Back

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal (PUZ) “Construire locuinţe individuale şi împrejmuire” localitatea Sânpetru STROIE SILVIA

Titlul lucrării:

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal (PUZ) “Construire locuinţe individuale şi împrejmuire” localitatea Sânpetru extravilan, DJ 112A nr. cad. 1598, nr. top 4258/3

Titularul planului:

STROIE SILVIA

Situaţia juridică a terenului:

Terenul este proprietate privată a titularului:

Stroie Silvia, conf. Extrasului CF nr. 43399, cu nr. cad. 1598 şi nr. top 4258/3, S=7500mp

Proiectant PUZ- SC MGM Urban Proiect SRL, urb. Gabriela Micioiu

Autorul atestat al raportului de mediu: ecolog Nicoară Alexandru

Lucrarea reprezintă Raportul de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal (PUZ) “Construire locuinţe individuale şi împrejmuire”, localitatea Sânpetru, extravilan, DJ 112A, Judeţul Braşov.

 

Analiza situa?iei actuale a florei spontane de pe amplasamentul studiat

Zona de sud - est a localităţii Sânpetru propusă în PUG pentru locuinţe din care face parte şi zona prezentului PUZ se află în situl de interes comunitar ROSCI0055 “Dealul Cetăţii Lempeş – Mlaştina Hărman”, declarat prin Ord. MMDD Nr.1964/2007 poz.55 – sit de importanţă comunitară ?i în imediata vecinătate a Rezerva?iei naturale Dealul Cetă?ii Lempe?.

 

Având in vedere localizarea planului de investitii in imediata vecinătate a situl Natura 2000 Dealul Cetătii Lempes - Mlastina Harman-Rezervaţia Naturală cu acelaşi nume, am considerat ca fiind absolut necesara o analiza a elementelor de vegetatie, flora si fauna din acest perimetru. Cu toate acestea trebuie ţinut cont şi de faptul că faptul că suprafaţa de rezervaţie/sit Natura 2000 din imediata vecinătate a proiectului a fost inclusă în mod eronat în interiorul ariei protejate. In perimetrul aflat in imediata vecinătate a PUZ a funcţionat o unitate militară. În acest perimetru datorită edificării în trecut a construcţiilor şi organizărilor cu scop militar au fost aduse modificări substanţiale în ceea ce priveşte diversitatea specifică a zonei. Este puţin probabil ca îe această suprafaţă să mai existe specii-habitate pentru care au fost declarate cele două arii protejate.

 

În urma analizei asocia?ilor vegetale de pe suprafa?a analizată se pot concluziona următoarele:

 

  • Asociaţiile vegetale prezente pe amplasamentul proiectului sunt caracteristice terenurilor agricole abandonate cu asociaţii vegetale de interes conservativ redus;
  • Impactele identificate nu au ca rezultat modificarea statutului de conservare al speciilor/habitatelor de interes conservativ din SCI „Dealul Cetătii Lempes - Mlastina Harman” respectiv, nu au ca rezultat modificarea statutului de conservare a speciilor protejate în Rezerva?ia Naturală Dealul Cetă?ii Lempe?;
  • impacturile asociate proiectului sunt de foarte mică amploare si nu vor influenţa în nici un mod integritatea sitului;
  • Pentru eliminarea oricăror impacturi accidentale, ce pot  să apară în perioada de execuţie, respectiv operare, a obiectivelor proiectului se impune respectarea măsurilor identificate în prezentul raport.