Back

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE GLOBAL ORMAN SRL

 

 

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE -PROIECT

Nr. ..../I din ... 04.2015

 

 

            Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de GLOBAL ORMAN SRL, cu sediul social jud. Brasov, or. Zarnesti, str. 13 Decembrie, bl. 14, sc. B, et. 1, Ap. 7, inregistrata la APM Brasov sub nr. 5726 din 21.04.2015 (solicitare electronica cu nr. 2092/20.04.2015), completata cu nr. 8890 din 18.06.2015 si nr. ......., in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

autoritatea competenta pentru protectia mediului Brasov decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 06.04.2015, ca proiectul proiectul „Amplasarea si montarea utilaj gater pentru taierea si rindeluirea lemnului”, propus a fi realizat jud. Brasov, com. Prejmer, sat Prejmer, str. Brasovului nr. 162A, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

           

            Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt urmatoarele:

- proiectul intră sub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului in Anexa 2, la pct. 13, alin a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

- in urma parcurgerii listei de control pentru etapa de incadrare si a analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, prevazute in Anexa 3 din HG nr. 445/2009, s-a constatat ca proiectul analizat nu este susceptibil de a avea impact semnificativ asupra mediului, din urmatoarele considerente:

            1. Caracteristicile proiectului:

a) marimea proiectului :

- investitia propusa consta in compartimentarea halei existente cu suprafata de 871 mp, aflata in proprietatea societatii (conform extrasului CF. nr. 101980-Prejmer, nr. cad. 101980) astfel: zona productie cu suprafata de 705,66 mp, oficiu cu suprafata de 7,24 mp, vestiar cu suprafata de 7,24 mp, magazie cu suprafata de 14,01 mp, birou cu suprafata de 14,37 mp, magazie cu suprafata de 14,01 mp, vestiar cu suprafata de 5,49 mp si grup sanitar cu suprafata de  10,36 mp si amplasarea urmatoarelor utilaje, care vor functiona alternativ:

            a) fierastrau panglica orizontal cu programator electronic tip TTM 1100 cu urmatoarele caracteristici:

       -diametrul volantei: 570 mm

       -inaltimea maxima de taiere: 950 mm

       -avans: 1,5 – 20 m/min

       -putere motor principal: 10 kw

       -tensiune de alimentare: 380 w

            b) fierastrau circular de spintecat:

       -diametrul panzei circulare :400 mm

       -inaltimea de taiere: 100 mm

       -putere motor :5 kw

            c) masina de ascutit panze:

       -lungimea maxima a panzei :3000 mm

       -putere motor :2 kw

       -latimea maxima a panzei :50 mm

            d) fierastrau mecanic cu lant:

       -lungimea lamei port lant: 50-1000 mm

       -actionarea lantului: motor cu benzina

       -putere de actionare: 2-8cp

       -turatia motorului: 3000-6000 rot/min

 

            Pe terenul aferent halei de productie, in suprafata de 1293 mp va fi amplasat depozitul de busteni si depozitul de cherestea.

            Depozitul de busteni va avea suprafata de 700 mp si va fi dotat cu IFRON (cu graifer, furci frontale, cupa), care ajuta la sortarea bustenilor, atat dimensional cat si calitativ; receptia lemnului rotund se va realiza de catre un operator care va verifica cantitatea (cu ajutorul clupei si ruletei determina diametrul si lungimea bustenilor) si calitatea acestuia; dupa sortare busteanul se va sectiona la lungimile corespunzatoare comenzilor in lucru si se va depozita pana ce acesta va intra in procesul de taiere.

 

            Depozitul de cherestea va avea suprafata de 593 mp si va fi amplasat dupa hala de productie. In depozitul de cherestea se vor executa o serie de operatii specifice, cum ar fi:

            - sortare dimensional-calitativa a cherestelei;

            - transportul cherestelei;

            - stivuirea  cherestelei;

            - acoperirea stivelor de cherestea;

            - desfacerea stivelor de cherestea

            - operatii de corectare a defectelor rezultate in urma depozitarii cherestelei;

            - expeditia cherestelei.

Materia prima care se va prelucra: bustenii de rasinoase si foioase, cca 14 – 15 mc/zi.

 

Procesul tehnologic consta in urmatoarele operatii:

- bustenii vor fi introdusi in hala de productie cu ajutorul unui vagonet pentru busteni si vor fi ridicati pe rampa de busteni, dupa care vor fi trecuti pe rampa de taiere unde vor fi debitati in cherestea conform modelului de taiere;

- cheresteaua rezultata va fi  preluata de un vagonet cu ajutorul caruia va fi  transportata la fierastraul circular de spintecat pentru tivirea acesteia si obtinerea  produselor finite, care vor fi sortate, stivuite la sipca si depozitate in depozitul de cherestea.

b) cumularea cu alte proiecte – proiectul se va derula in zona de prestari servicii si mica industrie;

- investitia propusa se va realiza in incinta halei existente;

c) utilizarea resurselor naturale – nu este cazul;

d) productia de deseuri – deseurile rezultate in urma desfasurarii lucrarilor de montare vor fi stocate selectiv, pe suprafete betonate, in spatii special amenajate si vor fi valorificate/eliminate cu societati autorizate, dupa caz;

            - in perioada de functionare:

            -deseurile tehnologice generate in urma desfasurarii activitatii – 10% rumegus si 20% - 30% alte deseuri lemnoase (capete, margini, scoarta) – vor fi stocate temporar, in containere amplasate pe suprafata betonata si acoperita, inscriptionate corespunzator; vor fi valorificate cu societati autorizate;

            - deseurile municipal anestecate vor fi stocate in pubele amplasate pe suprafata betonata si vor fi predate in vederea eliminarii cu societati autorizate.

            e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort –

- pe perioada derularii lucrarilor de montare/amenajare emisiile sunt generate de utilajele de executie/transport; substantele poluante pentru atmosfera se vor incadra in valorile limita ale emisiilor stabilite de Ord. MAPM nr. 462/1993 cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu Lg. nr. 104/2011, iar nivelul de zgomot se va incadra in limitele impuse de STAS 10.009/88;

- in perioada de exploatare a investitiei posibile emisii poluante:

- apele uzate menajere;

- impregnari ale solului;

- zgomotul rezultat ca urmare a desfasurarii procesului tehnologic ;

            f) riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si de tehnologiile utilizate – lucrarile de montare vor fi asigurate cu societati autorizate, astfel incat sa nu existe risc de accidente;

- prin proiect au fost luate toate masurile de siguranta astfel incat sa nu existe risc de accident; 

- utilajele cu un potential risc de afectare a mediului sunt prevazute cu sisteme si echipamente ce garanteaza eliminarea oricarui pericol generat prin exploatarea/functionarea lor ;

 

2. Localizarea proiectelor:

2.1. utilizarea existenta a terenului – hala in care se vor monta utilajele este amplasata in intravilanul com. Prejmere, avand folosinta actuala ”hala cu teren aferent, teren” si destinatia conform PUG „zona prestari servicii si mica industrie”, in conformitate cu CU nr. 11/11.02.2015 emis de Primaria Prejmer.

2.2. relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – alimentarea cu apa se va realiza din sursa proprie – put cu adancimea de 8,5 m, solutie aprobata prin Notificare pentru incepere executie nr. 25/29.05.2015 emisa de SGA Brasov.

2.3. capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

a) zonele umede - nu este cazul;

b) zonele costiere - nu este cazul;

c) zonele montane si cele impadurite – nu este cazul;

      d) parcurile si rezervatiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt: zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;

f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si HG nr.930/2005, pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica – nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite – nu este cazul;

h) ariile dens populate – hala de productie este amplasata la aproximativ 214 m de prima locuinta;

i) peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica – nu este cazul

     

      3. Caracteristicile impactului potential:

a) extinderea impactului: aria geografica si numarul persoanelor afectate – dotarile prevazute prin proiect vor asigura protectia factorilor de mediu ;

b) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

c) marimea si complexitatea impactului – prin proiect au fost prevazute toate dotarile necesare astfel incat, in perioada de functionare a investitiei, sa nu existe impact asupra factorilor de mediu (aer, sol), respectiv:

- pentru prevenirea poluarii apei:

- apele uzate menajere vor fi stocate in bazin etans vidanjabil cu capacitatea de 10 mc, si vor fi vidanjate cu societati autorizate;

- din procesul tehnologic nu rezulta ape tehnologice uzate;

- se apreciazaca activitatea care se va desfasura nu va afecta apele de suprafata si subterane;

- pentru prevenirea poluarii solului si subsolului:

- intreaga suprafata functionala este betonata, deci nu exista probabilitatea de impurificare a solului-subsolului-freaticului;

- materia prima (bustenii de rasinoase si foioase) va fi depozitata pe suprafata betonata;

- deseurile rezultate la implementarea proiectului si functionarea obiectivului vor fi colectate separat pe categorii si coduri de deseuri, depozitate controlat pe suprafete betonate, in recipienti corespunzatori amplasati in spatii acoperite; vor fi evacuate ritmic cu mijloacele de transport ale societatilor autorizate;

- la transportul deseurilor de rumegus vor fi luate masuri de prevenire a imprastierii acestora pe caile de acces;

- prin intretinerea corespunzatoare a suprafetelor active betonate si a bazinului pentru stocarea apelor uzate menajere, solul si subsolul nu va fi afectat;

- se apreciaza ca activitatea care se va desfasura nu va afecta solul.

            - protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

- tinind cont de faptul ca activitatea se va desfasura in interiorul halei de productie,iar utilajele au motoare care nu depasaes 10kW si vor functiona alternativ, se apreciaza ca zgomotul rezultat din procesul tehnologic care va fi perceput in exteriorul unitatii nu va depasi limita impusa prin STAS 10.009/88 pentru limite incinte industriale (65dB(A)) si limita de 55 bB conform Ord. MS nr. 119/2014;

            d) probabilitatea impactului – redusa, doar pe perioada executarii lucrarilor de montare a instalatiilor;

e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului – pe perioada executarii lucrarilor durata impactului va fi scurta.

II. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare adecvata, sunt urmatoarele:

-         proiectul nu intra sub incidenta OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare;

-         proiectul propus nu necesita parcurgerea etapelor  procedurii de evaluare adecvata.

           

            Conditiile de realizare a proiectului:

1.         se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare;

2.         pe tot parcursul derulării lucrărilor de dezafectare se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, condiţiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autorităţile implicate şi proiectul înaintat spre avizare;

3.         deşeurile rezultate la faza de montare a instalatiilor vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; vor fi evacuate ritmic, fără a bloca căile de acces pietonale şi stradale;

4.         se vor lua măsuri pentru evitarea poluării solului, prin depozitarea pe suprafeţe impermeabile a materialelor şi a deşeurilor rezultate în implementarii proiectului;

5.         se vor limita in timp toate lucrarile propuse prin proiect;

6.         se va asigura salubrizarea zonei şi menţinerea curaţeniei pe traseul drumurilor de acces, pe toata perioada realizării construcţiilor;

7.         in cazul unor poluări accidentale proiectantul şi constructorul răspund în solidar.

 

            Conform art. 21, alin.(4) din Oug. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului proiectului”.

           

            La finalizarea integrala a investitiei titularul va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care va face un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor Deciziei etapei de incadrare, conform art. 49, alin. (3) din Ord. MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private.

            Procesul-verbal de constatare întocmit se anexeaza si face parte integranta din procesul-verbal de recepţie la terminarea  lucrărilor, conform art. 49, alin. (4) din Ord. MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private.

           

            Dupa intocmirea procesului-verbal de constatare a respectarii tuturor conditiilor de realizare a proiectului, aveţi obligaţia de a solicita şi obţine autorizatia de mediu.

                       

            Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii ei.

           

            Prezenta decizie poate fi contestata, in conformitate cu prevederile HG nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

    Ciprian BANCILA                                                                                       

                                                                                                                        SERVICIUL A.A.A,  

                                                                                                          Alexandrina VASILE

    

 

 

 

 

 

                                                                                                        

             INTOCMIT:

consilier Liana ORLANDEA