Back

ANUNT PROMOVARE IN GRAD SUPERIOR

Nr.   3642/11.03.2011

A N U N Ţ

         

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRAŞOV, organizează   examen  pentru promovarea în gradul imediat superior al funcţiei publice deţinute, pentru următoarele funcţii publice de execuţie din cadrul agenţiei:

 

1.      Consilier, gradul profesional superior la Compartimentul Evaluare Impact

2.      Consilier, gradul profesional superior la Compartimentul Evaluare Adecvată ,

3.      Consilier,gradul profesional principal la Compartimentul Evaluare Adecvată 

4.      Consilier, gradul profesional superior la Compartimentul Deşeuri şi Substanţe Chimice Periculoase, Sol şi Subsol

5.      Consilier, gradul profesional principal la Compartimentul Arii Protejate

6.      Consilier, gradul profesional superior la Compartimentul Laborator

7.      Consilier, gradul profesional principal la Compartimentul Laborator

8.      Referent, gradul profesional superior la Compartimentul Laborator 

9.      Consilier, gradul profesional principal la Compartimentul Proiecte , Relaţii Publice

 

Condiţii:

·        să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

·        să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor individuale  în ultimii 2 ani calendaristici;

·        să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.

 

Examenul se va desfăşura la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Braşov, str. Politehnicii nr. 3, în data de  12.04.2011 orele 10,00 - proba scrisă şi în data de  15.04.2011  orele  10,00 - interviul.

 

Dosarele de înscriere la examen se depun în termen de  20 de zile de la data afişării anunţului,la secretariatul comisiei de examen şi vor conţine următoarele documente:

·        formularul de înscriere;

·        copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

·        copie de pe fişa de evaluare din ultimii 2 ani

 

 

 

 

 

 

Bibliografiile

pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior

 al funcţionarilor publici din cadrul

Agenţiei pentru Protecţia Mediului BRAŞOV

 

FUNCŢIA

COMPARTIMENTUL

BIBLIOGRAFIA

Consilier, gradul profesional superior

Compartimentul Evaluare Impact

1)      OUG nr.195/2005 aprobată prin Legea 265/2006 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

2)      Ordinului nr.1798/2007, al ministrului mediului şi dezvoltării durabile pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu

3)      Ordinul Administraţiei Publice nr. 135/2010 – privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private

4)      Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 – privind evaluarea impctului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului

5)      OUG nr. 152/2005 – privind prevenirea şi controlul integrat al poluării cu modificările şi completările ulterioare;

6)      Hotărârea Guvernului nr. 1076/2004 – privind stabilirea procedurii de realizarea evaluării de mediu pentru planuri şi programe

7)      Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare

8)      Legea nr. 7/2004, republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publice, cu modificările şi completările ulterioare

Consilier, gradul profesional  superior

Compartimentul Evaluare Adecvată

1)      OUG nr. 195/2005 aprobată prin Legea 265/2006 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare

2)      Ordinul Administraţiei Publice nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private;

3)      Ordinul nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar

4)      OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu;

5)      HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;

6)      Legea nr. 188/1999, republicată (r2), privind Statutul Funcţionarilor Publici, cu modificările şi completările ulterioare;

7)      -  Legea nr. 7/2004, republicată – privind Codul de Conduită al Funcţionarilor Publici, cu modificările şi completările ulterioare

Consilier, gradul profesional  principal

Compartimentul Evaluare Adecvată

1)      OUG nr. 195/2005 aprobată prin Legea 265/2006 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare

2)      Ordinul Administraţiei Publice nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private;

3)      Ordinul nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar

4)      HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;

5)      Legea nr. 188/1999, republicată (r2), privind Statutul Funcţionarilor Publici, cu modificările şi completările ulterioare;

6)      Legea nr. 7/2004, republicată – privind Codul de Conduită al Funcţionarilor Publici, cu modificările şi completările ulterioare

Consilier, gradul profesional superior

Compartimentul Deşeuri şi Substanţe Chimnice Periculoase, Sol şi Subsol,

 

1)      OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare ;

2)      H.G nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României,

3)      H.G nr. 2406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz, cu modificările şi completările ulterioare,

4)      H.G nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru  aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase  

5)      Legea nr.360/2003privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;

6)      Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionaruluii public (r2), cu modificările şi completările ulterioare

7)      Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Consilier, gradul profesional principal

Compartimentul Arii Protejate

1)      OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare ;

2)      OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificarile si completarile ulterioare

3)       ORDIN  MMP nr. 19 /2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.

4)       OM  nr. 410/2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora.

5)      Legea nr. 188/1999, republicată (r2), privind Statutul Funcţionarilor Publici, cu modificările şi completările ulterioare;

6)      Legea nr. 7/2004, republicată – privind Codul de Conduită al Funcţionarilor Publici, cu modificările şi completările ulterioare

Consilier, gradul profesional

superior

Compartimentul Laborator

1)      OUG 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare ;

2)      Ordinul MAPM nr.592/2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag şi a criteriilor şi metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot şi oxizilor de azot, pulberilor în suspensie (PM 10 şi PM 2,5), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon şi ozonului în aerul înconjurător;

3)      HG nr. 321/2005  modificată prin HG 674/2007, privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental;

4)      OUG nr. 243/2000 privind protecţia atmosferei aprobata prin Legea nr. 655/2001 ;

5)      OM nr. 731 / 2004 – pentru aprobarea stategiei naţionale privind protecţia atmosferei;

6)      Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public (r2), cu modificările şi completările ulterioare

7)      Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare.

Consilier, gradul profesional principal

Compartimentul Laborator

1)      OUG 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare ;

2)      HG nr. 321/2005  modificată prin HG 674/2007, privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental;

3)       OUG nr. 243/2000 privind protecţia atmosferei aprobata prin Legea nr. 655/2001 ;

4)      OM nr. 731 / 2004 – pentru aprobarea stategiei naţionale privind protecţia atmosferei;

5) Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public (r2), cu modificările şi completările ulterioare

6) Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare.

referent, gradul profesional

superior

Compartimentul Laborator

1) Curs de radioactivitate pentru supravegherea radioactivitatii mediului-Curierul de Fizica-Supliment 1/97- Editura Horia Hulubei, 1997 ;

2) Mircea Oncescu – “ Conceptele radioprotectiei ”– capitolul 7 ”Supravegherea dozimetrica”-   Editura   Horia Hulubei, Bucuresti,  Magurele, 1996                                                                                                 

3). Mircea Oncescu, Iulian Panaitescu- “Dozimetria si ecranarea radiatiilor Roentgen si gamma “  - capitolul 9 - ”Dozimetria in radioprotectie”-Editura Academiei Romane,1992  

4) Legea nr. 111/1996, republicată privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare, cu modificările şi completările ulterioare;

5). Legea188/1999, privind Statutul functionarilor publici, republicata (r2) cu modificările şi completările ulterioare     

6) Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare.

Consilier, gradul profesional principal

Compartimentul Proiecte, Relaţii Publice

1)      OUG nr. 195/2005  privind protectia mediului, aprobata prin Legea 265/2006, cu modificări şi completări ulterioare;

2)      Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;

3)      H.G. nr. 878/2005 privind accesul liber la informatia privind mediul;

4)      O.G. nr. 27/2002, privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor;

5)     PHARE 2000- Asistenta Tehnica pt. asigurarea conformarii  cu Directivele privind Evaluarea Impactului asupra Mediului – “ Participarea Publicului la Procedura de Evaluarea a Impactului asupra Mediului.

6)      Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare;

7)      Legea nr. 7/2004, republicată în 2007, privind Codul de conduită al  funcţionarilor publici

 

 

                                     

DIRECTOR EXECUTIV,

     Ciprian BĂNCILĂ