AVIZ DE MEDIU BV 13 REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR MAIERUS RA

DECIZIE PRIVIND EMITEREA AVIZULUI DE MEDIU „ACTUALIZARE P.U.G. – COMUNA CINCU”

 

DECIZIE  PRIVIND EMITEREA  AVIZULUI DE MEDIU

pentru

„ACTUALIZARE P.U.G. – COMUNA CINCU”

titular de plan  COMUNA CINCU

Având în vedere:

 • H.G. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;
 • O.M. 117/2006 pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;
 • O.M. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa H.G. 1076/2004;
 • Concluziile consultărilor din şedinţele Comitetului Special Constituit.

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Brasov decide:

            Emiterea avizului de mediu pentru „ACTUALIZARE P.U.G. – COMUNA CINCU”, in jud. Brasov, intravilanul si extravilanul com. Cincu, titular de plan COMUNA CINCU.

            Decizia de emitere a avizului de mediu a fost luată ca urmare a analizării documentelor depuse, a parcurgerii etapelor procedurale prevăzute de H.G. 1076/2004, a informării şi consultării publicului, a analizării Raportului de Mediu şi Studiului de Evaluare Adecvata.  Decizia a fost definitivată în urma discuţiilor avute in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit, întrunit la Agenţia pentru Protecţia Mediului Brasov in data de 08.02.2016.

            Decizia de emitere a avizului de mediu se bazează pe respectarea cerinţelor legislative privind integrarea în plan a consideraţiilor de mediu, identificarea problemelor de mediu rezultate ca efect a implementării planului, consultarea autorităţilor şi a publicului interesat posibil a fi afectat de implementarea acestuia, aspectele relevante ale stării actuale a mediului.

            Planul Urbanistic General are caracter de reglementare şi răspunde programului de amenajare a teritoriului şi programului de dezvoltare al localităţilor.

 

SCOPUL SI OBIECTIVELE URMĂRITE PRIN IMPLEMENTAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL:

            Planul Urbanistic General al COMUNEI CINCU a fost elaborat cu scopul:

- imbunatatirii conditiilor de viata prin eliminarea disfunctionalitatilor, asigurarea accesului la infrastructuri, servicii publice si locuinte convenabile pentru toti locuitorii;

             - stabilirii directiilor, prioritatilor si reglementarilor de amenajare a teritoriului si dezvoltare urbanistica a comunei;

            - utilizarii rationale si echilibrate a terenurilor necesare functiunilor urbanistice;

            - precizarii zonelor cu riscuri naturale (alunecari de teren, inundatii, neomogenitati geologice, reducerea vulnerabilitatii fondului construit existent);

            - evidentierii fondului construit valoros si a modului de valorificare a acestuia în folosul localitatii;

            - cresterii calitatii vietii, cu precadere în domeniile locuirii si serviciilor;

            - fundamentarii realizarii unor investitii de utilitate publica;

            - asigurarii suportului reglementar pentru eliberarea certificatelor de urbanism si autorizatiilor de construire;

            - corelarii intereselor colective cu cele individuale în ocuparea spatiului.

            Obiectivul general al Planului Urbanistic General este dezvoltarea spatiala economico – sociala durabila si echilibrata pe ansamblul teritoriului studiat, în paralel cu protectia, conservarea si reabilitarea mediului natural si construit;

            - imbunatatirii conditiilor de viata prin eliminarea disfunctionalitatilor, asigurarea accesului la infrastructuri, servicii publice si locuinte convenabile pentru toti locuitorii;

- stabilirii directiilor, prioritatilor si reglementarilor de amenajare a teritoriului si de dezvoltare urbanistica a comunei;

            - utilizarii rationale si echilibrate a terenurilor necesare functiunilor urbanistice;

            - precizarii zonelor cu riscuri naturale (alunecari de teren, inundatii, neomogenitati geologice, reducerea vulnerabilitatii fondului construit existent) si a masurilor de interventie;

            - fundamentarii realizarii unor investitii de utilitate publica;

            - evidentierii fondului construit valoros si a modului de valorificare a acestuia în folosul localitatii;

            - cresterii calitatii vietii, cu precadere în domeniile locuirii si serviciilor;

            - asigurarii suportului regulamentar pentru eliberarea certificatelor de urbanism si autorizatiilor de construire;

            - corelarii intereselor colective cu cele individuale în ocuparea spatiului.

            Obiectivele specifice ale formularii prevederilor de reglementare a dezvoltarii comunei Cincu sunt reprezentate de:

            - optimizarea relatiilor localitatilor cu teritoriul lor administrativ si judetean;

            - valorificarea potentialului natural, economic si uman;

            - organizarea si dezvoltarea cailor de comunicatii;

            - stabilirea si delimitarea teritoriului intravilan;

            - stabilirea si delimitarea zonelor construibile;

            - stabilirea si delimitarea zonelor functionale;

            - stabilirea si delimitarea zonelor cu interdictie temporara sau definitiva de construire;

            - stabilirea si delimitarea zonelor protejate si de protectie a acestora;

            - modernizarea si dezvoltarea echiparii edilitare;

            - evidentierea detinatorilor terenurilor din intravilan;

            - stabilirea obiectivelor de utilitate publica;

            - stabilirea modului de utilizare a terenurilor si conditiilor de conformare si realizare a constructiilor.

- dezvoltarea infrastructurii edilitare, in special reteaua de canalizare;

            - modernizarea retelei de drumuri;

            - crearea unor centre de interes, corelate cu noile extinderi ale zonelor de locuinte;

            - dezvoltarea infrastructurii sociale: invatamant si sanatate;

            - atragerea segmentului tanar de populatie;

            - integrarea documentatiilor de urbanism aprobate intr-un tesut coerent si functional;

            - dezvoltarea sectorului agricol al localitatii sustinuta de suprafete importante de teren cu destinatie agricola si de calitatea solului, care permite practicarea unor culturi cu productivitate ridicata. Masuri de incurajare a practicarii agriculturii ecologice;

            - asigurarea accesului la infrastructura edilitara a noilor zone rezidentiale si a celor de activitati;

            - o strategie echilibrata privind turismul, prin protejarea si conservarea patrimoniului existent;

            - diminuarea surselor de poluare a cursurilor de apa si a solurilor.

CONSIDERAŢII DE MEDIU RELEVANTE CARE AU STAT LA BAZA LUĂRII DECIZIEI DE EMITERE A AVIZULUI DE MEDIU:

Capitolul  AER:

 • menţinerea calităţii aerului înconjurător în zonele care se încadrează în limitele prevăzute de normele în vigoare pentru  indicatorii de calitate;
 • monitorizarea şi controlul emisiilor de poluanţi în aer;
 • introducerea/utilizarea combustibililor care generează emisii reduse de poluanţi;
 • controlul nivelului de poluare prin aplicarea tehnicilor şi tehnologiilor pentru reţinerea poluanţilor şi/sau prin introducerea de tehnologii mai puţin poluante;
 • corelarea planurilor locale şi regionale de dezvoltare şi a Planului Naţional de Dezvoltare, precum şi a planurilor urbanistice cu Strategia Naţională pentru Protecţia Atmosferei, cu programele şi planurile de gestionare a calităţii aerului;
 • eliminarea utilizării de substanţe care depreciază stratul de ozon;
 • evitarea accidentelor din agricultură sau transporturi prin investiţii şi respectarea legislaţiei şi a normelor specifice fiecărei activităţi;
 • conştientizarea publicului privind problematica schimbărilor climatice şi participarea societăţii civile la procesul decizional;
 • adoptarea unor măsuri de limitare/reducere a emisiilor de praf în aerul atmosferic pe durata executării lucrărilor de construcţie;
 • eliberarea autorizaţiilor de construcţie se va impune şi respectarea suprafeţelor minime de spaţii verzi.

Capitolul  APĂ:

-satisfacerea cerinţelor de apă la sursă pentru populaţia din mediul rural prin:

 • valorificarea superioară a capacitaţilor disponibile ale surselor existente pentru acoperirea deficitelor de apă potabilă;
 • amenajări de surse noi pentru satisfacerea cerinţelor de apă potabilă;
 • realizarea unor fronturi de captare subterane pentru alimentarea cu apă;
 • realizarea lucrărilor pentru asigurarea alimentarii cu apă potabilă;

-îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii sistemelor centralizate de alimentare cu apă şi canalizare din aglomerările rurale prin realizarea de sisteme centralizate de alimentare cu apă şi canalizare în zonele rurale care nu au asemenea dotări;

-îmbunătăţirea calităţii resurselor de apă prin realizarea de noi staţii de epurare;

- restaurarea ecologică/renaturarea râurilor prin:

 • asigurarea unor debite ecologice pe cursurile de apă;
 • creşterea responsabilităţii civice privind ecologizarea cursurilor de apă;

-conservarea, protecţia ecosistemelor acvatice (habitate, componente biologice)

- reducerea riscului de inundaţii şi secete prin:

 • regularizarea cursurilor de apă în corelare cu conservarea zonelor umede;
 • amenajarea torenţilor, împăduriri şi perdele de protecţie;
 • realizarea unor lucrări de combatere a eroziunii solului şi desecare;
 • evitarea alterării şi a influenţei antropice în geomorfologia bazinelor hidrografice;
 • prevenirea poluării apelor de suprafaţa şi a apelor subterane ca urmare a inundaţiilor şi a efectelor asociate acestora;
 • protecţia şi îmbunătăţirea calităţii terenurilor, iar acolo unde este posibil, încurajarea schimbărilor în practica agricolă pentru a preveni sau minimiza scurgerea de suprafaţa şi inundaţiile asociate ei ca urmare a unor lucrări agricole intensive;
 • prevenirea sau minimizarea pierderilor economice prin reducerea riscului la inundaţii asupra comunităţilor umane, activităţilor economice şi infrastructurii;
 • prevenirea apariţiei de epidemii sau minimizarea deteriorării stării de sănătate a populaţiei ca urmare a fenomenului de inundaţii şi a poluării asociate acestuia;

- limitele maxim admisibile pentru indicatorii de calitate ce trebuie să caracterizeze apele uzate evacuate din gospodăriile populaţiei în reţeaua publică de canalizare sunt cele prevăzute de normativul NTPA-002 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare (HG nr. 352/2005 privind modificarea şi completarea HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate);

- limitele maxim admisibile pentru indicatorii de calitate ce trebuie să caracterizeze apele uzate la ieşirea din staţiile de epurare (cu evacuare în emisari naturali) sunt cele prevăzute de normativul NTPA-001 privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi urbane la evacuarea în receptorii naturali;

- lucrările de traversare a albiilor râurilor (poduri, podeţe, conducte, linii electrice, etc.) se vor realiza cu asigurarea condiţiilor normale de scurgere a apelor mari;

- amplasarea de lucrări sau construcţii, inclusiv cele de locuit, în zonele inundabile se va face numai pe baza avizului de amplasament şi a avizului de gospodărire a apelor eliberat de autorităţile de gospodărirea apelor, conform normelor legale în vigoare;

- in perioada execuţiei lucrărilor de construcţii se va interzice depozitarea materialelor de construcţie şi a deşeurilor în albiile şi pe malul cursurilor de apă, precum şi evacuarea de ape neepurate pe sol sau în apele de suprafaţă;

- se vor lua măsurile necesare de apărare împotriva inundaţiilor şi se vor respecta zonele cu interdicţii de construire;

- in documentaţiile de urbanism ulterioare adoptării PUG-ului se vor preciza restricţiile la regimul construcţiilor în funcţie de limitele de inundabilitate a localităţii (unde este cazul);

- utilizarea îngrăşămintelor organice în gospodăriile individuale se va face cu evitarea scurgerii în cursurile de apă.

Capitolul   SOL:

- verificarea periodică şi întreţinerea în stare bună de funcţionare a instalaţiilor de colectare şi evacuare a apelor uzate;

- in cadrul oricărei lucrări de construcţii se vor lua măsuri pentru evitarea pierderilor de pământ, precum şi pentru utilizarea pământului excavat în reamenajarea şi restaurarea terenurilor.

- reducerea poluării solului cauzată de activităţile agro-industriale;

- ecologizarea zonelor afectate de depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor;

- reducerea poluării solurilor afectate de infiltraţiile apelor menajere;

- reducerea eroziunii solurilor;

- reducerea impactului negativ provocat de fenomenele de inundaţie şi băltire;

- prevenirea degradării solurilor prin aplicarea celor mai bune practici agricole;

- conservarea funcţiilor ecologice ale solului;

- ameliorarea calităţii solurilor în scopul creşterii capacitaţii de producţie.

Capitolul   BIODIVERSITATE:

 • informarea şi conştientizarea cetăţenilor privind valoarea ecosistemelor, a ariilor naturale protejate şi măsurile necesare pentru protejarea acestora;
 • respectarea regimului de construire şi distanţelor minime de protecţie faţă de ecosistemele forestiere;
 • asigurarea managementului necesar ocrotirii habitatelor naturale şi conservării diversităţii biologice;
 • conservarea în-situ şi ex-situ a speciilor ameninţate, endemice şi/sau rare, precum şi a celor cu valoare economică ridicată;
 • protecţia, conservarea şi refacerea diversităţii biologice terestre şi acvatice, existente în afara ariilor naturale protejate: reducerea şi eliminarea efectelor negative cauzate de poluarea mediilor de viaţă şi reconstrucţia ecosistemelor şi habitatelor deteriorate;
 • dezvoltarea sistemului de reglementare a comerţului cu specii de floră şi faună sălbatică;
 • monitorizarea capturilor/uciderilor accidentale a speciilor strict protejate;
 • protecţia, conservarea şi refacerea diversităţii biologice specifice agro-ecosistemelor prin aplicarea tehnologiilor favorabile unei agriculturi durabile;
 • creşterea suprafeţei ocupate de vegetaţia forestieră, în scopul restabilirii echilibrului ecologic şi al satisfacerii necesitaţilor de dezvoltare;
 • accentuarea şi diversificarea funcţiilor socio-economice ale ecosistemelor forestiere în raport cu creşterea cerinţelor societarii faţă de pădure;

Capitolul URBANISM, DEZVOLTARE RURALA ŞI PROTECŢIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI:

 • îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, a transportului şi valorificarea eficientă a patrimoniului natural şi a celui construit;
 • ridicarea standardului de locuire în mediul rural;
 • reducerea pierderilor energetice datorate izolării termice ineficiente;
 • păstrarea identirăţii culturale a satelor;
 • inventarierea şi cercetarea la nivelul întregului teritoriu naţional a zonelor cu risc de dezastre;
 • asigurarea unui management corespunzător al deşeurilor;
 • respectarea regulamentului general de urbanism.
 • îmbunătăţirea calităţii şi păstrarea diversităţii spaţiului rural în vederea obţinerii unui echilibru între activităţile umane şi conservarea resurselor naturale;
 • îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii în mediul rural: drumuri, alimentare cu apă, canalizare, staţii de epurare;

Capitolul  MANAGEMENTUL RISCURILOR DE MEDIU:

- se va urmări stabilizarea zonelor expuse la riscuri naturale (alunecări de teren, zone inundabile) prin lucrări specifice (ex.: consolidări, plantarea cu vegetaţie arboricolă, desecări sau alte tipuri de lucrări) şi stabilirea de reguli cu privire la amplasarea de construcţii în aceste zone;

- se va interzice realizarea de construcţii de orice fel în albiile majore ale cursurilor de apă şi în zonele inundabile;

- se va evita executarea de lucrări ce ar putea duce la declanşarea de alunecări de teren.

Capitolul   DEŞEURI:

- reducerea generarii deseurilor, cresterea gradului de colectare si valorificare a deseurilor;

- prevenirea apariţiei şi minimizarea cantităţii de deşeuri generate;

- dezvoltarea sistemelor de colectare selectivă a deşeurilor, în vederea atingerii ţintelor de reciclare pentru deşeurile de ambalaje, deşeurile de echipamente electrice şi electronice, vehicule scoase din uz, baterii şi acumulatori, deşeuri din construcţii şi demolări, anvelope;

- implementarea planurilor de gestionare a deşeurilor la nivel judeţean şi regional;

- eliminarea poluării istorice ca urmare a eliminării necorespunzătoare a deşeurilor, inclusiv a poluării curente care poate determina compromiterea terenurilor.

Capitolul  POPULATIA/SANATATEA UMANA:

- asigurarea realizării serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare pe suprafaţa administrativă a comunei;

- asigurarea alimentării cu apă la parametri de calitate în conformitate cu prevederile legale;

- se va asigura delimitarea zonelor de protecţie sanitară pentru sursele de apă şi staţiile de epurare şi se va realiza urmărirea respectării acestora;

- imbunatatirea calitatii vietii prin asigurarea unui mediu curat, care sa contribuie la cresterea nivelului de viata al populatiei, imbunatatirea calitatii mediului, conservarea si ameliorarea starii patrimoniului natural prin:

 • interzicerea realizarii constructiilor in zonele cu riscuri naturale;
 • realizarea lucrarilor de combatere a eroziunii solului si de prevenire a inundatiilor;
 • dezvoltarea zonei de locuit, in concordanta cu evolutia populatie, numarul de gospodarii preconizat, indici urbanistici, posibilitati economice de atragere a locuitorilor;
 • respectarea marimii zonelor de protectie sanitara;
 • asigurarea necesarului de fond de locuit, de institutii, cai de comunicatie si servicii publice.

Capitolul EDUCATIE ECOLOGICA:

-informarea populaţiei privind problemele de mediu şi asigurarea accesului la informaţia de mediu;

- sensibilizarea şi conştientizarea publicului faţă de problematica protecţiei mediului;

- promovarea unor atitudini pozitive de ocrotire a mediului înconjurător;

- însuşirea unor deprinderi de viaţă care reduc impactul negativ asupra mediului;

- educarea tinerei generaţii în spiritul respectării şi ocrotirii naturii;

- responsabilizarea populaţiei adulte faţă de impactul pe care îl are comportamentul său asupra mediului înconjurător;

- promovarea programelor de educare şi informare a tinerilor privind efectele poluării asupra sănătăţii umane.

 

                Pe parcursul procedurii de evaluare de mediu nu au existat observaţii din partea publicului.

            Raportul de mediu respectă conţinutul  cadru,  prevăzut în anexa nr. 2 a H.G. 1076/2004.

            Autoritatea competentă pentru protecţia mediului a asigurat şi garantat accesul liber la informaţie a publicului şi participarea acestuia la luarea deciziei  în etapa de definitivare şi avizare din punct de vedere al protecţiei mediului a planului. Astfel au fost mediatizate prin anunţuri în presa locală: elaborarea planului, încadrarea planului în categoria celor ce necesită efectuarea evaluării de mediu, finalizarea raportului de mediu şi organizarea dezbaterii publice.           Documentaţia a fost accesibilă publicului pe toată durata derulării procedurii, la sediul APM  Brasov şi la sediul Primăriei Cincu.

            Decizia de emitere a avizului de mediu se va publica în mass media şi pe propria pagină de internet de către titular.

Decizia de emitere a avizului de mediu poate face obiectul unei acţiuni în justiţie conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004,  cu modificările si completarile ulterioare.

 

 

           

           

 


AVIZUL DE MEDIU

AVIZUL DE MEDIU

 

AVIZUL DE MEDIU- este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecţia mediului în planul sau programul supus adoptării, conform prevederilor art.2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005  privind Protecţia Mediului aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

Solicitarea şi obţinerea avizului de mediu pentru planuri şi programe este obligatorie pentru adoptarea planurilor şi programelor care pot avea efecte semnificative asupra mediului.

Avizul de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a planului sau programului.

Procedura de reglementare şi competenţele de emitere a avizului de mediu pentru planuri şi programe sunt date prin HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe.

Etapele procedurale ce trebuie parcurse în vederea evaluării adecvate sunt stabilite conform OM 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar

 

HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe reprezintă transpunerea Directivei 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului (SEA) şi este implementată prin următoarele acte normative:

- Ordin nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe

- Ordin nr. 117/2006 pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe

- Manualul pentru aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe

 

În cazul în care planurile şi programele supuse evaluării de mediu au impact transfrontier se aplică prevederile Convenţiei Espoo ratificată prin Legea nr. 22/2001 pentru ratificarea Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră adoptată la Espoo la 25 februarie 1991.

 

Actele necesare la depunerea solicitării:

 

1. Notificare privind elaborarea primei versiuni a planului/ programului  MODEL Notificare

2. Prima versiune a planului/ programului – formata din:

3. Memoriu Plan/ Program – parte scrisă (care să descrie scopul şi obiectivele, domeniul de aplicare, principalele caracteristici ale acestuia, activităţile/acţiunile ce se doresc a fi întreprinse pentru realizarea sa, etc.),

4. parte desenată (care să prezinte amplasarea în spaţiu a obiectivelor/proiectelor ce se doresc a se dezvolta în viitor, precum şi încadrarea faţă de ariile de protecţie specială/ zone protejate/ zone cu regim special, etc)

5. anunţurile publice privind initierea procesului de elaborarea a planului/programului (doua anunturi in mass-media la interval de 3 zile calndaristice)* -  MODEL ANUNT 

6. Tarif conform Ord. nr. 1108 din 5 iulie 2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora modificat prin ORDIN nr. 890 din 16 iunie 2009 pentru modificarea unor acte normative care instituie tarife în domeniul protecţiei mediului (in functie de tipul de plan)

* NOTA: documentatia poate fi inregistrata doar cu dovada primului anunţ publicat în mass-media, urmând ca după publicarea celui de al doilea anunţ, titularul sa transmita şi copia acestuia

 

Lista acte necesare pentru transferul unui aviz de mediu:

1.      Cerere motivată prin care se solicită transferul avizului de mediu;

2.      Declaraţie pe propria răspundere dată de către noul titular că implementează planul/programul în aceleaşi condiţii pentru care a fost emis avizul de mediu

3.      Avizul de mediu în original;

4.      Xerocopia actului care atestă dreptul de proprietate sau folosinţa asupra terenului/spaţiului pentru noul proprietar  (ex. contract vânzare - cumpărare + extras c.f., contract închiriere, comodat etc.).

 


AVIZ MEDIU primaria oras Rasnov