Back

Decizie emitere aviz de mediu

Nr.4863/17.01.2012

 

Către,

SIMO PETRU

Mun. Codlea,Str.Garii, nr.1, jud. Braşov

 

 

Prin  prezenta vă transmitem decizia de emitere a avizului de mediu pentru planul Planul Urbanistic Zonal – „Construire case de vacanta” în intravilan trup izolat nr. 16, Mun. Codlea, zona Geamana, jud. Braşov, pe o suprafaţă totală de 19.800 mp, titular de planSIMO PETRU, decizie luată în cadrul Comisiei Interne de Analiză al A.P.M. Brasov, ca urmare a analizei efectuate în cadrul Comitetului Special Constituit al A.P.M. Braşov din data de 16.01.2012.

 

 

DECIZIE PRIVIND EMITEREA AVIZULUI DE MEDIU

Pentru

Plan Urbanistic Zonal  - care creează cadrul pentru construire CASE DE VACANTA

amplasament:Mun.Codlea intravilan trup izolat nr. 16, Mun. Codlea, zona Geamana, jud. Braşov, pe o suprafaţă totală de 19.800 mp,

Titular de plan –SIMO PETRU

 

Decizia s-a luat avându-se în vedere prevederile:

 • H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;
 • O. M. nr. 117/2006 pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;
 • O. M. nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa H.G. nr. 1076/2004;
 • Concluziile consultărilor din şedinţele Comitetului Special Constituit.

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Brasov decide:

Emiterea avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal - care creează cadrul pentru  Construire case de vacanta” în intravilan trup izolat nr. 16, Mun. Codlea, zona Geamana, jud. Braşov, CF 103017, cu o suprafaţă totală de 19.800 mp, titular de planSIMO PETRU,

Decizia de emitere a avizului de mediu a fost luată ca urmare a analizării documentelor depuse, a parcurgerii etapelor procedurale prevăzute în H.G. nr. 1076/2004, a informării şi consultării publicului, a examinării punctelor de vedere transmise de autorităţile membre ale comitetului special constituit, cât şi

a analizării raportului de mediu si a completărilor aduse ulterior raportului de mediu, la solicitarea autorităţilor de mediu.

Decizia de emitere a avizului de mediu se bazează pe respectarea cerinţelor legislative privind integrarea în plan a consideraţiilor de mediu, identificarea problemelor de mediu rezultate ca efect a implementării planului, consultarea autorităţilor şi a publicului interesat posibil a fi afectat de implementarea acestuia.

Planul Urbanistic Zonal propus - creează cadrul pentru  „Construire case de vacanta” în intravilan trup izolat nr. 16, Mun. Codlea, zona Geamana, jud. Braşov, CF 103017, cu o suprafaţă totală de 19.800 mp

Obiectivele urmărite prin implementarea PUZ - ului sunt:

 • organizarea arhitectural urbanistică a zonei;
 • schimbarea categoriei de folosinţă a terenului, din teren pasune, intravilan  în teren de construcţie;
 • amplasarea construcţiilor ce vor fi prevăzute în zonă ;
 • completarea infrastructurii tehnico-edilitare;
 • unitatea ansamblului;
 • organizarea circulaţiei carosabile şi pietonale ;
 • aspectele relevante ale stării actuale a mediului;
 • integrarea prevederilor prevăzute de alte planuri, programe şi acte normative comunitare Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane - cu transpunere în legislaţia românească, prevederile Directivei Habitatelor , Planul Judeţean de Gestiune a Deşeurilor.
 • măsuri avute în vedere pentru monitorizarea efectelor semnificative ale implementării planului

 

Consideraţiile ce au stat la baza luării deciziei:

  -  asigurarea amplasamentului, şi a utilităţilor  necesare;

  - organizarea circulaţiei carosabile şi pietonale; asigurarea unor accese carosabile şi pietonale directe şi uşoare;

  - completarea structurii tehnico–edilitare: în conformitate cu cerinţele Avizului de Gospodărire a Apelor nr. 275 din 22.09.2011, emis de Administraţia Naţională „APELE ROMANE” Direcţia Apelor Olt – Sistemul de Gospodărire a Apelor Braşov;

  - valorificarea cadrului natural, al reliefului în vederea realizării unui ansamblu închegat, armonizat;

  - poziţia bună avută în teren din punct de vedere al cadrului natural;

  - planul nu implică lucrări de defrişare, zona amplasamentului  este  pasune;

  - a fost emis Avizului favorabil de către  SC DORIPESCO SA, SOCIETATEA ORNITOLOGICA ROMANA-SUCURSALA BRASOV, OCOLUL SILVIC „CODRII CETATILOR” RA, ASOCIATIA GREENCOD, in calitate de custozi ai Sitului Natura 2000 ROSPA 0037 DUMBRAVITA-ROTBAV-MAGURA CODLEI, privind aprobarea PUZ cu   respectarea obligatorie a tuturor conditiilor si masurilor impuse in Raportul de Mediu intocmit  de PFA ecolog  Nicoara Alexandru si ecolog Druga Marius.

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului a asigurat şi garantat accesul liber la informaţie a publicului şi participarea  acestuia  la luarea  deciziei  în  etapa de definitivare şi avizare din punct de vedere al protecţiei mediului a planului. Astfel au fost mediatizate prin anunţuri în presa locală: elaborarea planului şi solicitarea de obţinere a avizului de mediu, încadrarea planului în categoria celor ce necesită efectuarea evaluării de mediu, finalizarea raportului de mediu şi organizarea dezbaterii publice a acestuia. Documentaţia a fost accesibilă publicului la sediul  APM Braşov, pe durata derulării procedurii.

            Decizia de emitere a avizului de mediu se publică în mass media de către titular: SIMO PETRU şi se afişează pe pagina web a APM Brasov  office @ apmbv.anpm.ro.

 

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 1076/2004, titularul planului are obligaţia de a face publică această decizie în termen de 5 zile de la publicarea ei de către A.P.M. Brasov pe internet, printr-un anunţ în mass-media cu următorul conţinut, urmând a transmite către A.P.M. Brasov documente doveditoare privind mediatizarea anunţului:

 

“Agenţia pentru Protecţia Mediului Brasov anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal - „Construire case de vacanta  ”  în   intravilan trup izolat nr. 16, Mun. Codlea, zona Geamana, jud. Braşov, CF 103017, cu o suprafaţă totală de 19.800 mp,titular de plan Simo Petru, conform prevederilor H.G. nr. 1076/2004. Decizia de emitere a avizului de mediu a fost luată în şedinţa Comitetului Special Constituit care s-a desfăşurat la sediul A.P.M. Braşov în data de 16.01.2011, în urma analizării documentaţiei şi a desfăşurării consultărilor publice, potrivit reglementărilor în vigoare.

Decizia de emitere a avizului de mediu se va afişa la la sediul A.P.M. Brasov Str. Politehnicii nr. 3 jud. Brasov, şi pe pagina de internet a A.P.M. Brasov   office @ apmbv.anpm.ro.

 

 

      De asemenea, vă solicităm să achitaţi:

-suma de 500 RON reprezentand tarif  pentru analiza calitatii raportului, conform Ord. 890/2009;

- suma de 25 RON reprezentând taxa pentru emiterea avizului de mediu în contul (IBAN) RO 92 TREZ 7065017XXX000155 deschis la Trezoreria Sector 6 Bucureşti, cod fiscal 14715650, stabilită conform H.G. nr. 1076/2004.

Copiile ordinelor/chitantelor de plată şi ziarul cu anunţul se vor transmite către A.P.M. Brasov.

Achitarea  tarifului si taxei precum şi transmiterea către A.P.M. Brasov a copiei ordinelor  de plată este condiţie obligatorie pentru emiterea avizului de mediu.

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV

    Ciprian Bancila                                                              SERVICIU  REGLEMENTARI

                                                                                                Alexandrina Vasile

 

 

 

 

INTOCMIT:  Liliana Barbu