Back

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE - PROIECT „Schimbare destinatie din hala depozit in cantina-restaurant ” SC PINORIA COM SRL

 

 

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE - PROIECT

Nr. ..../I din ... 09.2016

 

 

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de   SC PINORIA COM  SRL , cu sediul  in  jud. Brasov,  mun. Codlea, str. Muntisor, nr. 18 B  ,  inregistrata la APM Brasov sub nr.  4603  din 21.03.2016 si nr. elo 413 din 21.03.2016 , completata cu nr. 8641/31.05.2016, 13661/02.09.2016,

 • in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si
 •  a OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

autoritatea competenta pentru protectia mediului Brasov decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 12.09.2016, ca proiectul „Schimbare destinatie din hala depozit in cantina-restaurant ”, propus a fi realizat in  jud. Brasov,  mun. Codlea, str. Industriilor, nr. 8, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

           

            Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt urmatoarele:

 1. proiectul intră sub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului in Anexa 2, la pct. 13, alin.a)  orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct.22 din anexa nr.1, ale proiectelor prevazute in anexa nr.1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;
 2. titularul si APM Brasov au mediatizat in presa locala cat si pe pagina web atat depunerea solicitarii acordului cat si decizia etapei de incadrare;
 3. in urma parcurgerii listei de control pentru etapa de incadrare si a analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, prevazute in Anexa 3 din HG nr. 445/2009, s-a constatat ca proiectul analizat nu este susceptibil de a avea impact semnificativ asupra mediului, din urmatoarele considerente:

            1. Caracteristicile proiectului:

a) marimea proiectului : prin proiect se  propune schimbare destinatie din hala depozit in cantina-restaurant cu regimul de inaltime Sp+P+E+M (capacitati – bar – 6 locuri, sala de mese -  142 locuri);  terenul, in suprafata totala de 4109 mp, se afla in intravilanul mun. Codlea, acesta fiind proprietatea SC PINORIA COM SRL, conform extrasului CF nr. 102945 – Codlea, nr. cad. 102945.

Amplasamentul studiat se afla la o distanta de circa 900 m fata de SC PROTAN CODLEA BUCURESTI – SUCURSALA CODLEA.

Pe terenul studiat se afla o constructie cu regimul de inaltime P+E cu destinatia de hala depozit. Parcajele se vor amenaja in cadrul incintei cu dale din beton, inierbate, asezate pe un strat de nisip.

Alimentarea cu apă potabilă  -  se va realiza din reteaua centralizata de alimentare cu apa potabila a mun. Codlea, conform Aviz de principiu favorabil nr. 218/10.02.2016 emis de Compania Apa Brasov SA.

Evacuarea apelor uzate :

 •  menajere provenite de la grupurile sanitare  se va realiza in bazin vidanjabil, cu capacitatea de V=55 mc;
 • menajere provenite de la bucatarie , inainte de descarcarea in  bazinul vidanjabil, vor fi trecute printr-un separator de grasimi;

Descarcarea apelor uzate menajere in bazin etans vidanjabil, constituie solutie provizorie, pana la punerea in functiune a colectorului de canalizare menajera pe DJ 112 A, cu racordare la  statia de epurare zonala Feldioara.

Apele pluviale  de pe acoperisul constructiei, vor fi colectate prin jgheaburi si burlane si se vor descarca liber la nivelul solului.

 

Lucrarile de organizare de santier: 

- toate lucrarile se vor executa in incinta suprafetei proprietatii destinata realizarii obiectivului;

b) cumularea cu alte proiecte –nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale – nu este cazul;

d) productia de deseuri –deşeurile  rezultate   vor fi stocate in pubele care vor fi predate in vederea  valorificarii/eliminarii cu societati autorizate.

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort –

În perioada de construcţie, impactul proiectului asupra factorului de mediu aer constă în generarea de emisii de către utilajele si mijloacele de transport utilizate. Ca urmare, vor fi luate toate măsurile in vederea limitarii generarii de praf, de catre prestatorul lucrarilor de constructii care va avea in vedere ca utilajele si mijloacele de transport utilizate sa fie corespunzatoare din punct de vedere tehnic si sa nu genereze noxe peste limitele admise. Substantele poluante pentru atmosfera se vor incadra in valorile limita ale emisiilor stabilite de Ord. MAPM nr. 462/1993 cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu Lg. nr. 104/2011;

Nivelul de zgomot se va incadra in limitele impuse de STAS 10.009/88.

Se vor respecta  de asemenea  prevederile Ord. MS nr. 119/2014 privind aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei.

f) riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si de tehnologiile utilizate – lucrarile vor fi executate numai cu societati autorizate, astfel incat sa nu existe risc de accidente;

- prin proiect au fost luate toate masurile de siguranta astfel incat sa nu existe risc de accident; 

2. Localizarea proiectelor:.

2.1. utilizarea existenta a terenului  -  terenul studiat este situat in  intravilanul mun. Codlea,  cu folosinta actuala de „ hala depozit P+E si teren curti constructii de 1147 mp si teren arabil de 2962 mp” si destinatia „zona industriala, depozite, prestari servicii”,   in conformitate cu  C.U.   nr.  266 din 10.11.2015  emis de Primaria  Municipiului Codlea;

2.2. relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

a) zonele umede - nu este cazul;

b) zonele costiere - nu este cazul;

c) zonele montane si cele impadurite – nu este cazul;

d) parcurile si rezervatiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt: zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;

f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si HG nr.930/2005, pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica – nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite – nu este cazul;

h) ariile dens populate – .nu este cazul;

i) peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica – nu este cazul;

           

            3. Caracteristicile impactului potential:

a) extinderea impactului: aria geografica si numarul persoanelor afectate –  nu este cazul ;

b) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

c) marimea si complexitatea impactului – impact redus;

d) probabilitatea impactului – redusa, doar pe perioada executarii lucrarilor  de constructii ;

e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului – pe perioada executarii lucrarilor durata impactului va fi scurta.

 

II. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare adecvata, sunt urmatoarele:

 • proiectul nu intra sub incidenta OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • proiectul propus nu necesita parcurgerea etapelor  procedurii de evaluare adecvata.

 

            Conditiile de realizare a proiectului:

 1. Se vor respecta prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 cu  modificările şi completările ulterioare, privind protecţia mediului;
 2. Deşeurile rezultate pe parcursul derulării lucrărilor de execuție vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; vor fi evacuate ritmic, fără a bloca căile de acces pietonale şi stradale;
 3. Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării solului, prin depozitarea pe suprafeţe impermeabile a materialelor şi a deşeurilor rezultate pe parcursul execuției lucrărilor;
 4. Pe tot parcursul execuţie lucrărilor se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, condiţiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autorităţile implicate şi proiectul înaintat spre avizare;
 5. Drumurile de acces şi tehnologice, toate zonele a căror suprafaţă (învelişul vegetal) a fost afectată, vor fi refăcute şi vor fi redate folosinţelor iniţiale;
 6. Terenul afectat temporar de lucrări, va fi adus la starea iniţială de utilizare;
 7. In vederea mentinerii calitatii aerului, in parametrii optimi, in zona amplasamentului, se vor respecta urmatoarele conditii:
 • utilizarea apei, pentru suprimarea prafului, in cantitatile, frecventa si proportiile necesare, in zona de lucru, la sfarsitul fiecarei saptamani de lucru, daca nu se vor desfasura operatiuni active mai mult de doua zile consecutiv;
 • pe spatiile verzi, acolo unde, pentru efectuarea lucrarilor, s-a indepartat stratul vegetal, la finalizarea acestora, vegetatia va fi replantata;
 • minimizarea activitatilor generatoare de praf (taiere, spargerea betonului, etc.);
 • se vor lua masuri de acoperire, ingradire, inchidere a stocurilor de materiale de constructie sau deseuri, pentru prevenirea imprastierii cauzata de vant;
 • curatarea  rotilor vehiculelor care ies de pe santier;
 • oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate in stationare, in zona santierului;
 1. Se vor respecta prevederile HG 1756/2006 cu modificările şi completările ulterioare privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor, fiind admisă doar folosirea echipamentelor ce poartă inscripţionat în mod vizibil, lizibil şi de neşters marcajul european de conformitate CE, însoţit de indicarea nivelului garantat al puterii sonore;

            In conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 privind protectia mediului, cu modificările si completările ulterioare - "Art. 15 alin (2) lit a - «Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării»;

            Conform art. 21, alin.(4) din OUG. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului proiectului”.

            La finalizarea integrala a investitiei titularul va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care va face un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor Deciziei etapei de incadrare, conform art. 49, alin. (3) din Ord. MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private.

            Procesul-verbal de constatare întocmit se anexeaza si face parte integranta din procesul-verbal de recepţie la terminarea  lucrărilor, conform art. 49, alin. (4) din Ord. MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private.

            Dupa intocmirea procesului verbal de constatare a respectarii tuturor conditiilor de realizare a proiectului, societatea care va desfasura activitatea in urma implementarii acestuia, are obligatia de a solicita si obtine   autorizatia de mediu.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a A.P.M. Brașov atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz, conform prevederilor legale.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

Conform prevederilor ordinului mmp 135/2010, titularul de proiect are următoarele obligaţii:

 • art. 39, alin. 1, de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, dar înainte de obţinerea aprobării de dezvoltare;
 • art. 40, de a notifica în scris autoritatea competentă emitentă a aprobării de dezvoltare despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea aprobării de dezvoltare.

Prezenta decizie poate fi contestata, in conformitate cu prevederile HG nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

DIRECTOR EXECUTIV,

    Sorin HORNOIU                                                                                       

                                                                                                             SERVICIUL A.A.A,  

                                                                                                Alexandrina   VASILE

     

                                                                                               

             INTOCMIT:

consilier Vasilica GROSU