) ariile dens populate– nu este cazul ;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică- nu se deruleaza in zona cu semnificatie istorica, culturala si arheologica;

3. Caracteristicile impactului potenţial

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – impactul din perioada de exploatare a instalatiei de incinerare va fi  monitorizat ;

b) natura transfrontieră a impactului – nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului-

d) probabilitatea impactului – redus pe perioada de executie cat si pe perioada de functionare ;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului - impact redus pe prioada de realizare si functionare,  deoarece proiectul prevede masuri de micsorare sau eliminare a impactului pe toti factorii de mediu

 

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: nu este cazul

Condiţiile de realizare a proiectului:

-  Se vor respecta prevederile Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu  modificările si completările ulterioare, privind protectia mediului;

-  Este obligatorie intretinerea corespunzatoare a autovehiculelor si utilajelorpentru ca substantele poluante pentru atmosfera sa se  incadreze in C.M.A pentru imisii stabilite de STAS 12574/1987 si V.L.E pentru emisii stabilite de Ord. 462/1993 al MAPPM;

-  Se vor respecta toate prevederile HG 349/2005,  OUG 78/2000 al MAPM, aprobata cu modificari si completari prin Legea 426/2001, modificata si completata cu OUG 61/2006 si aprobata cu Legea 27/2007 privind regimul deseurilor si HG 856/2002;

 

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 DIRECTOR EXECUTIV

Ing. Ciprian Bancila

 SERVICIU REGLEMENTARI

  Ing. Dorin Stoian

INTOCMIT: Consilier  Lidia MIRICA