Back

DECIZII saptamana 15

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Proiect

 

            Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresata de SMADU LIVIA cu domiciliul in jud. Brasov, comuna Sambata de Sus, str. Principala nr.299, inregistrata la APM Brasov cu nr.2421 din 22.02.2012, cu completari sub nr.3782 din 19.03.2012 si nr.4264 din 30.03.2012, in baza HG nr.445/2009, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, APM Brasov decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Colectivului de Analiza Tehnica, din data de 09.04.2012, ca proiectul „Construire pensiune agroturistica”, propus a fi amplasat în jud. Brasov, comuna Sambata de Sus, zona turistica, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nici evaluarii adecvate.

                       

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt urmatoarele:

- proiectul se incadreaza in prevederile HG 445/2009, Anexa 2, pct.10 lit.b);

- proiectul propune construirea unei cladiri cu destinatia de pensiune agroturistica, in regim de inaltime P+E, cu 5 camere (pentru 10 locuri de cazare). Suprafata totala pe care se implementeaza proiectul este de 1000 mp, iar suprafata construita este de 151,05 mp. Alimentarea cu apa se va face din reteaua centralizata a localitatii, iar evacuarea apelor uzate in bazin vidanjabil cu V=20 mc;

- in urma analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, prevazute in Anexa 3 din HG nr.445/2009, s-au constatat urmatoarele:

            1. Caracteristicile proiectului:

a) marimea proiectului – suprafata totala pe care se implementeaza proiectul este de 1000 mp, iar suprafata construita este de 151,05.

b) cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale – alimentarea cu apa din reteaua centralizata a localitatii;

d) productia de deseuri – nu este cazul (eventualele excavatii se folosesc ca materiale de umplutura);

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort – nu este cazul;

f) riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si de tehnologiile utilizate – nu este cazul;

2. Localizarea proiectelor:

2.1. utilizarea existenta a terenului – nu este cazul;

2.2. relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

a) zonele umede – nu este cazul;

b) zonele costiere –nu este cazul;

c) zonele montane si cele impadurite –nu este cazul;

                  d) parcurile si rezervatiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt:zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc. – proiectul este amplasat in situl Natura 2000 ROSPA 0098 Piemontul Fagarasului;

f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificari si completari aduse prin OUG nr. 154/2008, sau zonele in care se efectueaza determinari pentru includerea lor in zonele clasificate de ordonanta de urgenta, mentionata anterior, zonele desemnate prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului nationala – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare – proiectul este amplasat in situl Natura 2000 ROSPA 0098 Piemontul Fagarasului;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite –nu este cazul;

h) ariile dens populate –nu este cazul;

i) peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica –nu este cazul.

      3. Caracteristicile impactului potential

a) extinderea impactului: aria geografica si numarul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

c) marimea si complexitatea impactului – impact redus;

d) probabilitatea impactului – redusa, doar pe perioada executarii lucrarilor de construire;

e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului – durata scurta.

 

II. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare adecvata, sunt urmatoarele:

- proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentul acestuia fiind situat in situl Natura 2000 ROSPA 0098 Piemontul Fagarasului;

- lucrarile desfasurate conform datelor tehnice nu vor avea efecte negative semnificative asupra speciilor de pasari de interes comunitar sau a habitatelor acestora.

           

            Conditiile de realizare a proiectului:

- Se vor respecta prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 cu  modificările şi completările ulterioare, privind protecţia mediului;

- Se vor respecta prevederile OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu  modificările si completările ulterioare;

- Se vor respecta condiţiile impuse de către celelalte autorităţi;

- Se va respecta proiectul inaintat spre avizare;

- Se interzice evacuarea de ape uzate neepurate sau insuficient epurate in apele de suprafata sau in panza freatica, atat pe perioada executarii constructiilor, cat si dupa punerea in functiune a acestora;

- Se va asigura salubrizarea zonei pe toata perioada realizarii lucrarilor;

- Deşeurile rezultate pe parcursul execuţiei lucrărilor vor fi valorificate şi/sau eliminate prin agenţi economici autorizaţi în acest sens;

- Se va evita afectarea de către infrastructura temporară, creată în perioada de desfăşurare a proiectului, a altor suprafeţe decât cele pentru care a fost emisă prezenta aprobare de dezvoltare;

- Antreprenorul va delimita zona de lucru pentru a preveni/minimiza distrugerea suprafeţelor vegetale. Se vor restrânge la minimul posibil suprafeţele ocupate de organizarea de şantier;

- Suprafeţele destinate pentru depozitarea de materiale de construcţii vor fi impermeabilizate în prealabil cu folie de polietilenă;

- Pentru evitarea poluarii accidentale (scurgeri de ulei de la utilaje, etc.) se va evita repararea utilajelor pe santier;

- Se va evita deranjarea speciilor, în cazul în care acestea se hrănesc in zona limitrofă amplasamentului;

- Se va interzice  folosirea oricărei substanţe cu efect insecticid sau raticid atat pe amplasament, cat si in vecinatate;

- Pentru a exclude orice posibilitate de disturbare a speciilor de pasari din vecinatate este recomandat ca lucrarile sa se desfasoare in afara perioadei de cuibarire a speciilor de pasari identificate in vecinatatea proiectului, respectiv incepand din luna iunie;

- Se interzic urmatoarele:

- orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;

- deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

- deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

- recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- deţinerea, transportul, comerţul sau schimburile în orice scop ale exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- Drumurile de acces şi tehnologice, toate zonele a căror suprafaţă (învelişul vegetal) a fost afectată, vor fi refăcute şi vor fi redate folosinţelor iniţiale;

- In conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 privind protectia mediului, cu modificările si completările ulterioare - "Art. 15 alin(2) lit a - «Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării»;

 - La finalizarea lucrărilor titularul va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care va face un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de incadrare conform art.49 (3) si (4) din OM nr.135/2010. Procesul verbal de constatare întocmit face parte integranta din procesul verbal de recepţie la terminarea  lucrărilor.

 

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii ei.

Prezenta decizie poate fi contestata, in conformitate cu prevederile HG nr.445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. Ciprian Bancila                                                              SERVICIUL REGLEMENTARI,

                                                                                                           Ing. Alexandrina Vasile

 

 

 

 

INTOCMIT: 

     Consilier Cristina Romete

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr.     I din     .04.2012

 

            Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate CNADNR- D.R.D.P. Brasov cu sediul  in Mun.Brasov,str. M. Kogalniceanu, nr. 13, inregistrata la APM Brasov sub nr.7003 din 31.05.2011, cu completari sub nr. 4547 din 04.04.2012 in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

     autoritatea competenta pentru protectia mediului Brasov decide, ca urmare a consultarilor

desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 09.04.2012, ca proiectul „Drum de legatura DN 1 –Ocolitoarea mica a Municipiului Sacele- Platforma Electropreciziaîn intravilan  Mun. Sacele, jud. Brasov,nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

           

            Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt urmatoarele:

- proiectul intrăsub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului in Anexa 2, la  pct. 10, lit.e);

- prin proiect se propune realizarea urmatoarelor obiective:

            Realizarea unui drum în partea de nord a municipiului Săcele, drum ce va face conexiunea între DN1A – platformă industrială Electroprecizia – DJ 103 B – tronsonul existent din ocolitoarea mică (str.Câmpului – str. Avram Iancu) şi ocolitoarea municipiului Braşov.

Realizarea  unui  drum de ocolire care să conducă la dezvoltarea social-economică şi urbană cât şi la îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie în municipiul Săcele prin desfăşurarea traficului în condiţii de siguranţă şi confort.

Realizarea unui SISTEM RUTIER SEMIRIGID prin

- compactarea patului drumului şi realizarea unor straturi de fundaţie din materiale granulare:strat inferior de fundaţie din balast cu grosimea de 30 cm şi strat superior de fundaţie din agregate naturale stabilizate cu lianţi hidraulici (6% ciment cu întărire lentă) cu  grosimea de 20 cm şi un strat izolator  de 10 cm  grosime din balast nisipos;

- realizarea îmbrăcăminţii bituminoase în trei straturi: strat de bază din anrobat bituminos AB2 cu grosimea de 8 cm, strat de legătură din mixtură asfaltică (binder) BAD 25 cu grosimea de 4 cm şi respectiv a unui strat de uzură din MASF16 m, cu grosimea de 5 cm, conform SR 174/1-02 şi SR 174/2-97.

Soluţia propusă se va realiza cu un volum minim de lucrări de terasamente.

Astfel soluţia propune realizarea sistemului rutier cu imbracaminte asfaltică şi realizarea de şanturi sau rigole care sa permită scurgerea optima a apelor provenite din precipitaţii, care vor prelua apa atat de pe carosabil, cat si de pe proprietati.

Caracteristicile principale ale traseului în plan:

              - lungime:                                  4,220 Km

              - raza minimă în curbă Rmin:       95,0 m

              - raza maximă în curbă Rmax: 1100,0 m

              In conformitate cu Normele tehnice aprobate cu ordinul M.T. nr.46/1998 viteza de proiectare este de 50 km/h, clasa tehnică III, zona de deal şi drum în intravilan.

                 Deoarece traseul drumului de legătură proiectat intră prin partea de nord-est a municipiului cu desprindere din DN1A şi se desfăşoară prin partea nordică a localităţii cu racordare la DJ 103 B, traseul aproximativ este sub forma unei jumătăţi de cerc, fiind alcătuit din multe curbe – arce de cerc.

              Axa drumului a fost stabilită astfel încât apele pluviale care băltesc pe părţile laterale ale drumului datorită terenurilor plate să nu aibă influenţă distrugătoare asupra sistemului rutier datorită fenomenului de îngheţ-dezgheţ. Lateral platformei, stânga şi dreapta, s-au prevăzut şanţuri pentru colectarea apelor pluviale, fundul şanţurilor fiind proiectat sub cota patului drumului astfel încât apele pluviale de pe platformă cât şi din infiltraţii să poată fi colectate de aceste şanţuri, fapt ce contribuie la stabilitatea corpului drumului.

                 De asemenea la stabilirea axei drumului în rambleu de minim 0,50 m s-a avut în vedere şi scoaterea stratului vegetal ce are grosime de 0,35 – 0,50 m , astfel încât drumul să se fundeze în stratul de pietriş cu nisip argilos respectiv patul drumului să fie constituit de acest teren permeabil şi cu capacitate portantă ridicată .

Astfel profilul transversal al drumului de legatura are următoarele caracteristici:

-Platformă:           9,00 m

-Parte carosabilă: 7,00 m

      -2 acostamente de 1,00 m din care 0,50 m bandă de încadrare (cu acelaşi sistem rutier ca partea carosabila).

            Taluzele de rambleu se prevăd cu înclinare de 2/3 iar în debleu taluzele se prevăd cu înclinări de 1/1.

           Nu s-au prevăzut parapeţi deoarece soluţia în profil longitudinal nu a condus la această necesitate, rambleele fiind sub înălţimea de 3,00 m.

Structura sistemului rutier

            S-a adoptat soluţia unui sistem rutier semirigid, dimensionat corespunzător pentru trafic de intensitate medie respectiv Nc = 1,29 m.o.s.  (drum clasa tehnică III), sistem rutier proiectat cu următoarea alcătuire:

            - strat inferior de fundaţie,   h = 30, din balast          

- strat superior de fundaţie, h = 20 cm, din agregate naturale stabilizate cu lianţi hidraulici

              (6% ciment, cu întărire lentă)

            - strat de bază, h = 8 cm, din anrobat bituminos AB2.

            - strat de legătură, h = 5 cm, din mixtură asfaltică (binder) BAD 25

            - strat de uzură, h = 4 cm, din mixtură asfaltică – uzură MASF 16 m

            Grosimea totală a sistemului rutier este de 67 cm la care se adaugă 10 cm balast nisipos, strat de protecţie izolator.

            Incadrarea sistemului rutier se face bilateral cu benzi de încadrare de 0,50 m lăţime ce se execută cu acelaşi sistem rutier ca şi partea carosabilă.

            Consolidare acostamente:

                        - 4 cm mixtură asfaltică – uzură MASF 16 m

                        - 5 cm mixtură asfaltică (binder) BAD 25

                        - 26 cm piatră spartă

                        - 30 cm balast

            Operaţiunile necesare a se efectua, pentru execuţia infrastructurii şi suprastructurii drumului ce face obiectul investiţiei, cuprind următoarele categorii de  lucrări:

            - terasamente

            - fundatie – strat inferior si   strat superior

            -imbracaminte – strat de bază; strat de legătură; strat de uzură

           

 

1. Caracteristicile proiectului:

a) marimea proiectului - Suprafeţele de teren afectate de lucrare aparţin de domeniul public al statului aflat în administrarea municipiului Săcele dar şi de cel privat şi au categorii de folosinţă diferite precum: drumuri, drumuri de exploatare agricolă, arabil, curţi, construcţii.

In municipiul Săcele vor fi ocupate şi terenuri altele decât ale beneficiarului ce totalizează 74.979 mp.

b) cumularea cu alte proiecte –Pentru moment nu exista alte proiecte cu care sa aiba o relatie cu proiectul de fata, dar va fi benefica realizarea lui pentru viitoarele proiecte de modernizare si dezvoltare a zonei cat si de descongestionare a traficului in aceasta zona.

c) utilizarea resurselor naturale – Resursele naturale folosite la constructia drumului de legatura sunt agregate de balastiera, respectiv balast si piatra sparta.

Alte materiale folosite:mixturi asfaltice,anrobat bituminos, combustibili auto necesari functionarii utilajelor,lacuri si vopsele, diluanti - utilizate în cadrul lucrarilor de întretinere, protectie si marcaje rutiere.

Investitia ce face obiectul prezentei documentatii, prin caracterul tehnologic de intretinere si exploatare, nu foloseste utilitati si deci nu impune realizarea de retele de utilitati.

Conform avizelor obţinute de la administratorii  de retele(COMPANIA APA, S.C. ELECTRICA S.A., S.C. ROMTELECOM, S.C. DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L.) se vor executa lucrari de protectie si deviere a acestora.

            Singurele retele utilitare la care se va face racordarea drumului de legatura sunt drumurile din zona, publice sau agricole.

            Pe traseul drumului de legatura se vor amenaja trei intersectii cu drumuri publice, respectiv cu DN1A, DJ103B si strada Campului (Sacele).

                1. Intersectia drumului de legatura cu DN1A la Km 183+000,00 care marcheaza si intrarea in municipiul Sacele din directia Valenii de Munte, se va amenaja intr-o giratie, dezvoltata lateral drumului natinal, respectiv pe axul drumului de legatura, mentinandu-se situatia existenta pe DN1A, sensul de circulatie Sacele-Valenii de Munte. Diametrul total al giratiei este de 38 m din care 20 m insula centrala de zona verde, 2x2 m inel de siguranta si 2x7 m inel de cirulatie (5,50 m banda de circulatie + 1,50 m supralargire pentru vehicule grele).

                2. Intersectia in „T” cu DJ103B la km 0+750,00 respectiv la km 3+750,00 pe drumul de legatura este proiectata ca o intersecţie în „T” simplă cu relaţii stânga şi dreapta dar cu bandă suplimentară de viraj stânga numai pe drumul de ocolire, respectiv pentru relaţia „Centru Săcele – Târlungeni”.Pentru viraj stânga, relaţia Târlungeni – DN1A (Gârcini) nu si-a prevăzut bandă viraj stânga, traficul redus pe această relaţie nejustificâd necesitatea prevederii unei benzi suplimentare.

                3.Intersectia in „T” cu strada Campului la Km 0+280,00 pe DJ103B ,respectiv la km 4+130,00 al drumului de legatura   se amenajează ca intersecţie simplă, cu trei ramuri, cu insule de dirijare, cu prioritate pe drumul de legătură proiectat şi cu semnalizare rutieră corespunzătoare.

              Drumul de legătură proiectat intersectează o serie de drumuri de exploatare agricolă existente.

Racordarea drumurilor de exploatare existente la drumul proiectat nu este cuprinsă în proiect.

La drumul proiectat se vor racorda numai drumurile laterale prevăzute în PUZ, la momentul realizării acestora, pe baza unor proiecte elaborate în acest scop, respectiv o dată cu dezvoltarea economică a  zonei care conduce la realizarea acestor drumuri.

Accesul la terenurile agricole se va realiza pe drumuri de exploatare existente ce nu se racordează la drumul proiectat.

La drumul proiectat  se va racorda numai drumul lateral, slab pietruit DE 541 (stg+dr) – acces ELECTROPRECIZIA (drum „Subobrej”).

Drumul pietruit, cu lăţimea părţii carosabile de 5,50 m se amenajează pe o lungime de 30,00 m.

Amenajarea se face cu racord simplu, numai pentru relaţii dreapta.

Structură sistem rutier:  4 cm beton asfaltic  BA16;12 cm piatră spartă;15 cm balast.

Pentru traversarea şanţurilor s-au prevăzut 2 podeţe dalate L=1,00 m cu lungimea totală de 15 m.

Celelalte drumuri laterale vor fi blocate cu parapet urmând ca accesul la terenurile adiacente să se facă pe trasee ce nu debuşează în drumul proiectat, aceste trasee fiind stabilite de Primaria mun.Sacele conform adresei transmisa la DRDP Brasov.

d) productia de deseuri –

Din activitatea de construire a drumului de legatura  nu rezulta deseuri specifice procesului de productie .Din amplasamentul lucrarilor rezulta în general cantitati importante de pamânt si piatra care în functie de caracteristici sunt reutilizate la lucrare (ca de exemplu: sapatura din debleu va fi folosita ca umplutura în rambleu).Din activitati auxiliare rezulta deseurile menajere  5 kg/zi.

ORGANIZAREA DE SANTIER

Aceasta va fi amplasata la intersectia viitoarei sectiuni de ocolitoare a municipiului Sacele cu drumul judetean DJ 103 B Sacele – Tarlungeni si va avea o suprafata de aproximativ 2500 mp.

Pentru amenajarea Organizarii de Santier  se va decapa stratul de pamant vegetal si se va pregati  in vederea asternerii unui strat de balast si material rezultat din frezare.

La intrarea in santiere se va amplasa un panou cu datele de identificare ale santierului, inregistrate  la Inspectoratul de Stat in Constructii.

La intrarea in incinta  santierelor se  va amplasa un  panou general de semnalizare de securitate .

Organizarea de santier va avea:imprejmuire: 50x50=2500 mp,lungime gard: 200 ml,4 containare ,1 cabina paznic; 2 WC-uri ecologice;3 pubele de gunoi ;1 sursa de apa  menajera asigurata dintr-un bazin din material plastic iar pentru apa potabila se vor folosi dozatoare de apa;apa uzata se va colecta intr-un bazin vidanjabil;energia electrica va fi asigurata de generatoare de curent;incalzirea containerelor se  va face electric .

De asemenea  in organizarea de santier :

-Se va amenaja un loc pentru depozitarea materialelor , sculelor si o magazie  pentru materialele;

-Se vor aduce si amplasa  pichetele P.S.I. si se vor semnaliza conform H.G.nr.971/2006;

-Se va organiza  punct de prim ajutor in biroul sefului de punct de lucru;

-Se  vor amplasa tomberoane pentru  colectarea deseurilor  si se va contracta  o firma specializata pentru transportul si  golirea  acestora;

-Se vor monta proiectoare  pentru a asigura iluminatul obiectivului  pe timp de noapte.

Alimentarea masinilor si utilajelor cu carburant se va face din cisterne mobile iar reparatia si intretinerea acestora se va executa in atelierele de reparatii la sediul constructorului drumului de legatura.

            Accesul in organizarea de santier se va face din varianta de ocolire a municipiului Sacele. In cadrul organizarii de santier se vor amenaja  si  drumurile  de acces la obiectivele de  constructii.

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

APA- Lucrarile de executie a drumului de legatura nu vor fi in contact cu apa, neexistand pericolul poluarii unor cursuri de apa sau panze de apa freatica.

Apele meteorice rezultate de pe sectorul de drum studiat se vor colecta prin santurile laterale trapezoidale din pământ si datorită faptului că terenul adiacent drumului este relativ  plan cât şi datorită faptului că nu există emisari naturali (râuri, pârâuri, canale, etc), descărcarea acestora se va face în adâncime prin puţuri absorbante.

              Puţurile absorbante sunt prevăzute cu bazine de decantare din beton C12/15 şi  se realizează din tuburi de beton ø 1,00 m prefabricate umplute cu material drenant respectiv cu piatră spartă 16-31, piatră spartă 8-40 şi piatră brută, în sistem de alcătuire „filtru invers” până la cota de -2,00 m faţă de baza şanţului.

              Partea superioară a „filtrului invers” alcătuită din stratul de piatră spartă 16-31, în grosime de 50 cm se îmbracă în material filtrant geotextil.

AER -În perioada de executie a lucrarilor, sursele de poluare a aerului vor fi diferentiate în functie de specificul lucrarilor, si anume:

- activitatea desfasurata în cadrul organizarii de santier, ce nu constituie o sursa de poluare;

- executia operatiilor pe amplasamentul lucrarii (a terasamentelor si a sistemului rutier, a lucrarilor de arta si de pe traseu (podete), a canalelor de colectare a apelor pluviale;

- traficul pe drumurile de acces la amplasament.

În general activitatea de executie a unei cai rutierereprezinta o importanta sursa de poluare a atmosferei cu pulberi în suspensie si pulberi sedimentabile, putând avea un impact temporar substantial asupra calitatii aerului din zona punctelor de lucru si /sau a organizarii de santier.

Emisiile din timpul desfasurarii sunt asociate în principal cu manipularea pamântului (curatarea terenului, excavarea solului, constructiei caii rutiere, realizarea umpluturilor), manevrarea si transportul unor materiale, lucrarile de construire a caii de rulare. Emisiile de pulberi variaza adesea în mod substantial de la o zi la alta, în functie de operatiile specifice, conditiile meteorologice dominante, modul de transport al materialelor.

In perioada de construire a drumului de legatura principalele surse de poluare a aerului le reprezinta utilajele din sistemul operational participant (buldozere, sapatoare de sant, autocamioane de transport), echipate cu motoare termice omologate, care in urma arderii combustibilului lichid, evacueaza gaze de ardere specifice, (gaze cu continut de monoxid de carbon, oxizi de azot si sulf, particule in suspensie si compusi organici volatili metalici) in limitele admise de normele in vigoare.

Utilajele grele utilizate in procesul de constructie trebuie sa respecte normele in vigoare privind emanatiile de noxe in atmosfera.

Conform Ordinului 462/1993 al MAPPM limitarea emisiilor poluante ale autovehiculelor rutiere se face prin conditiile tehnice prevazute la inspectiile tehnice ce se efectueaza periodic pe toata durata utilizarii acestora.

De asemenea emisiile de poluanti la functionarea autovehiculelor rutiere sunt limitate si prin utilizarea combustibilului cu calitatea certificata de catre furnizor, in cazul de fata motorina cu un continut de sulf de maxim 0,5%.

O sursa importanta de poluare a factorului de mediu aer este activitatea de transport si aplicare a mixturilor asfaltice.În timpul acestor operatii se elibereaza în atmosfera compusi organici volatili (COV).Cantitatea acestora depinde de tehnologia folosita.Aceasta sursa este difuza si nu afecteaza decat punctul de lucru, motiv pentru care salariatii de la acest punct de lucru vor fi dotati cu echipament de protectie adecvat si cu alimentatie de protectie. De asemenea, trebuie precizat ca aceasta activitate se va desfasura numai temporara, in ultima perioada a lucrarii si va avea un caracter discontinuu.

            În concluzie in condiţiile de funcţionare normală şi de respectare a instrucţiunilor de proiectare, procesul de construire a drumului de legatura nu va afecta factorul de mediu aer.

 ZGOMOT-In timpul lucrarilor de construire a drumului de legatura nivelul de zgomot si vibratii este important, insa nu afecteaza mediul inconjurator.

Exploatarea instalatiilor si a utilajelor de transport care tranziteaza zona este principala sursa de zgomot si vibratii.

            Aceste forme de poluare se produc in situatii normale de exploatare a utilajelor, au un caracter temporar, iar efectele sunt pe termen scurt.

Obiectivul in sine nu produce zgomote sau vibratii care ar putea polua zona. Pe carosabil a fost prevazuta o imbracaminte asfaltica ceea ce duce la o circulatie cu un nivel de zgomot scazut.

Pe  perioada exploatarii drumului de legatura zgomotele sau vibratiile pot fi produse de catre autovehicule care circulă pe drum, aceste zgomote regasindu-se pe intregul drum si se pot incadra in limitele maxime ale STAS 10009/88.

SOL SUBSOL -

Lucrările pentru fundaţia drumului se execută în săpătură deschisă, fără sprijiniri.

Lucrarile ce vor fi executate pentru realizarea fundatiilor directe la zidul de sprijin se vor executa in sapatura sprijinita, închisă, pamantul evacuat urmand a fi transportat si depozitat la o groapa de depozitare a pamantului.

Poluarea solului cu poluantii emisi in atmosfera prin desfasurarea activitatii din cadrul obiectivului se face indirect, prin dizolvarea si antrenarea acestora de apele meteorice si infiltrarea odata cu acestea in sol.

 Din acest punct de vedere este foarte important ca valorile poluantilor sa nu depaseasca valorile limita admise, sau in caz de depasire sa se aplice solutii de corectare.

Prin natura activitatii subsolul nu este afectat.

Este de asemenea foarte important sa se ia toate masurile asiguratorii pentru a se preveni scurgerile accidentale de hidrocarburi de petrol in sol de la utilajele obiectivului sau cele in tranzit.

Avand in vedere cele de mai sus nu sunt necesare lucrari sau instalatii pentru protectia solului sau a subsolului pe zona studiata.

f) riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si de tehnologiile utilizate – nu este cazul;

2. Localizarea proiectelor:

2.1. utilizarea existenta a terenului –Drumul de legătură DN1A – Ocolitoarea mică municipiul Săcele – platforma Electroprecizia,ce face obiectul documentaţiei, constituie tronson din viitorul drum de ocolire locală a municipiului Săcele, drum local prevăzut în PUG-ul municipiului Săcele aprobat cu HCL nr.23/22.02.2011.

            Este situat în partea de nord a municipiului Săcele, si va face conexiunea între DN1A – platformă industrială Electroprecizia – DJ 103 B – tronsonul existent din ocolitoarea mică (str.Câmpului – str. Avram Iancu) şi ocolitoarea municipiului Braşov.

2.2. relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

a) zonele umede -nu este cazul;

b) zonele costiere -nu este cazul;

c) zonele montane si cele impadurite –nu este cazul;

d) parcurile si rezervatiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt:zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;

f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si HG nr.930/2005, pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica – nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite –nu este cazul;

h) ariile dens populate –nu este cazul.

i) peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica –nu este cazul.

            3. Caracteristicile impactului potential

a) extinderea impactului: aria geografica si numarul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

c) marimea si complexitatea impactului – impact redus;

d) probabilitatea impactului – Lucrarile de construire a drumului de legatura se vor desfasura cu respectarea normelor specifice impuse, utilajele vor fi verificate si autorizate sa execute lucrarile propuse iar mediul nu va fi afectat.

e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului – durata scurta.

 

II. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare adecvata, sunt urmatoarele: nu este cazul

 

 

 

            Conditiile de realizare a proiectului:

1.Se vor respecta prevederile Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu  modificările si completările ulterioare, privind protectia mediului;

2.Substantele poluante pentru atmosfera se vor incadra in C.M.A pentru imisii stabilite de STAS 12574/1987 si V.L.E pentru emisii stabilite de Ord. 462/1993 al MAPPM coroborat cu Legea nr.104/2011;

3.Se vor respecta prevederile Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor si HG 856/2002- privind evidenta gestiunii deseurilor ;

4.Titularul de proiect are obligaţia ca, în cazul apariţiei oricărei modificări faţă de situaţia prezentată depusa pentru obţinerea prezentei decizii, să  solicite revizuirea acesteia;

5.Se vor respecta conditiile impuse prin acorduri si avize de catre celelalte autoritati;

6.Alte conditii:

-beneficiarul si  anteprenorul lucrarii vor urmari indeaproape executare lucrarilor prevazute in documentatia tehnica de fundamentare;

-antreprenorul va delimita zona de lucru pentru a preveni/minimiza distrugerea suprafeţelor vegetale;

-se va evita afectarea de către infrastructura creată în perioada de desfăşurare a proiectului, a altor suprafeţe decât cele prevazute in proiect;

-se vor restrânge la minimum posibil suprafeţele ocupate de organizarea de şantier;

-organizarea generală de şantier va fi localizată doar pe suprafaţa analizată în prezentul proiect;

-depozitele de terasamente se vor depune astfel încât să fie antrenate de apele de suprafaţă şi pluviale;

-se va evita folosirea utilajelor care prezintă un grad ridicat de uzură sau cu pierderi de carburanţi şi/sau lubrefianţi;

- se recomandă efectuarea cu stricteţe a reviziilor tehnice la utilajele folosite.

 

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii ei.

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului de mediu si de evaluare adecvata.

 

Prezenta decizie poate fi contestata, in conformitate cu prevederile HG nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

       Ciprian BANCILA

 

                                                                                             SERVICIU REGLEMENTARI,

                                                                                                        Alexandrina VASILE

 

INTOCMIT:Liliana BARBU

 

 

 

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE - proiect

Nr. ..... /I din ......

 

            Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de SC WOLF PARK ADVENTURE SRL cu sediul in jud. Brasov, com. Bran, sat Simon, str. Iancu Gontea nr. 156, cam 5, inregistrata la APM Brasov sub nr. 3445 din 12.03.2012 si completata sub nr. 4711 din 05.04.2012, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

autoritatea competenta pentru protectia mediului Brasov decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 09.04.2012, ca proiectul „Amplasare Aventura Park Moieciu, zona de agrement si activitati turistice”, propus a fi amplasat in jud. Brasov, com. Moieciu, extravilan,amplasament identificat prin extras CF 101131-Moieciu, nr. top. 8248, 8250,nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

           

            Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt urmatoarele:

- proiectul intrăsub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului in Anexa 2, la pct. 12, lit. e) – parcuri tematice;

- proiectul a fost avizat favorabil de RPL – Ocolul Silvic Bucegi-Piatra Craiului/RA prin Aviz nr. 411/21.03.2012 si de AJVPS Braspv – Fondul de vanatoare 28 Moieciu prin Aviz nr. 21/22.03.2012;

- prin proiect se propune amenajarea unui parc de distractii, tiroliene intre arbori (gradina de corzi), alcatuit dintr-o serie de elemente (cabluri si grinzi) suspendate pe copaci sau piloane, cu poteci de acces, pe un teren cu suprafata totala de 50.000 mp, proprietatea Obstea Composesoratului de Padure Moieciu de Sus si Moieciu de Jos;

- parcul va dispune de 8 trasee de dificultate progresiva; de o locatie pentru gratar si o constructie administrativa provizorie, din lemn, care vor fi situate in afara fondului de padure;

- realizarea proiectului nu implica modificari ale zonei, constrictii definitive, nu afecteaza fondul forestier, toate elementele care-l definesc fiind demontabile;

- nu se vor face defrisari;

- in scop potabil, pentru personalul de serviciu se va asigura apa imbuteliata;

- pentru necesitati igienico-sanitare, pe amplasament vor fi amplasate toalete ecologice etanse, prevazute cu bazine proprii, care vor fi vidanjate cu societati autorizate;

- investitia nu se deruleaza in arie protejata;

- in urma analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, prevazute in Anexa 3 din HG nr. 445/2009, s-au constatat urmatoarele:

           

           

            1. Caracteristicile proiectului:

a) marimea proiectului – suprafata construita a sediului administrativ va fi de 134 mp;

b) cumularea cu alte proiecte – in zona nu sunt in derulare alte proiecte;

c) utilizarea resurselor naturale – nu este cazul;

d) productia de deseuri –deseurile rezultatein perioada de executie a proiectului/exploatare a investitiei vor fi valorificate/eliminate cu societati autorizate;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort – pe perioada derularii lucrarilor de construire/functionare emisiile sunt generate de utilajele de executie/transport; substantele poluante pentru atmosfera se vor incadra in valorile limita ale emisiilor stabilite de Ord. MAPM nr. 462/1993 cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu Lg. nr. 104/2011, iar nivelul maxim al zgomotului produs se va incadra in limitele impuse de STAS 10.009/1988; apele uzate menajere rezultate in perioada de functionare vor fi stocate in bazinele proprii a toaletelor ecologice si vor fi vidanjate cu societati autorizate;

f) riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si de tehnologiile utilizate – nu este cazul;

2. Localizarea proiectelor:

2.1. utilizarea existenta a terenului – padureconform CU nr. 69/06.03.2012 emis de Consiliul Judetean Brasov;

2.2. relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – proiectul nu va afecta fondul forestier;

2.3. capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

a) zonele umede –constructiile au caracter nepermanent si nu vor fi ampasate in zona de protectie a paraului Turcu;

b) zonele costiere -nu este cazul;

c) zonele montane si cele impadurite –parcul se va implementa in zona de padure, iar locatia pentru gratar si constructia administrativa vor fi situate in afara fondului forestier;

      d) parcurile si rezervatiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt:zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;

f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si HG nr.930/2005, pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica – nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite –nu este cazul;

h) ariile dens populate –nu este cazul;

i) peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica –nu este cazul.

      3. Caracteristicile impactului potential:

a) extinderea impactului: aria geografica si numarul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

c) marimea si complexitatea impactului – impact redus;

d) probabilitatea impactului – redusa, doar pe perioada executarii lucrarilor de construire/amenajare;

e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului – durata scurta.

 

 

 

II. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare adecvata, sunt urmatoarele: nu este cazul.

           

 

            Conditiile de realizare a proiectului:

 1. se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare;
 2. pe tot parcursul derulării lucrărilor de execuţie se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, condiţiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autorităţile implicate şi proiectul înaintat spre avizare;
 3. deşeurile rezultate la faza de construire vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; vor fi evacuate ritmic, fără a bloca căile de acces pietonale şi stradale;
 4. se va respecta zona de protectie a paraului Turcu (5 m spre interiorul incintei) ;
 5. se va asigura vidanjarea periodica a toaletelor ecologice, cu societati autorizate;
 6. se vor respecta conditiile impuse prin Notificarea pentru inceperea executiei nr. 45/05.04.2012 emisa de SGA Brasov;
 7. se interzice evacuarea de ape uzate neepurate sau insuficient epurate in apele de suprafata sau in panza freatica, atat in perioada executarii constructiilor cat si dupa punerea in functiune a acestora;
 8. se vor lua măsuri pentru evitarea poluării solului, prin depozitarea pe suprafeţe impermeabile a materialelor şi a deşeurilor rezultate în urma derulării lucrărilor de construire;
 9. deşeurile rezultate la faza de construire vor fi colectate selectiv cu posibilităţii de valorificare/eliminare cu societăţi autorizate;
 10. terenul afectat temporar de lucrări, va fi adus la starea iniţială de utilizare;
 11. se vor lua măsuri corespunzătoare de a nu degrada sau ocupa terenul din zona limitrofă;
 12. se vor lua toate măsurile necesare privind nivelul de zgomot, astfel încât acesta să nu depaşească valoarea prevazută de STAS 10009/1988;
 13. se va acorda atenţie manevrării utilajelor în apropierea zonelor locuite;
 14. se va asigura salubrizarea zonei şi menţinerea curaţeniei pe traseul drumurilor de acces, pe toata perioada realizării construcţiilor;
 15. se va asigura semnalizarea şantierului cu panouri de avertizare corespunzătoare;
 16. se interzice circulaţia autovehiculelor încărcate cu materiale de construcţie în afara drumurilor de acces;
 17. se va asigura delimitarea zonei de lucru pentru a preveni/minimiza distrugerea suprafeţelor vegetale, iar terenul afectat temporar va fi adus la starea iniţială de utilizare;
 18. se vor restrânge la minim suprafeţele ocupate de organizarea de şantier;
 19. suprafeţele a căror înveliş vegetal a fost afectat, vor fi renaturate adecvat şi redate folosinţei lor iniţiale;
 20. in conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005 privind Protectia Mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 15 alin (2) lit a), aveti obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării;
 21. în cazul unor poluări accidentale proiectantul şi constructorul răspund în solidar;

 

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata.

 

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii ei.

Prezenta decizie poate fi contestata, in conformitate cu prevederile HG nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV

     Ciprian BANCILA

                                                                                             SERVICIUL REGLEMENTARI,

                                                                                                             Alexandrina VASILE

 

 

 

 

 

          INTOCMIT:

consilier Liana ORLANDEA