ANUNT IMPORTANT PRIVIND RAPORTAREA " STATISTICA DESEURILOR 2023"

ANUNT IMPORTANT PRIVIND RAPORTAREA " STATISTICA DESEURILOR 2023"

STATISTICA  DESEURILOR  2023

RAPORTARI DESEURI IN SIM

 


Formulare

Informaţii privind înregistrarea operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor

Informaţii privind înregistrarea operatorilor economici

care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor

Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor

 

 

Conform prevederilor OM 739/2017 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, înregistrarea operatorilor economici care nu se supun autorizarii de mediu conform prevederilor Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor se realizează în baza următoarelor documente:

    a) cererea de înregistrare/reînnoire a înregistrării în Registrul operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit modelului prevăzut în anexa  1

    b) certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în copie conformă cu originalul, sau documentele echivalente emise de alte state, traduse în limba română de un traducător autorizat

    c) declaraţia pe proprie răspundere, potrivit modelului prevăzut în anexa 2

    d) dovada achitării tarifului – 500 lei pentru fiecare dintre activităţile pentru care se solicită înregistrarea

 

Tariful de 500 lei se poate achita:

 

  • prin virament sau mandat postal în Cont bancar – IBAN

Beneficiar: AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI - CUI 16462898

RO88TREZ7005032XXX001110

DESCHIS LA ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI

sau

  • direct la caseria ANPM, program: luni - joi de la 9:00 la 11:00 şi de la 14:30 la 16:00

 

 

La acest moment, se pot depune solicitări de înregistrare numai pentru activităţile:

    a) comercianţi care nu intră fizic în posesia deşeurilor;

    b) brokeri;

    c) transportatori rutieri de deşeuri nepericuloase.

 

Solicitări de înregistrare a operatorilor economici care fac obiectul derogărilor de la cerinţele de autorizare potrivit prevederilor art. 34 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se vor putea depune numai după emiterea, de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, a normelor generale pentru fiecare tip de activitate, conform art. 35 din Legea 211/2011.

 

Documentele necesare înscrierii în Registru se depun la sediul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului sau se transmit prin poştă – Splaiul Independenţei nr. 294, Corp B, Sector 6, Bucureşti.

 

Numărul de înregistrare este atribuit operatorului economic în termen de 30 zile de la depunerea documentaţiei complete.

 

Cererea de radiere se completează potrivit modelului prevăzut în anexa 3.

 

Pentru alte întrebări vă rugăm să ne scrieţi la:

ANEXA 1

 

Antet solicitant

Nr. ......./..............

 

 

CERERE

de acordare a numărului de înregistrare/reînnoire a înregistrării în Registrul operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor

 

    Subscrisa, ....................., cu sediul social în .................................., str. ................... nr. ...., bl. ..., ap. ...., judeţul/sectorul ............., înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. .........., cod unic de înregistrare nr. ......./............, cont bancar nr. ..............., deschis la ..................., sucursala ................., telefon ............., fax ..........., e-mail ............, prin reprezentantul legal ................, solicită acordarea numărului de înregistrare/reînnoire a înregistrării în Registrul operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform prevederilor art. 36 alin. (1) din Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru*1):

     _

    |_| transport deşeuri nepericuloase în sistem profesional;

     _

    |_| comerţ cu deşeuri, fără a intra fizic în posesia deşeurilor;

     _

    |_| broker;

     _

    |_| operatorii economici care fac obiectul derogărilor de la cerinţele de autorizare potrivit prevederilor art. 34 din Legea 211/2011*2), republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

    Tipurile*3) şi cantităţile de deşeuri pentru care solicităm înregistrarea sunt*4):

 ________________________________________

|    Cod deşeu     |    Denumire deşeu   |

|__________________|_____________________|

|                  |                     |

|__________________|_____________________|

|                  |                     |

|__________________|_____________________|

 

    Anexăm documentele specifice prevăzute la art. 1 din Procedura de înregistrare a operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor art. 36 alin. (1) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. ............/2017.

 

    Data .........................

 

                       Reprezentant legal,

                      .............................

                      (nume şi funcţie, semnătura)

 

------------

    *1) Se va bifa una sau mai multe dintre opţiuni, în funcţie de activitatea desfăşurată.

    *2) În acest caz, operatorul economic ataşează derogarea primită de la autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului, în copie conformă cu originalul.

    *3) Se vor înscrie codul şi denumirea deşeului, conform Deciziei 2000/532/CE, modificată prin Decizia 2014/955/CE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

    *4) În cazul în care operatorul economic desfăşoară mai multe tipuri de activităţi, se va completa câte un tabel separat pentru fiecare dintre acestea.

 

 

 ANEXA 2

 

Antet solicitant

Nr. ......./..............

 

 

 

                         DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

 

    Subsemnatul/Subsemnata, ......................................, reprezentant legal al ............................, cunoscând dispoziţiile articolului 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că activitatea/activităţile pe care o/le desfăşor şi pentru care solicit înregistrarea este/sunt: .....................................

 

    Data .....................

 

 

                         ................................

                             (nume şi semnătura)

 

 

 

ANEXA 3

 

Antet solicitant

Nr. ......./..............

 

 

CERERE

de radiere din Registrul operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor

 

         Subscrisa, ....................., cu sediul social în .................................., str. ................... nr. ...., bl. ..., ap. ...., judeţul/sectorul ............., înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. .........., cod unic de înregistrare nr. ......./............, cont bancar nr. ..............., deschis la ..................., sucursala ................., telefon ............., fax ..........., e-mail ............, având numărul de înregistrare ……………………., prin reprezentantul legal ................, solicită radierea din Registrul operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform prevederilor art. 36 alin. (1) din Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, deoarece: …………………………………………………………………………………………………….

        

         Anexăm raportarea pentru perioada ………………………………..

 

    Data .........................

 

                       Reprezentant legal,

                      .............................

                      (nume şi funcţie, semnătura)