Back

AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU S.C. Austin Meats S.R.L.

AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Nr.      din       

 

 

 

 

 

Operator: S.C. Austin Meats S.R.L.

Adresa: Ucea de Jos nr. 1 A

Punct de lucru: comuna Ucea, Ucea de Jos, extravilan

Locaţia activităţii: CF NR. 100269UCEA ,CF NR.100150UCEA, CF NR. 100062UCEA–

Categoria de activitate conform:

Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale:

- punctul 6.5. Eliminarea sau reciclarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002, cu o capacitate de tratare de peste 10 tone pe zi,

Clasificării activităţilor din economia națională CAEN:

- 3521 - Producția în scopul furnizării gazelor rezultate din produse agricole derivate;

- 3511 - Producția de energie electrică, activitatea instalațiilor generatoare de energie electrică;

- 3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase.

- 1011 - Prelucrarea si conservarea cărnii;

- 1013 - Fabricarea produselor din carne

- 4939 - Întreținerea preventiva autovehiculelor aflate în dotare

- 7120 - Laborator analize

Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi

- 5e - Instalaţii pentru eliminarea sau reciclarea carcaselor de animale şi a deşeurilor de animale (cu o capacitate de tratare de peste 10 tone pe zi),

 

 

Nr. Crt.

Cod activitate IED

Denumire activitate IED

NFR

SNAP

1.

6.5.

Eliminarea sau reciclarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002, cu o capacitate de tratare de peste 10 tone pe zi,

5.B.2

Biological treatment of waste – anaerobic digestion at biogas

 

091006

- Biogas production

 

2.

 

5.C.1.b.v

Cremation facilities

 

090902

- Incineration of carcasses

 

 

Activitate PRTR

Denumire activitate PRTR

Eliminarea sau reciclarea carcaselor de animale şi a deşeurilor de animale

5e - Instalaţii pentru eliminarea sau reciclarea carcaselor de animale şi a deşeurilor de animale (cu o capacitate de tratare de peste 10 tone pe zi)

 

Emisă de:APM Brasov

Prezenta autorizaţie integrată de mediu este valabilă 10 ani. 

Data emiterii: ******

Data expirării: ******

 

1. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI

 

Operator:  SC AUSTIN MEATS S.R.L.

Sediul social: UCEA DE JOS, NR.1A, JUD. BRASOV

Cod unic de înregistrare: RO4894710

Numărul de ordine în Registrul Comerţului: J08/3422/1993

2. TEMEIUL    LEGAL

 

Ca urmare a cererii adresate de  SC Austin Meats S.R.L.  cu sediul in jud. Brasov, com. Ucea, sat Ucea de Jos, nr. 1 A,   

cu punctul de lucru comuna Ucea, Ucea de Jos, nr. 1 A, înregistrată la APM Brasov cu nr.3203 din 28.02.2017,nr. elo nr. 151 din 22.02.2017.

 • în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării pentru obţinerea Autorizaţiei  integrate de mediu, a comentariilor, sesizărilor, punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;
 • în urma consultării publicului şi a organizării şedinţei de dezbatere publică: 04.12.2017;
 • şi în lipsa oricărui comentariu/ cu luarea în considerare a comentariilor şi observaţiilor publicului privind  emiterea autorizatiei integrate de mediu;
 • în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;
 • în baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • în baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;
 • în baza H.G. nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului si pentru modificarea unor acte normative;
 • în baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;
 • în baza Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24.11.2010 privind emisiile industriale;

Ţinând cont de recomandările documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF):

- Document de Referinţa asupra Celor Mai Bune Tehnici Disponibile pentru producerea biogazului sunt: „Best Available Techniques in the Slaughterhouses and Animal By-products Industries - 2005" si Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries, August 2006"

Documentul de referință privind cele mai bune tehnici disponibile privind principiile generale de monitorizare, iulie 2003, adoptat prin Ordinul MAPAM nr. 169/2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe a Documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile aprobate de Uniunea Europeană,

în condiţiile în care orice emisie rezultată în urma activităţii va fi în conformitate şi nu va depăşi cerinţele legislaţiei de mediu din România, armonizată legislaţiei Uniunii Europene şi prevederilor prezentei autorizaţii,

se  emite:    

AUTORIZAŢIA  INTEGRATĂ  DE  MEDIU 

 

Pentru funcționarea instalației: STAȚIE DE BIOGAZ

Amplasată în: Ucea de Jos nr 1 A, C.F. nr. 100269

Operator: SC Austin Meats S.R.L.

Autorizația include condițiile necesare pentru asigurarea că:

 • sunt luate toate măsurile adecvate de prevenire a poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;
 • nu va fi cauzată nici o poluare semnificativă;
 • este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;
 • sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;
 • este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite condiţii altele decît cele normale de funcţionare;
 • sunt luate măsurile necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se refacă amplasamentul la o stare satisfăcătoare;
 • sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei.

Autorizaţia integrată de mediu conţine cerinţe de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanţi care au loc, cu specificarea metodologiei şi frecvenţei de măsurare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii integrate de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

 

     3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Activitate IED

Capacitate maximă proiectată a instalației

UM

6.5. Eliminarea sau reciclarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002, cu o capacitate de tratare de peste 10 tone pe zi

 

Stația de biogaz

 

11,48

8.967.356

          

 

            to/zi

kWh

Anexa 1- pct.5.2, lit b. din Legea 278/2013.

Prag IED 10 tone/zi

Incinerator

7,2

to/zi

 

 • instalația de biogaz, va produce 3.560.040 kWh/an electrici folosind următoarele materii prime cantități de materiale şi deșeuri (clasificare după tipul de generare): dejecții animaliere provenit de la ferma de taurine, deșeuri de abator de la abator si alte societăți din apropiere şi o cantitate de 6.700 de tone/an de porumb siloz;
 • capacității maxime de tratare îi este asociată rata zilnică de alimentare a instalației, respectiv 11,48 tone/zi, din care: 4,48 tone/zi – dejecții, 7 tone / zi -deșeuri de abator şi 18 tone/zi - siloz vegetal;
 • înstalaţia de biogaz va produce anual o cantitate de biogaz estimată la 1.613.730 m3/an, având o compoziție indicativă de: 65% CH4, 35% CO2, O2, COVNM si H2S;
 • Valorificarea biogazului va produce anual 8.967.356 kWh de energie din care:

39,70% energie electrica = 3.560.040 kWh/an

44,00% energie termica = 3.945.637 kWh/an

Consum tehnologic (consumul de energie electrica si termica necesar stației pentru funcționare):

Energie electrica 10% - 356.004 kWh/an

Energie termica 15% - 591.846 kWh/an

 • Producție reală utilizabilă:

Energie electrica - 3.204.036 kWh/an după obținerea AIM se vor face demersurile pentru injectarea în sistemul național.

Energie termica - 3.353.791 kWh/an

 • Instalația va funcționa continuu, 24 h/zi, timpul global de operare fiind de 7.884 ore pe an = 328  timp de lucru 888 ore/an = 73 zile – mentenanță
 • alte activități desfășurate pe amplasament:
 • Exploatare abator

Capacitate abator 15275 kg / zi.

 • Procesare carne

 20 tone/zi

 • Incinerare deșeuri:

Capacitatea maximă de incinerare: 7,2 to/zi

Regimul de funcționare al instalației de incinerare este de 4 ore/zi.

Capacitatea instalației de incinerare 300 kg/ora – 1,2 to / zi.

 • Activitatea de producere agent termic:

-Stația de biogaz cca 3.945.637 kwh/an – combustibil biogaz

-2 centrale termice 32 kw – combustibil gaz metan

-centrala abur Ferroli abator 2774 kw – combustibil gaz metan

-3948475 kwh/an

 • Activitatea de producere epurare a apelor uzate

Capacitatea de tratare ape uzate: debit mediu zilnic de influent: 200m3 pe zi.

 

       4. DOCUMENTAŢIA DE SOLICITARE

Anexe:

5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

Programul de funcționare: 24 ore/zi, 7 zile / săptămână, 12 luni / an.

5.1. Acţiuni de control

5.1.1. Operatorul va lua toate măsurile care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată.

5.1.2. Operatorul va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activităţile ce se desfăşoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.4. Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în prezenta autorizaţie integrată de mediu.

5.1.5. In cazul constatării oricăror  neconformităţi cu prevederile AIM, operatorul are următoarele obligaţii:

a) să informeze imediat ACPM cu emiterea AIM;

b) să ia toate măsurile necesare pentru restabilirea conformităţii, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din AIM;

c) să ia orice măsură suplimentară pe care ACPM o consideră necesară pentru restabilirea conformităţii;

d) să întrerupă operarea instalaţiei în totalitate sau a unor părţi relevante din aceasta, în cazul în care neconformitatea constatată reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, pînă la restabilirea conformităţii. 

5.1.6. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. SMA va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate,  evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri.

5.1.7. Sistemul de management de mediu va include cel puţin:

 • implementarea unei ierarhii transparente a atribuţiilor personalului responsabil cu sistemul de management;
 • pregătirea şi publicarea unui raport anual al performanţelor de mediu;
 • stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat şi publicate în raportul anual;
 • evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu;
 • compararea cu limitele admise şi înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie şi apă, generarea deşeurilor;
 • implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;
 • aplicarea bunelor practici de întreţinere pentru a asigura buna funcţionare a mecanismelor tehnice.

5.1.8. Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

 • responsabilităţi;
 • evidenţele de întreţinere;
 • registre de monitorizare;
 • rezultatele analizelor;
 • rezultatele auditurilor;
 • evidenţa privind sesizările şi incidentele;
 • evidenţe privind instruirile.

5.2. Conştientizare şi instruire

5.2.1. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate privind protecţia mediului pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

5.2.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie să fie calificat conform specificului instalaţiei, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată.

5.2.3. Personalul care are sarcini clar desemnate în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv al deşeurilor periculoase, trebuie să fie instruit în acest domeniu, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate, conform prevederilor art. 22 alin (4) din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor. 

5.2.4. Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să rămână, în orice moment, accesibil personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

         5.3. Plan de acţiuni

5.3.1. Operatorul trebuie să implementeze măsurile stabilite prin Planul de acţiuni din Anexa nr. 1, la termenele aprobate de prezenta autorizaţie. Implementarea trebuie să includă:

 • desemnarea responsabilităţilor pentru îndeplinirea obiectivelor;
 • modul în care măsurile vor fi îndeplinite;
 • termenele şi perioadele în care obiectivele pot fi atinse;
 • identificarea şi specificarea resurselor financiare necesare.

La începutul fiecărui an calendaristic va fi stabilit modul de implementare a măsurilor din Planul de acţiuni pentru anul în curs. Modul de implementare va fi inclus în RAM prezentat anual, conform capitolului 14 al prezentei autorizaţii.

 

6. MATERII PRIME ŞI MATERIALE  AUXILIARE

6.1.  Operatorul va utiliza următoarele materii prime descrise în documentație, conforme cu cele mai bune practici disponibile aplicabile, atât în ceea ce priveşte cantităţile, cât  şi modul  de depozitare

Tip

Denumire

Încadrare

Cantitate

UM

Natura chimică / compoziție

Destinație / Utilizare

Mod de depozitare

Periculozitate

1.

- Dejecții

animaliere

 

3.500

tone / an

Deșeu:

 02 01 06

Eliminarea sau reciclarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman in Stația  de biogaz

Cuva din beton

V = 115mc

 

2.

- Deșeuri de abator

 

800

tone / an

Deșeuri cod: 020203

020202

020299

Eliminarea sau reciclarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman in Stația  de biogaz

1. Vas tampon

V = 19mc 2.Cilindru de otel

V=10mc)

 

3.

- Porumb siloz

 

6.700

tone / an

Deșeu cod:

020103

 

Platforme pentru depozitarea porumbului

V=3168 mc

 

4.

- Carburant (motorina)

 

 

L/100 km

 

Activități de transport și manevrare a materiilor prime 

-

 

5.

Ulei de motor

 

450

l/an

 

Funcționarea unității de cogenerare

-

 

 

6.2. Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi livrarea materiilor prime, a materialelor auxiliare şi a substanţelor chimice pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

6.3. Operatorul are obligaţia menţinerii evidenţei materiilor prime, materialelor şi substanţelor chimice utilizate şi întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitor la materiile prime şi utilizarea de materii prime adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.4. Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

6.5. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantităţile necesare de materii prime şi materiale astfel încât să se evite generarea de stocuri şi transformarea acestora în deşeuri.

6.6. Orice modificare a tipului materiilor prime şi a substanţelor utilizate va fi notificată autorităţii competente pentru protecţia mediului.

6.7. Substanțe şi amestecuri chimice periculoase folosite în procesul de producţie

În procesul de producție aferent activității  care intră sub incidența Legii 278/2013 nu se utilizează substanțele chimice periculoase.

Operatorul utilizează în cadrul fluxului tehnologic doar amestecuri chimice periculoase(nu utilizează substanțele chimice periculoase), acestea sunt menționate în tabelul nr. 6.2.1, care sunt ambalate, etichetate, clasificate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP) privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, modificat prin Regulamentele (CE) nr. 790/2009, nr. 286/2011, nr. 618/2012, nr. 517/2013, nr. 758/2013.

6.7.1. Operatorul utilizează în cadrul proceselor substanţe chimice periculoase ambalate, etichetate, clasificate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006. Operatorul va deţine pe amplasament fişele tehnice de securitate pentru substanţele şi preparatele chimice periculoase pe care le utilizează, editate în limba română, conform Regulamentului CE 1907/2006 REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice.  

6.7.2. Operatorul va solicita de la furnizorii substanţelor şi preparatelor chimice utilizate  dovada preînregistrării/înregistrării la Agenţia Europeană de Chimicale, conform Regulamentului 1907/2006/CEE privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH).

6.7.3. Substanţe şi amestecuri chimice periculoase folosite în laborator:

 

7. RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1.  Apă

Modul de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate şi pluviale este reglementat prin Autorizaţia de Gospodărire a Apelor 118 / 09.09.2016, valabilă 3 ani, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române, A.B.A. Olt, S.G.A. Brașov.

7.1.1  Alimentarea cu apă

7.1.1.1. Alimentarea cu apă potabilă se realizează din următoarele surse: reţea centralizata Ucea, printr-un branşament, conform Contract furnizare apa potabila nr. 113/03.01.2013, emis de SC Aromapa Serv SRL .

Volume şi debite de apă autorizate:

 • debit zilnic maxim:   230 mc (7,9 1/s)          

Volume şi debite de apă autorizate:

 • debit zilnic maxim:  230 mc (7,9 1/s) V max anual = 58,65 mii mc;           
 • debit zilnic mediu: 200 mc (6.9 1/s); Vmed. anual = 51,00 mii mc;             
 • debit orar maxim: 50 mc (1,73 1/s); Vmin anual = 12,75 mii mc;             

Funcţionarea este permanentă,  ...........zile/an, ................ h/zi.

Instalaţii de captare şi transport: Alimentarea cu apa se realizează din reţeaua centralizata a localităţii Ucea, conform contract de furnizare apa potabila nr. 113/03.01.2013, emis de SC Aromapa Serv SRL, printr-un branşament Dn 110 mm, amplasat intr-un cămin realizat din beton, prevăzut cu vane de linie si apometru pentru contorizarea volumului de apa prelevat.

Instalaţii de înmagazinare: Castel de apa cu capacitatea 60 mc, h = 34 m, care asigura volumul intangibil.

7.1.1.2. Alimentarea cu apă tehnologică

Sursa:retea centralizata comuna Ucea, la un debit instalat de 58,65 mii mc.

Volume şi debite de apă autorizate:

 • debit zilnic maxim: 230mc(7,9l/s)            
 • debit zilnic mediu:  200 mc (6,9 l/s)            
 • debit zilnic minim: 50 mc( 1,73 l/s)            

Funcţionarea este permanentă 255 zile/an, 5 zile/ saptamana; 8h/zi.

Instalaţii de captare:

Instalaţii de tratare şi transport:

 - nu este cazul; apa este furnizata prin rețele centralizate fiind tratata in stația de tratare apartinand SC Aromapa Serv SRL Ucea.

Instalaţii de distribuţie:

- ramificată, din polietilena de înalta densitate cu diametrul mai mic de 2" si lungimea totala de cca 1,5 km, prevăzută cu cămine de vane si vizitare in caz de avarii.

Din reţeaua SC Carmolimp SRL Ucea se alimentează cu apa si SC Carmolact SRL Ucea, printr-un branşament Dn 90 mm, amplasat intr-un cămin, prevăzut cu apometru Dn 65 mc/h, seria 93678.

Apa pentru stingerea incendiilor:

- volum intangibil: 30 mc, asigurat in castelul de apa, prevăzut cu statie de pompare cu la+lr pompe tip Calpeda, cu caracteristicile: Q=0,3 - 4,6 mc/h, H= 40-19 mCA, P = 0,75 kw, n=2800 rot/min.

- Timpul de refacere după un incendiu - 1,6 ore, Q suplimentar = 5,0 1/s.

- Pe reţeaua de alimentare cu apa sunt amplasaţi hidranti interiori si exteriori; de asemenea sunt in dotare stingatoare cu spuma chimica.

Volume de apã asigurate din surse: pentru alimentarea cu apă potabilă şi apă tehnologică a folosinței:

Q zi maxim = 230 mc (7,9 1/s);   V anual = 58,65 mii mc;

Q zi mediu = 200 mc (6,9 1/s);    V anual = 51,00 mii mc;  

Modul de folosire a apei:

 • Necesarul total de ape:

Tip apă

Debit necesar zilnic maxim

(m3/zi)

Debit necesar zilnic mediu

(m3/zi)

apă potabilă

230

200

Apa necesară preparării apei calde menajere

Total

230

200

Data Revizuirii

03.03.2017

 
 • Cerințax„ totală de apă din surse:

Apa asigurată din surse

Debit necesar zilnic maxim

(m3/zi)

Debit necesar zilnic mediu

(m3/zi)

apă potabilă

230

200

Total

230

200

Data Revizuirii

03.03.2017

 
 • Gradul de recirculare internă a apei: - nu este cazul

 

7.1.2  Ape subterane

Pe amplasament nu există emisii directe sau indirecte către corpurile de apă subterană.

7.2. Utilizarea eficientă a resurselor energetice

7.2.1.  Operatorul trebuie să ia măsuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip.

7.2.2. Operatorul trebuie sa identifice şi să implementeze tehnicile de eficientizare energetică, conform celor mai bune tehnici disponibile, optimizarea izolaţiilor pentru evitarea pierderilor de caldură.

7.2.3. Operatorul va înregistra anual consumul total de energie (electricitate, gaz) utilizată pe amplasament.

7.3. Gaze naturale/Combustibili

Amplasamentul este racordat la rețeaua existentă de furnizare a gazelor naturale.

- Centrala termica 32 kw, Consumul de gaz metan estimat: 3 Nmc/h

- Centrala termica 32 kw, Consumul de gaz metan estimat: 3 Nmc/h

- Centrala Aburi Ferroli, Consumul de gaz metan: min. – 158,5 Nmc/h, max-317 Nmc/h

- Incinerator, Consumul de gaz metan este de 4 Nmc/h

8. DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE  PE   AMPLASAMENT

8.1. Descrierea amplasamentului

Coordonatele geografice ale amplasamentului:

Coordonate geografice STEREO 70

 

Nr. pct.

X

Y

1

476442.760

475280.916

2

476440.526

475270.878

3

476437.814

475258.693

4

476434.787

475245.092

5

476431.831

475231.810

6

476429.601

475221.790

7

476427.113

475210.607

8

476422.943

475191.872

9

476186.245

475227.116

10

476189.655

475245.964

11

476191.691

475257.214

12

476193.515

475267.295

13

476195.932

475280.658

14

476198.408

475294.340

15

476200.626

475306.599

16

476202.453

475316.697

 

Amplasare în teritoriu: S.C. AUSTIN MEATS SRL este amplasata în localitatea Ucea de Jos, la intrarea dinspre Brașov pe partea stânga a DN 1 Brașov-Sibiu. Cele mai apropiate cursuri de apa sunt: Pârâul Corbi si râul Olt. Adresa: Ucea de Jos nr. 1A, jud. Brașov

Vecinătăți: 

- Est- teren agricol

- Vest -DJ 8

- Nord - DN 1 Brașov Sibiu

- Sud - DC Ucea

Poziționarea în raport cu ariile naturale protejate

Tip arie

Cod

Arie protejată

NATURA200

ROSPA0003

Avrig – Scorei – Făgăraș – 560 m

NATURA200

ROSCI0132

Oltul Mijlociu – Cibin –  Hârtibaciu - 820m

NATURA200

ROSPA0098

Piemontul Făgăraș - 3,7 km

NATURA200

ROSPA0099

Podișul Hârtibaciului – 3,0 km

 

 

 

 

Unități structurale pe amplasament:

8.2.   Descrierea principalelor activități şi procese

Tip produs/subprodus

Denumire produs/subprodus

Cantitate

UM

Destinație

Materie primă

- Dejecții animaliere

3.500

tone / an

Cuva din beton

V = 115mc

Materie primă

- Deșeuri de abator

800

tone / an

BioChopper pentru o prima mărunțire.

Materie primă

- Porumb siloz

6.700

tone / an

Bazinul de depozitare al materialului compact.

 

Tip combustibil

Combustibil

Cantitate

UM

Tipul centralei

Puterea nominală a centralei (MW)

Biogaz

Biogaz

Min. 158

Max. 275

m3

Cogenerare

Min. 312 kW/h

Max 624 kW/h

Ulei de motor

Ulei de motor

450

L / an

 

a) Preluarea materialelor de input

Silozii de porumb

Silozii de porumb se produc in întreprinderea AUSTIN MEATS. O data pe an, la recolta se acoperă porumbul pe suprafaţa de siloz cu planşe din material sintetic si se depozitează ca si silozi de porumb. Silozii de porumb se adaugă la nevoie in bazinul de depozitare al materialului compact. Bazinul de depozitare are un volum de 100 m3. Materialul compact necesita incarcarea de mai multe ori pe zi a unor cantitati mici de silozi de porumb cu ajutorul unui încărcător frontal in bazinul de depozitare peste un sistem rotativ care transporta porumbul direct in fermentator. Cantitatile se cântăresc iar coman da are loc automat.

Îngrășământul natural de la taurine

Îngrășământul natural de la taurine se va transporta de la întreprinderea agricola AUSTIN MEATS sau de la alte întreprinderi din zona prin alimentare cu o vidanja speciala la stația de biogaz si va fi pompat in groapa de preluare pentru îngrășământ natural. Groapa de preluare se afla in hala si are un volum de 115 m3 într-un recipient subteran din beton armat. Aproximativ 2/3 din îngrășământ se va pompa direct in fermentator. Acest lucru se petrece automat de mai multe ori pe zi, in cantități mici prin intermediul stației centrale de pompare. Restul rămâne pentru pregătirea deșeurilor din abator si, la nevoie, este pompat in vasul tampon pentru deșeuri de abator. Toate cantitățile sunt măsurate si comandate automat.

Deşeuri din abator în urma abatorizării

Deseurile se formează continuu in abatorul de la AUSTIN MEATS cat si la alte abatoare din zona. Acestea se colectează într-o vidanja specială asemănătoare celei pentru dejecții de la taurine si se transporta in hala de preluare. Hala e închisă si se deschide doar scurt timp pentru livrare. Deșeurile din abator se pompează direct in BioChopper pentru o prima mărunțire. De acolo ajung in vasul tampon pentru deșeuri de la abator. Oasele se transporta separat si se descarcă in tocătorul cu 4 arbori de unde ajung tot in vasul tampon. Aici se amesteca deșeurile cu îngrășământul natural. Acest substrat este mărunțit la o grosime de 12 mm, mărimea unei grăunte, prin intermediul RotaCut. Substratul se pompează printr-o pompa separata direct in igienizare.

Echipamentele de transport sunt necesare pentru transportul mustului de bălegar si a deșeurilor de abator semi-lichide de la furnizor la bazinul de preluare.

 

b) Igienizarea

Igienizarea se desfasoara în hala de primire şi este proiectată pentru igienizarea a cel mult 28 m3 pe zi. Este vorba de un recipient rotund din oţel inox (material nr. 1.4571) cu un diametru de 2,0 m şi o înălţime de 2,5 m. Volumul este deci 7,85 m3. Alimentarea recipientului se face prin intermediul unei flanşe de mărimea 110 mm în capac şi evacuarea de asemenea printr-o flanşă de 110 mm în zona fundului recipientului. Pentru încălzirea substratului la 70°C există în recipient o ţeavă de încălzire în formă de spirală din V4A cu un diametru al ţevii de 75 mm. Temperatura se măsoară cu 3 termometre în recipient şi se ajusteaza prin intermediul comenzii. Pentru a împiedica pierderi de căldură mari, recipientul de igienizare este prevăzut cu o termoizolaţie. în plus, igienizarea este echipată cu un agitator mecanic de puterea 2,2 kW. Nivelul de umplere în recipient este reglat prin intermediul a doi senzori de nivel, iar un întrerupător de siguranţă suplimentar împiedică o deversare a recipientului.

c) Fermentarea

Fermentarea are loc in fermentator si in post-fermentator ca un proces din doua partl. Toate materialele de input se adauga in cantitati bine definite, de mai multe ori pe zi, mai intai in fermentator. Aceeaşi cantitate de substrat fermentat se pompează după aceea din fermentator in post-fermentator. Materialul de input ramane in total cca 140 de zile in fermentator si in post-fermentator. Din post-fermentator se pompează substratul mai departe in depozitul de rest fermentat. Capacitatea de depozitare este dimensionata pentru 6 luni. Pomparea intre bazine are loc prin intermediul unei stații centrale de pompare si se comanda automat. Aceasta este poziționată într-o clădire mica intre bazine.

Toate bazinele sunt din beton armat. Dimensiunile fermentatorului si a post-fermentatorului sunt următoarele: diametru de 24 m, înălțime 6 m si volum 2.402 m3. Depozitul de rest fermentat are un volum de 3.746 m3 la un diametru de 30 m si o înălțime de 6 m.

Bazinele sunt dotate cu acoperișuri etanșe pentru gaz si împotriva condițiilor meteo. Acoperișul este alcătuit din doua membrane suprapuse, din material sintetic. Spațiul deasupra lichidului din bazin pana sub acoperiş este prevăzut ca si acumulator de gaz.

Fermentatorul este izolat cu căldură in exterior si in interior si este utilat cu furtune de încălzire din otel de înaltă calitate. încălzirea la cca. 38 - 40°C (mezofil) are loc prin intermediul centralei electrice de încălzire. Substratul este amestecat in mod regulat in fermentator si in post-fermentator. In condițiile anaerobice se descompune substanță organica si se formează biogazul.

d) Valorificarea biogazului

Biogazul din acumulatorul de gaz se desulfează biologic prin adăugarea de aer. Hidrogenul sulfurat obținut se transforma prin bacterii în sulf elementar si se readaugă în substrat.

Biogazul obținut se colectează si se răcește într-o conducta subterana. înainte de valorificarea biogazului in centrala electrica de încălzire, se strânge apa condensata obținută într-un recipient de condens si se reintroduce in groapa de preluare a îngrășământului natural.

Biogazul se introduce ca si combustibil in centrala electrica de încălzire pentru producerea de curent si căldură. Centrala electrica de încălzire poate produce pana la 624 KW electric si 692 KW termic.

Energia se folosește în abatorul propriu de către AUSTIN MEATS.

Gazele arse se elimină print-un horn de 12 m. Valorile corespund celor din „Instrucțiuni tehnice pentru păstrarea curata a aerului". In cazul opririi centralei electrice de încălzire se construiește o făclie de biogaz pentru aprinderea biogazului obținut.

 

 

 

e) Valorificarea restului de la fermentare

Restul de la fermentare se păstrează în bazinul de depozitare. Bazinul se golește primăvara si toamna. Substratul fermentat este un îngrășământ biologic, de o calitate superioara îngrășământului comercial din următoarele considerente:

 • acizii organici nevolatili şi cu acţiune corozivă sunt descompuşi, ceea ce duce la:
 • creşterea valorii pH-ului
 • prin descompunerea acizilor graşi organici, intensitatea mirosului este în mod evident mai diminuată
 • descompunerea substanţelor mucice şi fibroase
 • pozitiv pentru dezvoltarea plantelor
 •  la un tratament aerob se leagă biologic mai puţin azot decât la mustul de bălegar netratat
 • mare parte din azot rămâne într-o formă ușor disponibilă biologic (amoniu)

Azoturile şi fosfaţii nu se pierd la putrefacția anaerobă, ci devin mai suportabile biologic.

Aparatura de măsura si control.

Aparatura de măsura si control, instalată în fermentator este compusă dintr-un termometru cu rezistenţă electrica, o siguranţă contra preaplin şi un vas tampon de măsurare a presiunilor pentru lichide în vederea măsurării şi reglării nivelului de umplere.

Termometrul cu rezistenţă electrică se instalează în clapeta de control şi serveşte pentru măsurarea şi reglarea temperaturii fermentatoarelor.

Ca siguranţa contra preaplinului se foloseşte o sondă cu tija dublă. Aceasta se prinde într-un geam de control. Când nivelul lichidului ajunge la sonda cu tijă dublă, se închide circuitul electric datorită lichidului conducător, iar astfel sonda transmite un semnai către comanda instalaţiei.

Vasul tampon de măsurare a presiunilor este montat în ciapeta de control. Deoarece presiunea din fermentator se modifică datorită nivelurilor de umplere diferite, rezervorui-tampon de măsurare le poate înregistra pe acestea. Semnalul rezervorului-tampon de măsurare a presiunilor este transmis mai departe spre comanda instalației, iar astfel se calculează nivelul de umplere din fermentator.

In fermentatorul I sunt montate patru geamuri de control. Acestea servesc la controlarea substratului de fermentare, a agitatoarelor precum şi a tuturor mecanismelor. Geamurile de control sunt montate în căptușeala cuvei şi sunt echipate cu un sistem de curățire.

Controlul automat al stației de biogaz este asigurat de două calculatoare care controlează si programează procesul tehnologic, un calculator în biroul din hala de primire si unul în centrala termoelectrica. Deservirea instalațiilor de comanda se face de o persoana calificată.

8.2.1. Schema fluxului tehnologic pentru obținerea biogazului

Denumirea procesului

Descrierea procesului și a etapelor / fazelor

Instalații / Echipamente / Parametri specifici de operare

Hidroliza

În prima faza bacteriile anaerobe, nefiind încă bacterii de metan, descompun moleculele mari ala substanțelor organice- proteine, hidrați de carbon, grăsime , celuloza, cu ajutorul enzimelor în legături moleculare scurte ca zahar, aminoacizi, acizi grași si apa. Acest proces se numește hidroliza.

Fermentatoare

Descompunere

Bacteriile producătoare de acid continua  descompunerea în acizi organici, dioxid de carbon, hidrogen sulfurat si amoniac.

Fermentatoare

Bacteriile de acid acetic

Bacteriile de acid acetic produc din acesta acetat, dioxid de carbon si hidrogen

Fermentatoare

Formarea metanului

În final urmează formarea metanului, a dioxidului de carbon si a apei în mediu alcalin prin bacteriile de metan.

Fermentatoare

 

8.2.2. Activităţi conexe

 

8.2.3. Alte condiţii de funcţionare decît cele normale

8.3. Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerințele BAT pentru activitate

 

9. INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA, DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN  MEDIU

 

9.1.   Emisii  în atmosferă

9.1.1. Emisii dirijate

Activitate IED

Denumire coș

Înălțime (m)

Diametru bază (m)

Diametru vârf (m)

Poluant

Echipament depoluare recomandat BREF

Echipament depoluare

Eficiență (%)

X (Stereo 70)

Y (Stereo 70)

Ardere biogaz

Coşul motorului generatorului de electricitate “BHKW”

12 m

250 mm

250 mm

NO2

SO2

CO

Pulberi totale, H2S, HC1, HF, hidro-carburi (compuşi organici volatili

Instalația pentru Facila de ardere a gazului excedentar, instalatie de desulfurare

-Instalație de desulfurare*3

-Instalația pentru Facila de ardere a gazului excedentar

98%

476384

475132

Ardere biogaz produs in cadrul Instalația pentru Facila de ardere a gazului excedentar

6.5

Eliminarea sau reciclarea subproduselor de origine animală care

Instalația pentru Facila de ardere a gazului excedentar

6,5 m

 

 

NO2

SO2

CO

Pulberi totale, H2S, HC1, HF, hidro-carburi (compuşi orga-nici volatili)

 

Arderea la min 900°C;

eficienta de epurare

98% pentru concentrația

maximă a hidrogenului

sulfurat din biogaz.

Arderea la min 900°C;

eficienta de epurare

98% pentru concentrația

maximă a hidrogenului

sulfurat din biogaz.

98%

476375

375133

Ardere IDeșeuri animaliere

Activitate non IED

Este parte din activitatea IED

6.5

Eliminarea sau reciclarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman

Coşul incineratorului

5 m

0,22

220mm

Pulberi

HCl

SO2

NO2

CO, HF, CO, COV, dioxine şi furani, metale, NH3

Activitatea nu se încadrează în Anexa 1- pct.5.2, lit b. din Legea 278/2013.

Arderea la min 900°C;

eficienta de epurare

98% pentru concentrația

maximă a hidrogenului

sulfurat din biogaz.

Arderea la min 900°C;

eficienta de epurare

98% pentru concentrația

maximă a hidrogenului

sulfurat din biogaz.

Temperatura de incinerare 11500C

 

98%

474890

476459

Fierbere-afumare

– Activitate non IED

Celula de fierbere- afumare tip Maurer aferentă

7 m

0,35

350 mm

NOx

CO

SOx

PM10

Activitatea nu intră sub incidența Legii 278/2013.

 

 

 

474890

476459

 

Coşul cntralei Ferroli

Trebuie completat

Trebuie completat

Trebuie completat

NOx

CO

SOx

PM10

-

-

-

Trebuie completat

Trebuie completat

 

9.1.2. Emisii difuze

Emisiile fugitive sunt reduse, datorită faptului că pe amplasament nu se stochează libere materii prime. Materiile prime sunt transportate pe amplasament în recipiente etanșe.

Emisiile asociate de amoniac și metan din procesele de degradare în timpul stocării temporare pe amplasament sunt considerate semnificativ mai mici față de bilanțul actual al emisiilor respective în situația neimplementării proiectului - respectiv situația actuală.

Tab. 1.e. - Emisii fugitive:

Sursa

Poluanți

Mod de evacuare

Măsuri pentru limitarea

emisiilor de poluanților:

Rezervoare rămase deschise pentru depozitarea materiei prime

(Cuve dejecții, deșeuri abator)

 - Emisii de suprafață (NH3, CO2, CH4) 

 - Nesemnificativ

- dispersie în aer

 - Interzicerea neînchiderii etanșe a rezervoarelor de stocare temporară după întrebuințare

 - Verificarea închiderii capacelor rezervoarelor de stocare

 - Verificarea periodică1 a rezervoarelor pentru depozitarea materiei prime

Zone de depozitare materie prima (platforma de siloz de porumb, depozitare-transport dejecții animaliere, depozitare transport deșeuri abator)

 - Emisii de suprafață (NH3, CO2, CH4) 

- Nesemnificativ

- dispersie în aer

 - Operarea corespunzătoare a utilajelor/instalațiilor pentru a minimiza pierderile de materie primă;

 - Spălarea zonelor care intră în contact cu materia primă

 - Acoperirea platformelor de siloz de porumb

Încărcarea/descărcarea containerelor de transport; manevrarea materiei prime

 -Emisii de la arderea combustibililor fosili de la mașini

si utilaje  (Nox, CO2, PM10); Emisii specifice (NH3, CO2, CH4) pe termen scurt rezultate de la materia prima;

 - Necuantificabil

- dispersie în aer

 - Verificarea periodică a autovehiculelor de transport - Verificarea periodică1 a containerelor de transport

Deficiențe de etanșare / etanșare slabă

 - NH3, CO2, CH4

- Necuantificabil

 - dispersie în aer

- Verificarea periodică a instalației

Pierderi accidentale ale conținutului instalațiilor sau echipamentelor în caz de

avarie

 - NH3, CO2, CH4

 - Necuantificabil

 - dispersie în aer

 - Remedierea cauzei de avarie 

 - Utilizarea instalației de ardere a biogazului la fâclă la o temperatura de minim 900°C.

9.1.3. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu excepţia celor reglementate prin prezenta autorizaţie.

9.1.4. Operatorul are obligaţia de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă, inclusiv prin colectarea şi dirijarea emisiilor fugitive şi utilizarea unor echipamente de reţinere a poluanţilor la sursă, după caz.

9.1.5. Operatorul este obligat să întreţină echipamentele de reţinere, evacuare şi dispersie a poluanţilor în stare optimă de funcţionare.

9.1.6. Este interzisă evacuarea gazelor reziduale fără reţinere şi sau/dispersie.

9.1.7. In cazul funcţionării necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor, operatorul are următoarele obligaţii:

 • să sisteze funcţionarea instalaţiei/părţii din instalaţie la care a survenit defecţiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;
 • să notifice în cel mai scurt timp: ACPM şi GNM - Comisariatul Judeţean ..., în legătură cu defecţiunea, durata acesteia, modul de remediere şi data prevăzută pentru repunerea în funcţiune a instalaţiei/ echipamentului de depoluare, perioada în care s-a funcţionat fără sistem de depoluare;
 • să reia activitatea în instalaţia la care s-a produs defecţiunea, numai după remedierea acesteia.

9.1.8. Se vor menţine înregistrări referitoare la situaţii de funcţionare altele decât cele normale a instalaţiilor de depoluare /evacuare a poluanţilor (sistem de depoluare defect, descriere defecţiune, data defectării, timp de funcţionare fără instalaţie de depoluare, data repunerii în funcţiune, etc.).

 

9.2.  Emisii în apă 

9.2.1. Surse de ape uzate

Sursa de apă

uzată

Poluanţi

Metode de colectare/ evacuare

Abator

pH, Materii în suspensie, CBO5, CCOCr, Fosfor total P, Fosfor total PO4, Reziduu filtrat la 105 °C, Azot total (N),  Detergenți, Substanțe extractibile cu solvenți organici, Sulfuri și hidrogen sulfurat, (H2S)

Stație de epurare

Fabrica de preparate din carne

Stație de epurare

SC Carmolact SRL UCEA

Stație de epurare

Apele uzate menajere, impreuna cu apele uzate tehnologice provenite de la abator si fabrica de preparate carne sunt colectate prin reţele de canalizare din PVC Dn 110 mm - Dn 200 mm, epurate intr-o statie mecano- chimica si biologica si descărcate impreuna cu cele pluviale intr-un parau necadastrat (afluent de stanga al râului Olt), printr-o conducta Dn 300 mm.

In reţeaua de canalizare a SC Austin Meats SRL Ucea sunt deversate si apele uzate tehnologice, provenite de la SC Carmolact SRL Ucea. V zi max = 13,9 mc/zi (0,48 1/s), conform Contractului de Prestări Servicii nr. 28/25.01.2017, ce sunt epurate impreuna.

Apele pluviale sunt colectate si deversate in conducta de evacuare a statiei de epurare.

Apele uzate menajere, provenite de la grupul sanitar aferent halei de recepţie materii prime a statiei de biogaz, sunt descărcate prin intermediul unei conducte PVC-KG, direct in cuva de recepţie materii prime, fiind utilizate in procesul tehnologic de obţinere a biogazului, prin pompare in cele doua fennentatoare.

Q zi max= 0,24 mc/zi ; Q zi med= 0,20 mc/zi;

Apele uzate tehnologice, provenite de la igienizarea platformei de descărcare dejecţii si a instalaţiilor de tocare/maruntire deşeuri de abator, sunt descărcate direct in cuva de recepţie, fiind utilizate in procesul tehnologic de obţinere a biogazului, prin pompare in cele doua fermentatoare. Debitul de apa tehologica, provenit de la igienizare : Q zi max= 2,00 mc/zi ; Q zi med= 1,75 mc/zi.

In statia de biogaz, apa tehnologica este folosita in circuit inchis pentru:

 • incalzirea substratului din cele doua fermentatoare;
 • incalzirea masei de deşeuri abator din sterilizator.

Cantitatea de apa recirculata este de 20 mc/zi, gradul de recirculare al apei fiind de 91 %.

9.2.2. Debite de evacuare ape uzate autorizate

debitele prevăzute în Autorizația de Gospodărire a Apelor nr.  23 / 03.03.2017, eliberată de Administrația Națională Apele Române, S.G.A. Brașov , sunt următoarele:

Categoria apei

Receptor

Volumul total evacuat

Observaţii

Zilnic

Anual mediu

(mii mc)

Maxim

(mc)

Mediu

(mc)

Menajere,

Tehnologice care necesitã epurare

In afluent necadastrat al raului Olt

192

170

43,35

 

 

9.2.3. Pretratare- Nu este cazul;

9.2.4. Tratare- Nu este cazul; apa este furnizata prin reţele centralizate fiind tratata in statia de tratare apartinand SC Aromapa Serv SRL Ucea.

9.2.5. Nu este permisă evacuarea nici unei substanţe sau materii care poluează mediul în apele de suprafaţă sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din afara acestuia.

9.2.6. Operatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni şi minimiza emisiile în apă, în special prin structurile subterane.

9.3.  Emisii în sol, ape subterane

9.3.1. Surse posibile de poluare

9.3.2. Măsuri  pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane:

Operatorul are obligaţia aplicării următoarelor măsuri:

 • depozitarea substanţelor chimice periculoase în recipienţi/ rezervoare din materiale adecvate, rezistente la coroziunea specifică, pe suprafeţe betonate, protejate anticoroziv;
 • transferul substanţelor periculoase lichide de la recipienţii de depozitare la instalaţii prin reţele de conducte adecvate din punct de vedere al rezistenţei la coroziunea specifică, etanşeităţii şi a siguranţei în exploatare;
 • desfăşurarea activităţii pe suprafeţe betonate;
 • manipularea de materiale, materii prime şi auxiliare, deşeuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;
 • se vor evita deversările accidentale de produse şi deşeuri care pot polua solul şi implicit migrarea poluanţilor în mediul geologic; în cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor;
 • structurile subterane: reţeaua de canalizare şi bazinele de stocare vor fi verificate periodic, iar lucrările de întreţinere se vor planifica şi efectua la timp;
 • să asigure pe amplasamentul societăţii, în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante şi substanţe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse;
 • să planifice şi să realizeze, periodic, activitatea de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, cămine şi guri de vizitare etc., rigolele de colectare şi scurgere a apelor pluviale vor fi menţinute în perfectă stare de curăţenie.

 

10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL  DE  ZGOMOT

10.1.  Aer

10.1.1. Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie stabilită în prezenta autorizaţie.

10.1.2. Emisii din surse dirijate

în condiții normale de funcționare operatorul va respecta următoarele valori limită de emisie, stabilite pe baza valorilor de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile pentru ardere, caracteristicilor tehnice ale instalațiilor şi condițiilor locale de mediu:

Activitate IED

Denumire coș

Poluant

VLE

UM

Condiții de referință

Arderea biogazului

6.5

Eliminarea sau reciclarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman

Coşul motorului generatorului de electricitate “BHKW

CO

650

mg/Nmc

5% O2, 273K, 101,3kPa, gaz uscat

SOx

500

mg/Nmc

NOx

500

mg/Nmc

Pulberi

50

mg/Nmc

HCl

30

mg/Nmc

HF

5

mg/Nmc

H2S

5

mg/Nmc

COV

150

mg/Nmc

6.5

Eliminarea sau reciclarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman

Coşu incineratorului

VLE din tabel 5.2 din BREF SA

SO2

30

mg/Nmc

11% O2, 273K, 101,3kPa, gaz uscat

HCl

10

mg/Nmc

NOx

175

mg/Nmc

CO

25

mg/Nmc

COV

10

mg/Nmc

Pulberi

10

mg/Nmc

COV

25

mg/Nmc

Dioxime şi furani

0,1

ng/Nmc

-

Coşul centralei Feroli

CO

100

mg/Nmc

3% O2, 273K, 101,3kPa, gaz uscat

SOx

35

mg/Nmc

NOx

350

mg/Nmc

Pulberi

5

mg/Nmc

 Operatorul are obligaţia să ia toate măsurile ca în aceste condiţii de funcţionare, emisiile din instalaţie să nu genereze deteriorarea calităţii aerului.

10.2. Calitatea aerului

10.2.1. Activitatea desfăşurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calităţii aerului prin depăşirea valorilor  limită stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activităţii şi cele stabilite prin STAS 12574/87.  

 

Poluant

CMA mg/mc

Medie de scurtă durată

30 minute

CMA mg/mc

Medie de lungă durată

Zilnică (24 ore)

Amoniac

0,3

0,1

Hidrogen sulfurat

0,015

0,008

Pulberi – PM10

-

0,050

 

 

10.3.   Apa

10.3.1. Prezentele valori sunt preluate din Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. 23 / 03.03.2017, anexă la prezenta autorizație integrată de mediu şi se referă numai la apele tehnologice uzate.  Nici o emisie nu trebuie să depășească valorile limită  de emisie stabilite.

10.3.2. Valori limită pentru indicatorii de calitatea ai apelor uzate

.Loc de prelevare

Natura apei

Indicator de calitate

CMA

UM

Căminul amplasat după

 stația de epurare

Ape Menajere,

Tehnologice trecute

 prin stația de epurare

Materii totale in suspensie

   35,00

mg/dm3

Reziduu filtrabil la 105°C

1000,00

mg/dm3

CB05

    25,00

mg O2/dm3

CCO-Cr

  125,00

O2/dm3

Azot amoniacal

      2,00

mg/dm3

Sulfuri si hidrogen sulfurat

      0,50

mg/dm3

Detergenţi sintetici

      0,50

mg/dm3

Substanţe extractibile cu solvenţi organici

    20,00

mg/dm3

pH

  6,5 -8,5

-

Concentraţii maxime admise pentru apa subterană: nu este cazul

 

Loc de prelevare

Indicator de calitate

CMA

UM

 

 

 

 

10.4.  Sol

10.4.1. Valorile concentrațiilor agenţilor poluanţi specifici activităţii prezenţi în solul terenurilor   aferente societăţii nu vor depăşi pragul de alertă pentru terenuri de folosinţă mai puţin sensibile prevăzute de Ordinul nr. 756/1997.

 

Spatiile deschise activitatii sunt betonate, iar pardoselile halelor sunt placate cu strat de rasini SICA; Aleile si drumurile interioare sunt betonate. Depozitarea deseurilor se face in spatii amenajate.

10.4.2. Valori admise pentru sol  : nu este cazul

Loc de prelevare

Adâncime (cm)

Indicator analizat

Prag de alertă (mg/kg substanță uscată)

Prag de intervenție (mg/kg substanță uscată)

Sensibil

Mai puțin sensibil

Sensibil

Mai puțin sensibil

 

 

 

 

 

 

 

 

10.5.    Zgomot

10.5.1. Valoarea admisă a zgomotului la limita incintei, nu va depăşi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A),  conform SR10009/2017-  Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

10.5.2. La limita receptorilor protejaţi zgomotul datorat activităţii pe amplasamentele autorizate nu va depãşi nivelul admis, conform OM nr. 119/ 2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

10.5.3. în emisiile de zgomot provenite de la activităţile desfăşurate pe amplasament  nu trebuie să existe nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o locaţie sensibilă la zgomot.

10.6. Miros

10.6.1. Reducerea emisiilor se face prin:reducerea umidităţii dejecţiilor, colectarea/transferul/tratarea/stocarea si eliminarea dejectiilor.

10.6.2. Toate operatiile de pe amplasament se realizează în aşa fel încât emisiile şi  mirosurile să nu determine o deteriorare semnificativă a calităţii aerului, dincolo de

limitele amplasamentului.

10.6.3. Operatorul activitǎţii va gestiona activitǎţile din care rezultǎ mirosuri dezagreabile, sesizabile olfactiv, ţinând seama şi de condiţiile atmosferice (perioadele de calm atmosferic, inversiuni termice sau condiţii atmosferice nefavorabile dispersiei) pentru a preveni creşterea intensitǎţii mirosului sau transportul mirosului la distanţe mari.

10.6.4.Stocarea temporară a dejecţiilor pe amplasament să fie pe o perioadă cât mai

scurtă.  – Nu ştiu dacă se face, nu am înţeles??

11. GESTIUNEA  DEŞEURILOR

11.1 . Deșeuri produse

 

Cod deșeu

Denumire deșeu

Cantitate

UM

Operațiune valorificare / eliminare

Cod operațiune

Denumire operațiune

020203

Deșeuri abator:

738,000

Tone

Valorificare prin coincinerare

de catre societate

 

 

020202

Oase, Grăsimi reziduale

842,000

Tone

 

 

020202

Oase, Grăsimi reziduale

842,000

Tone

 

 

100117

Cenușă

30,000

Tone

Eliminare

 

 

200301

Deșeuri municipale amestecate

1000

mc

 

 

020204

Nămoluri de la epurarea efluenților proprii

24

t/an

 

 

020106

Deșeuri animaliere

100

t/an

Valorificare

 Se împrăștie pe terenurile agricole deținute de  societate

 

 

020106

Deșeuri animaliere

150

t/an

 

 

 

11.2. Deșeuri colectate

Cod deșeu

Denumire deșeu

Sursă generatoare

Cantitate

UM

Operațiune valorificare / eliminare

Cod operațiune

Denumire operațiune

02 01 06

- Dejecții

animaliere

întreprinderea agricola AUSTIN MEATS sau de la alte întreprinderi din zona

3.500

tone / an

Valorificare

Instalație de producere Biogaz

 

 

02 01 03

- Deșeuri de ţesuturi vegetale

intreprinderea AUSTIN MEATS

6.700

tone / an

 

 

 

Deșeuri comercializate- nu este cazul

Deșeuri de echipamente electrice şi electronice colectate- nu este cazul

Deșeuri de baterii şi acumulatori colectate- nu este cazul

11.3. Deșeuri stocate temporar-

Cod deșeu

Denumire deșeu

Cantitate

UM

Mod de stocare

02 01 06

- Dejecții

animaliere

3.500

tone / an

 

02 01 03

- Deșeuri de ţesuturi vegetale

6.700

tone / an

 

11.4. Deşeuri tratate - operatorul valorifică/elimină următoarele deşeuri în baza contractelor de service al instalaţiilor, sau în baza contractelor de colectare deşeuri, încheiate cu firme autorizate: 

 

Cod deșeu

Denumire deșeu

Cantitate

UM

Operațiune valorificare / eliminare

Cod operațiune

Denumire operațiune

020203

Deșeuri abator:

738,000

Tone

 

 

 

020202

Oase, Grăsimi reziduale

842,000

Tone

 

 

 

020202

Oase, Grăsimi reziduale

842,000

Tone

 

 

 

 

11.5. Operatorul activităţii are obligaţia evitării producerii deşeurilor, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în cazul de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitandu-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

11.6. Deşeurile vor fi transportate de pe amplasament la destinaţie într-o manieră care nu va afecta negativ mediul şi în acord cu legislaţia naţională şi europeană.

Deşeuri transportate

Cod deșeu

Denumire deșeu

Cantitate

UM

Operațiune valorificare / eliminare

Cod operațiune

Denumire operațiune

02 01 06

 - Dejecții animaliere

3.500

tone / an

Valorificare

Instalație de producere Biogaz

 

 

 02 01 03

- Deșeuri de țesuturi vegetale

6.700

tone / an

 

 

 

11.7. Nu trebuie eliminate/depozitate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi fără acordul scris al acesteia.

11.8. Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictǎ a prevederilor Legea nr. 211/2010 privind regimul deseurilor. Deşeurile vor fi colectare şi depozitate temporar pe tipuri şi categorii, fǎrǎ a se amesteca.

11.9. Deşeurile industriale recuperabile: hârtie, ambalaje PET, metale uzate, uleiuri uzate, baterii - vor fi colectate separat şi valorificate în conformitate cu legislaţia  în vigoare:

 • HG. 166/2004  modificată şi completată cu HG 989/2005 privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea sistemului de colectare a deşeurilor de  ambalaje PET postconsum în vederea reciclării”;
 • HG. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;
 • HG. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, modificată şi completată prin HG 1872/2006 si HG 247/2011;                                         
 • HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
 • HG. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi a deşeurilor de baterii şi acumulatori cu modificările şi completările ulterioare.

11.10. În conformitate cu H.G.124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest, modificatǎ cu H.G. 734/2006, începând cu data de 1 ianuarie 2007 se interzic toate activităţile de comercializare şi de utilizare a azbestului şi a produselor care conţin azbest, cu precizarea din H.G. 734/2006, art.13 „Produsele care conţin azbest şi care au fost instalate sau se aflau în funcţiune înainte de data de 1 ianuarie 2005 pot fi utilizate pânǎ la încheierea ciclului de viaţǎ al acestora.” Materialele de construcţie cu conţinut de azbest vor fi eliminate în conformitate cu prevederile Ordinului 95/2005, privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri.  

11.11. Deşeurile transportate în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de un operator autorizat pentru astfel de activităţi cu deşeuri.

11.12. Operatorul autorizaţiei trebuie să se asigure că deşeurile transferate către o altă persoană sunt ambalate, identificate şi inscripţionate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare standarde în vigoare privind  o astfel de inscripţionare. Până la colectare, recuperare sau eliminare, toate deşeurile trebuie depozitate în zone desemnate, protejate corespunzator împotriva dispersiei în mediu. Deşeurile trebuie clar identificate, inscripţionate şi separate corespunzător.

 

12. INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR  DE URGENŢĂ

Instalaţia nu intră sub Directiva SEVESO

12.1. Pe amplasament se utilizează substanţe chimice periculoase dar, prin cantităţile prezente, nu intră sub incidenţa Legii 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

 

Tip

Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec

Cantitate

UM

Categoria - Fraza de risc

Fraza de pericol

 1.  

Ferocianură de potasiu trihidrat

500

g/luna

R32, R52, R53

S50, S61

 1.  

Alfa naftilamina

500

g/luna

R 45-22-51/53

S 53-45-61

 1.  

Acid sulfuric

50

Kg/an

R35

H290, H314,

 1.  

Acid clorhidric

 

 

R34s, R 37

C

 1.  

Acid boric

 

 

R60, R61

H360FD

 1.  

Hidroxid de sodiu

50

Kg/an

R 35

H314, H290

 1.  

Eter de petrol

50

Kg/an

R11, R45, R65

S: 16, S: 53, S: 45

 1.  

Azotat de argint

100

Kg/an

R52, R53

S61, H272, H314, H318, H400, H410

 1.  

Ferocianură de potasiu

10

Kg/an

R32, R52, R53

S50, S61

 1.  

Oxid de magneziu

10

Kg/an

R37, R38, R41

S2, S25, S26, S37, S39, H315, H318, H335

 1.  

Reactive griess

100

Kg/an

R34

H314, EUH208

 1.  

Reactive nessler

100

Kg/an

R 26, R27, R28,R33, R51, R53;

S28; S36, S37, S45, S61

 1.  

Acetat de plumb

15

Kg/an

R 61-48/22-33-50/53-62

S 53- 45-60-61

 1.  

Sulfat de sodiu

5

Kg/an

P102

H301, H315, H319

 1.  

Sulfat de potasiu

5

Kg/an

 

 

 1.  

Ulei de parafină

2

Kg/an

 

 

 1.  

Clorură de calciu

20

Kg/an

 

H319

 

12.2. Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă

12.2.1. Operatorul deţine un Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, plan care trateazǎ pericolele de pe amplasament, în special în legătură cu prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului, care conţine cel puţin:

 • Planul reţelelor de alimentare cu apǎ şi punctele de racord la aceste reţele;
 • Planul reţelelor de canalizare;
 • Identificarea pericolelor posibile din cadrul instalaţiei;
 • Evaluarea riscurilor, accidentelor şi consecinţelor posibile;
 • Implementarea mǎsurilor de reducere a riscurilor de accidente şi consecinţele lor;
 • amplasarea şi caracteristicile echipamentelor care pot fi utilizate în situaţii de urgenţǎ.

12.2.2. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situaţii de urgenţă.

12.2.3. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să fie revizuit anual şi actualizat după cum este necesar. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

12.2.4. Operatorul trebuie să deţină mijloacele materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului mai sus menţionat.

12.3. Program de revizii şi reparaţii a utilajelor şi instalaţiilor din dotare

12.2.1. Operatorul trebuie să întocmeascã şi sã implementeze un Program anual de revizii şi reparaţii pentru utilajele şi instalaţiile din dotarea societăţii, contribuind în acest fel la reducerea riscului apariţiei unor situaţii neprevăzute, cu consecinţe grave asupra mediului înconjurător.

12.2.2. Planul de întreţinere şi reparaţii trebuie să cuprindă toate utilităţile de care dispune amplasamentul (depozitele pentru materii prime şi auxiliare, instalaţii de alimentare cu apă şi combustibil, clădiri, instalaţii de ventilaţie, incălzire şi iluminat, depozite de deşeuri, etc.)

12.2.3. Periodicitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii trebuie să corespundă cu prescripţiile furnizorului de echipamente.

12.2.4. Activităţile prevăzute în Planul de înteţinere şi reparaţii va fi consemnat într-un registru. Acesta va cuprinde minim următoarele date:

- obiectivul supus reparaţiei sau verificării;

- data efectuării intervenţiei;

- felul intervenţiei (planificată sau neplanificată);

- tipul operaţiei executate;

- responsabilul execuţiei lucrării;

- fonduri repartizate reparaţiilor sau intervenţiilor.

13. MONITORIZAREA  ACTIVITĂŢII

 

13.1.   Prevederi generale privind monitorizarea

13.1.1. Operatorul are obligaţia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanţi conform prezentei autorizaţii integrate de mediu şi să raporteze datele de monitorizare către autoritatea competentă de protecţie a mediului.

13.1.2. Monitorizarea fiecǎrei emisii trebuie realizată aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie, respectând condiţiile generale prevăzute de standardele specifice.

13.1.3. Prelevarea şi analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va realiza prin laborator propriu sau de către laboratoare acreditate, prin metode de analiză conform standardelor de metodă.

13.1.4. Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările.

13.1.5. Operatorul trebuie să înregistreze într-un registrul special punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, metodele de determinare, condiţiile de prelevare, condiţiile atmosferice în care se face prelevarea, rezultatul măsurătorilor şi date privind eroarea de măsurare şi incertitudinea măsurătorilor.

13.1.6. Operatorul are obligaţia sa înregistreze şi sa arhiveze buletinele de analizǎ emise de terţi.

13.1.5. Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel încît valorile determinate să poată fi comparate cu valorile limită impuse prin prezenta autorizaţie.

13.1.7. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite ACPM să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie  stabilite.

13.1.8. Operatorul trebuie să asigure accesul sigur şi permanent la toate puncte de prelevare şi monitorizare.

13.1.9. Operatorul va asigura şi monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces, în conformitate cu specificul activităţii.

13.1.10. Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

13.2.  Monitorizarea emisiilor în aer

Monitorizarea emisiilor gazoase se va face în conformitate cu prevederile SR EN-15259/2008-Calitatea aerului, mǎsurarea emisiilor surselor fixe, cerinţe referitoare la secţiuni şi amplasamente de mǎsurare, precum şi la obiectivul, planul şi raportul de mǎsurare. 

13.2.1. emisii din surse dirijate

Pentru toate sursele dirijate de emisie în atmosferă, la care se realizează controlul emisiilor prin echipamente de depoluare trebuie să existe implementat un sistem  de  management  al  întreținerii, pentru care să existe înregistrări periodice.

 

Activitate IED

Denumire coș

Poluant

Tip de monitorizare

Metodă de analiză

Perioada de mediere

Condiții de referință

Eliminarea sau reciclarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman

Cos de evacuare motor “BHKW”

CO

Anual

SR EN 15058

Perioada de eşantionare

5% O2, 273K, 101,3kPa, gaz uscat

Pulberi

Anual

SR EN 13284-1

NOx

Anual

SR EN 14792

SO2

Anual

SR EN 14791

COV măsurat ca TOC

Anual

SR EN 12619

HCl

Anual

SR EN 1911

Camera de ardere a incineratorului

Temperatura

Continuu

NA

Perioada de eşantionare

11% O2, 273K, 101,3kPa, gaz uscat

Coşul incineratorului

CO

Anual

SR EN 15058

Pulberi

Anual

SR EN 13284-1

NOx

Anual

SR EN 14792

SO2

Anual

SR EN 14791

 

COV măsurat ca TOC

Anual

SR EN 12619

Dioxine şi furani

Anual

SR EN 1948 – 1,2,3,4

-

Coşul centralei Feroli

CO

Anual

SR EN 15058

Perioada de eşantionare

3% O2, 273K, 101,3kPa, gaz uscat

NOX

Anual

SR EN 14792

Notă:

1. valori medii pe perioada de eşantionare: media a minim trei măsurări discontinue, de cel puţin 30 minute, efectuate în condiții reprezentative (în faza tehnologică în care emisia poluantului măsurat este maximă) care se vor descrie în raportul de încercare şi  condiţii standard

2. punctele de măsurare a concentraţiilor de poluanţi în emisii trebuie să fie accesibile, sigure şi  amplasate într-un loc unde repartiţia substanţelor poluante în secţiunea canalului de evacuare este cât mai omogenă posibil:

- condiţii izocinetice la prelevarea pulberilor

- pe porţiuni rectilinii a conductelor de evacuare cu forme şi secţiuni constante (înainte şi după locul punctului de măsură să fie cel puţin 5, respectiv 3 ori echivalentul diametrului hidraulic al secţiunii de măsurare) pentru poluanţi gazoşi.

3. determinarea concentraţiei substanţelor poluante ale aerului trebuie să fie reprezentative. Prelevarea probelor şi analiza tuturor poluanţilor, precum şi metodele de măsură trebuie efectuate în conformitate cu standardele Comunităţii Europene CEN. Se pot aplica standarde internaţionale sau naţionale care vor asigura furnizarea de date de o calitate ştiinţifică echivalentă.

4. la efectuarea măsurărilor se vor respecta următoarele standarde conexe:

standardelor conexe:

- SR CEN/TS 15675 Calitatea aerului Măsurarea emisiilor de la surse fixe şi aplicarea EN ISO/CEI 17025:2005 pentru măsurările periodice

- SR EN  15259  Măsurarea emisiilor surselor fixe. Cerințe referitoare la secțiuni si amplasamente de măsurare, precum si la obiectivul, planul si raportul de măsurare

- SR ISO 10396 Emisii de la surse fixe. Prelevare pentru determinarea automată a concentraţiilor de gaze emise pentru sisteme fixe de monitorizare;

- SR EN 14181 Emisii de la surse fixe. Asigurarea calităţii sistemelor automate de măsurare

13.2.1.1. La efectuarea măsurătorilor pentru emisiile efluenţilor gazoşi se vor determina şi debitele masice, continutul in umiditate, viteza şi temperatura gazelor.

13.2.1.2. Monitorizarea emisiilor se va efectua în condiţii de funcţionare normală a instalaţiilor, în faza tehnologică în care emisia poluantului măsurat este maximă.

13.2.1.3.Pentru determinările de emisii gazoase, în toate cazurile rezultatele măsurătorilor vor fi recalculate pentru condiţii standard, 293K şi 101,3 kPa.

13.2.2. Monitorizarea calității aerului

13.2.2.1 Operatorul va măsura, prin metode standardizate, nivelul poluanţilor în aer conform condițiilor stabilite în tabelul de mai jos:

 

punct de prelevare 

parametru

Frecvența de  monitorizare

Metoda de măsurare

Ardere biogaz – cos de evacuare motor “BHKW”

CO

Anual

NDIR - SR EN 15058

Pulberi

Anual

Gravimetric - SR EN 13284-1

NOx

Anual

Chemiluminiscenţă

SR EN 14792

SO2

 

Absorbţie în fază lichidă

SR EN 14791

COV măsurat ca TOC

Trimestrial

Metoda cu detector continuu de ionizare în flacără

SR EN 12619

HCl

Semestrial

Absorbție în fază lichidă

SR EN 1911

Incinerator

CO

Anual

NDIR SR EN 15058

Pulberi

Anual

Gravimetric - SR EN 13284-1

NOx

Anual

Chemiluminiscenţă - SR EN 14792

SO2

 

Absorbție în fază lichidă

SR EN 14791

COV măsurat ca TOC

Trimestrial

Metoda cu detector continuu de ionizare în flacără - SR EN 12619

Metale grele (Cd, Tl, Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V)

Anual

Spectrometrie de absorbție atomică - SR EN 14385

Metale grele (Hg)

Anual

Spectrometrie de absorbţie atomică - SR EN 13211

Camera de ardere a incineratorului

Temperatura

Continuu

Termocuplu IEC Publication 584-2

În zona rezidenţială cea mai expusă

Amoniac

Anual

STAS 10812

Hidrogen sulfurat

Anual

STAS 10814

Pulberi

Anual

EN 12341

 

 

13.2.2.2.Condiţii de realizare a monitorizării:

- realizarea a trei măsurători, în zile diferite;

- prelevarea probelor se va realiza pe direcţia predominantă a vântului, pe direcţia surselor relevante, în zona cu locuinţe, în condiţii de activitate normală pe amplasament, amonte şi aval de amplasament (pentru a se determina inclusiv nivelul de fond datorat altor surse);

- se vor evita măsurătorile în condiţii meteorologice extreme.

13.3.   Monitorizarea emisiilor în apă

13.3.1. Monitorizarea apei

Loc de prelevare

Natura apei

Indicator de calitate

Tip de monitorizare

Frecvență

Metodă de analiză

Căminul amplasat după

stația de epurare

Ape Menajere,

Tehnologice epurate

Materii totale in suspensie

 

Trimestrial

STANDARD

Reziduu filtrabil la 105°C

 

CB05

 

CCO-Cr

 

Azot amoniacal

 

Sulfuri si hidrogen sulfurat

 

Detergenţi sintetici

 

Substanţe extractibile cu solvenţi organici

 

pH

 

 

13.4.  Monitorizarea pânzei freatice

 

Loc de prelevare

Indicator de calitate

Tip de monitorizare

Frecvență

Metodă de analiză

 

 

 

 

 

13.5. Monitorizarea solului

Loc de prelevare

Adâncime (cm)

Indicator analizat

Tip de monitorizare

Frecvență

Metodă de analiză

 

 

 

 

 

 

13.6. Monitorizare tehnologică

13.6.1 Operatorul are obligaţia să monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxului tehnologic şi să menţină înregistrări corespunzătoare.

13.6.2. Parametrii tehnologici monitorizai/frecventa de monitorizare a acestora:

13.7.  Monitorizarea deşeurilor

13.7.1. deşeuri tehnologice

13.7.1.1 Monitorizarea deşeurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deşeuri generate în conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei ce cuprinde deşeuri, inclusiv deşeurile periculoase, modificatǎ prin HG 210/2007. 

13.7.1.2. Operatorul are obligaţia întocmirii unui registru complet cu aspecte şi probleme legate de operaţiunile şi practicile de management a deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispoziţia persoanelor autorizate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control. Acest registru trebuie să conţină minimum detalii cu privire la:

      -  cantităţile şi codurile deşeurilor;

      - numele transportatorului deşeurilor şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia;

      - confirmarea scrisă privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase în afara amplasamentului;

      - detalii privind expediţiile respinse;

      - detalii privind orice amestecare a deşeurilor.

Aceste date trebuie raportate ACPM, ca parte a RAM.

13.8. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile Legii 249/2015, privind  modalitatea de gestionare a ambalajelor si deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare.  Raportarea datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, cǎtre autoritǎţile competente pentru protecţia mediului se va realiza în conformitate cu OM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje şi deşeuri de ambalaje. 

Tip ambalaj

Descriere

Cantitate

UM

 

 

 

 

 

13.8. Monitorizare zgomot

Punct de monitorizare

Parametru

Frecvență de monitorizare

Metodă de analiză

Nivel echivalent de zgomot

Nivel echivalent de zgomot

În cazul reclamaţiilor

SR10009/2017,

STAS 6161-3/82

OMS 119/2014,

ISO 1996-2 /08

13.9. Monitorizare miros La solicitarea APM Brasov sau a altor unități componente.

Monitorizarea mirosului se va realiza conform cerinşelor de la punctul 13.2.2. Monitorizarea calității aerului, pentru parametrii amoniac şi hidrogen sulfurat.

 

13.10. Monitorizare substanţe şi preparate chimice periculoase

13.10.1. Operatorul va realiza monitorizarea substantelor periculoase pe cantităţi şi tipuri de substanţe folosite

13.11.   Monitorizarea post – închidere

13.11.1. În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite acţiunile conform planului de închidere.

 

14. RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

 

14.1. Date generale

14.1.1. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie pǎstrate pe amplasament pe durata valabilităţii autorizaţiei integrate de mediu  şi trebuie sǎ fie disponibile pentru inspecţie de cǎtre personalul cu drept de control al autoritǎţilor de specialitate,  în orice moment.

14.1.2. Operatorul, prin persoana împuternicitǎ cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va transmite ACPM raportarile solicitate la datele stabilite.

14.1.3. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate accidentele/incidentele care afecteazǎ exploatarea normalǎ a activitǎţii şi care pot crea un risc de mediu. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Inregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra mediului şi evitarea reapariţiei incidentului. După notificarea accidentului, operatorul trebuie să depună la sediile: ACPM şi GNM – Comisariatul judeţean Brasov, raportul privind incidentul.

14.1.4. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea instalatiei. Fiecare astfel de înregistrare trebuie sǎ ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi informaţii cu privire la natura reclamaţiei, mǎsura luatǎ în cazul fiecarei reclamaţii. Operatorul  trebuie sǎ depunǎ un raport la agenţie în luna urmǎtoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numǎrul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în RAM.

14.2. Raportarea datelor de monitorizare

14.2.1. Operatorul va raporta anual datelele de monitorizare în conformitate cu planul de monitorizare stabilit la cap.13 la: ACPM şi la primăria Ucea de Jos

 1. Raportarea va cuprinde cel puţin următoarele: date privind operatorul: nume, sediu;
 • date privind instalaţia la care se efectuează monitorizarea (pentru fiecare instalaţie monitorizată):
  • numele instalaţiei;
  • locaţia instalaţiei;
  • sursa de emisie;
  • condiţii de operare a instalaţiei în timpul efectuării măsurătorii;
  • instalaţii de reţinere a poluanţilor (dacă există) şi starea acestora în momentul măsurătorii;
 • pentru fiecare poluant monitorizat:
  • tipul poluantului;
  • felul măsurătorii: continuu, momentan;
  • cine a efectuat prelevare şi măsurarea;
  • metoda de măsurare utilizată - descriere conceptuală;
  • condiţii de prelevare: locul prelevarii, condiţii meteorologice; metoda de prelevare; etc.
  • aparatura de măsurare utilizată (cu referire la avizarea metrologică);
  • rezultatul măsurătorii: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare, valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparaţie cu CMA şi VLE conform cap. 10. (în cazul măsurătorilor cu frecvenţă mare se vor prezenta şi prelucrări în Excel a rezultatelor măsurătorilor, comparativ cu CMA şi VLE).

14.2.3. Datele de raportare cuprinse la punctul 14.2.2 vor fi solicitate de operator terţilor cu care se contractează monitorizarea.

14.3.  Contribuţia la registrul european al poluanţilor emişi  şi transferaţi (PRTR)

14.3.1. Operatorul are obligaţia de a raporta la ACPM, conform  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitãţile anuale, împreunã cu precizarea cã informaţia se bazeazã pe mãsurãtori, calcule sau estimãri a urmãtoarelor: a) emisiile în aer, apă sau sol, a oricărui poluant specificat în Anexa II Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzătoare din anexa II este depăşită; b) transferurile în afara amplasamentului de deşeuri periculoase care depăşesc 2 tone/an sau de deşeuri nepericuloase care depăşesc 2000 tone/an, pentru orice operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia celor menţionate în Registru poluanţilor şi pentru transferurile transfrontieră de deşeuri periculoase.

14.3.2. Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1.

14.3.3. La pregătirea raportului, operatorul trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) din  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

14.3.4. Operatorul trebuie să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis autorităţii de mediu.

14.3.5. Operatorul  trebuie să păstreze şi să pună la dispoziţia autorităţilor competente ale Statelor Membre înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, pe o perioada de 5 ani începând cu sfârşitul anului de raportare în cauză. Aceste înregistrări trebuie de asemenea să descrie metodologia utilizată pentru colectarea datelor.

14.3.6. Poluanţii specifici activităţii desfăşurate de operator  încadrată în Anexa 1 a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, la activitatea..... care trebuie raportaţi în cazul în care valorile prag sunt depăşite sunt următorii: 

 

Numărul CAS

Poluanţi /substanţe

Valoarea prag pentru emisiile

Aer

(kg/an)

Apa (kg/an)

Sol

(kg/an)

 

 

 

 

 

 

 

Numar CAS

Poluanti/substante

Valoarea prag pentru  emisii

AER(kg/an)

APA(kg/an)

SOL(kg/an)

630-08-0

CO

500.000

-

-

-

NOx

100.000

-

-

-

SO2

150.000

-

-

14.3.7. Datele de emisie mǎsurate, estimate sau calculate, transferurile de deşeuri în afara amplasamentului, se raportează  de către operatorul respectând formatul din anexa A III a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,  împreună cu celelalte informaţii  solicitate prin aceasta. 

14.4. Raportul  anual de mediu

14.4.1. Raportului de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- activitatea de producţie în anul încheiat: producţia obţinută, modul de utilizare a materiilor prime, a materiilor auxiliare şi a utilităţilor (consumuri specifice, eficienţa energetică);

      - sistemul de management de mediu şi modul de implementare a politicii de prevenire a accidentelor generate de substanţele periculoase;

- impactul activităţii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freatice, nivelul zgomotului (date de monitorizare sau estimate);

- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;

- raportarea PRTR;

- plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă;

- sesizări şi reclamaţii din partea publicului şi modul de rezolvare a acestora.

       - gestiunea deşeurilor şi ambalajelor;

       - intrările de substanţe şi preparate chimice periculoase.

14.4.2. Raportului  de mediu  va fi transmis la ACPM.

14.5. Alte raportări  

Operatorul va transmite la ACPM, conform solicitării autorităţii de mediu şi în cadrul RAM:

   - chestionarele completate cu datele necesare pentru calculul emisiilor, conform OM 3299/2012  pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă;

  -  gestiunea deşeurilor şi ambalajelor.

14.6. Mod de raportare

                    Raportări

 

Frecvenţa

raportărilor

  Data limită a

     raportării

Autoritatea competentă la care se raportează/ aplicatie SIM

Raportul anual de mediu

Anual

01 martie

 

APM   Braşov

Raportarea recuperării şi valorificării deşeurilor industriale reciclabile care intră sub incidenţa Legii 211/2011 privind regimul deseurilor  si Raportarea situaţiei gestiunii deşeurilor,  potrivit H.G.nr. 856/2002

Anual

 

Lunar

1 februarie-15 iunie

Pana in 05 ale lunii pentru luna precedenta

APM   Braşov

Chestionar 4: PRODDES-completat de producatorii de deseuri.

Raportarea datelor si informaţiilor referitoare la substanţele   si amestecurile periculoase , importate/ exportate/ utilizate, potrivit Regulamentului 1272/2008

Anual

15 ianuarie- 31 ianuarie

APM   Braşov

Substante chimice periculoase

Reclamaţii (când ele există)

 

 

Când există

In luna următoare primirii acesteia

APM   Braşov

Raportarea incidentelor

 semnificative

 

 

Imediat ce se produc

La 24 de ore de la

data producerii

APM   Braşov

CJ al GNM

Primăria Halchiu şi ISU Braşov

Rapoatare inventare locale de emisii in conformitate L 104/2012 si  cu ORD 3299/2012

Anual

15 ianuarie- 15 martie

APM   Braşov

Inventare locale de emisii

SIM-F2 Inventare emisii

Raport privind conformarea instalatiei cu prevederile autorizatiei integrate de mediu –registrul IPPC

Anual

Perioada 1 aprilie-30 mai pentru anul de raportare n-1

APM   Braşov

Registru integrat IPPC

 

Raportul anual pentru Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati conform HG nr. 140/2008- registrul EPRTR

Anual

Perioada 1 aprilie-30 mai pentru anul de raportare n-1

APM   Braşov

Registru integrat EPRTR

 

Raportare investiţii şi cheltuieli de mediu  de mediu

periodic

In luna următoare realizării acestora

APM   Braşov

CJ al GNM

Orice alta raportare la solicitarea APM Brasov

-

La solicitarea

autorităţii de mediu

APM   Braşov

Rezultatele activității de automonitorizare de mediu

Trimestrial

15 ale lunii următoare fiecărui trimestru, în formatul de raportare specificat*

APM   Braşov

CJ al GNM

 

*Raportarea către Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov a rezultatelor activităţii de monitorizare a emisiilor în mediu şi a nivelului de poluare de impact  se va face la termenele stabilite, în următorul format:

Nume titular activitate:

Date de contact (adresa, telefon, fax, e-mail)

 

Activitate / amplasament pentru care s-a efectuat monitorizarea:

 

Perioada de raportare (luna, anul, semestrul, trimestrul):

Factor de mediu sau tip de proba: (apa uzata, apa suprafaţa, foraj, sol, calitate aer, emisie in atmosfera, nivel de zgomot etc.)

Emisie / Imisie

 

Parametru monitorizat     

Punct de

prelevare/

măsurare

Perioada de mediere**

U.M   

Valoare medie sau valoare înregistrată

Valoare

Maxima*

Valoare

Minima*

Nr.

măsurări           

Nr. 

depășiri

CMA sau VL          

CMA /VL conform

autorizației de mediu     

Metoda de analiză

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMA - concentrație maximă admisă sau VL – valoare limita

U.M. - unitate de măsură

* - se completează numai in situația efectuării mai multor măsurări într-o sesiune de măsurare sau în perioada de raportare

**- se precizează în cazul măsurărilor de calitate a aerului şi de emisie în atmosferă

 

Data:                                                                                                                                                           Semnătura reprezentant legal, ştampila unității

 

Persoana de contact pentru datele înscrise in formular (nume, funcție, telefon, e-mail)                                                                                       

 

 

15. OBLIGAŢIILE OPERATORULUI

15.1. Obligaţiile de bază ale operatorului privind exploatarea instalaţiei, conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, sunt următoarele:

 • luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;
 • luarea măsurilor care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;
 • evitarea producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;
 • utilizarea eficientă a energiei;
 • luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;
 • luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

15.2 Orice modificare faţǎ de datele înscrise în documentaţia depusă de operator la solicitarea actualizării autorizaţiei integrate trebuie notificată autorităţii competente de protecţia mediului, în scris, imediat ce intervine:

 - modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al operatorului;

 - modificări privind deţinătorul instalaţiei; 

 - măsuri luate privind intrarea în proces de lichidare.

In conformitate cu prevederile art. 10 (2) din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în cazul de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, părţile implicate transmit în scris autoritaţii competente pentru protecţia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

15.3. Operatorul este obligat să respecte condiţiile din autorizaţia integrată de mediu în desfăşurarea activităţii din instalaţie.

15.4. Nu se va realiza nici o modificare a instalaţiei sau a modului de exploatare a acesteia fără notificarea din timp a ACPM.

15.5. In cazul oricărei situaţii de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă ACPM, Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Brasov:

-  încetarea permanentă a exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

 - încetarea funcţionǎrii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

 - reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire.

15.6. Operatorul este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competentă pentru protecţia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizaţii, rezultatele monitorizării emisiilor şi în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care  afectează semnificativ mediu.

15.7. Operatorul trebuie să notifice ACPM şi GNM – CJ Brasov  prin fax şi electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

     -  orice emisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potenţial de emisie;

     - orice funcţionare defectuoasă a echipamentului de control care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

     - orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea agenţiei;

      - orice emisie care nu se conformează cu cerinţele autorizaţiei.

Notificarea va cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţie.

15.8. În cazul oricărui incident sau situaţie de urgenţă, persoanele autorizate de operator vor anunţa, după caz, şi alte autorităţi, în cel mai scurt timp posibil:

 - în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafaţă: Administraţia Naţională  „Apele Romane” Direcţia Apelor Olt ;

-  în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Brasov;

 •  în caz de îmbolnăviri ale personalului: Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă.

15.9. Operatorul trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele:

                        - autorizaţia; 

                        - solicitarea; 

                        - raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice;

- raportul anual de monitorizare;

                       - alte aspecte pe care operatorul le consideră adecvate.

15.10. În conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, modificată şi completată de OUG 164/2008 conducerea SC AUSTIN MEATS SRL, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activităţi de inspecţie punîndu-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare precum şi în spaţiile sau în zonele potenţial generatoare de impact asupra mediului.

15.11. Operatorul are obligaţia de a realiza măsurile impuse anterior de persoane împuternicite cu inspecţia. Măsurile impuse de aceste autorităţi, modul de realizare a acestora şi data realizării acestora vor fi raportate la  ACPM şi autoritatea care a impus măsurile, imediat după realizarea lor.

15.12.  În conformitate cu OUG 196/2005, aprobată de Legea105/2006 privind fondul de mediu, operatorul are obligaţia să declare, să calculeze şi să achite taxele aferente fondului de mediu pentru ambalajele introduse pe piaţa internă şi emisiile atmosferice din surse fixe şi mobile.

15.13. Operatorul are obligaţia de a întreţine în mod corespunzător întregul amplasament conform art. 70, lit.i din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, cu toate completările si modificările ulterioare.  

15.14. Operatorul are obligaţia să pună la dispozitia publicului pe suport de hârtie/ electronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la instalaţii, la sediul ACPM sau/şi la sediul administraţiei locale în a cărei rază se află instalaţia, conformart. 53 din Ord. 818/2003  pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

 

16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

16.1. În cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează operatorul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

 În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii.

16.2. În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din instalaţie, operatorul trebuie să respecte Planul de închidere a instalaţiei întocmit şi agreat de ACPM. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul nr.18). Planul de închidere include cel  putin următoarele:

- planuri ale tuturor conductelor instalaţiilor şi rezervoarelor;

- orice măsură de precauţie specifică necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;

- măsuri de eliminare şi acolo unde este cazul, spălare a conductelor şi a rezervoarelor şi golirea completă de conţinutul potenţial periculos;

- eliminarea substanţelor potenţial dăunătoare, dacă nu s-a stabilit că este acceptabil a se lăsa astfel de obligaţii viitorilor proprietari;

- oprirea alimentării cu utilităţi: apă, energie electrică şi combustibil a instalaţiilor;

- demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate, spre destinaţiile anterior stabilite;

- dezafectarea depozitelor;

- determinarea gradului de afectare a solului;

- măsuri pentru reconstrucţia ecologică a terenului afectat istoric prin activităţile  desfăşurate pe amplasament.

16.3. Operatorul are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia sa financiară.

16.4. La încetarea activităţii se va reface Raportul de amplasament, reanalizându-se poluanţii din apa subterană şi sol, pentru a stabili aportul la poluare al instalaţiei şi măsurile de remediere ce se impun.

16.5. La încetarea activităţii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic.

16.6. Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu – Serviciul Comisariatul Judeţean Brasov şi  Agenţia pentru Protecţia Mediului Brasov.

 

Prezenta autorizaţie integrată de mediu a fost emisă în ... exemplare, fiecare exemplar având un număr  .... pagini semnate şi ştampilate.

 

DIRECTOR   EXECUTIV,

Sorin HORNOIU

 

                                                                                                SERVICIUL A.A.A.,

                                                                                                 Alexandrina Vasile

 

 

Întocmit,

Consilier Liliana Barbu

 

17. Anexe

18. DICŢIONAR     DE    TERMENI

1

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului (ACPM)

Agenţia pentru Protecţia Mediului ...

 

 

2          

Autoritatea cu atribuţii de control, inspecţie şi sancţionare în domeniul protecţiei mediului 

Comisariatul Judeţean ... al  Gărzii Naţionale de Mediu                

 

3

Autoritatea centrală de protecţie a mediului 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

4

Operator                     

Persoană fizică sau juridică, care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionării tehnice a instalaţiei, respectiv

5

BAT

(cele mai bune tehnici disponibile)

Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului, în întregul său

6

CAT

Colectiv tehnic de avizare

7

CBO5

Consumul biochimic de oxigen  la 5 zile

8

CCOCr

Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu

9

COV

Compuşi organici volatili

10

dB(A)

Decibeli (curba de zgomot A).

11

IPPC

Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării

12

Instalaţie IPPC

Orice instalaţie tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa 1 din Legea 278/2013, precum şi orice altă activitate direct legată, sub aspect tehnic, de activităţile desfăşurate pe acelaşi amplasament, susceptibilă de a avea efecte asupra emisiilor şi poluării

13

RAM

Raport anual de mediu

14

PRTR

H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi   96/61/CE.

15

R

Fraza de risc este o frază care exprimă o descriere concisă a riscului prezentat de substanţele şi preparatele chimice periculoase  pentru  om şi  mediul  înconjurător  conform  SR 13253/1996

16

SMA

Sistem de management al autorizaţiei

17

Cod CAEN

Clasificarea activităţilor din economia naţională

18

Prejudiciu

O schimbare negativă măsurabilă a unei resurse naturale sau o deteriorare măsurabilă a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect

19

Ameninţare iminentă
cu un prejudiciu 

O probabilitate suficientă de producere a unui prejudiciu asupra mediului în viitorul apropriat

20

Prejudiciul asupra mediului

 a) prejudiciul asupra speciilor şi habitatelor naturale protejate - orice prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menţinerii unei stări favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se evaluează în raport cu starea iniţială, ţinând cont de criteriile prevăzute în anexa nr. 1; prejudiciile aduse speciilor şi habitatelor naturale protejate nu includ efectele negative identificate anterior, care rezultă din acţiunile unui operator care a fost autorizat în mod expres de autorităţile competente în concordanţă cu prevederile legale în vigoare

 b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are efecte adverse semnificative asupra stării ecologice chimice si/sau cantitative şi/sau potenţialului ecologic al apelor în cauză, astfel cum au fost definite în Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia efectelor negative pentru care se aplica art. 27 din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare

c) prejudiciul asupra solului - orice contaminare a solului, care reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană, care este afectată negativ ca rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor substanţe, preparate, organisme sau microorganisme în sol sau în subsol.

 

19. ABREVIERI

1

A.P.M.  

Agenţia pentru Protecţia Mediului,

 

2

A.C.P.M.

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului

3

C.J. Brasov  al G.N.M.

Comisariatul Judeţean Brasov al  Gărzii Naţionale de Mediu         

4

CAT

Colectiv tehnic de avizare

5

CBO5

Consumul biochimic de oxigen  la 5 zile

6

CCOCr

Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu

7

COV

Compuşi organici volatili

8

dB(A)

Decibeli (curba de zgomot A).

9

IPPC

Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării

10

RAM

Raport anual de mediu

11

PRTR

Registru European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi   96/61/CE.

12

SMA

Sistem de management al autorizaţiei

13

Cod CAEN

Clasificarea activităţilor din economia naţională

14

BREF

Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs (iulie 2003)

15

IMA

Instalaţie mare de ardere

 

20. C U P R I N S

 

    1
DATE  DE  IDENTIFICARE  A  OPERATORULUI
 
    2
TEMEIUL  LEGAL
 
    3
CATEGORIA DE ACTIVITATE
 
    4
DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII AUTORIZAŢIEI
 
    5
MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII
 
    6
MATERII PRIME ŞI MATERIALE AUXILIARE
 
    7
RESURSE: APĂ, ENERGIE ELECTRICĂ, GAZE NATURALE
 
    7.1
Apa
 
    7.2
Utilizarea eficientă a energiei şi resurselor
 
    8

DESCRIEREA  INSTALAŢIEI  ŞI  A  FLUXURILOR  TEHNOLOGICE 

EXISTENTE  PE AMPLASAMENT

 

    8.1
Descrierea amplasamentului
 
    8.2
Descrierea principalelor activităţi
 
    8.3
Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate
 
9

INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA ŞI DISPERSIA

POLUANŢILOR ÎN MEDIU

 

    9.1
Emisii în  atmosferă
 

    9.2

Emisii în apă
 

    9.3

Emisii în sol, ape subterane
 

  10

CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT

 

  10.1

Aer
 

  10.2

Apă
 

  10.3

Sol
 

  10.4

Zgomot
 

  11

GESTIUNEA DEŞEURILOR
 

  12

INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL

SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

 

  13

MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII
 

  14

RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU

 PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

 

  15

OBLIGAŢIILE OPERATORULUI
 

  16

MANAGEMENTUL  ÎNCHIDERII  INSTALAŢIEI,  MANAGEMENTUL REZIDUURILOR
 

  17

ANEXE 
 

  18

DICŢIONAR DE TERMENI
 

  19

ABREVIERI
 

  20

CUPRINS