Back

Decizii saptamana 9

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr.      /I din  

 

            Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de MORARAU DAN ALEXANDRU cu domiciliul in Sacele, str. George Moroianu, nr. 154, jud.Brasov,, inregistrata la APM Brasov sub nr.14734 din 31.10.2012 , cu completari sub nr. 2867 din 22.02.2013, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

autoritatea competenta pentru protectia mediului Brasov decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 25.02.2013, ca proiectul „Construire ciupercarie si sediu administrativ„, propus a fi amplasat in jud. Brasov, com.Prejmer, str. Mare, nr. 884,nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

           

            Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt urmatoarele:

- proiectul intrăsub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului in Anexa 2, la pct. 1, lit.b);

- prin proiect se propune:

 • Construirea unei ciupercarii  in suprafata totala construita de aprox. 650mp din care pentru spatiul tehnic aprox 315mp.
 • Ciupercaria este deservita de o centrala pe rumegus, un chiller pentru racire, o instalatie de conditionare si ventilatie, o instalatie de scarificare si una de ridicare. Toate utilajele sunt plasate in spatiul tehnic care mai contine de asemenea un vestiar, un grup sanitar si un birou. Capacitatea de productie va fi de aprox. 120 to de ciuperci pe an.

-Descrierea instalatiei:

2 camere de cultura pe structura metalica usoara, galvanizata, izolatie exterioara din folie PVC, 440 g/mp, vata minerala interioara - 3 straturi a cate 6 cm, total 18cm, PVC interior, fundatii din beton, suprafata utila 132mp fiecare camera.

              Structura camerelor de cultura:

 • Arce din otel galvanizat tubular Φ60mm, grosime 2mm.
 • Arcele sunt intarite orizontal cu teava de otel galvanizat Φ45mm si bare asezate in "W".
 • Pe toata lungimea camerei de productie, arcele sunt legate prin 3 tevi de otel galvanizat Φ45mm.

Coridor tehnic si spatii tehnologice pe fundatii izolate din beton, structura pe stalpi metalici, inchideri din panouri tip sandwich, suprafata utila aproximativ 100mp.

-Fluxul tehnologic:  in cele doua camere de cultura se vor monta rafturi pe mai multe nivele si pe aceste rafturi se vor descarca sacii de compost adusi din import. Urmeaza perioada de incubare, care dureaza in functie de compost intre 12 si 17 zile. In acesta perioada se va avea grija sa se respecte graficele de temperatura si umiditate. Urmeaza acoperirea cu turba si udarea doar dupa ce miceliul a impanzit turba. Apoi vine etapa de scarificare, socul termic si in final recoltarea.

 

- in urma analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, prevazute in Anexa 3 din HG nr.445/2009, s-au constatat urmatoarele:

            1. Caracteristicile proiectului:

a) marimea proiectului –Suprafata totala construita in cadrul acestui proiect este de 650 mp

din care pentru spatiul tehnic 315 mp. Constructia este amplasata pe un teren de 5417 mp.

b) cumularea cu alte proiecte – in zona amplasamentului nu sunt in derulare alte proiecte;

c) utilizarea resurselor naturale:

 –energia electrica necesara se obtine prin racordul la reteaua publica, racordul existand deja la adresa unde se va face ciupercaria. energia termica se va obtine cu ajutorul unei centrale pe rumegus de 120KW. Rumegusul se va aduce de la diversi producatori de mobila din Brasov si Covasna precum si de la exploatari de lemn din aceste judete.

-apa necesara udarii si consumului va fi luata din reteaua publica, existand deja racord si contract cu Compania Apa Brasov.

d) productia de deseuri –deseurile rezultatein perioada de executie a proiectului vor fi valorificate/eliminate cu societati autorizate;

-in urma activitatii vor rezulta deseuri menajere care vor fi depozitate in pubele si vor fi transportate la rampa de deseuri menajere zonala in baza unui contract cu o firma specializata;

- compostul care va ramane dupa recoltarea ciupercilor va fi neutralizat cu aburi si va fi folosit apoi ca ingrasamant natural.

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort –

-Neexistand  ape uzate tehnologice decat  menajare, nu este nevoie decat de racord la canalizarea Comunei Prejmer. Pana la darea in functiune a canalizarii publice apele uzate menajere vor fi descarcate in bazinul  vidanjabil existent de cca. 3 mc.

-Fiind vorba de o investitie cu profil agricol, nu are impact potential asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului.

-Sursa de poluare a aerului este centrala termica pe baza de rumegus cu o putere de 120 KW si cu cos de evacuare. Centrala se incadreaza in normele ISCIR.

 Pe perioada derularii lucrarilor de construire/amenajare / functionare emisiile sunt generate de utilajele de executie/transport; substantele poluante pentru atmosfera se vor incadra in valorile limita ale emisiilor stabilite de Ord. MAPM nr. 462/1993 cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu prevederile Lg. nr. 104/2011, iar nivelul maxim al zgomotului produs se va incadra in limitele impuse de STAS 10.009/1988; in perioada de organizare de santier se vor amenaja spatii pentru stocarea deseurilor rezultare din activitatea de montare a elementelor ce compun parcul;

f) riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si de tehnologiile utilizate – nu este cazul;

2. Localizarea proiectelor:

2.1. utilizarea existenta a terenului – terenul pe care se va derula investitia  se afla in intravilanul localitatii  Com.Prejmer , folosinta actuala este cadsa de piatra si teren, conform PUG zona de locuinte si functiuni complementare (CU nr.117/09.08.2012 emis de Primaria Comunei Prejmer);

-nu este cazul de lucrari de reamenajare a zonei deorece constructia nu afecteaza in nici un fel zona.

-nu este cazul de amenajare a unor noi cai de acces, vor fi folosite cele deja existente.

-constructia este simpla, se vor construi doua camere de cultura din arce galvanizate si izolate si un spatiu tehnic din panouri tip Sandwich pe o fundatie de beton;

2.2. relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

a) zonele umede -nu este cazul;

b) zonele costiere -nu este cazul;

c) zonele montane si cele impadurite –nu este cazul;

      d) parcurile si rezervatiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt:zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;

f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si HG nr.930/2005, pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica –nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite –nu este cazul;

h) ariile dens populate –nu este cazul;

i) peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica –nu este cazul.

            3. Caracteristicile impactului potential

a) extinderea impactului: aria geografica si numarul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

c) marimea si complexitatea impactului – impact redus;

d) probabilitatea impactului – redusa, doar pe perioada executarii lucrarilor de montare/amenajare a obiectivului dar si a functionarii;

e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului – durata scurta.

 

II. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare adecvata, sunt urmatoarele:  nu este cazul.

 

            Conditiile de realizare a proiectului:

-Se vor respecta prevederile Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu  modificările si completările ulterioare, privind protectia mediului;

-Substantele poluante pentru atmosfera se vor incadra in C.M.A pentru imisii stabilite de STAS 12574/1987 si V.L.E pentru emisii stabilite de Ord. 462/1993 al MAPPM coroborat cu Legea nr.104/2011;

-Se vor respecta prevederile Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor si HG 856/2002- privind evidenta gestiunii deseurilor ;

-Titularul de proiect are obligaţia ca, în cazul apariţiei oricărei modificări faţă de situaţia prezentată depusa pentru obţinerea prezentei decizii, să  solicite revizuirea acesteia;

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii ei.

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului de mediu si de evaluare adecvata.

Prezenta decizie poate fi contestata, in conformitate cu prevederile HG nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

   DIRECTOR EXECUTIV,

 Ciprian BANCILA                                                                 SEF  SERVICIU A.A.A.,

                                                                                                             Claudia DAVID

       

 

INTOCMIT: Consilier

           Liliana BARBU

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE - proiect

Nr. ...... / I din ........

 

            Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate UNITATEA MILITARA 02248 cu sediul in Bucuresti, str. Drumul Taberei nr. 7F, inregistrata la APM Brasov cu  nr. 9126/03.07.2012 si completata cu nr. 11003/06.08.2012, nr. 12562/10.09.2012, nr. 14478/22.10.2012, nr. 15952/21.11.2012, nr. 16182/29.11.2012, nr. 16376/04.12.2012, nr. 1022/21.01.2013 si nr. 2859/22.02.2013, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

autoritatea competenta pentru protectia mediului Brasov decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 25.02.2013, ca proiectul „Reabilitare sistem de alimentare cu apa si retele de canalizare in cazarma 957 Cincu, propus a fi realizat in jud. Brasov, com. Cincu, sat Cincu, str. Principala nr. 1,nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

           

            Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt urmatoarele:

- proiectul intră sub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului in Anexa 2, la pct. 11, lit. c), coroborat cu pct. 13, lit. a);

- investitia nu se deruleaza in arie protejata;

- in urma analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, prevazute in Anexa 3 din HG nr.445/2009, s-au constatat urmatoarele:

            1. Caracteristicile proiectului:

a) marimea proiectului: prin proiect se propune reabilitarea sitemului de alimentare cu apa si canalizare din cadrul cazarmei 957 Cincu, cu urmatoarele detalii:

- sistem hidroedilitar existent pe amplasament:

- alimentarea cu apãse realizeazadin 2 puţuri sãpate amplasate în lunca râului Olt la Voila cu adancimea de 12 m, echipate cu pompe submersibile;

- inmagazinarea apei se realizeazã într-un rezervor semiîngropat din beton cu capacitatea de 100 mcamplasat în localitatea Voila si într-un rezervor semiîngropat din beton cu capacitatea de 200 mcamplasat în perimetrul unitãţii; în perimetrul unitãţii se afla in conservare un rezervor semiîngropat cu capacitatea de 20 mc; de la cele 2 puţuri, apa este refulatã în rezervorul de 100 mc de unde prin intermediul unei staţii de pompare este pompatã prin conductã de metal în lungime de 12 km pânã la al doilea rezervor de înmagazinare cu volumul de 200 mc.

- evacuarea apelor uzate menajerese face printr-o reţea de canalizare din tuburi de beton cu lungimea totalã de 1,8 km, cu deversare în douã decantoare primare circulare care au un volum de 12 mc fiecare, de unde sunt descãrcate într-un decantor secundar dreptunghiular prevãzut cu şicane şi praguri cu un volum de 40 mc; dupã decantare, limpedele este descãrcat într-un canal de desecare ce descãrcã apele în pârâul Cincu;

- apele provenite de la bucatãrie(blocul alimentar al unitãţii) sunt trecute printr-un separator de grãsimi şi sunt descãrcate în reţeaua de canalizare de pe amplasament.

- apele pluvialede pe construcţii sunt colectate prin scocuri şi burlane sunt descarcte în reţeaua de rigole betonate de pe amplasament, dupa care sunt evacuate în canalul de desecare, care comunicã cu pârâul Cincu;

 - situatia propusa:

- realizarea branşamentului la reţeaua centralizatã de alimentare cu apã a localitãţii Cincu pe o lungime de 500 m;

- realizarea rezervorului de înmagazinare apa cu volumul de 200 mc, construcţie cilindricã semiîngropatã, din beton armat si a camerei tehnice aferente echipatã cu grup de pompare apã pentru consum menajer şi pentru hidranţi interiori, grup de pompare apã pentru hidranţi exteriori, electropompã submersibilã pentru ape uzate (amplasatã în başa de colectare), recipient hidrofor cu capacitatea de 550 l;

- realizare reţelelor exterioare de canalizare ape uzate menajere în interiorul unitãţii militare, in lungime totalã de 1.800 m;

- realizare staţie de epurare mecano-biologicã compusã din: reţele tehnologice; cãmine de canalizare; bazin de omogenizare, egalizare şi pompare ape menajere; treaptã de epurare mecano-biologicã compactã; unitate de dezinfecţie cu ultraviolete; unitate de stocare şi dozare coagulant; bazin colectare şi pompare sediment; unitate de deshidratare sediment; platformã depozitare containere reziduuri; container de personal; platformã deservire obiecte tehnologice.

b) cumularea cu alte proiecte – la momentul verificarii amplasamentului nu erau in derulare alte proiecte;

c) utilizarea resurselor naturale – nu este cazul;

d) productia de deseuri –deseurile rezultatein perioada de executie a proiectului vor fi valorificate/eliminate cu societati autorizate;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort – pe perioada derularii lucrarilor de amenajare emisiile sunt generate de utilajele de executie/transport; substantele poluante pentru atmosfera se vor incadra in valorile limita ale emisiilor stabilite de Ord. MAPM nr. 462/1993 cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu Lg. nr. 104/2011, iar nivelul maxim al zgomotului produs se va incadra in limitele impuse de STAS 10.009/1988;

- in perioada de exploatare a investitiilor:

- apele uzate menajere provenite de la bucãtãrie vor fi trecute printr-un separator de grãsimi, înainte de descãrcarea lor în reţeaua de canalizare;   

- nãmolulul în exces provenit de la modulul de epurare biologicã va fi stocat într-un bazin de colectare şi decantare cu capacitatea de 16 mc,echipat cu mixer submersibil şi pompã submersibilã de recirculare a nãmolului; surplusul de nãmol va fi deshidratat de o staţie de deshidratare nãmol prevãzutã cu unitate de dozare floculant, iar depozitarea nãmolului deshidtratat se va realiza în saci pe o platformã betonatã de depozitare, prevãzutã cu rigolã de colectare a scurgerilor accidentale şi pluviale, cu descãrcarea în bazinul de egalizare-omogenizare a staţiei de epurare; apele uzate epurate vor fi evacuate în pârâul Cincşor;  

f) riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si de tehnologiile utilizate – nu este cazul;

2. Localizarea proiectelor:

2.1. utilizarea existenta a terenului – amplasamentul se afla in extravilanul com. Cincu,  avand folosinta actuala “constructii, curte si teren”, este in proprietatea Statului Roman si se afla in administrarea Ministerului Apararii Nationale, conform CU nr. 3017/17.11.2012 emis de Primaria Cincu;

2.2. relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

a) zonele umede -nu este cazul;

b) zonele costiere -nu este cazul;

c) zonele montane si cele impadurite –nu este cazul;

      d) parcurile si rezervatiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt:zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;

f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si HG nr.930/2005, pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica – nu este cazul ;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite –nu este cazul;

h) ariile dens populate –nu este cazul;

i) peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica –nu este cazul.

            3. Caracteristicile impactului potential

a) extinderea impactului: aria geografica si numarul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

c) marimea si complexitatea impactului – impact redus;

d) probabilitatea impactului – redusa, doar pe perioada executarii lucrarilor de montare/amenajare a obiectivului;

e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului – durata scurta.

 

II. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare adecvata, sunt urmatoarele: proiectul propus nu necesita parcurgerea etapelor procedurii de evaluare adecvata.

 

            Conditiile de realizare a proiectului:

 1. se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare;
 2. pe tot parcursul derulării lucrărilor de execuţie se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, condiţiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autorităţile implicate şi proiectul înaintat spre avizare;
 3. se vor respecta conditiile impuse prin Avizul de gospodarirea apelor nr. 247/13.07.2012;
 4. indicatoriide calitate a apelor uzate menajere evacuate dupa epurare in emisar, se vor incadra in limitele valorilor stabilite in NTPA 001/2002, aprobat cu HG 188/2002 modificat cu HG nr. 352/2005 si stabilite in Avizul de gospodarirea apelor nr. 247/13.07.2012, respectiv:

Tabelul 1: indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere

evacuate dupa epurare  in paraul Cincsor

 

Nr. crt.

Indicatori de calitate a apelor uzate menajere,

evacuate dupa epurare in paraul Cincsor

U.M.

Valori

maxim admise

1

pH

unitati pH

6,5 – 8,5

2

CCOCr

mg/l

125

3

CBO5

mg/l

25

4

Suspensii

mg/l

35

5

Reziduu filtarbil la 105ºC

mg/l

1.000

6

Azot total

mg/l

15

7

Fosfor total (P)

mg/l

2

8

Sulfuri  si H2S

mg/l

0,5

9

Substante extractibile cu solventi organici

mg/l

10

10

Detergenti sintetici

mg/l

0,5

 

 

 

 

 1. indicatorii de calitate a apelor pluviale evacuate in paraul Cincsor se vor incadra in limitele valorilor stabilite in NTPA 001/2002, aprobat cu HG 188/2002 modificat cu HG nr. 352/2005 si stabilite in Avizul de gospodarirea apelor nr. 247/13.07.2012, respectiv:

Tabelul 2: indicatorii de calitate ai apelor pluviale

evacuate in paraul Cincsor

 

Nr.

crt.

Indicatori de calitate

a apelor pluviale, evacuate in paraul Cincsor

U.M.

Valori

maxim admise

1

pH

unitati pH

6,5 – 8,5

2

Suspensii

mg/l

35

3

Substante extractibile cu solventi organici

mg/l

10

4

Hidrocarburi petroliere

mg/l

1 (fara irizatii)

 

 1. deşeurile rezultate la faza de construire vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; vor fi evacuate ritmic, fără a bloca căile de acces pietonale şi stradale;
 2. se vor lua masuri pentru evitarea poluării solului prin depozitarea pe suprafeţe impermeabile a materialelor şi a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor;
 3. se interzice circulaţia autovehiculelor încarcate cu materiale de construcţie în afara drumurilor de acces;
 4. se va acorda atenţie manevrării utilajelor în apropierea zonelor locuite;
 5. se va asigura delimitarea zonei de lucru pentru a preveni/minimiza distrugerea suprafeţelor invecinate, iar terenul afectat temporar de lucrări va fi adus la starea iniţială de utilizare;
 6. se vor restrânge la minim suprafeţele ocupate de organizarea de şantier;
 7. se vor lua măsuri corespunzătoare de a nu degrada, sau ocupa terenul din zona limitrofă;
 8. se va limita în timp execuţia investiţiei şi se vor lua toate măsurile necesare privind nivelul de zgomot, astfel încât acesta să nu depaşească valoarea prevazută de STAS 10.009/1988:
 9. pentru evitarea poluării accidentale cu materiale periculoase (scurgeri accidentale de combustibil, de ulei de motor, etc.) reparaţiile la utilajele şi mijloacele de transport se vor efectua doar cu societăţi autorizate;
 10. dacă in decursul implementării proiectului intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, sau modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actului de reglementare, aveti obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului, înainte de realizarea modificării;
 11. în cazul unor poluări accidentale proiectantul şi constructorul răspund în solidar.

 

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii ei.

 

Prezenta decizie poate fi contestata, in conformitate cu prevederile HG nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 DIRECTOR EXECUTIV

      Ciprian BANCILA

                                                                                                                  SEF SERVICIU A. A. A.,

                                                                                                                           Claudia DAVID

                                                                      

          

 

 

 

ÎNTOCMIT:

consilier Liana ORLANDEA