Back

Decizii saptamana 34

PROIECTUL DECIZIEI  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE

 

     Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresat de CLINCIU IOAN cu domiciliul in com. Zarnesti, sat Tohanul Vechi, str. Laterala nr. 28, jud. Brasov pentru proiectul „Construire fierastrau cu banda orizontala tip FB-01-CUT, serie fabricatie 1710/2008”, propus a fi amplasat in com. Zarnesti, sat Tohanul Vechi, str. Laterala nr. 28, jud. Brasov,  înregistrată la APM Brasov cu nr.6873 din 08.06.2010,

                în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediuluişi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

                autoritatea competentă pentru protecţia mediuluiBrasov decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 23.08.2010, că proiectul „Construire fierastrau cu banda orizontala tip FB-01-CUT, serie fabricatie 1710/2008”,propus a fi amplasat in com. Zarnesti, sat Tohanul Vechi, str. Laterala nr. 28, jud. Brasov (Certificat de urbanism nr.94/13.04.2009, emis de Primaria orasului Zarnesti),nuse supune evaluarii impactului asurpa mediului si nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în pr ocedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul intrăsub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa .2 la pct. 10 b – proiecte de dezvoltare a unitatilor industriale.

1.Caracteristicile proiectului 

a) marimea proiectului – mica, suprafata totala este de 628 m2; activitatea se desfasoara intr-o sura de langa casa, care este inchisa pe toate laturile; suprafata pe care se va amplasa fierastraul cu banda orizontala va fi betonata cu o suprafata de =22 m2. Fierastraul are o putere de 5 Kw, tgreutatea de 220 kg si capacitatea medie este de 1,1 m3/ora. Deseurile din lemn si rumegusul se vor strange in saci de plastic si se vor folosi pentru incalzirea proprie.

b) cumularea cu alte proiecte – ampalsamentul proiectului se afla intre case  de locuit.

c) utilizarea resurselor naturale –nu este cazul;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort : in perioada de executie a lucrarilor nu exista emisii poluante in aer; in perioada de functionare, din procesul de productie nu ies emisii in aer, iar zgomotul  facut de fierastrau va fi la limita incintei societatii sub 65 dB(A).

f) riscul de accident tinandu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizat–  atat pe

pe perioada de executie, cat si pe perioada de functionare se iau masuri de reducere a riscului;

2. Localizarea proiectului

2.1. utilizarea existentă a terenului – folosinta actuala a terenului: sura in gradina din jurul casei;

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora  – nu este cazul

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

  a) zonele umede – nu este cazul

  b) zonele costiere – nu este cazul;

  c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

  d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul

  e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturaleşi bazine piscicole amenajate etc.– nu este cazul;

   f)zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificari si completari aduse prin OUG nr. 154/2008, sau zonele in care se efectueaza determinari pentru includerea lor in zonele clasificate de ordonanta de urgenta, mentionata anterior, zonele desemnate prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului nationala – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare– nu este cazul.

   g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul

   h) ariile dens populate –nu este cazul.

   i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică- nu este cazul

3. Caracteristicile impactului potenţial

    a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – nu este cazul;

    b) natura transfrontieră a impactului – nu este cazul;

    c) mărimea şi complexitatea impactului- nu este cazul;

    d) probabilitatea impactului – redus pe perioada de executie cat si pe perioada de functionare;

    e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului- impact redus pe prioada de realizare si functionare.

Condiţiile de realizare a proiectului:

1)  Se vor respecta prevederile Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu  modificările si completările ulterioare, privind protectia mediului;

3) Se vor respecta toate prevederile HG 349/2005,  OUG 78/2000 al MAPM, aprobata cu modificari si completari prin Legea 426/2001, modificata si completata cu OUG 61/2006 si aprobata cu Legea 27/2007 privind regimul deseurilor si HG 856/2002;

4)  Se vor respecta conditiile impuse prin acorduri si avize de catre celelalte autoritati;

       Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

DIRECTOR EXECUTIV

Ing. Ciprian Bancila  

                                                                                                                  SERVICIU A.C.C.

                                                                                                                 Ing. Sorin Hornoiu

INTOCMIT:Consilier  Adriana Boeriu                                         

                                                                         

                     

PROIECTUL DECIZIEI  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE

              

        Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresata de P.F. TITI STOENICĂ

Braşov, str. Baciului nr. 34N, cod postal 500482, jud. Brasov, pentru proiectul „Aducţiune apă pentru microhidrocentrală din pârâul Urlătoarea, comuna Vama Buzăului”, propus a fi amplasat in jud. Brasov, Com. Vama Buzăului, intravilanul satului Vama Buzăului,înregistrată la APM Brasov cu nr. 7884 din 05.07.2010,

 în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediuluişi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

                autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Brasov decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 23.08.2010, că proiectul „Aducţiune apă pentru microhidrocentrală din pârâul Urlătoarea, comuna Vama Buzăului”,propus a fi amplasat in jud. Brasov, Com. Vama Buzăului, intravilanul satului Vama Buzăului(certificat de urbanism nr. 24/09.06.2010, emis de Primaria comunei Vama Buzăului),nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

  1. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

 - proiectul propune realizarea unei aductiuni de apa pentru microhidrocentrala din paraul Urlatoarea, com.Vama Buzaului, jud. Brasov;

- captarea de apa este constituita din priza laterala de preluare din paraul Urlatoarea a debitului prestabilit de Q=40 l/s, aprobat prin Avizul GA nr. 189/10.08.2010  emis de Administratia Nationala Apele Romane, Administratia Bazinala de Ape Buzau-Ialomita;

-conducta  de adunctiune in lungime  de 252 m realizata din tevi PVC Dn 250 mm urmareste drumul forestier, subtraverseaza raul Buzau in aval de podul existent apoi drumul forestier si urmeaza malul stang al unui mic canal existent pana la microhidrocentrala;

-microhidrocentrala de 8-10 kw cu o turbina cu Dn 50 cm, L 60 cm, n 700/1200 rpm produce energie electrica pentru pensiunea proprietarului de se afla in imediata apropriere;

-bazinul de linistire preia apele tehnologice tranzitate prin microhidrocentrala; este amplasat pe terenul beneficiarului; are forma trapezoidala si este realizat din pamant avand taluzele si fundul impermeabilizate cu un pereu din beton.Pana la gura de varsare a apelor in canalul existent, apele din bazinul de linistire trec printr-un canal din pamant de 12,5 m impermeabilizat cu un pereu din beton;

- proiectul se incadreaza in Anexa 2, pct.3 h) din  HG nr.445/2009;

- in urma analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, prevazute in Anexa 3 din HG nr. 445/2009, s-au constatat urmatoarele:

1. Caracteristicile proiectului:

a) marimea proiectului –suprafata ocupata de proiect este mica ; terenul afectat de sapaturi este redat la Buzaua initiala;

b) cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale –  apa  care in proprortie de 99 %  este restituita emisarului, r. Buzau;

d) productia de deseuri – nu este cazul;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort – nu este cazul;

f) riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si de tehnologiile utilizate – nu este cazul;

2. Localizarea proiectelor:

2.1. utilizarea existenta a terenului – conform Certificatului de Urbanism nr.24/09.06.2010 emis de Primaria Comunei Vama Buzaului, terenul este proprietate privata in intravilanul  comunei;

2.2. relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

a) zonele umede - nu este cazul;

b) zonele costiere - nu este cazul;

c) zonele montane si cele impadurite –nu este cazul;

d) parcurile si rezervatiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt:zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc. –nu este cazul;

f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificari si completari aduse prin OUG nr. 154/2008, sau zonele in care se efectueaza determinari pentru includerea lor in zonele clasificate de ordonanta de urgenta, mentionata anterior, zonele desemnate prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului nationala – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare – Sit Natura 2000- ROSCI 0038 „ Ciucas”;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite –nu este cazul;

h) ariile dens populate –nu este cazul;

i) peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica –nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potential

a) extinderea impactului: aria geografica si numarul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

c) marimea si complexitatea impactului – impact redus;

d) probabilitatea impactului – redusa, doar pe perioada executarii lucrarilor de construire;

e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului – durata scurta.

 

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvata sunt următoarele:

  1. proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentul acestuia fiind situat în Sit Natura 2000 ROSCI 0038  “Ciucas”;
  2. in perimetrul proiectului nu exista habitate si specii din flora şi fauna salbatice de interes comunitar;
  3. in zonele adiacente s-au observat specii de animale de interes comunitar, fara a fi deranjate de viitorul proiect;
  4. pierderea suprafetei de teren din sit , nu reprezinta un impact negativ pentru habitatele si speciile din fauna salbatica de interes  comunitar pentru care s-a declarat acest sit Natura 2000.

Condiţiile de realizare a proiectului:

1)  Se vor respecta prevederile Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu  modificările si completările ulterioare, privind protectia mediului;

2) Este obligatorie intretinerea corespunzatoare a autovehiculelor si utilajelor astfel incat substantele poluante pentru atmosfera sa se  incadreze in C.M.A pentru imisii stabilite de STAS 12574/1987 si V.L.E pentru emisii stabilite de Ord. 462/1993 al MAPPM;

3) Se vor respecta toate prevederile HG 349/2005,  OUG 78/2000 al MAPM, aprobata cu modificari si completari prin Legea 426/2001, modificata si completata cu OUG 61/2006 si aprobata cu Legea 27/2007 privind regimul deseurilor si HG 856/2002;

4) Deseurile rezultate pe parcursul executiei lucrarilor vor fi valorificate si/sau eliminate prin agenti economici autorizati in acest sens.

5) Se vor respecta prevederile Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu  modificările si completările ulterioare;

6)  Se vor respecta conditiile impuse prin acorduri si avize emise de catre celelalte autoritati;

7)  Se va restrange suprafata santierului si depozitelor de materiale la minimul posibil;

8) Se va evita afectarea de către infrastructura temporară, creată în perioada de desfăşurare a proiectului, a altor suprafeţe decât cele prevazute in certificatul de ubanism.

9)   Antreprenorul va delimita zona de lucru pentru a preveni/ minimiza distrugerea suprafeţelor vegetale.Se vor restrânge la minimul posibil suprafeţele ocupate de organizarea de şantier

10) Suprafeţele destinate pentru depozitarea de materiale de construcţii vor fi impermeabilizate în prealabil cu folie de polietilenă

11) Constructorul se va obliga sa foloseasca utilaje silentioase pentru a nu afecta habitatul pasarilor aflate in apropiere

12) Constructorul va avea in vedere sa restranga la minimul posibil suprafetele destinate santierului si depozitarii materialelor

13) Pentru evitarea poluarii accidentale ( scurgeri de ulei de la utilaje etc) se va evita repararea utilajelor pe santier

14) Se va evita deplasarea utilajelor in afara drumului de acces la santier si in zona santierului

Evitarea deranjului speciilor în cazul în care acestea se hrănesc in zona limitrofă amplasamentului

15) Se va interzice  folosirea oricărei substanţe cu efect ierbicid, fungicid, insecticid sau raticid pe amplasament cat si in vecinatate;

17)  Evitarea, pe cât posibil, a impactului de lungă durată cauzat de infrastructura temporară creată în perioada de construcţie şi exploatare a aductiunii de apa pentru MHC, a drumurilor de acces asupra habitatelor naturale şi semi-naturale din incinta sitului Natura 2000 ROSCI 0038 Ciucas.;

18)  Drumurile de acces şi tehnologice, toate zonele a căror suprafaţă (învelişul vegetal) a fost afectată, vor fi refăcute şi vor fi redate folosinţelor iniţiale;

19) Saparea santului  pentru conducta de aductiune a apei la MHC  sa fie realizata etapizat, pe tronsoane cat mai scurte, pentru a preintampina fragmentarea habitatului, fiind stiut faptul ca santurile pot functiona ca niste capcane pentru speciile de microfauna din zona.

20)  Sugerăm ca pentru plantarea de gazon să fie folosită un amestec de seminţe specifice locului, pentru a evita apariţia unei vegetaţii alohtone;

21)   Se va imbunătăţi fitocenoza prin întinderea unui strat de fân originar din parcela adiacentă sau un fânaţ de pajiste din apropiere. Dacă procurarea amestecului de seminţe propus nu este posibilă, întinderea fânaţului originar din zonă poate fi o soluţie acceptabilă şi în fazele anterioare, dar atunci această metodă va trebui repetată în 2-3 ani consecutiv;

22) Păstrarea vegetaţiei subarbustive din jurul amplasamentului pentru a crea microhabitate şi loc de cuibărit pentru anumite specii de interes comunitar;

Interzicerea cu desăvârşire a arderii vegetaţiei uscate.

23) Sunt interzise activităţile invazive de amenajare a teritoriului. Lucrările de amenajare nu vor excede sub nici o formă procentul POT.

24) In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 privind protectia mediului, cu modificările si completările ulterioare - "Art. 15 alin(2) lit a - «  Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării »;

 25)  La finalizarea lucrărilor titularul va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului care va face un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de incadrare conform art.49 (3) si (4) din OM nr. 135/2010. Procesul verbal de constatare întocmit face parte integranta din procesul verbal de recepţie la terminarea  lucrărilor .

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV

Ciprian BĂNCILĂ

  

SEF SERVICIU ACC                                                                                         SEF SERVICIU I.P.M.

Sorin HORNOIU                                                                                                   Emilian GHIOC

 

INTOCMIT:

Consilier Viorel MAREAN

Consilier Liliana BARBU

 

                       

PROIECTUL DECIZIEI  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE

 

 

     Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresat de SC ATC AGRO TOTAL CONSTRUCT SA prin Morariu Nicolaecu sediul in  Ghimbav, str. Fagarasului nr. 574, jud. Brasov pentru proiectul „Construire hala de productie confectii metalice”, propus a fi amplasat in Ghimbav, str. Fagarasului nr. 574, jud. Brasov,  înregistrată la APM Brasov cu nr.9197 din 05.08.2010,

                în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediuluişi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

                autoritatea competentă pentru protecţia mediuluiBrasov decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 23.08.2010, că proiectul  „Construire hala de productie confectii metalice”, propus a fi amplasat in Ghimbav, str. Fagarasului nr. 574, jud. Brasov(Certificat de urbanism nr.119/02.06.2009, prelungit, emis de Primaria orasului Ghimbav),nuse supune evaluarii impactului asurpa mediului si nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în pr ocedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul intrăsub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa .2 la pct. 10 b – proiecte de dezvoltare a unitatilor industriale.

1.Caracteristicile proiectului 

a) marimea proiectului – medie, proiectul se realizeaza pe o suprafata de 15277 m2si consta din realizarea unei hale de productie componente auto ( carlige de remorcare fixe si detasabile, intinzatoare, sisteme patina pentru incarcarea/descarcarea remorcilor), componente destinate industriei de constructii ( produse pentru ridicarea, transportul elementelor din beton, sisteme de conectare a alementelor de prefabricate din otel- beton), componente fitness (haltere si bare de ridicare). Produsele realizate se ambaleaza in cutii de carton si paleti din lemn. Suprafata spatiului de productie  este de 1343 m2si va avea in dotare: strunguri normale si cu CN, freze, ghilotine, prese hidraulice, utilaj cu  circuit inchis pentru sablare cu alice, aparate de sudura cu argon. Procesul tehnologic consta in operatii de debitare, strunjire, indoire, apaltizare, sablare, frezare, sudare, incercari, ajustare, ambalare. Apa nu intra in procesul de productia, suprafetele vor fi betonate, deseurile menajere si tehnologice (feroase si uleiuri uzate de la instalatii) vor fi depozitate corespunzator in containere, respectiv butoi. Din procesul de productie nu ies emisii in aer, masina de sablat fiind cu circuit inchis.

b) cumularea cu alte proiecte – ampalsamentul proiectului se afla in zona industriala.

c) utilizarea resurselor naturale –nu este cazul;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort : in perioada de executie a lucrarilor, emisiile poluante in aer si zgomotul sunt generate de utilajele folosite si de mijloacele de transport materiale de constructie si forta de munca, pentru care prin proiect se iau masuri de reducere ; in perioada de functionare, din procesul de productie nu ies emisii in aer, masina de sablat fiind cu circuit inchis.

f) riscul de accident tinandu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizat–  atat pe

pe perioada de executie, cat si pe perioada de functionare se iau masuri de reducere a riscului;

2. Localizarea proiectului

2.1. utilizarea existentă a terenului – folosinta actuala a terenului: zona industriala;

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora  – nu este cazul

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

  a) zonele umede – nu este cazul

  b) zonele costiere – nu este cazul;

  c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

  d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul

  e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturaleşi bazine piscicole amenajate etc.– nu este cazul;

   f)zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificari si completari aduse prin OUG nr. 154/2008, sau zonele in care se efectueaza determinari pentru includerea lor in zonele clasificate de ordonanta de urgenta, mentionata anterior, zonele desemnate prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului nationala – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare– nu este cazul.

   g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul

   h) ariile dens populate –nu este cazul.

   i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică- nu este cazul

3. Caracteristicile impactului potenţial

    a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – nu este cazul;

    b) natura transfrontieră a impactului – nu este cazul;

    c) mărimea şi complexitatea impactului- nu este cazul;

    d) probabilitatea impactului – redus pe perioada de executie cat si pe perioada de functionare;

    e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului- impact redus pe prioada de realizare si functionare, deoarece proiectul prevede masuri de micsorare sau eliminare a impactului pe toti factorii de mediu.

Condiţiile de realizare a proiectului:

1)  Se vor respecta prevederile Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu  modificările si completările ulterioare, privind protectia mediului;

2) Este obligatorie intretinerea corespunzatoare a autovehiculelor si utilajelorastfel incat substantele poluante pentru atmosfera sa se  incadreze in C.M.A pentru imisii stabilite de STAS 12574/1987 si V.L.E pentru emisii stabilite de Ord. 462/1993 al MAPPM;

3) Se vor respecta toate prevederile HG 349/2005,  OUG 78/2000 al MAPM, aprobata cu modificari si completari prin Legea 426/2001, modificata si completata cu OUG 61/2006 si aprobata cu Legea 27/2007 privind regimul deseurilor si HG 856/2002;

4) Deseurile rezultate pe parcursul executiei lucrarilor si cele rezultate in timpul functionarii vor fi valorificate si/sau eliminate prin agenti economici autorizati in acest sens.

5)  Se vor respecta conditiile impuse prin acorduri si avize de catre celelalte autoritati;

6)  Restrangerea suprafetei santierului si depozitelor de materiale la minimul posibil;

       Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV

Ing. Ciprian Bancila

 

  

                                                                                                                  SERVICIU A.C.C.

                                                                                                                 Ing. Sorin Hornoiu

 

 

 

 

INTOCMIT:Consilier  Adriana Boeriu                                         

                                                                         

                                                                                                

PROIECTUL DECIZIEI  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE

 

     Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresat de SC ATC AGRO TOTAL CONSTRUCT SA prin Morariu Nicolaecu sediul in  Ghimbav, str. Fagarasului nr. 574, jud. Brasov pentru proiectul „Construire hala de productie confectii metalice”, propus a fi amplasat in Ghimbav, str. Fagarasului nr. 574, jud. Brasov,  înregistrată la APM Brasov cu nr.9197 din 05.08.2010,

                în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediuluişi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

                autoritatea competentă pentru protecţia mediuluiBrasov decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 23.08.2010, că proiectul  „Construire hala de productie confectii metalice”, propus a fi amplasat in Ghimbav, str. Fagarasului nr. 574, jud. Brasov(Certificat de urbanism nr.119/02.06.2009, prelungit, emis de Primaria orasului Ghimbav),nuse supune evaluarii impactului asurpa mediului si nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în pr ocedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul intrăsub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa .2 la pct. 10 b – proiecte de dezvoltare a unitatilor industriale.

1.Caracteristicile proiectului 

a) marimea proiectului – medie, proiectul se realizeaza pe o suprafata de 15277 m2si consta din realizarea unei hale de productie componente auto ( carlige de remorcare fixe si detasabile, intinzatoare, sisteme patina pentru incarcarea/descarcarea remorcilor), componente destinate industriei de constructii ( produse pentru ridicarea, transportul elementelor din beton, sisteme de conectare a alementelor de prefabricate din otel- beton), componente fitness (haltere si bare de ridicare). Produsele realizate se ambaleaza in cutii de carton si paleti din lemn. Suprafata spatiului de productie  este de 1343 m2si va avea in dotare: strunguri normale si cu CN, freze, ghilotine, prese hidraulice, utilaj cu  circuit inchis pentru sablare cu alice, aparate de sudura cu argon. Procesul tehnologic consta in operatii de debitare, strunjire, indoire, apaltizare, sablare, frezare, sudare, incercari, ajustare, ambalare. Apa nu intra in procesul de productia, suprafetele vor fi betonate, deseurile menajere si tehnologice (feroase si uleiuri uzate de la instalatii) vor fi depozitate corespunzator in containere, respectiv butoi. Din procesul de productie nu ies emisii in aer, masina de sablat fiind cu circuit inchis.

b) cumularea cu alte proiecte – ampalsamentul proiectului se afla in zona industriala.

c) utilizarea resurselor naturale –nu este cazul;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort : in perioada de executie a lucrarilor, emisiile poluante in aer si zgomotul sunt generate de utilajele folosite si de mijloacele de transport materiale de constructie si forta de munca, pentru care prin proiect se iau masuri de reducere ; in perioada de functionare, din procesul de productie nu ies emisii in aer, masina de sablat fiind cu circuit inchis.

f) riscul de accident tinandu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizat–  atat pe

pe perioada de executie, cat si pe perioada de functionare se iau masuri de reducere a riscului;

2. Localizarea proiectului

2.1. utilizarea existentă a terenului – folosinta actuala a terenului: zona industriala;

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora  – nu este cazul

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

  a) zonele umede – nu este cazul

  b) zonele costiere – nu este cazul;

  c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

  d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul

  e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturaleşi bazine piscicole amenajate etc.– nu este cazul;

   f)zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificari si completari aduse prin OUG nr. 154/2008, sau zonele in care se efectueaza determinari pentru includerea lor in zonele clasificate de ordonanta de urgenta, mentionata anterior, zonele desemnate prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului nationala – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare– nu este cazul.

   g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul

   h) ariile dens populate –nu este cazul.

   i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică- nu este cazul

3. Caracteristicile impactului potenţial

    a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – nu este cazul;

    b) natura transfrontieră a impactului – nu este cazul;

    c) mărimea şi complexitatea impactului- nu este cazul;

    d) probabilitatea impactului – redus pe perioada de executie cat si pe perioada de functionare;

    e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului- impact redus pe prioada de realizare si functionare, deoarece proiectul prevede masuri de micsorare sau eliminare a impactului pe toti factorii de mediu.

Condiţiile de realizare a proiectului:

1)  Se vor respecta prevederile Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu  modificările si completările ulterioare, privind protectia mediului;

2) Este obligatorie intretinerea corespunzatoare a autovehiculelor si utilajelorastfel incat substantele poluante pentru atmosfera sa se  incadreze in C.M.A pentru imisii stabilite de STAS 12574/1987 si V.L.E pentru emisii stabilite de Ord. 462/1993 al MAPPM;

3) Se vor respecta toate prevederile HG 349/2005,  OUG 78/2000 al MAPM, aprobata cu modificari si completari prin Legea 426/2001, modificata si completata cu OUG 61/2006 si aprobata cu Legea 27/2007 privind regimul deseurilor si HG 856/2002;

4) Deseurile rezultate pe parcursul executiei lucrarilor si cele rezultate in timpul functionarii vor fi valorificate si/sau eliminate prin agenti economici autorizati in acest sens.

5)  Se vor respecta conditiile impuse prin acorduri si avize de catre celelalte autoritati;

6)  Restrangerea suprafetei santierului si depozitelor de materiale la minimul posibil;

       Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

DIRECTOR EXECUTIV

Ing. Ciprian Bancila

                                                                                                                   SERVICIU A.C.C.

                                                                                                                 Ing. Sorin Hornoiu

INTOCMIT:Consilier  Adriana Boeriu