Back

DECIZII SAPTAMANA 7

 

 

                                                         DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Proiect

 

            Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresata deSC TERWA ROMANIA SRL,cu sediul in judetul Brasov, Ghimbav, str. Fagarasului nr.574, inregistrata la APM Brasov cu nr.47 din 04.01.2011, in baza HG nr.445/2009, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, APM Brasov decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Colectivului de Analiza Tehnica, din data de 07.02.2011, ca proiectul Amplasare utilaj de productie in vederea efectuarii de operatiuni de mecanica generala, propus a fi amplasat in jud. Brasov, comuna Cristian, DE 50 intre DN 73B si DN 73, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nici evaluarii adecvate.

           

            Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt urmatoarele:

- proiectul se incadreaza in prevederile HG 445/2009, Anexa 2, pct.10 (a);

- proiectul propune amplasarea unor utilaje specifice activitatii de productie de componente metalice intr-o hala de productie existenta, cu o suprafata de cca.3632 mp. Alimentarea cu apa se va face din sursa proprie (put forat cu adancimea de 126 m), iar evacuarea apelor uzate, prin statie de epurare, cu trecere printr-un bazin tampon cu V=36 mc si deversare in paraul Ghimbasel, conform Avizului de gospodarire a apelor nr.202/17.12.2009, emis de SGA Brasov;

- in urma analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, prevazute in Anexa 3 din HG nr.445/2009, s-au constatat urmatoarele:

            1. Caracteristicile proiectului:

a) marimea proiectului – suprafata terenului, pe care se va amplasa proiectul este de 4729 mp.

b) cumularea cu alte proiecte – Parc industrial Olympian;

c) utilizarea resurselor naturale – apa subterana prin put forat, pentru alimentarea cu apa;

d) productia de deseuri – deseurile rezultate se vor colecta in containere si se vor preda la societati autorizate pentru valorificarea sau eliminarea lor;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort – nu este cazul;

f) riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si de tehnologiile utilizate – nu este cazul;

2. Localizarea proiectelor:

2.1. utilizarea existenta a terenului – zona industriala conform Certificatului de Urbanism nr.263/14.12.2010, eliberat de Comuna Cristian;

2.2. relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

a) zonele umede – nu este cazul;

b) zonele costiere –nu este cazul;

c) zonele montane si cele impadurite –nu este cazul;

                  d) parcurile si rezervatiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt:zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;

f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificari si completari aduse prin OUG nr. 154/2008, sau zonele in care se efectueaza determinari pentru includerea lor in zonele clasificate de ordonanta de urgenta, mentionata anterior, zonele desemnate prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului nationala – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare – nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite –nu este cazul;

h) ariile dens populate –nu este cazul;

i) peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica –nu este cazul.

      3.Caracteristicile impactului potential

a) extinderea impactului: aria geografica si numarul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

c) marimea si complexitatea impactului – impact redus;

d) probabilitatea impactului – redusa, doar pe perioada executarii lucrarilor de amenajare;

e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului – durata scurta.

 

II. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare adecvata, sunt urmatoarele: - nu este cazul.

           

            Conditiile de realizare a proiectului:

- se vor respecta prevederile legislatiei de mediu, in vigoare;

- se va respecta proiectul inaintat spre avizare;

- se interzice evacuarea de ape uzate neepurate sau insuficient epurate in apele de suprafata sau in panza freatica, atat pe perioada executarii lucrarilor, cat si dupa punerea in functiune a proiectului;

- se va asigura salubrizarea zonei pe toata perioada realizarii lucrarilor;

- la finalizarea investitiei, aveti obligatia de a solicita si obtine autorizatie de mediu.

 

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Prezenta decizie poate fi contestata, in conformitate cu prevederile HG nr.445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 DIRECTOR EXECUTIV

Ing. Ciprian Bancila

 SERVICIU REGLEMENTARI

  Ing. Dorin Stoian

 INTOCMIT:

     Consilier Cristina Romete 

 

PROIECTUL DECIZIEI  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE

 

             Ca urmare a solicitării depuse de SC 3C CONSTRUCT EXPRESS SRLcu sediul in BRASOV  Str.A. Iancu nr.71 pentru proiectul „Amenajare iaz piscicol Feldioara prin exploatarea agregatelor minerale, perimetrul de exploatare Feldioara 3C Construct” propus a se realiza in  Extravilanul localitatii Feldioara, inregistrată la APM Brasov cu nr.12174/22.10.2010 si completari sub nr.1785/10.02.2011

            In baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiectepublice şi private asupra mediuluişi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Brasov decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 14.02.2011, că proiectul „Amenajare iaz piscicol Feldioara prin exploatarea agregatelor minerale, perimetrul de exploatare Feldioara 3C Construct”propus a se realiza in  Extravilanul localitatii Feldioara, (certificat de urbanism nr.392/29.11.2010, emis de Consiliul Judetean Brasov), nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:  - proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr.2  la pct. 2 c) - extractie minerale

1.Caracteristicile proiectului 

a) marimea proiectului – Proiectul prevede realizarea unui lac piscicol prin deschiderea panzei freatice in urma excavarii unei suprafete de 6,78 ha, insumand un volum de resurse de 112209 mc.

Durata excavarilor necesare amenajarii iazului piscicol este de cca 4 ani.

Lucrarile de pregatire constau in indepartarea solului vegetal cu o grosime de 1,4m, etapizat. Materialul rezultat in urma decopertarii va fi folosit la amenajarea digului de contur al iazului piscicol. Exploatarea zacamantului se va face in felii orizontale cu extragere descendenta. Feliile vor avea latimea de 4m, lungimea de 90m si inaltimea cuprinsa intre 1,34m si 2,36m, panta acestora va fi de 1:1 pentru asigurarea stabilitatii treptelor de exploatare .

Dupa finalizarea activitatii de excavare, se vor executa urmatoarele lucrari:

- recalibrarea canalului de desecare, pe o lungime de 540m si decolmatarea acestuia;

- realizarea laculul propriu-zis si a digurilor de contur;

- realizarea platformei balastate si a imprejmuirii incintei.

Debitul de apa va fi asigurat din canalul de desecare CCN 1344, prin executarea unei prize de mal prevazuta cu un stavilar. Amenajarea luciului de apa se va realiza in urma excavarii unei suprafete de 6,78 ha pe o perioada de cca. 4 ani. Bazinul piscicol va avea suprafata luciu apa de 62581 mp si adancimi variabile cuprinse intre 0,8 m si 2,5 m. Alimentarea lacului se va face in principal din stratul de apa freatic care se va suplimenta cu un debit de primenire si oxigenare din canalul de desecare

 b) cumularea cu alte proiecte – nu este cazul.

c) utilizarea resurselor naturale – se va exploata un volum de 112209 mc intr-o perioada de cca. 4 ani

d) productia de deseuri – in perioada executarii lucrarilor si pe perioada de exploatare, deseurile vor fi  gestionate in conformitate cu prevederile HG 349/2005,  OUG 78/2000 al MAPM, aprobata cu modificari si completari prin Legea 426/2001, modificata si completata cu OUG 61/2006 si aprobata cu Legea 27/2007 privind regimul deseurilor si HG 856/2002- privind evidenta gestiunii deseurilor;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort : in faza de executie si pe perioada de exploatare - monitorizate.

f) riscul de accident tinandu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizat–  nu este cazul

 2. Localizarea proiectului

2.1. utilizarea existentă a terenului –  nu este cazul

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora –      nu este cazul

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede – nu este cazul;

b) zonele costiere – nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. –

 f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 462/2001, cu modificările şi completările ulterioare, sau zonele în care se efectuează determinări pentru includerea lor în zone clasificate de ordonanţa de urgenţă menţionată anterior, zonele desemnate prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare –  nu este cazul;

 g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite- nu este cazul;

h) ariile dens populate– nu este cazul ;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică- nu se deruleaza in zona cu semnificatie istorica, culturala si arheologica;

 3. Caracteristicile impactului potenţial

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – impactul din perioada de exploatare a instalatiei de incinerare va fi  monitorizat ;

b) natura transfrontieră a impactului – nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului-

d) probabilitatea impactului – redus pe perioada de executie cat si pe perioada de functionare ;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului - impact redus pe prioada de realizare si functionare,  deoarece proiectul prevede masuri de micsorare sau eliminare a impactului pe toti factorii de mediu

 

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: nu este cazul

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

-  Se vor respecta prevederile Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu  modificările si completările ulterioare, privind protectia mediului;

-  Este obligatorie intretinerea corespunzatoare a autovehiculelor si utilajelorpentru ca substantele poluante pentru atmosfera sa se  incadreze in C.M.A pentru imisii stabilite de STAS 12574/1987 si V.L.E pentru emisii stabilite de Ord. 462/1993 al MAPPM;

-  Se vor respecta toate prevederile HG 349/2005,  OUG 78/2000 al MAPM, aprobata cu modificari si completari prin Legea 426/2001, modificata si completata cu OUG 61/2006 si aprobata cu Legea 27/2007 privind regimul deseurilor si HG 856/2002;

- Se vor respecta conditiile impuse prin acorduri si avize de catre celelalte autoritati - avizul de gospodarire a apelor nr.28/09.02.2011, emis de SGA Braşov:

 Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 DIRECTOR EXECUTIV

Ing. Ciprian Bancila

 SERVICIU REGLEMENTARI

  Ing. Dorin Stoian

INTOCMIT: Consilier  Lidia MIRICA

 

PROIECTUL DECIZIEI  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE

 

             Ca urmare a solicitării depuse CORNEA DANIEL NICOLAEdin com.Sercaia, jud.Brasov, pentru proiectul “Construire hala pentru prelucrarea lemnului, birou si imprejmuire. Construire locuinta P+E” in com. Sercaia, sat SERCAIA, jud.Brasov înregistrată la APM Brasov nr. 1034/26.01.2011

            In baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiectepublice şi private asupra mediuluişi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare, Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Brasov decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 14.02.2011, că proiectul “Construire hala pentru prelucrarea lemnului, birou si imprejmuire. Construire locuinta P+E”propus a se realiza in  sat SERCAIA, jud.Brasov(certificat de urbanism nr.30/10.08.2010, emis de Primaria Comunei Sercaia), nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:  - proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr.2 la  pct.10 a) – proiecte de dezvoltare a unitatilor industriale

1.Caracteristicile proiectului 

a) marimea proiectului – Proiectul prevede realizarea unei hale de prelucrare a lemnului cu regimul de inaltime P si a spatiilor tehnico-administrative aferente cu regimul de inaltime P+E, avand:

- parter: hala prelucrare lemn, doua birouri, hol, grupuri sanitare; - etaj: hol, living, bucatarie, camera, baie; - platforma betonata pentru depozitarea materiei prine in exteriorul halei

 In etapa a doua se doreste construirea unei case de locuit cu regimul de inaltime P+E

Alimentarea cu apa potabila se va realiza din sursa subterana, put forat de medie adancime, echipat cu pompa si hidrofor. Evacuarea apelor uzate menajere se va face in bazin de stocare vidanjabil, hidroizolat,  cu capacitatea de 32 mc. Apele pluviale provenite de pe acoperisurile cladirilor se vor descarca liber la nivelul solului - Notificare pentru incepere executie nr.156/09.11.2010

b) cumularea cu alte proiecte – nu este cazul.

c) utilizarea resurselor naturale –

d) productia de deseuri – in perioada executarii lucrarilor si pe perioada de exploatare, deseurile vor fi  gestionate in conformitate cu prevederile HG 349/2005,  OUG 78/2000 al MAPM, aprobata cu modificari si completari prin Legea 426/2001, modificata si completata cu OUG 61/2006 si aprobata cu Legea 27/2007 privind regimul deseurilor si HG 856/2002- privind evidenta gestiunii deseurilor;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort : in faza de executie si pe perioada de exploatare - monitorizate.

f) riscul de accident tinandu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizat–  nu este cazul

2. Localizarea proiectului

2.1. utilizarea existentă a terenului –  nu este cazul

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, capacitatea regenerativă a lor –nu este cazul

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede – nu este cazul;

b) zonele costiere – nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. –

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 462/2001, cu modificările şi completările ulterioare, sau zonele în care se efectuează determinări pentru includerea lor în zone clasificate de ordonanţa de urgenţă menţionată anterior, zonele desemnate prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare –  nu este cazul;  g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite- nu este cazul;

h) ariile dens populate– nu este cazul ;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică- nu se deruleaza in zona cu semnificatie istorica, culturala si arheologica;

3. Caracteristicile impactului potenţial

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – impactul din perioada de exploatare a instalatiei de incinerare va fi  monitorizat ;

b) natura transfrontieră a impactului – nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului-

d) probabilitatea impactului – redus pe perioada de executie cat si pe perioada de functionare ;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului - impact redus pe prioada de realizare si functionare,  deoarece proiectul prevede masuri de micsorare sau eliminare a impactului pe toti factorii de mediu

 

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: nu este cazul

Condiţiile de realizare a proiectului:

-  Se vor respecta prevederile Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu  modificările si completările ulterioare, privind protectia mediului;

-  Este obligatorie intretinerea corespunzatoare a autovehiculelor si utilajelorpentru ca substantele poluante pentru atmosfera sa se  incadreze in C.M.A pentru imisii stabilite de STAS 12574/1987 si V.L.E pentru emisii stabilite de Ord. 462/1993 al MAPPM;

-  Se vor respecta toate prevederile HG 349/2005,  OUG 78/2000 al MAPM, aprobata cu modificari si completari prin Legea 426/2001, modificata si completata cu OUG 61/2006 si aprobata cu Legea 27/2007 privind regimul deseurilor si HG 856/2002;

- Se vor respecta conditiile impuse prin acorduri si avize de catre celelalte autoritati – notificare pentru incepere executie nr.156/09.11.2010, emisa de SGA Braşov:

 Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 DIRECTOR EXECUTIV

Ing. Ciprian Bancila

 SERVICIU REGLEMENTARI

  Ing. Dorin Stoian

INTOCMIT: Consilier  Lidia MIRICA

 

 

PROIECTUL DECIZIEI  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE

 

             Ca urmare a solicitării depuse de  SC IMAN CONSULT SRL din  din  Rasnov, DN 73, jud. Brasov, pentru proiectul „Construire cabana turistica- imobil cu apartemente si camere de inchiriat P+E+M” propus a fi amplasat in intravilanul orasului Rasnov, DN 73 , jud. Brasov,  înregistrată la APM Brasov cu nr.1102/28.01.2011

                în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediuluişi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

                 autoritatea competentă pentru protecţia mediuluiBrasov decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 14.02.2011, că proiectul „Construire cabana turistica- imobil cu apartemente si camere de inchiriat P+E+M”propus a fi amplasat in intravilanul orasului Rasnov, DN 73 , jud. Brasovnuse supune evaluarii impactului asurpa mediului si nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul intrăsub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2, 10 b- proiecte de dezvoltare urbana;

1.Caracteristicile proiectului 

a) marimea proiectului: pe o suprafata totala de 27969 m2 , pe care sunt exista: 1 cabana (D+P+E+M), 1 motel cu 22 locuri de cazre, 1 cladire administrativa, 1 grajd si 3 lacuri piscicole, propune realizarea uniu imobil P+E+M, care va cuprinde 32 camere de cazare cu pat dublu. Alimentarea cu apa se va face din put forat existent; evacuarea apelor uzate menajere se va face prin statia de epurare existenta.

b) cumularea cu alte proiecte – in zona exista imobile pentru cazare turisti.

c) utilizarea resurselor naturale –

d) productia de deseuri – pe perioada de executie se produc: pamant din sapatura, moloz si deseuri menajere, care sunt gestionate corespunzator;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort : -in perioada de executie a lucrarilor, emisiile poluante in aer si zgomotul sunt generate de utilajele folosite si de mijloacele de transport materiale de constructie si forta de munca, pentru care prin proiect se iau masuri de reducere ;

f) riscul de accident tinandu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizate–atat pe

pe perioada de executie, cat si pe perioada de functionare se iau masuri de reducere a riscului;

2. Localizarea proiectului

2.1. utilizarea existentă a terenului – folosinta actuala a terenului:folosinta actuala a terenului  este proprietate privata pe care sunt amplasateimobile pentru cazare turisti.

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora  – nu este cazul

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

  a) zonele umede – nu este cazul

  b) zonele costiere – nu este cazul;

  c) zonele montane şi cele împădurite- nu este cazul;

  d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

  e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturaleşi bazine piscicole amenajate etc.– nu este cazul;

   f)zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificari si completari aduse prin OUG nr. 154/2008, sau zonele in care se efectueaza determinari pentru includerea lor in zonele clasificate de ordonanta de urgenta, mentionata anterior, zonele desemnate prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului nationala – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare– nu este cazul.

   g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul

   h) ariile dens populate –viitoarea pensiune se afla in zona turistica;

   i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică- nu este cazul

3. Caracteristicile impactului potenţial

    a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – nu este cazul;

    b) natura transfrontieră a impactului – nu este cazul;

    c) mărimea şi complexitatea impactului- nu este cazul;

    d) probabilitatea impactului – redus atat pe perioada de executie cat si pe perioada de functionare;

    e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului- impact redus atat pe perioada de executie cat si pe perioada de functionare.

Condiţiile de realizare a proiectului:

1) Se vor respecta prevederile Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu  modificările si completările ulterioare, privind protectia mediului;

2) Substantele poluante pentru atmosfera se vor incadra in C.M.A pentru imisii stabilite de STAS 12574/1987 si V.L.E pentru emisii stabilite de Ord. 462/1993 al MAPPM;

3) Se vor respecta toate prevederile HG 349/2005,  OUG 78/2000 al MAPM, aprobata cu modificari si completari prin Legea 426/2001, modificata si completata cu OUG 61/2006 si aprobata cu Legea 27/2007 privind regimul deseurilor si HG 856/2002;

4) Se vor respecta conditiile impuse prin acorduri si avize de catre celelalte autoritati;

5) Este obligatorie intretinerea corespunzatoare a autovehiculelor si utilajelor, pentru a nu se produce poluari ale solului sau apei prin pierderi de uleiuri; autovehiculele care deservesc activitatea vor fi curatate la iesirea din incinta pentru a nu murdari drumurile publice;

6)Nivelul de zgomot maxim admis va fi la limita unitatii, conform STAS 10009/1988;

7) Deseurile rezultate pe parcursul executiei lucrarilor se vor depozita la rampe autorizate de catre societati autorizate.

        Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 DIRECTOR EXECUTIV

Ing. Ciprian Bancila

 SERVICIU REGLEMENTARI

  Ing. Dorin Stoian

INTOCMIT:Consilier  Adriana Boeriu                                         

                                

PROIECTUL DECIZIEI  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE

 

             Ca urmare a solicitării depuse de  SC REGALINA NATURAL SRL din  com. Bran, str. Traian Mosoiu-general nr. 11, jud. Brasov, pentru proiectul „Schimbare destinatie din casa de locuit in pensiune turistica P+E” propus a fi amplasat in intravilanul com. Bran, str. General Traian Mosoiu nr. 11 , jud. Brasov,  înregistrată la APM Brasov cu nr.1790/10.02.2011

                în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediuluişi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

                 autoritatea competentă pentru protecţia mediuluiBrasov decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 14.02.2011, că proiectul „Schimbare destinatie din casa de locuit in pensiune turistica P+E”propus a fi amplasat in intravilanul com. Bran, str. nr. General Traian Mosoiu  11 , jud. Brasovnuse supune evaluarii impactului asurpa mediului si nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul intrăsub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2, 10 b- proiecte de dezvoltare urbana;

1.Caracteristicile proiectului 

a) marimea proiectului: se propune schimbarea destinatiei unei case de locuit in pensiune turistica P+M, fara modificari aduse constructiei. Imobilul are in dotare 2 camere, 2 living-uri, baie, veranda, antreu, hol. Alimentarea cu apa potabila se face de la retea, evacuarea apelor uzate se face in bazin vidanjabil, conf. Notificare SGA nr. 14/14.11.2011.

b) cumularea cu alte proiecte – in zona sunt case de locuit.

c) utilizarea resurselor naturale –

d) productia de deseuri –

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort : -

f) riscul de accident tinandu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizate– 

 

2. Localizarea proiectului

2.1. utilizarea existentă a terenului – folosinta actuala a terenului:folosinta actuala a terenului  este proprietate privata pe care este amplasata casa de locuit careia i se achimba destinatia.

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora  – nu este cazul

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

  a) zonele umede – nu este cazul

  b) zonele costiere – nu este cazul;

  c) zonele montane şi cele împădurite- nu este cazul;

  d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

  e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturaleşi bazine piscicole amenajate etc.– nu este cazul;

   f)zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificari si completari aduse prin OUG nr. 154/2008, sau zonele in care se efectueaza determinari pentru includerea lor in zonele clasificate de ordonanta de urgenta, mentionata anterior, zonele desemnate prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului nationala – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare– nu este cazul.

   g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul

   h) ariile dens populate –viitoarea pensiune se afla in zona populata;

   i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică- nu este cazul

3. Caracteristicile impactului potenţial

    a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – nu este cazul;

    b) natura transfrontieră a impactului – nu este cazul;

    c) mărimea şi complexitatea impactului- nu este cazul;

    d) probabilitatea impactului – redus pe perioada de functionare;

    e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului- impact redus pe prioada de functionare.

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

1) Se vor respecta prevederile Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu  modificările si completările ulterioare, privind protectia mediului;

2) Se vor respecta conditiile impuse prin acorduri si avize de catre celelalte autoritati;

3)Nivelul de zgomot maxim admis va fi la limita unitatii, conform STAS 10009/1988;

        Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 DIRECTOR EXECUTIV

Ing. Ciprian Bancila

 SERVICIU REGLEMENTARI

  Ing. Dorin Stoian

INTOCMIT:Consilier  Adriana Boeriu